LUKA 2:40-52

  • YEZU ABAZA IBIBAZO ABIGISHA AFISE IMYAKA CUMI N’IBIRI

  • YEZU YITA YEHOVA NGO “DAWE”

Ni ku mpeshi. Harageze ko umuryango wa Yozefu hamwe n’incuti n’abagenzi baja i Yeruzalemu nk’uko bama babigira buri mwaka. Bagiye guhimbaza Pasika nk’uko itegeko ry’Imana ribisaba. (Gusubira mu vyagezwe 16:​16) Kuva i Nazareti uja i Yeruzalemu ni nk’urugendo rw’ibilometero 120. Ni igihe c’akazi kenshi mugabo giteye umunezero kuri bose. Ubu Yezu afise imyaka 12 kandi arashashaye kubona uwo musi mukuru ushitse no gusubira kuja ku rusengero.

Kuri Yezu n’umuryango wiwe, Pasika si urubanza rw’umusi umwe gusa. Bukeye Pasika yaraye ibaye, haca hatangura umusi mukuru w’“imikate itarimwo umwambiro,” uwo musi mukuru ukaba umara imisi indwi. (Mariko 14:​12) Uwo musi mukuru uri mu bigize ikiringo ca Pasika. Urugendo rwose rumara nk’amayinga abiri, ushizemwo umwanya wo kugenda no kugaruka iwabo i Nazareti hamwe n’ikiringo bamara i Yeruzalemu. Ariko uyu mwaka ho rumara igihe kirekire gusumba, bitumwe n’ikintu cabaye cerekeye Yezu. Iyo ngorane imenyekana igihe bariko barasubira inyuma bavuye i Yeruzalemu.

Yozefu na Mariya bibaza ko Yezu ari kumwe n’incuti n’abagenzi bafatanije urugendo bagana mu buraruko. Ariko rero, igihe bahagaze kubera bwije, Yezu ntibamubona. Nuko batangura kumurondera mu bo bafatanije urugendo, ariko ntibamubona. Bararondera hose bakabura! Yozefu na Mariya rero baca basubira i Yeruzalemu kumurondera.

Bamara umusi wose bamurondera bakamubura. Ku musi ugira kabiri na ho nyene ntibamubona. Amaherezo, ku musi ugira gatatu, bamusanga mu rusengero. Basanga Yezu yicaye hagati y’abigisha b’Abayuda ariko arabumviriza, ababaza ibibazo yongera abatangaza kubera ubwenge bwiwe.

Mariya amubaza ati: “Mwananje, kubera iki watugiriye gutyo? Raba ingene twe na so twahagaritse umutima tukurondera.”​—Luka 2:48.

Yezu aratangazwa no kwumva batari bazi aho ari. Ababaza ati: “Kubera iki mwiriwe murandondera? Ntimwari muzi ko ntegerezwa kuba ndi mu nzu ya Dawe?”​—Luka 2:49.

Bamaze kumutora, Yezu aca asubira i Nazareti ari kumwe na Yozefu na Mariya, akaguma abagamburukira. Abandanya gukura ku mubiri no gutera imbere mu bwenge. Naho akiri muto, arashimwa n’Imana n’abantu. Emwe, kuva Yezu akiri umwana, yamye atanga akarorero keza mu gushira imbere ivy’Imana no mu kwubaha abavyeyi.