Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IGIHIMBA CA 1

Gushika Yezu atanguye igikorwa ciwe

“Uyo azoba mukuru.”​—Luka 1:32

Gushika Yezu atanguye igikorwa ciwe

IBIRI MURI IKI GIHIMBA

IKIGABANE CA 1

Ubutumwa bubiri buvuye ku Mana

Umumarayika Gaburiyeli yashikirije ubutumwa bugoye kwemera.

IKIGABANE CA 2

Yezu aterwa iteka ataravuka

Ni gute Elizabeti n’umwana yibungenze bateye iteka Yezu?

IKIGABANE CA 3

Uwo gutegura inzira avuka

Zekariya asubiye kwongera kuvuga ku gitangaro, aramenyesha ibintu bihambaye bizoba.

IKIGABANE CA 4

Mariya yibungenga ata mugabo afise

Yozefu yoba avyemera igihe Mariya amubwiye ko yibungenze bivuye ku mpwemu nyeranda?

IKIGABANE CA 5

Yezu yavukiye hehe kandi hari ryari?

Tuzi gute ko Yezu atavutse ku wa 25 Kigarama?

IKIGABANE CA 6

Umwana yari yarasezeranywe

Igihe Yozefu na Mariya bazana Yezu ku rusengero, Abisirayeli babiri bageze mu zabukuru baramenyesha ibizoshikira Yezu.

IKIGABANE CA 7

Abaragurira ku nyenyeri baza kuraba Yezu

Kubera iki ya nyenyeri babona mu buseruko itaciye ibajana aho Yezu ari ariko ikabajana kuri wa Mwami w’umwicanyi Herodi?

IKIGABANE CA 8

Bahunga umwami w’umubisha

Ubuhanuzi butatu bwerekeye Mesiya buraranguka Yezu akiri umwana.

IKIGABANE CA 9

Akurira i Nazareti

Yezu afise bene wabo na bashikiwe bangahe?

IKIGABANE CA 10

Umuryango wa Yezu uja i Yeruzalemu

Yozefu na Mariya barahagarika umutima kubera babuze Yezu, ariko Yezu aratangazwa no kuba bataciye bamenya aho bomuronderera.

IKIGABANE CA 11

Yohani Umubatizi ategura inzira

Igihe bamwebamwe mu Bafarizayo n’Abasadukayo baje kuri we arabiyamiriza. Kubera iki?