Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 126

Petero amwihakana mu rugo kwa Kayifa

Petero amwihakana mu rugo kwa Kayifa

Yezu akimara gufatwa mw’itongo ry’i Getsemani, abigishwa biwe barahunga bakamuta kubera ubwoba. Ariko rero, babiri muri bo barahindukira. Ni Petero “hamwe n’uwundi mwigishwa,” bikaba bigaragara ko ari Yohani. (Yohani 18:15; 19:35; 21:24) Kumbure bashikira Yezu igihe ariko ajanwa kwa Anasi. Aho Anasi arungikiye Yezu ku Muherezi mukuru Kayifa, Petero na Yohani baramukurikira ariko bari kure. Baratinyira amagara yabo mugabo kandi bararajwe ishinga n’ibija gushikira Shebuja wabo.

Yohani arinjira mu rugo kwa Kayifa kuko azinanyi n’umuherezi mukuru. Petero asigara hanze gushika Yohani agarutse akamuvugira ku musukukazi yari acunze irembo. Petero rero aca yemererwa kwinjira.

Kubera ko muri iryo joro hakanye, abari ku mbuga baracana umuriro. Petero aricarana na bo akaba arota kugira ‘arabe ikiva’ mw’isambishwa rya Yezu. (Matayo 26:58) Ubu rero kubera umuco w’umuriro, wa murinzi w’irembo yinjiza Petero aca amumenya. Amubaza ati: “Mbega nawe uri uwo mu bigishwa b’uyu muntu?” (Yohani 18:17) Kandi si we wenyene amenya Petero akongera akamwagiriza ko agendana na Yezu.​—Matayo 26:69, 71-73; Mariko 14:70.

Petero arabura iyo akwirwa. Aragerageza kwihisha, mbere agasohoka agashika no mu bwinjiriro. Petero arahakana ko atari kumwe na Yezu, akavuga ati: “Eka sindamuzi mbere sintegera n’ivyo uriko uravuga.” (Mariko 14:67, 68) Maze atangura “kurahira yisiba,” ni ukuvuga ko yemeza ko ivyo avuga ari ukuri be n’uko yoshikirwa n’ingorane hamwe yoba abeshe.​—Matayo 26:74.

Muri ako kanya, Yezu arabandanya gusambishwa kumbure mu gice c’inzu ya Kayifa kiri hejuru y’aho mu rugo. Petero n’abandi barindiriye hasi bashobora kuba babona uruja n’uruza rw’amasura aguma yinjira gusura.

Ariko rero, ukuntu Petero avuga nk’Abanyagalilaya biramuhinyuza. Vyongeye, muri abo bantu harimwo incuti ya Malikusi, umwe Petero yaca ugutwi. Nuko yagiriza Petero ati: “Sinakubonye mu murima kumwe na we?” Petero arabihakana ubugira gatatu, isake igaca ibika nk’uko Yezu yari yabivuze.​—Yohani 13:38; 18:26, 27.

Muri uwo mwanya, biboneka ko Yezu ari kw’ibaraza rirabana n’imbuga. Umukama arahindukira akaraba Petero, ivyo bikaba bituntuza cane Petero. Aca yibuka ivyo Yezu yavuze amasaha makeyi imbere y’aho, igihe bari mu cumba co hejuru. Iyumvire ingene Petero ababara abonye ivyo yakoze! Petero aca asohoka hanze maze akarira akabogoza.​—Luka 22:61, 62.

Umuntu nka Petero yari yizigiye ko afise ukwizera gukomeye akaba n’intahemuka, bishoboka gute ngo yihakane Shebuja? Ukuri kuriko kuragorekwa, Yezu na we ariko yagirizwa ko ari inkozi y’ikibi katwa. Petero yari gushobora kuvugira uwo muntu ata co azira, none ehe raba arigaramye wa wundi nyene afise “amajambo y’ubuzima budahera.”​—Yohani 6:68.

Ibintu bibabaje vyashikiye Petero birerekana ko n’umuntu afise ukwizera kandi yihebeye Imana, ashobora guhungabana igihe ashikiwe n’uruhamo canke ibigeragezo atari avyiteguriye. Ese ivyashikiye Petero vyobera imburi abasavyi b’Imana bose!