Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 117

Icibutso c’urupfu rwa Yezu

Icibutso c’urupfu rwa Yezu

MATAYO 26:21-29 MARIKO 14:18-25 LUKA 22:19-23 YOHANI 13:18-30

  • YUDA AMENYEKANA KO ARI UMUGURANYI

  • YEZU ATANGUZA ICIBUTSO C’URUPFU RWIWE

Yezu yahaye intumwa ziwe icigwa co kwicisha bugufi mu kuboza ibirenge. Ubu na ho, kumbure barangije kwihereza imfungurwa za Pasika, arasubiramwo amajambo yavuzwe na Dawidi agira ati: “Umuntu yabana amahoro nanje, uwo nari nizigiye, uwarya ku mukate wanje, andugirije igitsintsiri.” Aca asigura ati: “Umwe muri mwebwe arangura.”​—Zaburi 41:9; Yohani 13:18, 21.

Intumwa zirarabana, umwe wese akabaza ati: “Mukama, ni jewe?” Mbere na Yuda Isikariyoti abigenza gutyo. Kubera yuko Yohani yicaye iruhande ya Yezu, Petero aramusaba ngo amubaze uwo ari we. Yohani aca yegera Yezu akamubaza ati: “Mukama, ni nde?”​—Matayo 26:22; Yohani 13:25.

Yezu yishura ati: “Ni uwo nza guha ikimanyu ndumvye.” Nuko adumba ikimanyu c’umukate mw’ibakure akagiha Yuda, akavuga ati: “Umwana w’umuntu agira agende nk’uko vyanditswe ku bimwerekeye, mugabo aragowe uwo muntu bicako ngo Umwana w’umuntu agurwe! Uwo muntu vyorushirije kumubera vyiza iyo ataba yaravutse.” (Yohani 13:26; Matayo 26:24) Shetani aca yinjira muri Yuda. Kubera ko uwo mugabo amaze kwononekara, arihebera gukora ivyo Shetani agomba, bigatuma acika “umwana wo kuranduka.”​—Yohani 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Yezu abwira Yuda ati: “Ico uriko urakora gikore ningoga.” Kubera yuko Yuda ari we afise isandugu y’amahera, izindi ntumwa ziyumvira yuko amubwiye ati: “‘Gura ivyo dukeneye ku bw’umusi mukuru,’ canke yuko akwiye kugira ico ahaye aboro.” (Yohani 13:27-30) Yuda aca agenda kurondera ingene yogabura Yezu.

Kuri uwo mugoroba nyene, Yezu aratanguza ikintu gishasha. Atora umukate, agasenga ashimira Imana, akawumanyura hama akawuhereza intumwa ngo ziwurye. Avuga ati: “Iki gisobanura  umubiri wanje ugiye gutangwa ku bwanyu. Muragume mugira ibi mu kunyibuka.” (Luka 22:19) Intumwa zirafungura uwo mukate, zikaza zirawuhanahana.

Ubu na ho Yezu atora igikombe c’umuvinyu, agasenga ashimira Imana hama akakibahereza. Umwe wese aranywa kuri ico gikombe. Ku bicerekeye, Yezu avuga ati: “Iki gikombe gisobanura isezerano rishasha hishimikijwe amaraso yanje, ayagiye guseswa ku bwanyu.”​—Luka 22:20.

Gutyo, Yezu aratanguje icibutso c’urupfu rwiwe, abayoboke biwe bakaba bakwiye kurwibuka uko umwaka utashe kw’igenekerezo rya 14 Nisani. Ivyo vyobibukije ico Yezu na Se wiwe bakoze kugira ngo abantu bizera bakurweko icaha n’urupfu. Urupfu rwa Yezu ruratuma abantu bizera baronka ubukiriro buhambaye kuruta ubwo Abayuda baronse biciye kuri Pasika.

Yezu avuga ko amaraso yiwe “agiye guseswa ku bwa benshi ku bwo kubabarirwa ibicumuro.” Aho harimwo intumwa ziwe n’abandi bantu b’intahemuka. Ni bo bazofadikanya na we kuganza mu Bwami bwa Se.​—Matayo 26:28, 29.