Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 130

Yezu atangwa hama akajanwa kwicwa

Yezu atangwa hama akajanwa kwicwa

MATAYO 27:31, 32 MARIKO 15:20, 21 LUKA 23:24-31 YOHANI 19:6-17

  • PILATO AGERAGEZA KUREKURA YEZU

  • YEZU ACIRWA URUBANZA HAMA AKAJANWA KWICWA

Naho Yezu yatonaguwe akongera agateterezwa, utwigoro Pilato agira ngo amurekure ntitugondoza abakuru b’idini n’abo bafadikanije. Nta kindi barondera atari uko Yezu yicwa. Baguma basemerera bati: “Mumanike! Mumanike!” Pilato abishura ati: “Mutware ubwanyu mumumanike, kuko jewe ata kosa mbona muri we.”​—Yohani 19:6.

Abayuda ntibashobora kwumvisha Pilato ko hari ikirego ca politike cotuma Yezu yicwa. Ariko bite hoho ku kirego cerekeye idini? Baca bagaruka ku kirego co kurogota cari cavyuwe igihe Yezu yari imbere ya Sentare nkuru y’Abayuda. Bavuga bati: “Dufise itegeko, kandi twisunze iryo tegeko, abwirizwa gupfa, kubera ko yigize umwana w’Imana.” (Yohani 19:7) Ico kirego ni gishasha kuri Pilato.

Pilato aca asubira kwinjira mu kirimba iwe akarondera ingene yorekura uwo muntu yakubaguwe ukuraho, kandi n’umugore wiwe akaba yarose ibimwerekeye. (Matayo 27:19) None tuvuge iki kuri ico kirego gishasha Abayuda badukanye c’uko Yezu ari “Umwana w’Imana”? Pilato arazi ko Yezu ava i Galilaya. (Luka 23:5-7) Naho ari ukwo, amubaza ati: “Uva hehe?” (Yohani 19:9) Pilato yoba yibaza ko Yezu yabayeho imbere y’aho, gutyo akaba akomoka ku Mana?

Yezu ubwiwe yarabwiye Pilato ko ari umwami mugabo ko Ubwami bwiwe atari ubwo muri ino si. Kubera ko Yezu atagomba kugaruka ku vyo yari yamaze kuvuga, aguma yinumiye. Pilato arababazwa n’uko Yezu yanse kumwishura, agaca amukankamira ati: “Nta co umbwira? Ntuzi yuko mfise ububasha bwo kukurekura nkagira n’ubwo kukumanika?”​—Yohani 19:10.

Yezu amwishura ati: “Nta bubasha na bukeyi wari kungirako, iyo utaba wabuhawe buvuye hejuru. Ni co gituma uwantanze kuri wewe afise igicumuro kinini kuruta.” (Yohani 19:11) Aho Yezu ntashaka kuvuga umuntu umwe. Ahubwo ashaka kuvuga ko Kayifa n’abo bafatanije hamwe na Yuda Isikariyoti bagirwa n’icaha kiremereye gusumba Pilato.

Pilato arajorezwa n’inyifato ya Yezu hamwe n’amajambo yiwe. Ivyo bituma arushiriza gutinya ko Yezu yoba ava ku Mana, agaca yongera kugerageza kumurekura. Ariko rero, Abayuda baca badukana ikindi kirego Pilato ashobora kuba atinya. Bamutera ubwoba bati: “Niwarekura uwo muntu, ntuzoba uri umugenzi wa Sezari. Umuntu wese yigira umwami, avuga nabi Sezari.”​—Yohani 19:12.

Pilato yongera kuzana Yezu hanze, akicara ku ntebe y’imanza maze akabwira abantu ati: “Ng’uyo umwami wanyu!” Ariko n’aho nyene Abayuda ntibagondozwa. Basemerera bati: “Mukureho! Mukureho! Mumanike!” Pilato ababaza ati: “Manike umwami wanyu?” Naho Abayuda bamaze igihe baruhijwe n’ubutegetsi bw’Abaroma, abakuru b’abaherezi baremeza bati: “Nta mwami dufise atari Sezari.”​—Yohani 19:14, 15.

Abayuda bararemera Pilato ku buryo agira ubwoba agatanga Yezu ngo yicwe. Ba basoda baca bambura Yezu ca gikwemu c’agahama, bakamwambika impuzu ziwe. Yezu ubwiwe ni we yikorera igiti bagiye kumumanikako.

Ubu ni ku wa gatanu ku musase itariki 14 Nisani. Yezu ntarasinzira kuva ku wa kane mu gitondo, kandi yagumye ashikirwa n’ibintu bibabaje. Uko Yezu anigana n’ico kigiga, inguvu zirahera akumva biranse. Ba basoda baca bategeka umuntu yitwa Simoni w’i Sireni muri Afrika ngo yikorere ico kigiga gushika aho bagiye kumanika  Yezu. Isinzi ry’abantu rirabakurikira, bamwe bakagenda bikubitagura ku gikiriza bongera baboroga kubera ibiriko biraba.

Yezu abwira abagore bariko bararira ati: “Bakobwa ba Yeruzalemu, nimureke kundirira. Ahubwo nimwiririre muririre n’abana banyu; kuko ehe imisi iriko iraza aho bazovuga bati: ‘Hahiriwe abagore b’ingumba, n’inda zitavyaye be n’amabere atonkeje!’ Ni ho bazotangura kubwira imisozi bati: ‘Nimutugweko!’, n’imirambi bati: ‘Nimudupfuke!’ Kuko nimba bakora ivyo igiti ari kibisi, bizogenda gute nicuma?”​—Luka 23:28-31.

Aho Yezu ariko avuga ihanga ry’Abayuda. Rimeze nk’igiti kiriko kiruma ariko kigifise amazi makeyi, kuko Yezu akiri ng’aho hamwe n’abandi Bayuda bakeyi bamwizera. Umusi bazoba batakiriho, iryo hanga rizosigara rimeze nk’igiti cumye, ata bucuti rifitaniye n’Imana. Hazoba amarira menshi Imana niyakoresha ingabo z’Abaroma mu gutikiza iryo hanga!