Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IKIGABANE CA 125

Yezu ajanwa kwa Anasi, hama kwa Kayifa

Yezu ajanwa kwa Anasi, hama kwa Kayifa

MATAYO 26:57-68 MARIKO 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 YOHANI 18:13, 14, 19-24

  • AJANWA KWA ANASI UWAHOZE ARI UMUHEREZI MUKURU

  • SENTARE NKURU Y’ABAYUDA IMUCIRA URWA NGONDAGONDE

Bamaze kuboha Yezu nk’inkozi y’ikibi katwa, baca bamujana kwa Anasi, uwari umuherezi mukuru igihe Yezu yatangaza abigisha ku rusengero ari agahungu gatoyi. (Luka 2:42, 47) Bamwe mu bahungu ba Anasi bahavuye baba abaherezi bakuru, ubu na ho umukwe wiwe Kayifa akaba ari we ari muri iryo banga.

Igihe Yezu ari kwa Anasi, Kayifa aca aba arakoranya abagize Sentare nkuru y’Abayuda. Iyo sentare igizwe n’abantu 71, ushizemwo umuherezi mukuru n’abandi bigeze kurangura iryo banga.

Anasi arabaza Yezu ‘ivyerekeye abigishwa biwe n’inyigisho ziwe.’ Yezu asubizayo ati: “Nabwira isi ku mugaragaro. Nama nigisha mw’isinagogi no mu rusengero, aho Abayuda bose bakoranira; kandi nta kintu na kimwe navugiye mu mpisho. Umbariza iki? Baza abumvise ivyo nababwiye.”​—Yohani 18:19-21.

Umwe mu barinzi ahagaze iruhande ya Yezu aca amukubita ikofe, akamukankamira ati: “Ukwo ni ko wishura umukuru w’abaherezi?” Ariko rero, kubera Yezu azi ko ata kosa na rimwe yakoze, amwishura ati: “Nimba mvuze nabi, erekana ico kibi; ariko nimba mvuze neza, unkubitiye iki?” (Yohani 18:22, 23) Anasi aca arungika Yezu ku mukwe wiwe Kayifa.

Ubu rero, abagize Sentare nkuru bose, ni ukuvuga umuherezi mukuru, abagabo b’inararibonye n’abanyabwenge b’ivyanditswe, bakoraniye hamwe. Bahuriye mu rugo kwa Kayifa. Amategeko ntabemerera guca urubanza mwene urwo mw’ijoro buca ari Pasika, ariko ntikibuza ko barangura uwo mugambi wabo ugayitse.

Iyo sentare nta wovuga ko idahengamye. Inyuma y’aho Yezu azuriye Lazaro, iyo sentare yaciye ifata ingingo yo kwica Yezu. (Yohani 11:47-53) Vyongeye, nta misi myinshi ihaciye abakuru b’idini bagiye umugambi wo gufata Yezu ngo bamwice. (Matayo 26:3, 4) Emwe, bisa n’uko Yezu yamaze gucirwa urwo gupfa n’imbere y’uko urubanza rwiwe rutangura!

Uretse ko iyo sentare yakoranye mu buryo budahuye n’amategeko, abakuru b’abaherezi hamwe n’abandi bo muri iyo sentare bariko barondera ivyabona vy’ibinyoma kugira baronke ico bagiriza Yezu. Baronka ivyabona vyinshi ariko ntibahuza mu vyo bavuga. Vyakabaye kera, haza babiri bakavuga bati: “Twaramwumvise avuga ngo: ‘Nzosenyura uru rusengero rwakozwe n’amaboko hanyuma mu misi itatu nubake urundi rudakozwe n’amaboko.’” (Mariko 14:58) Yamara rero, n’abo nyene ntibahuza neza mu vyo bavuga.

Kayifa abaza Yezu ati: “Nta co wishura? Ivyo aba bariko bakwagiriza ni ibiki?” (Mariko 14:60) Yezu nta na kimwe asubizayo kuri ico kirego c’ikinyoma gishikirijwe n’ivyabona bidahuza mu vyo bivuga. Umuherezi mukuru Kayifa rero aca ahindura umukenyuro.

Kayifa arazi ko Abayuda baterekwa umuntu wese avuga ko ari Umwana w’Imana. Imbere y’aho, igihe Yezu yavuga ko Imana ari Se wiwe, Abayuda baciye barondera kumwica bamwagiriza ngo “[y]igira uwungana n’Imana.” (Yohani 5:17, 18; 10:31-39) Kubera yuko Kayifa azi ico kintu, abaza Yezu ku rwenge ati: “Ndakurahije Imana nzima utubwire ko woba uri Kristu Umwana w’Imana!” (Matayo 26:63) Yezu aramaze kwemera icese ko ari Umwana w’Imana. (Yohani 3:18; 5:25; 11:4) Hamwe yokwihindukiza mw’ijambo, abantu bohava biyumvira ko ahakanye ko ari Umwana w’Imana be n’uko ari Kristu. Yezu rero yishura ati: “Ndi we; kandi muzobona Umwana w’umuntu yicaye iburyo bw’ububasha azanana n’ibicu vyo kw’ijuru.”​—Mariko 14:62.

Avuze gutyo, Kayifa aca atantamura impuzu, akavuga ati: “Ararogose! Turacakenerera iki ibindi vyabona? Raba! Ubu ho muriyumviye ingene arogose. Muvyibazako iki?” Abagize sentare baca bamucira urwa ngondagonde bati: “Akwiriye gupfa.”​—Matayo 26:65, 66.

Baca batangura gushinyagurira Yezu bongera bamukubita ibipfunsi. Abandi na bo baramukubita amakofe kandi bakamucira mu maso. Ivyo biheze, baca bamupfuka mu maso maze bakamukubita, bakamubwira bamutwengera mw’ijigo bati: “Pfindura. Ni nde agukubise?” (Luka 22:64) Ukwo ni ko bakubagura Umwana w’Imana igihe bariko bamucira urubanza rwa ngondagonde mw’ijoro!