Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Siyansi be n’inkuru yo mw’Itanguriro

Siyansi be n’inkuru yo mw’Itanguriro

Abantu benshi bavuga yuko siyansi idahuza n’inkuru y’ivy’irema yiganwa muri Bibiliya. Ariko rero, siyansi na Bibiliya si vyo mu vy’ukuri bidahuza, ahubwo riho siyansi ni yo idahuza n’ivyiyumviro vy’abanyamadini bafata ibivugwa muri Bibiliya nk’uko vyanditse nyene. Bamwe muri abo banyamadini bemeza yuko ngo Bibiliya ivuga ko ibintu vyose tubona vyaremwe mu misi itandatu y’amasaha mirongwibiribiri n’ane, ngo ubu hakaba haciye hafi imyaka 10.000 ivyo bibaye.

Yamara rero, Bibiliya ntishigikira ico ciyumviro. Iyaba yagishigikira, ibintu vyinshi abanyasiyansi bubuye mu myaka irenga ijana iheze, mu vy’ukuri vyotumye abantu batayizigira. Umuntu asuzumye yitonze ibivugwa muri Bibiliya asanga idateye kubiri n’ibintu siyansi yemeza ko ari ivy’ukuri. Ni co gituma Ivyabona vya Yehova badashigikira iciyumviro c’abanyamadini bafata ibivugwa muri Bibiliya nk’uko vyanditse nyene be n’ic’abantu benshi usanga bemera ko ibintu vyaremwe, ariko bakavuga yuko vyaremwe mu misi itandatu y’amasaha mirongwibiribiri n’ane. Ibintu bikurikira tugiye kurimbura birerekana ivyo mu vy’ukuri Bibiliya yigisha.

Inkuru yo mw’Itanguriro ntiyigisha ko isi be n’ibiri mu kirere vyose vyaremwe mu misi itandatu y’amasaha mirongwibiribiri n’ane, ubu hakaba haciye imyaka ibihumbi bikeya ivyo bibaye

None “mu ntango” hari ryari?

Inkuru yo mw’Itanguriro itangurwa n’aya majambo yoroshe ariko arimwo insobanuro ikomeye, agira ati: “Mu ntango Imana yaremye amajuru n’isi.” (Itanguriro 1:1) Incabwenge zitari nke zo mu vya Bibiliya zemera yuko ayo majambo adondora igikorwa ata ho gisa gisana n’ivyakozwe mu misi y’irema ivugwa uhereye ku murongo wa 3 muri ico kigabane ca 1. Ico ni ikintu gihambaye cane. Ayo majambo atangura Bibiliya yerekana ko ibintu vyose biri mu kirere, ushizemwo n’umubumbe tubako, ari wo Si, vyabayeho mu kiringo kitazwi imbere y’uko imisi y’irema itangura.

Abahinga mu vy’ubutaka bagereranya ko isi yoba imaze imyaka imiliyaridi 4, abahinga mu vy’imibumbe na bo bakavuga yuko ibintu vyose vyo mu kirere vyoba bimaze imyaka nk’imiliyaridi 15. None ivyo bintu bubuye, canke ivyo bashobora kuzoryohora muri kazoza, vyoba bivuguruza ibivugwa mw’Itanguriro 1:1? Habe namba. Bibiliya ntitomora imyaka nyezina “amajuru n’isi” bimaze. Ku bw’ivyo rero, siyansi ntiteye kubiri n’ibivugwa muri Bibiliya.

Ya misi y’irema yoba yamaze igihe kingana iki?

Bite ho ku bijanye n’igihe ya misi y’irema yamaze? Mbega yoba yari imisi y’amasaha mirongwibiribiri n’ane? Hari abavuga yuko umwumwe muri ya misi y’irema utegerezwa kuba wamaze amasaha 24, ngo kubera yuko Musa uwanditse igitabu c’Itanguriro, mu nyuma yavuze yuko umusi wakurikiye ya misi itandatu y’irema wari wo citegererezo cofatiweko mu bijanye n’Isabato yogizwe ku ndwi ku ndwi. (Kuvayo 20:11) None ubwo ibivugwa mw’Itanguriro vyoba bishigikira ico ciyumviro?

Oyaye. Ikizwi coco ni uko ijambo ry’igiheburayo rihindurwa ngo “umusi” rishobora kudasobanura gusa ikiringo c’amasaha 24. Nk’akarorero, igihe Musa avuga muri make ibikorwa vy’irema Imana yakoze, ya misi itandatu yose y’irema ayidondora nk’aho ari umusi umwe. (Itanguriro 2:4) Mu vy’ukuri, nta kintu na kimwe gishingiye ku Vyanditswe cotuma umuntu yiha uburenganzira bwo kwemeza ko umusi umwumwe wose w’irema wamaze amasaha 24.

None ya misi y’irema yamaze igihe kingana iki? Naho Bibiliya ata co ibivugako, amajambo dusanga mw’Itanguriro ikigabane ca 1 n’ica 2 arerekana ko umusi umwumwe wose wamaze igihe kirekire cane.

Ibiringo bitandatu vy’irema

Musa yanditse iyo nkuru mu giheburayo, kandi ayandika nk’umuntu yariko avyitegereza ari kw’isi. Ivyo bintu bibiri, hamwe n’amakuru avuga yuko ibiri mu kirere vyose vyabayeho imbere y’uko ibiringo vy’irema bitangura, birafasha kwishura ibibazo bivuruga umutwe bivyurwa ku bijanye n’inkuru y’ivy’irema. Uti gute?

Ibintu vyatanguye kuboneka ku “musi” munaka vyagiye gusozerwa ku musi canke ku “misi” nk’ingahe yakurikiye

Umwihwezo witondewe wagizwe ku nkuru yiganwa mw’Itanguriro urerekana yuko ibintu vyatanguye kuboneka ku “musi” munaka, vyagiye gusozerwa ku musi canke ku “misi” nk’ingahe yakurikiye. Nk’akarorero, imbere y’uko “umusi” wa mbere w’irema utangura, hari ukuntu umuco w’izuba, na ryo rikaba ryari risanzwe ririho, utashobora kumenera ngo ushike kw’isi, kumbure kubera ko watangirwa n’ibicu bizitanye. (Yobu 38:9) Mu gihe c’“umusi” wa mbere w’irema, nya bicu vyaratanguye kuza birareka umuco urarengana kugira ngo ushikire ikirere gikikuje isi. *

Ku “musi” ugira kabiri, biboneka ko ikirere gikikuje isi cabandanije gutamanzura, ivyo bituma haboneka ikirere gitandukanya vya bicu bizitanye vyari hejuru be n’ikiyaga cari munsi. Ku “musi” ugira kane, ikirere gikikuje isi cagiye kiratamanzura intambwe ku yindi ku buryo izuba n’ukwezi vyashobora kwibonekeza “mu kirere c’amajuru.” (Itanguriro 1:14-16) Mu yindi mvugo, umuntu yari kuba ari kw’isi, yari guca atangura kubona izuba n’ukwezi. Ivyo bintu vyagiye biraba intambwe ku yindi.

Iyo nkuru yo mw’Itanguriro iravuga kandi ko ikirere gikikuje isi cagumye kirushiriza gutamanzura, maze ibiremwa biguruka, aho hakaba harimwo n’udukoko dutoduto, bica bitangura kubaho ku “musi” ugira gatanu.

Uburyo Bibiliya ishikiriza iyo nkuru butanga iciyumviro c’uko ibintu bimwebimwe nyamukuru vyabaye mu kiringo kimwekimwe cose c’irema, bitabayeho mu kanya isase ariko ko vyagiye birabaho intambwe ku yindi, kumbure bimwe muri vyo bikaba mbere vyagiye gusozerwa mu misi y’irema yakurikiye. *

Nk’uko amoko yavyo ari

Kuba ibiterwa n’ibikoko vyagiye biraboneka intambwe ku yindi vyoba bisigura ko Imana yakoresheje ihindagurika kugira ngo itume ibinyabuzima bitandukanye cane bibaho? Habe namba. Iyo nkuru iravuga mu buryo butomoye ko Imana yaremye “amoko” yose nyamukuru y’ibiterwa be n’ay’ibikoko. (Itanguriro 1:11, 12, 20-25) None ubwo ayo “moko” y’ibiterwa be n’ay’ibikoko yo mu ntango yoba afise ubushobozi ndemanwa butuma bishobora kubaho bihuza n’ukuntu ibintu biba vyifashe mu karere biba birimwo? Ni igiki none gifasha kumenya aho ubushobozi ndemanwa “ubwoko” bunaka bw’ikinyabuzima bufise bugarukira? Bibiliya nta co ibivugako. Ariko rero, iravuga yuko ibinyabuzima “[vyagwiriranye] nk’uko amoko yavyo ari.” (Itanguriro 1:21) Ayo majambo yerekana ko “ubwoko” bunaka bw’ibinyabuzima bufise akarimbi ntarengwa mu bijanye n’udutandukaniro dushobora kwibonekeza muri vyo. Ibisigarira vy’ibinyabuzima be n’ubushakashatsi bugirwa mu bihe vya none birashigikira iciyumviro c’uko imigwi nyamukuru y’ibiterwa be n’iy’ibikoko yagize amahinduka makeyi cane mu gihe kirekire rwose.

Ubushakashatsi bugirwa mu bihe vya none buremeza yuko ibinyabuzima vyose birondoka “nk’uko amoko yavyo ari”

Inkuru yo mw’Itanguriro irahushanye n’ivyiyumviro vy’abanyamadini bamwebamwe bafata ibivugwa muri Bibiliya nk’uko vyanditse nyene, kubera ko yoyo itigisha yuko ibiri mu kirere vyose, ushizemwo isi be n’ibinyabuzima vyose biri kuri yo, vyaremwe mu kiringo gitoyi kandi ko bisa n’uko haciye igihe gito ivyo bibaye. Uretse ivyo, ukuntu iyo nkuru yo mw’Itanguriro idondora ibijanye n’ingene ibintu vyose vyo kirere vyaremwe be n’ingene ibinyabuzima vyabayeho kw’isi, usanga guhuza n’ivyo abanyasiyansi baherutse kwubura.

Kubera ko abanyasiyansi benshi bemera inyigisho zishingiye kuri filozofiya, usanga biyamiriza ivy’uko Bibiliya ivuga ko Imana ari yo yaremye ibintu vyose. Ariko rero igishimishije, ni uko mu gitabu ca kera ca Bibiliya c’Itanguriro, Musa yanditse yuko ibiriho vyose vyagize intango be n’uko ibinyabuzima vyagiye birabaho intambwe ku yindi mu gihe kirekire cane. None Musa yashoboye gute kuronka ayo makuru atarimwo amakosa ahuza na siyansi, ubu hakaba haciye imyaka nka 3.500 ayanditse? Hariho inyishu imwe gusa yumvikana y’ico kibazo. Ata gukeka, Umwe afise ububasha be n’ubukerebutsi bwo kurema ijuru n’isi, ni we yahaye Musa ubumenyi nk’ubwo buhanitse. Ivyo bituma amajambo Bibiliya ivuga yuko ubwayo “[ya]humetswe n’Imana” agira uburemere. *2 Timoteyo 3:16.

Ariko rero, hari aho wokwibaza uti: ‘Hari ico mu vy’ukuri vyoba bitwaye nemeye canke ntemeye iyo nkuru y’ivy’irema yiganwa muri Bibiliya?’ Rimbura imvo zimwezimwe zijijura zerekana igituma inyishu y’ico kibazo ihambaye.

^ ing. 13 Mu kudondora ivyabaye ku “musi” wa mbere, ijambo ry’igiheburayo rikoreshwa mu kuvuga umuco ari ryo ‘ohr, ryerekeza ku muco muri rusangi. Ariko rero, ku bijanye n’ivyabaye ku “musi” ugira kane, hakoreshwa ijambo ma·’ohrʹ, rino rikaba ryerekeza kw’isôko ry’umuco.

^ ing. 16 Nk’akarorero, mu gihe c’umusi w’irema ugira gatandatu, Imana yavumereye yuko abantu ‘bagwira bakuzura isi.’ (Itanguriro 1:28, 31) Naho ari ukwo, ico kintu cagiye gutangura kuba ku “musi” wakurikiye.—Itanguriro 2:2.

^ ing. 20 Niba ushaka kumenya vyinshi kuri ivyo, raba agatabu Un livre pour tous, kasohowe n’Ivyabona vya Yehova.