Twisunze Bibiliya, umukenyezi yokwitwikira umutwe ryari kandi yobigira kubera iki? Reka turabe ico intumwa Paulo yanditse kuri ico kibazo ahumekewe n’Imana. Araduha ubuyobozi budufasha gufata ingingo zitera iteka Imana. Mu 1 Abakorinto 11:3-16, Paulo aravuga ibintu bibiri tworimbura twitonze: (1) igihe umukenyezi asabwa kwitwikira, (2) igituma yokurikiza ubwo buyobozi.

Igihe umukenyezi asabwa kwitwikira. Paulo aravuga ibintu bibiri: igihe asenga n’igihe avuga ubuhanuzi. (Umurongo wa 4, 5) Mu bisanzwe, ugusenga ni ukuganira na Yehova. Muri iki gihe, kuvuga ubuhanuzi vyoshobora kwerekeza ku nyigisho iyo ari yo yose ishingiye kuri Bibiliya itangwa n’umugabo yagenywe mw’ishengero. Ariko none Paulo yoba yashaka kuvuga ko umugore akwiye kwitwikira igihe cose ariko arasenga canke yigisha ukuri kwo muri Bibiliya? Eka da! Mugabo rero, hariho ibihe ategerezwa kwitwikira.

Paulo aravuga igihe umugore ategerezwa kwitwikira mu muryango no mw’ishengero. Agira ati: “Umutwe w’umugore . . . ni umugabo; . . . umugore wese asenga canke avuga ubuhanuzi umutwe udatwikiriye aba amaramaje umutwe wiwe.” (Umurongo wa 3, 5) Mu muryango, umugabo ni we Yehova yagenye kuba umutwe w’umukenyezi. Umugore yoba asuzuguye umugabo wiwe hamwe yorangura amabanga Yehova azeza umugabo, akabigira atabanje kwerekana ko yubaha ubukuru bw’umunega  wiwe nk’uko bisabwa. Nk’akarorero, nka hamwe yoba ariko ayobora inyigisho ya Bibiliya umugabo wiwe ari ho ari, yogaragaza ko yubaha ubukuru bwiwe mu kwitwikira umutwe. Ivyo yobigenza gutyo naho umugabo wiwe yoba yarabatijwe canke atabatijwe, kuko ari we serugo. * Hamwe vyokenerwa ko asenga canke yigisha uwundi muntu umuhungu wiwe akiri muto yabatijwe ari ho ari, n’ico gihe nyene yokwitwikira. Ntiyoba abigize kubera yuko uwo mwana ari serugo, ahubwo yobigira kugira yerekane ko amwubaha kubera ari umuvukanyi yabatijwe.

Paulo aravuga ibijanye no mw’ishengero, ati: “Nimba hari uwusa n’uwuharira ashigikira uwundi mugenzo kanaka, nta wundi dufise, n’amashengero y’Imana ni ukwo.” (Umurongo wa 16) Mw’ishengero rya gikirisu, ubukuru buhabwa abagabo babatijwe. (1 Timoteyo 2:11-14; Abaheburayo 13:17) Abagabo ni bo bonyene bagenwa kuba abakurambere canke abakozi b’ishengero, bakazezwa ibanga bahabwa n’Imana ryo kwitwararika ubusho bwayo. (Ivyakozwe 20:28) Ariko rero, vyoshobora gushika umukenyezi agasabwa kurangura igikorwa cari kigenewe umugabo yabatijwe akwije ibisabwa. Nk’akarorero, vyoshobora kuba ngombwa ko ayobora ikiganiro co gusohoka mu ndimiro kubera yuko ata mugabo yabatijwe akwije ibisabwa ahari. Canke na ho, yoshobora kuyobora inyigisho ya Bibiliya yategekanijwe imbere y’igihe ari kumwe n’umwamamaji w’igitsina-gabo yabatijwe canke uwo mwamamaji akaba ari hafi y’aho. * Igihe arangura ivyo bikorwa, vyoba vyiza yitwikiriye umutwe kugira yerekane ko ariko arangura ibanga ryari rigenewe abagabo.

Ariko rero, hariho imice myinshi ijanye n’ugusenga itosaba ko umukenyezi yitwikira umutwe. Nk’akarorero, ntibikenewe ko yitwikira igihe yishura mu makoraniro, igihe yamamaza inzu ku nzu ari kumwe n’umunega wiwe canke uwundi mugabo yabatijwe, igihe yigana n’abana biwe batarabatizwa canke igihe atura isengesho ari kumwe na bo. Ariko ntiwumve, ikibazo  co kwitwikira coshobora kuvyuka no mu bindi biringo. Igihe atabona neza ico yokora mu kiringo kanaka, vyoba vyiza agize ubushakashatsi bwiyongereye. * Mu gihe adaheze amakenga kandi mu mutima wiwe akumva yokwitwikira, abigize ntivyoba ari bibi, nk’uko vyerekanywe aho kw’ifoto.

Ivyomuvyurira umutima wo kwitwikira. Umurongo wa 10 uratanga imvo zibiri zotuma umugore agamburuka itegeko rigira riti: “Umugore abwirizwa kugira ikimenyetso c’ubukuru ku mutwe wiwe kubera abamarayika.” Ubwa mbere, urabona ko hakoreshejwe imvugo ngo “ikimenyetso c’ubukuru.” Iyo mvugo isobanura iki? Igihe umugore yitwikiriye umutwe aba yerekanye ko yemera icese ubukuru Yehova yahaye abagabo mw’ishengero. Ku bw’ivyo, aba yerekanye ko akunda Yehova be n’uko ari intahemuka kuri we. Imvo igira kabiri tuyisanga mu majambo agira ngo “kubera abamarayika.” None abo bamarayika b’ububasha bahungukira gute igihe umugore yitwikira umutwe?

Abamarayika barahimbarwa cane no kubona ubukuru bw’Imana bwemerwa icese mw’ishirahamwe rya Yehova, haba kw’isi canke mw’ijuru. Vyongeye, barungukira ku karorero abantu b’abanyagasembwa batanga muri uwo muce. Nakare, na bo nyene bategerezwa kuyoboka urutonde Yehova yashizeho, ico kikaba ari ikintu cananiye abamarayika batari bake kera. (Yuda 6) Muri iki gihe, abamarayika boshobora kubona mw’ishengero umukenyezi azi utuntu n’utundi, yize kandi aciye ubwenge kurusha umugabo yabatijwe, yamara akaguma ayoboka ubukuru bw’uwo mugabo. Rimwe na rimwe, yoshobora kuba ari umukenyezi yarobanuwe azohava aganza hamwe na Kristu. Uwo mukenyezi  amaherezo azoterwa agateka ko kuja mu kibanza mbere kiruta ic’abamarayika, aganze ari kumwe na Kristu mw’ijuru. Ese ukuntu ari akarorero keza ku bamarayika bamwihweza! Mu vy’ukuri, abigeme n’abakenyezi bakirisu barafise agateka ntangere ko kwerekana ko bagamburuka bicishije bugufi, ivyo bakabigira mu kuyoboka badahemuka mu maso y’abamarayika amamiliyoni!

^ ing. 3 Mu bisanzwe, umukenyezi ntakwiye gusenga n’ijwi ryumvikana umugabo wiwe yabatijwe ari ho ari, uretse mu bihe bidasanzwe, nk’igihe umunega yoba adashobora kuvuga biturutse ku ndwara.

^ ing. 1 Si ngombwa ngo umwigeme canke umukenyezi yitwikire igihe ariko ayobora inyigisho yategekanijwe imbere y’igihe ari kumwe n’umwamamaji w’igitsina-gabo atarabatizwa nimba atari umunega wiwe.

^ ing. 2 Ushaka ayandi makuru, raba Umunara w’Inderetsi wo ku wa 15 Ruhuhuma 2015, urupapuro rwa 30; 15 Munyonyo 2009, urupapuro rwa 12-13 n’uwo ku wa 15 Mukakaro 2002, urupapuro rwa 26-27.