Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

“Mwigumize mu rukundo rw’Imana”

 AMAKURU Y’INYONGERA

Gutunganya amatati ajanye n’amafaranga

Gutunganya amatati ajanye n’amafaranga

Mu 1 Abakorinto 6:1-8, intumwa Paulo yaravuze ibijanye n’imburano zari hagati y’abavukanyi. Yarababajwe no kwumva ko hari abakirisu b’i Korinto “[b]ubahuka kuja kuburana imbere y’abatagororotse.” (Umurongo wa 1) Paulo yarasiguye igituma abakirisu badakwiye gushengeza abavukanyi mu masentare y’isi, ahubwo ko bakwiye gutunganiriza amatati yabo mw’ishengero. Reka turabe imvo zimwezimwe zatumye Paulo atanga iyo mpanuro, duce twihweza ibihe bimwebimwe bitoba ngombwa ko iyo mpanuro ikurikizwa.

Niba dufitaniye n’umuvukanyi ingorane ijanye n’amafaranga canke itongo, imbere ya vyose tworondera kuyitorera umuti mu buryo Yehova ashima, atari mu buryo twebwe tubona ibintu. (Imigani 14:12) Nk’uko Yezu yavyerekanye, ni vyiza gutunganya ingorane hakiri kare aho kureka ngo zunyuke. (Matayo 5:23-26) Birababaje kubona hari abakirisu bagiranira amatati gushika n’aho bitura sentare. Paulo yavuze ati: “Ni ugutsindwa rwose kuri mwebwe kubona mugiranira imburano.” Kubera iki yavuze gutyo? Imvo nyamukuru ni uko imanza mwene izo zishobora gutukisha ishengero hamwe n’Imana dusenga. Ku bw’ivyo, turakwiye kuzirikana twitonze iki kibazo Paulo yaciye abaza, ati: “Kubera iki mutopfuma mureka mukagirirwa nabi?”—Umurongo wa 7.

Paulo kandi yarabibukije ko Imana yaronkeje ishengero uburyo bwo gutunganya amatati atari make. Abakurambere ni abagabo bakirisu bazi utuntu n’utundi kuko bafise ubumenyi bwerekeye ukuri kwo mu Vyanditswe, kandi Paulo avuga ko “[bashoboye] guca urubanza hagati y’abavukanyi” igihe hadutse “ibintu vy’ubu buzima.” (Umurongo wa 3-5) Yezu yarerekanye ko amatati ajanye n’ibibi bikomakomeye, nk’ukwambika ibara uwundi canke kumuzuruma, akwiye gutunganywa hisunzwe intambwe zitatu zikurikira: Ubwa mbere, abafitaniye ingorane bokwihatira kuyitorera umuti mu mwiherero. Ubwa kabiri, niba intambwe ya mbere ata co ivuyemwo, boca bazana icabona kimwe canke bibiri. Ubwa gatatu na ho, niba iyo ntambwe ya kabiri na yo nyene ata co ivuyemwo, boca bajana ico kibazo mw’ishengero, rino rikaba riserukiwe n’abakurambere.—Matayo 18:15-17.

 Mu bisanzwe, ntibikenewe ko abo bakurambere baba ari abantu bize ivy’amategeko canke abadandaza, kandi noneho iryo si ryo banga bajejwe. Ntibashinga ivyokurikizwa mu gutorera umuti amatati abavukanyi baba bafitaniye mu vy’urudandaza canke amatongo. Ahubwo riho, barondera kubafasha kugira bakurikize Ivyanditswe bongere bayatorere umuti mu mahoro. Igihe ari ibibazo bigoye cane, boshima kugisha inama umucungezi w’umuzunguruko canke ibiro vy’ishami. Ariko rero, hariho ibibazo usanga bitoba ngombwa ngo bitorerwe umuti hakurikijwe iyo mpanuro Paulo yatanze. None bimwebimwe muri ivyo ni ibihe?

Mu bihe bimwebimwe, umuntu yoshobora kwitura ubutungane kubera ari ko bitegerezwa kugenda canke amategeko akaba abisaba, yamara akaba ata bwikunzi canke amahane abigiranye. Nk’akarorero, umuntu yoshobora kwitura ubutungane kubera ko ari yo nzira yonyene yocamwo kugira aronke uburenganzira bwo kwahukana canke bwo kurera abana, amenye uburyo bwo kwibeshaho uwo bahukanye azoza aramuronsa, aronswe indishi ya asiransi, ashirwe ku rutonde rw’abategerezwa kurihwa igihe ibanki afisemwo amahera ihomvye, canke aronke ivyete vyemeza ko ibisigi binaka bimwegukira. Hariho n’ibindi bihe umuvukanyi yoshobora kwumva yokwitura ubutungane kugira yezwe ku vyaha yagirizwa. *

Igihe umuntu yituye ubutungane atabitumwe n’agatima k’amahane, ntiyoba aciye kubiri n’impanuro Paulo yatanze ahumekewe. * Naho ari ukwo, ikintu umukirisu akwiye gushira imbere ni ukweza izina rya Yehova no kuzigama amahoro n’ubumwe birangwa mw’ishengero. Ikintu nyamukuru kiranga abayoboke ba Kristu ni urukundo bagaragaza, kandi “urukundo . . . ntirurondera inyungu zarwo bwite.”—1 Abakorinto 13:4, 5; Yohani 13:34, 35.

^ ing. 2 Naho atari kenshi bishika, umukirisu yoshobora gukorera uwundi icaha gikomeye cane, nk’ukumufata ku nguvu, kumugirira nabi cane ku mubiri, kumwica canke kumwiba bimwe bikomeye. Mu bihe nk’ivyo, ntivyoba biteye kubiri n’ingingo ngenderwako za gikirisu kubimenyesha abategetsi, naho vyoshobora gutuma uwo mukirisu akurikiranwa n’ubutungane.

^ ing. 3 Ushaka ayandi makuru, raba Umunara w’Inderetsi wo ku wa 1 Ndamukiza 1997, urupapuro rwa 14-19, n’uwo ku wa 15 Gitugutu 1991 (mu gifaransa), urupapuro rwa 25-28.