Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 AMAKURU Y’INYONGERA

Ico Bibiliya ivuga ku kwahukana n’ugutandukana

Ico Bibiliya ivuga ku kwahukana n’ugutandukana

Yehova yiteze ko abubakanye batarenga ku ndagano y’ukwabirana. Igihe yatanguza umubano wa mbere, yavuze ati: ‘Umugabo azokwifatanya n’umugore wiwe maze babe umubiri umwe.’ Mu nyuma, Yezu Kristu yarasubiyemwo ayo majambo nyene, aca yongerako ati: “Ku bw’ivyo rero, ico Imana yaboheye ku ngǒgo imwe, umuntu ntakagitanye.” (Itanguriro 2:24; Matayo 19:3-6) Yehova na Yezu rero babona ko umubano w’ababiranye ari uw’ibihe vyose, ukaba uhagarara gusa igihe umwe muri  bo apfuye. (1 Abakorinto 7:39) Kubera yuko umubano w’ababiranye ari mweranda, ukwahukana si ikintu co gufata minenegwe. Nkako, Yehova aranka ukwahukana kudashingiye ku Vyanditswe.—Malaki 2:15, 16.

None ni imvo iyihe Ivyanditswe bitanga yotuma haba ukwahukana? Yehova aranka ukurenga ibigo n’ubusambanyi. (Itanguriro 39:9; 2 Samweli 11:26, 27; Zaburi 51:4) Ubusambanyi buramusesema ku buryo yemera yuko butuma haba ukwahukana. (Niba wipfuza kumenya insobanuro y’ijambo “ubusambanyi,” raba ikigabane ca 9, ingingo ya 7.) Yehova araha uwahemukiwe uburenganzira bwo kugumana canke kwahukana n’uwo bubakanye yamuhemukiye. (Matayo 19:9) Ku bw’ivyo, igihe uwahemukiwe afashe ingingo yo kwahukana, ntaba akoze ikintu Yehova yanka. Ariko ntiwumve, ishengero rya gikirisu nta muntu n’umwe riremesha gusaba kwahukana. Kanatsinda, hariho ibintu vyoshobora gutuma uwahemukiwe agumana n’uwo bubakanye, canecane nk’igihe nyene guhemuka aba yigaye vy’ukuri. Ariko uko vyogenda kwose, uwufise imvo ishingiye ku Vyanditswe yotuma yahukana ni we ategerezwa kwifatira ingingo kandi akemera ingaruka zose vyokwega.—Abagalatiya 6:5.

Mu bihe bimwebimwe bigoye cane, hari abakirisu bafashe ingingo yo gutandukana * canke kwahukana n’uwo bubakanye naho nyene uno atari yasambanye. Muri ico gihe, Bibiliya ivuga yuko uwo aba agiye, ‘aguma atubatse canke na ho agasubirana’ n’uwo bubakanye. (1 Abakorinto 7:11) Umukirisu nk’uwo nta burenganzira aba afise bwo kureshanya n’uwundi muntu. (Matayo 5:32) Reka twihweze ibintu bikeyi bidasanzwe bamwebamwe babonye ko ari imvo zotuma batandukana n’abo bubakanye.

Kwanka gutunga umuryango. Umuryango woshobora kwicwa n’ubukene, ukabura ibintu vya nkenerwa kubera serugo yanse kubitanga kandi yari abishoboye. Bibiliya ivuga iti: “Nimba umuntu ataronsa abiwe ivyo bakeneye . . . aba yihakanye ukwizera kandi aba abaye mubi kurusha uwutagira ukwizera.” (1 Timoteyo  5:8) Igihe umugabo nk’uwo yanse kwikebuka, umugore yoshobora guhitamwo gutandukana n’umugabo wiwe kugira ngo we n’abana ntibamererwe nabi. Ariko rero, abakurambere b’ishengero barakwiye kwitondera ibirego vy’uko umukirisu ataronsa umuryango wiwe ivyo ukenera. Umukirisu yanka kwitwararika umuryango wiwe yoshobora gucibwa mw’ishengero.

Gusinzikaza ubuzima bw’uwo mwubakanye. Umwe mu bubakanye yoshobora kuba akubita mugenziwe ku buryo amagara yiwe mbere n’ubuzima bwiwe bibangamirwa cane. Niba uwo akubitana ari umukirisu, abakurambere b’ishengero barakwiye gutohoza ivyo bintu. Ishavu ryiguburiza n’akamenyero ko gusinzikariza abandi ubuzima birashobora gutuma umuntu acibwa mw’ishengero.—Abagalatiya 5:19-21.

Kumubuza imirimo ijanye n’ugusenga. Umwe mu bubakanye yoshobora gukovya mu kubuza mugenziwe gusenga Imana mu kuri canke mbere akagerageza kumuhata ngo arenge amabwirizwa y’Imana. Muri ico gihe, uwo ageramiwe yoshobora kuraba niba gutandukana ari yo nzira yonyene asigaranye yotuma “[a]gamburukira Imana nka yo mutware aho kugamburukira abantu.”—Ivyakozwe 5:29.

Muri ivyo bihe vyose bigoye cane duhejeje kuvuga, nta n’umwe akwiye kuremera nyene kugirirwa nabi ngo atandukane canke agumane na mugenziwe. Naho abagenzi bakomeye mu kwizera canke abakurambere boshobora gutanga impanuro zishingiye kuri Bibiliya, ntibashobora kumenya utuntu twose tuba hagati y’umugabo n’umugore. Yehova wenyene ni we abizi. Birumvikana ko umukenyezi canke umunega mukirisu atoba ateye iteka Imana canke umubano wabo igihe yogagamisha ingorane ziri mu rugo kugira gusa atandukane n’uwo bubakanye. Yehova arabona amayeri yose umuntu yogira kugira atandukane n’uwo bubakanye, naho yogerageza kubinyegeza gute. Nkako, ibintu “vyose biri gusa kandi vyashizwe ku mugaragaro mu maso y’uwuri n’ico atubaza.” (Abaheburayo 4:13) Ariko rero, niba ibintu biteye akaga cane bibandanije, nta n’umwe akwiye kunebagura umukirisu ahisemwo gutandukana niba abona ko ata wundi muti. Impera n’imperuka, “twese tuzohagarara imbere y’intebe y’imanza y’Imana.”—Abaroma 14:10-12.

^ ing. 2 Ukwo gutandukana gusobanura yuko abubakanye batakibana mu nzu, ariko imbere y’amategeko baba bakiri umugabo n’umugore.