Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Urugo rwanyu rurashobora kugira agahimbare

 IGIHIMBA CA 4

Ingene mwokoresha neza amahera

Ingene mwokoresha neza amahera

“Mu baja inama hari ubukerebutsi.”Imigani 13:10

Twese turakenera amahera kugira turonse imiryango yacu ivyo ikeneye. (Imigani 30:8) Nakare, “amahera a[ra]kingira umuntu.” (Umusiguzi 7:12) Wewe n’uwo mwubakanye vyoshobora kubagora kuganira ivyerekeye amahera, ariko ntimureke amahera ngo ateze ingorane mu mubano wanyu. (Abanyefeso 4:32) Abubakanye bakwiye kwizigiranira no gusenyera ku mugozi umwe igihe bafata ingingo ku bijanye n’ukuntu bazokoresha amahera.

 1 NIMUTEGEKANYE IBINTU MWITONZE

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: “Ni nde muri mwebwe ashaka kwubaka umunara atabanza kwicara agaharura ivyosohoka, ngo arabe ko afise ibikwiye vyo kuwurangiza?” (Luka 14:28) Birahambaye ko mwicarana mugategekanya ingene muzokoresha amahera. (Amosi 3:3) Nimurabe ivyo mukeneye kugura be n’amahera mushobora gukoresha ntihagire igipfa. (Imigani 31:16) Kuba mufise amahera yo kugura ikintu vyonyene ntibisobanura ko mukwiye guca mukigura. Nimugerageze kwirinda amadeni, mukoreshe gusa amahera mufise.Imigani 21:5; 22:7.

ICO MWOKORA:

  • Bishitse hagasigara amahera ukwezi kurangiye, nimurabire hamwe ico mwoyakoresha

  • Nimba na ho mukehaniwe, nimurabe uburyo butomoye bwo kugabanya ayo mukoresha. Nk’akarorero, mwoshobora kuza muritegurira imfungurwa aho kuja muri resitora

 2 NIMUVUGANE UKURI KANDI MUKORE IBINTU MU BURYO BUBEREYE

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: “Tugira . . . [ibi]gororotse, atari gusa mu maso ya Yehova, mugabo no mu maso y’abantu.” (2 Abakorinto 8:21) Nukore ibigororotse mu kubwiza ukuri uwo mwubakanye ku bijanye n’amahera uronka be n’ayo ukoresha.

Niwame ugisha inama uwo mwubakanye igihe ufata ingingo zihambaye zijanye n’amahera. (Imigani 13:10) Guhanahana amakuru ku bijanye n’amahera bizozigama amahoro mu mubano wanyu. Amahera uronka nubone ko atari ayawe, ahubwo ko ari ay’umuryango.1 Timoteyo 5:8.

ICO MWOKORA:

  • Nimwumvikane igitigiri c’amahera umwe wese ashobora gukoresha atarinze guhanuza mugenziwe

  • Ntimurindire ko harinda kwaduka ingorane ngo abe ari ho muganira ibijanye n’amahera

Raba n'ibindi

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Bibiliya yoba ishobora kumfasha mfise ingorane z’amahera n’amadeni?

Amahera ntashobora kugura agahimbare, ariko hariho ingingo ngenderwako zine zo muri Bibiliya zishobora kugufasha mu bijanye n’amahera.

BE MASO!

Ingene mwokoresha neza amahera

Nturindire gushika amahera aguheranye ngo abe ari ho usuzuma ukuntu uyakoresha. Raba ukuntu woyakoresha neza amazi atararenga inkombe.

UMUNARA W’INDERETSI

Noba nkwiye gufata ideni?

Impanuro nziza Bibiliya itanga zirashobora kugufasha gufata ingingo.