Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IGIHIMBA CA 4

Ingene mwokoresha neza amahera

Ingene mwokoresha neza amahera

“Mu baja inama hari ubukerebutsi.”Imigani 13:10

Twese turakenera amahera kugira turonse imiryango yacu ivyo ikeneye. (Imigani 30:8) Nakare, “amahera a[ra]kingira umuntu.” (Umusiguzi 7:12) Wewe n’uwo mwubakanye vyoshobora kubagora kuganira ivyerekeye amahera, ariko ntimureke amahera ngo ateze ingorane mu mubano wanyu. (Abanyefeso 4:32) Abubakanye bakwiye kwizigiranira no gusenyera ku mugozi umwe igihe bafata ingingo ku bijanye n’ukuntu bazokoresha amahera.

1 NIMUTEGEKANYE IBINTU MWITONZE

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: “Ni nde muri mwebwe ashaka kwubaka umunara atabanza kwicara agaharura ivyosohoka, ngo arabe ko afise ibikwiye vyo kuwurangiza?” (Luka 14:28) Birahambaye ko mwicarana mugategekanya ingene muzokoresha amahera. (Amosi 3:3) Nimurabe ivyo mukeneye kugura be n’amahera mushobora gukoresha ntihagire igipfa. (Imigani 31:16) Kuba mufise amahera yo kugura ikintu vyonyene ntibisobanura ko mukwiye guca mukigura. Nimugerageze kwirinda amadeni, mukoreshe gusa amahera mufise.Imigani 21:5; 22:7.

ICO MWOKORA:

  • Bishitse hagasigara amahera ukwezi kurangiye, nimurabire hamwe ico mwoyakoresha

  • Nimba na ho mukehaniwe, nimurabe uburyo butomoye bwo kugabanya ayo mukoresha. Nk’akarorero, mwoshobora kuza muritegurira imfungurwa aho kuja muri resitora

2 NIMUVUGANE UKURI KANDI MUKORE IBINTU MU BURYO BUBEREYE

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: “Tugira . . . [ibi]gororotse, atari gusa mu maso ya Yehova, mugabo no mu maso y’abantu.” (2 Abakorinto 8:21) Nukore ibigororotse mu kubwiza ukuri uwo mwubakanye ku bijanye n’amahera uronka be n’ayo ukoresha.

Niwame ugisha inama uwo mwubakanye igihe ufata ingingo zihambaye zijanye n’amahera. (Imigani 13:10) Guhanahana amakuru ku bijanye n’amahera bizozigama amahoro mu mubano wanyu. Amahera uronka nubone ko atari ayawe, ahubwo ko ari ay’umuryango.1 Timoteyo 5:8.

ICO MWOKORA:

  • Nimwumvikane igitigiri c’amahera umwe wese ashobora gukoresha atarinze guhanuza mugenziwe

  • Ntimurindire ko harinda kwaduka ingorane ngo abe ari ho muganira ibijanye n’amahera