Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Urugo rwanyu rurashobora kugira agahimbare

 IGIHIMBA CA 1

Nimwisunge Imana kugira muronke agahimbare mu mubano

Nimwisunge Imana kugira muronke agahimbare mu mubano

“Uwabaremye kuva mu ntango yabagize umugabo n’umugore.”Matayo 19:4

Yehova * Imana ni we yahuje umugabo n’umugore ba mbere. Bibiliya itubwira yuko yaremye umugore wa mbere aca “amuzanira uwo muntu,” ni ukuvuga uwo mugabo wa mbere. Adamu yarahimbawe cane, avuga ati: “Uyu noneho ni igufa ryo mu magufa yanje be n’umubiri w’umubiri wanje.” (Itanguriro 2:22, 23) Yehova aracipfuza ko abubatse bahimbarwa.

Igihe wubatse, woshobora kwiyumvira ko vyose bizogenda neza ata gahaze. Ariko tuvugishije ukuri, n’igihe umugabo n’umugore baba bakundana vy’ukuri barahura n’ingorane. (1 Abakorinto 7:28) Aka gatabu karimwo ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zishobora gutuma umubano wanyu n’urugo rwanyu birangwa agahimbare muzisunze.Zaburi 19:8-11.

 1 NIWEMERE IBANGA YEHOVA YAKUJEJE

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: Umugabo ni we mutwe w’umuryango.Abanyefeso 5:23.

Nimba uri umugabo, Yehova yiteze ko witwararikana ikibabarwe umukenyezi wawe. (1 Petero 3:7) Yamuremye ngo akubere umufasha mukwiranye, kandi yipfuza ko umufatana urukundo n’icubahiro. (Itanguriro 2:18) Utegerezwa gukunda cane umukenyezi wawe ku buryo ushira imbere ineza yiwe aho gushira imbere ineza yawe.Abanyefeso 5:25-29.

Nimba uri umugore, Yehova yiteze ko wubaha cane umugabo wawe kandi ukamufasha gushitsa ibanga ajejwe. (1 Abakorinto 11:3; Abanyefeso 5:33) Nushigikire ingingo afata, usenyere ku mugozi umwe na we bivuye ku mutima. (Abakolosayi 3:18) Ubigize gutyo, uzohimbara umugabo wawe hamwe na Yehova.1 Petero 3:1-6.

ICO WOKORA:

  • Nubaze uwo mwubakanye ico wokora kugira ngo urushirize kuba umugabo canke umugore mwiza. Numutege yompi, uce wihatira kugira ivyo uryohoye

  • Niwihangane. Bisaba igihe kugira umwe wese muri mwebwe amenye ingene yotuma mugenziwe ahimbarwa

2 NIWITWARARIKE VY’UKURI UKUNTU UWO MWUBAKANYE YIYUMVA

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: Ukwiye kwitwararika ineza y’uwo mwubakanye. (Abafilipi 2:3, 4) Numuhe agaciro, wibuke ko Yehova asaba abasavyi biwe kuba “[abengenga] kuri bose.” (2 Timoteyo 2:24) “Hari uwuvuga atiyumviriye nk’aho avuganye ugusogota kw’inkota, mugabo ururimi rw’abantu b’inkerebutsi ruravūra.” Nurabe neza rero amajambo ukoresha. (Imigani 12:18) Impwemu ya Yehova izogufasha kuvugana ubuntu n’urukundo.Abagalatiya 5:22, 23; Abakolosayi 4:6.

ICO WOKORA:

  • Imbere yo kuganira ibibazo bikomeye n’uwo mwubakanye, nusabe Imana igufashe kuguma utekanye no kutadadaza

  • Niwiyumvire witonze ivyo uza kuvuga n’ingene uza kubivuga

 3 NIMUSENYERE KU MUGOZI UMWE

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: Igihe wubatse urwawe, wewe n’uwo mwubakanye muba mubaye “umubiri umwe.” (Matayo 19:5) Mugabo muba mukiri abantu babiri kandi murashobora kugira ivyiyumviro bitandukanye. Murakeneye rero kwiga guhuza mu vyiyumviro no mu kuntu mwiyumva. (Abafilipi 2:2) Guhuza birahambaye cane igihe mufata ingingo. Bibiliya ivuga iti: “Biciye ku mpanuro [canke “ukuja inama”], imigambi irashimangirwa.” (Imigani 20:18) Nimureke ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zibayobore igihe mufatira hamwe ingingo zihambaye.Imigani 8:32, 33.

ICO WOKORA:

  • Nubwire uwo mwubakanye ukuntu wiyumva, aho kumumenyesha gusa ibintu canke kumushikiriza ivyiyumviro

  • Nuje inama n’uwo mwubakanye imbere yo gufata ingingo

^ par. 4 Yehova ni izina ry’Imana nk’uko rihishurwa muri Bibiliya.

Raba n'ibindi

UMUNARA W’INDERETSI

Ukuntu mwotsinda urugamba rwo mu mwaka wa mbere w’umubano w’ababiranye

Woba uherutse kurushinga? Bibiliya irashobora kugufasha gukomeza umubano wawe.

UMUNARA W’INDERETSI

Yemwe bagabo, nimutume abagore banyu bamererwa neza!

Umuryango woshobora kumererwa neza mu vy’ubutunzi, ariko umerewe nabi mu bundi buryo buhambaye kuruta.

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Bibiliya yoba yomfasha kuronka agahimbare mu muryango?

Impanuro ziranga ubukerebutsi Bibiliya itanga ziramaze gufasha abagabo n’abagore amamiliyoni kuronka agahimbare mu rugo.