Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IGIHIMBA CA 1

Nimwisunge Imana kugira muronke agahimbare mu mubano

Nimwisunge Imana kugira muronke agahimbare mu mubano

“Uwabaremye kuva mu ntango yabagize umugabo n’umugore.”Matayo 19:4

Yehova * Imana ni we yahuje umugabo n’umugore ba mbere. Bibiliya itubwira yuko yaremye umugore wa mbere aca “amuzanira uwo muntu,” ni ukuvuga uwo mugabo wa mbere. Adamu yarahimbawe cane, avuga ati: “Uyu noneho ni igufa ryo mu magufa yanje be n’umubiri w’umubiri wanje.” (Itanguriro 2:22, 23) Yehova aracipfuza ko abubatse bahimbarwa.

Igihe wubatse, woshobora kwiyumvira ko vyose bizogenda neza ata gahaze. Ariko tuvugishije ukuri, n’igihe umugabo n’umugore baba bakundana vy’ukuri barahura n’ingorane. (1 Abakorinto 7:28) Aka gatabu karimwo ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zishobora gutuma umubano wanyu n’urugo rwanyu birangwa agahimbare muzisunze.Zaburi 19:8-11.

1 NIWEMERE IBANGA YEHOVA YAKUJEJE

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: Umugabo ni we mutwe w’umuryango.Abanyefeso 5:23.

Nimba uri umugabo, Yehova yiteze ko witwararikana ikibabarwe umukenyezi wawe. (1 Petero 3:7) Yamuremye ngo akubere umufasha mukwiranye, kandi yipfuza ko umufatana urukundo n’icubahiro. (Itanguriro 2:18) Utegerezwa gukunda cane umukenyezi wawe ku buryo ushira imbere ineza yiwe aho gushira imbere ineza yawe.Abanyefeso 5:25-29.

Nimba uri umugore, Yehova yiteze ko wubaha cane umugabo wawe kandi ukamufasha gushitsa ibanga ajejwe. (1 Abakorinto 11:3; Abanyefeso 5:33) Nushigikire ingingo afata, usenyere ku mugozi umwe na we bivuye ku mutima. (Abakolosayi 3:18) Ubigize gutyo, uzohimbara umugabo wawe hamwe na Yehova.1 Petero 3:1-6.

ICO WOKORA:

  • Nubaze uwo mwubakanye ico wokora kugira ngo urushirize kuba umugabo canke umugore mwiza. Numutege yompi, uce wihatira kugira ivyo uryohoye

  • Niwihangane. Bisaba igihe kugira umwe wese muri mwebwe amenye ingene yotuma mugenziwe ahimbarwa

2 NIWITWARARIKE VY’UKURI UKUNTU UWO MWUBAKANYE YIYUMVA

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: Ukwiye kwitwararika ineza y’uwo mwubakanye. (Abafilipi 2:3, 4) Numuhe agaciro, wibuke ko Yehova asaba abasavyi biwe kuba “[abengenga] kuri bose.” (2 Timoteyo 2:24) “Hari uwuvuga atiyumviriye nk’aho avuganye ugusogota kw’inkota, mugabo ururimi rw’abantu b’inkerebutsi ruravūra.” Nurabe neza rero amajambo ukoresha. (Imigani 12:18) Impwemu ya Yehova izogufasha kuvugana ubuntu n’urukundo.Abagalatiya 5:22, 23; Abakolosayi 4:6.

ICO WOKORA:

  • Imbere yo kuganira ibibazo bikomeye n’uwo mwubakanye, nusabe Imana igufashe kuguma utekanye no kutadadaza

  • Niwiyumvire witonze ivyo uza kuvuga n’ingene uza kubivuga

3 NIMUSENYERE KU MUGOZI UMWE

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: Igihe wubatse urwawe, wewe n’uwo mwubakanye muba mubaye “umubiri umwe.” (Matayo 19:5) Mugabo muba mukiri abantu babiri kandi murashobora kugira ivyiyumviro bitandukanye. Murakeneye rero kwiga guhuza mu vyiyumviro no mu kuntu mwiyumva. (Abafilipi 2:2) Guhuza birahambaye cane igihe mufata ingingo. Bibiliya ivuga iti: “Biciye ku mpanuro [canke “ukuja inama”], imigambi irashimangirwa.” (Imigani 20:18) Nimureke ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zibayobore igihe mufatira hamwe ingingo zihambaye.Imigani 8:32, 33.

ICO WOKORA:

  • Nubwire uwo mwubakanye ukuntu wiyumva, aho kumumenyesha gusa ibintu canke kumushikiriza ivyiyumviro

  • Nuje inama n’uwo mwubakanye imbere yo gufata ingingo

^ par. 4 Yehova ni izina ry’Imana nk’uko rihishurwa muri Bibiliya.