Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Utujambo two ku mpera

Utujambo two ku mpera
 1.  Babiloni Akomeye ni nde?

 2.  Mesiya yobonetse ryari?

 3.  Uburyo bwo kuvura bujamwo ibijanye n’amaraso

 4.  Imvo zotuma abubakanye batandukana

 5.  Imisi mikuru

 6.  Indwara zandukira

 7.  Urudandaza no kwitura sentare

 1. Babiloni Akomeye ni nde?

Tuzi gute ko “Babiloni Akomeye” agereranya amadini y’ikinyoma? (Ivyahishuwe 17:5) Rimbura ibi bimenyamenya:

 • Akorera kw’isi yose. Babiloni Akomeye adondorwa ko yicaye ku “masinzi n’amahanga” kandi ko afise “ubwami ku bami b’isi.”​—Ivyahishuwe 17:​15, 18.

 • Ntashobora kugereranya intwaro ya politike canke ivy’ubudandaji. “Abami b’isi” n’“abadandaza b’ingenzi” bararokoka igihe we akurwaho.​—Ivyahishuwe 18:​9, 15.

 • Arasiga iceyi Imana. Yitwa umumaraya kubera ko yagiraniye amasezerano n’intwaro kugira yironkere amahera n’izindi nyungu ziwe. (Ivyahishuwe 17:​1, 2) Arazimiza abantu bo mu mahanga yose. Vyongeye yaratumye abantu benshi bapfa.​—⁠Ivyahishuwe 18:​23, 24.

Subira mu cigwa ca 13 ku ciyumviro ca 6

 2. Mesiya yobonetse ryari?

Bibiliya yari yaravuze ko Mesiya yobonetse haciye ikiringo kingana n’amayinga 69.​—Soma Daniyeli 9:​25.

 • Ayo mayinga 69 yatanguye ryari? Yatanguye mu 455 M.K. * igihe buramatari Nehemiya yashika i Yeruzalemu kugira ‘asubire kwubaka’ ico gisagara.​—Daniyeli 9:​25; Nehemiya 2:​1, 5-8.

 • Ayo mayinga 69 yamaze igihe kingana gute? Mu buhanuzi bumwebumwe bwo muri Bibiliya, umusi umwe ugereranya umwaka. (Guharūra 14:​34; Ezekiyeli 4:6) Iyinga rimwerimwe ryose rero rigereranya imyaka indwi. Muri ubu buhanuzi, amayinga 69 angana n’imyaka 483 (ni ukuvuga amayinga 69 x imisi 7).

 • Ya mayinga 69 yaheze ryari? Duhereye mu 455 M.K., dusanga imyaka 483 yarangiye mu 29 N.K. * Uwo ni wo mwaka nyene Yezu yabatirijwemwo aca aba Mesiya.​—Luka 3:1, 2, 21, 22.

Subira mu cigwa ca 15 ku ciyumviro ca 5

 3. Uburyo bwo kuvura bujamwo ibijanye n’amaraso

Hariho ubuhinga bwo kuvura umurwayi hakoreshejwe amaraso yiwe bwite. Nk’akarorero, hari abantu batanga amaraso canke bakabikisha amaraso yabo bwite kugira azokoreshwe igihe bazoba bariko barabagwa canke inyuma y’aho. Ariko abakirisu ntibokwemera mwene ubwo buryo.​—Gusubira mu vyagezwe 15:23.

Ariko hariho ubundi buryo bwo kuvurwa wosanga ataco butwaye. Muri ubwo buryo, harimwo gupimisha amaraso, gukoresha imashini isubirira amafyigo canke iyisubirira umutima n’amahaha, ubwitwa hémodilution, n’ubwitwa récupération de sang épanché. * Umukirisu wese ategerezwa kwifatira ingingo y’ukuntu amaraso yiwe yokoreshwa igihe ariko arabagwa, igihe ariko aragirisha ibipimo canke igihe ariko arivuza mu bundi buryo buba bugezweho. Abaganga ntibakoresha ubwo buhinga cokimwe. Ku bw’ivyo, imbere y’uko umukirisu yemera ubuhinga ubwo ari bwo bwose bwo kugirisha ibipimo, bwo kubagwa canke bwo kuvurwa mu bundi buryo, akwiye kubanza kumenya ukuntu amaraso yiwe azokoreshwa. Rimbura ibibazo bikurikira:

 • Hamwe bonkuramwo amaraso bakayacisha ahandi kandi akamara umwanya atariko aratembera mu mubiri, ijwi ryo mu mutima ryoba rizonyemerera kubona ko akiri mu bingize, bikaba bidakenewe ko aseswa “ku butaka”?​—Gusubira mu vyagezwe 12:23, 24.

 • Mu gihe bariko baramvura, hamwe bonkuramwo amaraso, bakayahingura maze bakayansubizamwo, ijwi ryanje ryo mu mutima ryamerejwe na Bibiliya ryoba ryombuza amahoro canke nokwemera ubwo buryo bwo kuvurwa?

Subira mu cigwa ca 39 ku ciyumviro ca 3

 4. Imvo zotuma abubakanye batandukana

Ijambo ry’Imana rivuga ko bitoba vyiza abubakanye batandukanye. Vyongeye, riratomora yuko baramutse batandukanye, ata n’umwe muri bo aba afise uburenganzira bwo guca yubakana n’uwundi. (1 Abakorinto 7:​10, 11) Ariko rero, hari ibintu vyatumye abakirisu bamwebamwe bafata ingingo yo gutandukana n’abo bubakanye.

 • Igihe umugabo yanka kuronsa abagize umuryango ikibabeshaho n’ibigirankana ku buryo basigara badafise n’ibintu nyamukuru bakenera mu buzima.​—⁠1 Timoteyo 5:8.

 • Igihe amusinzikariza ubuzima gushika n’aho abona ko amagara yiwe canke ubuzima bwiwe bigeramiwe.​—⁠Abagalatiya 5:​19-21.

 • Igihe abangamira bimwe bikomeye ubucuti afitaniye na Yehova mu kugira ibishoboka vyose ngo amubuze gukorera Yehova.​—⁠Ivyakozwe 5:​29.

Subira mu cigwa ca 42 ku ciyumviro ca 3

  5. Imisi mikuru

Abakirisu ntibaja mu misi mikuru idahimbara Yehova. Ariko umwe wese ategerezwa gukoresha ijwi ryiwe ryo mu mutima ryamenyerejwe na Bibiliya kugira afate ingingo y’ico yokora igihe abandi bariko barahimbaza mwene iyo misi mikuru. Rimbura uburorero bukeyi.

 • Igihe hari uwukwipfurije umusi mukuru mwiza. Urashobora gusa kwivugira uti: “Urakoze.” Igihe uwo muntu yipfuje kumenya n’ibindi, urashobora guca umusigurira igituma udahimbaza uwo musi mukuru.

 • Igihe uwo mwubakanye atari Icabona ca Yehova agusavye ngo muje gusangira ibifungurwa n’incuti ku musi mukuru kanaka. Nimba ijwi ryawe ryo mu mutima rikwemereye kugenda, urashobora gusigurira uwo mwubakanye imbere y’igihe ko mu gihe hojamwo imigenzo idashingiye ku Vyanditswe, utoyigiramwo uruhara.

 • Igihe umukoresha wawe aguhaye agashirukabute mu kiringo c’umusi mukuru. Woba ukwiye kukanka? Si ngombwa. Yoba akaguhaye kugira uhimbaze uwo musi mukuru, canke akaguhaye kugira agushimire kubera ivyo ukora?

 • Igihe umuntu aguhaye ikado mu kiringo c’umusi mukuru. Uwo muntu yoshobora kukubwira ati: “Ndazi ko udahimbaza uwu musi mukuru, ariko nashaka kuguha aka kantu.” Ashobora kuba abitumwe gusa n’umutima mwiza. Ku rundi ruhande, hoba hari imvo ituma wiyumvira ko ashaka kugerageza ukwizera kwawe canke gutuma uhimbaza uwo musi mukuru? Umaze kuzirikana kuri ivyo bintu, ni wewe wifatira ingingo yo kwakira iyo kado canke kutayakira. Mu ngingo zose dufata, twipfuza kugira ijwi ryo mu mutima ryiza no kuba intahemuka kuri Yehova.​—Ivyakozwe 23:1.

Subira mu cigwa ca 44 ku ciyumviro ca 1

 6. Indwara zandukira

Kubera ko dukunda abantu, turiyubara cane kugira ntitubanduze indwara zandukira. Rero, nimba tuzi yuko dufise mwene iyo ndwara canke tukaba twikeka ko twoba tuyifise, turiyubara cane kugira ntitwanduze abandi. Ivyo tubigira kubera ko Bibiliya idutegeka iti: “Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda.”​—Abaroma 13:​8-10.

None umuntu afise indwara yandukira yogaragaza gute ko akunda abandi? Yokwirinda kugaragariza abandi igishika nko mu kubagumbira canke kubasoma. Igihe bamwebamwe bashimye kutamutumira i muhira kugira bakingire abagize imiryango yabo, ntakwiye kubibona nabi. Imbere y’uko abatizwa, akwiye kumenyesha umuhuzabikorwa w’inama y’abakurambere ukuntu amagara yiwe yifashe kugira bakingire abandi bazoba bariko barabatizwa. Imbere yo gutangura kureshanya, umuntu yigeze guca mu bintu vyotuma yandura indwara yandukira, vyoba vyiza yipimishije. Ivyo ubigize, uzoba werekanye ko witwararika abandi ‘mu kutaguma uraba ivyawe bwite gusa ariko ukaraba n’ivy’abandi.’​—Abafilipi 2:4.

Subira mu cigwa ca 56 ku ciyumviro ca 2

 7. Urudandaza no kwitura sentare

Turashobora kwirinda ingorane nyinshi igihe dushira mu nyandiko amasezerano ajanye n’ivy’amahera n’urudandaza, mbere n’igihe twoba twayagiraniye n’abakirisu bagenzi bacu. (Yeremiya 32:​9-12) Ariko rero, birashobora gushika abakirisu bakagira utuntu badahurijeko mu bijanye n’amahera canke mu bindi. Rero vyoba vyiza batoreye umuti ivyo batahurijeko badatebaganye, bikaba mu mahoro kandi bakabigira hagati yabo.

Ariko none, twotorera umuti gute ingorane zikomeye nko kwambika ibara abandi canke forode? (Soma Matayo 18:​15-17.) Yezu yaratubwiye intambwe zitatu twokurikiza.

 1. Nimugerageze gutorera umuti iyo ngorane hagati yanyu.​—Raba umurongo wa 15.

 2. Ata kivuyemwo, nusabe umukirisu umwe canke babiri bahumuye muri kumwe mw’ishengero kugira babafashe.​—Raba umurongo wa 16.

 3. Ivyo vyose vyanse, ni ho mwokwitura abakurambere.​—⁠Raba umurongo wa 17.

Akenshi ntivyoba vyiza twitwariye abavukanyi bagenzi bacu muri sentare kubera ko bishobora gutukisha Yehova n’ishengero. (1 Abakorinto 6:​1-8) Ariko rero, hari ibintu amategeko asaba ko bimenyeshwa ubutungane. Aho harimwo ibijanye n’ukwahukana, kumenya umuvyeyi yogumana abana igihe habaye ukwahukana, kuronswa n’uwo mwahukanye uburyo bwo kwibeshaho, kuronswa indishi ya asiransi, kwemeza imbere y’amategeko ko habaye uruhombo canke kuronswa ivyete vy’ibisigi. Mu bihe nk’ivyo, umukirisu aramutse yituye ubutungane kugira atunganirizwe mu mahoro, ntaba arenze ku mpanuro Bibiliya itanga.

Igihe hakozwe icaha gikomeye nk’ugufata ku nguvu, kwonona abana, gukomeretsa umuntu bikomeye, ubusuma bukabije canke ubwicanyi, maze umukirisu akabimenyesha abategetsi, ntaba arenze ku mpanuro Bibiliya itanga.

Subira mu cigwa ca 56 ku ciyumviro ca 3

^ ing. 17 M.K. bisobanura imbere ya Kristu N.K. inyuma ya Kristu.

^ ing. 19 Kuva mu 455 M.K. gushika mu mwaka wa 1 M.K. ni imyaka 454. Kuva mu mwaka wa 1 M.K. gushika mu mwaka wa 1 N.K. ni umwaka umwe (nta mwaka w’ubusa wabayeho). Kuva mu mwaka wa 1 N.K. gushika mu 29 N.K., ni imyaka 28. Uteranije yose hamwe, uca utora imyaka 483.