Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 ICIGWA CA 55

Nushigikire ishengero urimwo

Nushigikire ishengero urimwo

Hirya no hino kw’isi, abantu amamiliyoni barasukurira Yehova bahimbawe bari mu mashengero atandukanye. Barakenguruka inyigisho be n’ubuyobozi baronka, bakongera bagashigikira amashengero barimwo mu buryo butandukanye kandi babikuye ku mutima. Woba nawe ubikenguruka?

1. Ni mu buryo butandukanye ubuhe wokoresha umwanya wawe n’inguvu zawe mu gushigikira ishengero urimwo?

Twese turashobora kugira ico dufashije mw’ishengero turimwo. Nk’akarorero, mw’ishengero iwanyu hoba hari abamugaye canke bitereye mu myaka? Ubona wobafasha kugira bashike ku makoraniro? Canke ubona wobafasha mu bindi bintu nko kuronka ibifungurwa, kugira isuku muhira n’ibindi bakeneye? (Soma Yakobo 1:​27.) Turashobora kandi no kwitanga mu bikorwa vyo gusukura no gusanura Ingoro y’Ubwami. Nta n’umwe aduhatira gukora ivyo bintu. Urukundo dukunda Imana n’abavukanyi ni rwo rutuma ‘twitanga tubikunze.’​Zaburi 110:3.

Ivyabona babatijwe barashobora gufasha ishengero no mu bundi buryo. Abavukanyi bakwije ibisabwa n’Ivyanditswe barashobora gufasha mw’ishengero ari abakozi b’ishengero canke ari abakurambere. Abavukanyi na bashiki bacu barashigikira igikorwa co kwamamaza mu kuba abatsimvyi, ivyo bikaba bisigura ko bamara umwanya wiyongereye muri ico gikorwa. Abandi na bo barafasha mu kwubaka ibibanza vyo gusengeramwo canke bakimukira mu kandi karere gufasha irindi shengero.

2. Dushobora gute gukoresha ivyo dutunze mu gushigikira ishengero turimwo?

Turashobora ‘gutera iteka Yehova dukoresheje ibintu vyacu vy’agaciro.’ (Imigani 3:9) Tubona ko ari agateka gukoresha amahera be n’ibindi bintu dutunze mu gushigikira ishengero turimwo hamwe n’igikorwa co kwamamaza kibera kw’isi yose. (Soma 2 Abakorinto 9:7.) Intererano dutanga zirafasha kandi abashikiwe n’ivyago. Mu gutanga intererano, benshi bashima ‘gushira ikintu ku ruhande.’ (Soma 1 Abakorinto 16:2.) Turashobora gutanga intererano dukoresheje udusandugu turi mu bibanza dusengeramwo canke tugakoresha internet duciye kuri donate.jw.org. Yehova araduha akaryo ko kwerekana ko tumukunda mu kuntu dukoresha ivyo dutunze.

 TWINJIRE MU MIZI

Raba uburyo butandukanye woshigikira ishengero urimwo.

3. Turashobora gukoresha ivyo dutunze

Yehova na Yezu barakunda abantu batanga banezerewe. Nk’akarorero, Yezu yarashimye ingene umugore w’umupfakazi yagize akigoro ko kugira ico ahaye Yehova naho yari akenye. Nimusome Luka 21:​1-4, muce muganira kuri ibi bibazo:

 • Kugira tunezereze Yehova, vyoba ari ngombwa ngo dutange amahera menshi?

 • Yehova na Yezu babona gute intererano dutanga tubikuye ku mutima?

Kugira ubone ukuntu intererano dutanga zikoreshwa, nimurabe iyo VIDEWO, muce muganira kuri iki kibazo:

 • Intererano dutanga zikoreshwa gute mu gufasha amashengero ari hirya no hino kw’isi?

 4. Turashobora kwitanga

Mu bihe vya Bibiliya, abasavyi ba Yehova barakorana umwete kugira babungabunge ibibanza vyo gusengeramwo. Ivyo ntivyagarukira ku gutanga amahera gusa. Nimusome 2 Ngoma 34:​9-11, muce muganira kuri iki kibazo:

 • Ni gute Abisirayeli bose bitanga mu kubungabunga inzu ya Yehova?

Kugira ubone ukuntu Ivyabona vya Yehova bigana akarorero k’Abisirayeli, nimurabe iyo VIDEWO, muce muganira kuri ibi bibazo:

 • Kubera iki bihambaye ko tuguma tugirira isuku Ingoro y’Ubwami tukongera tukayibungabunga?

 • Ni mu buryo bumwebumwe ubuhe wofasha?

5. Abavukanyi barihatira gukwiza ibisabwa kugira bafashe ishengero

Ivyanditswe biremesha abavukanyi kwihatira gukwiza ibisabwa kugira bakore ivyo bashoboye vyose mu gushigikira ishengero. Kugira ubone akarorero kamwe, nimurabe iyo VIDEWO, muce muganira kuri iki kibazo:

 • Muri iyo videwo, ni gute Ryan yarondeye gukwiza ibisabwa n’Ivyanditswe kugira arushirize gufasha ishengero?

Bibiliya irasigura ivyo abavukanyi basukura ari abakozi b’ishengero n’abakurambere basabwa. Nimusome 1 Timoteyo 3:​1-13, muce muganira kuri ibi bibazo:

 • Abavukanyi bipfuza gusukura ari abakozi b’ishengero n’abakurambere basabwa iki?

 • Vyitezwe ko abagize imiryango yabo baba bameze gute?​—Raba umurongo wa 4 n’uwa 11.

 • Igihe abavukanyi bihatiye gukwiza ibisabwa, bigirira akamaro akahe ishengero?

HARI UWOBAZA ATI: “Amahera Ivyabona vya Yehova bakoresha ava he?”

 • Wokwishura gute?

 INCAMAKE

Yehova arakenguruka cane utwigoro tugira kugira dushigikire ishengero turimwo dukoresheje umwanya wacu, inguvu zacu hamwe n’ivyo dutunze.

Wize iki?

 • Twokoresha gute umwanya wacu n’inguvu zacu mu gushigikira ishengero turimwo?

 • Twokoresha gute ivyo dutunze mu gushigikira ishengero turimwo?

 • Ni mu buryo ubuhe wipfuza gushigikira ishengero urimwo?

Umugambi wokwishingira

RONDERA N’IBINDI

Nurabe igituma Imana itagisaba abasavyi bayo gutanga ikigiracumi.

“Bibiliya ivuga iki ku bijanye no gutanga ikigiracumi?” (Ikiganiro co kuri jw.org)

‘Kurondera gushikira ibanga’ mw’ishengero bisobanura iki?

“Woba uriko ‘urondera gushikira ibanga’?” (Umunara w’Inderetsi, 15 Nyakanga 2014)

Nurabe abavukanyi b’umutima rugabo bitanga cane kugira baronse ibitabu abakirisu bagenzi babo.

Ingene ibitabu bishingiye kuri Bibiliya bikwiragizwa muri Kongo (4:25)

Ukuntu turonka amahera dukoresha biratandukanye n’ivyo mu yandi madini. Nurabe ingene bigenda.

“Amahera Ivyabona vya Yehova bakoresha ava he?” (Ikiganiro co kuri jw.org)