Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 ICIGWA CA 10

Amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova yokugirira akamaro akahe?

Amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova yokugirira akamaro akahe?

Woba urigera witaba amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova? Ushobora kuba uhagaritse umutima wiyumvira ukuntu bizogenda ushitseyo ari bwo bwa mbere. Ushobora kuba uriko wibaza uti: ‘Ni ibiki bibera kuri ayo makoraniro? Kubera iki ahambaye? Kubera iki noyitaba?’ Muri iki cigwa uraza kubona ingene gukoranira hamwe n’abandi bishobora gukomeza ubucuti ufitaniye n’Imana bikongera bikagufasha ku giti cawe bwite.

1. Imvo nyamukuru ituma dukoranira hamwe n’abandi ni iyihe?

Raba ivyo umwanditsi umwe wa Bibiliya yavuze ku bijanye n’imvo nyamukuru ituma dukoranira hamwe n’abandi, ati: “Nzohezagira Yehova mu makinja akoranye.” (Zaburi 26:​12) Muri ubwo buryo nyene Ivyabona vya Yehova barahimbarwa no gukoranira hamwe n’abandi ku bwo gusenga. Hirya no hino kw’isi, barahurira hamwe buri ndwi kugira bashemeze Imana, baririmbe bongere basenge. Mu bihe bimwebimwe na ho buri mwaka, barahurira hamwe ari imigwi mininiminini.

2. Ni ibiki uzokwiga ku makoraniro yacu?

Kuri ayo makoraniro, ahanini twiga Ijambo ry’Imana, “rikaza rirasigurwa ryongera ritangirwa insobanuro.” (Soma Nehemiya 8:8.) Niwayitaba uzokwiga ivyerekeye Yehova be n’ukuntu ameze. Kandi uko uzorushiriza kumenya ko agukunda ni ko uzorushiriza kumwiyegereza. Uzomenya kandi ukuntu ashobora kugufasha kugira ubuzima buhimbaye.​—Yesaya 48:17, 18.

3. Kwitaba amakoraniro yacu vyokugirira akamaro akahe?

Yehova adusaba ko ‘twiyumvirana kugira tuvyuriranire ugukundana n’ibikorwa vyiza no kudaheba kwa gukoranira hamwe kwacu.’ (Abaheburayo 10:24, 25) Ku makoraniro yacu, uzohahurira n’abantu bitwararikana kandi bipfuza kwiga ivyerekeye Imana nkawe. Uzohimbarwa kandi no kwumva ivyiyumviro biremesha bakuye muri Bibiliya. (Soma Abaroma 1:11, 12.) Vyongeye uzomenyana n’abandi basavyi ba Yehova bahimbawe naho batabuze ingorane. Izo ni imvo zimwezimwe zituma Yehova yipfuza ko twama dukoranira hamwe n’abandi.

 TWINJIRE MU MIZI

Reka turabe ibibera mu makoraniro y’Ivyabona vya Yehova, be n’igituma bihambaye ko twigora tukayitaba.

4. Amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova

Abakirisu bo mu ntango bama bakoranira hamwe kugira basenge Yehova. (Abaroma 16:​3-5) Nimusome Abakolosayi 3:​16, muce muganira kuri iki kibazo:

 • Abakirisu bo mu ntango basenga Yehova gute?

No muri iki gihe, Ivyabona vya Yehova bama bakoranira hamwe mu bibanza vyabo vyo gusengeramwo. Kugira wibonere uko ayo makoraniro yabo agenda, nimurabe iyo VIDEWO. Nimuce muraba kuri iyo foto yerekana abantu bari mw’ikoraniro, muce muganira kuri ibi bibazo:

 • Ni amasano ayahe wabonye hagati y’ibibera mu makoraniro y’Ivyabona vya Yehova n’ibivugwa mu Bakolosayi 3:​16?

 • Muri iyo videwo canke kuri iyo foto, hari ikindi kintu washimye ku bijanye n’amakoraniro?

Nimusome 2 Abakorinto 9:​7, muce muganira kuri iki kibazo:

 • Kubera iki mu makoraniro y’Ivyabona vya Yehova badatoza imperezwa canke ibigiracumi?

Uri kumwe n’uwukwigisha Bibiliya nimurabire hamwe ivyo tuzokwiga kuri rimwe mu makoraniro yo muri ino ndwi.

 • Ni igice ikihe c’ikoraniro kikuryoheye kuruta?

Wari ubizi?

Kuri jw.org urashobora kuhasanga umwanya n’ikibanza amakoraniro aberako hirya no hino kw’isi.

 1. Amakoraniro yacu aba agizwe n’insiguro, udukino n’amavidewo. Atanguzwa kandi agasozerwa n’ururirimbo be n’isengesho

 2. Mu biganiro bimwebimwe abumviriza barashobora gushikiriza ivyiyumviro

 3.   Abantu bose barashobora kuyitaba, yaba imiryango, abatarubaka, abageze mu zabukuru be n’abana

 4. Kwinjira ni ku buntu kandi nta mperezwa zitozwa

5. Kwitaba amakoraniro bisaba akigoro

Raba nk’akarorero umuryango Yezu yakuriyemwo. Kugira bitabe umusi mukuru waba buri mwaka, bagira urugendo rw’imisi itatu n’amaguru, bava i Nazareti baja i Yeruzaremu kandi baca mu misozi. Nimusome Luka 2:​39-42, muce muganira kuri ibi bibazo:

 • Wibaza ko kugira urwo rugendo rwo kuja i Yeruzalemu vyari vyoroshe?

 • Kubera iki kwitaba amakoraniro vyogusaba akigoro?

 • Wibaza ko vyoba bihambaye kugira ako kigoro? Kubera iki wishuye gutyo?

Bibiliya ivuga ko kwitaba amakoraniro bihambaye cane. Nimusome Abaheburayo 10:24, 25, muce muganira kuri iki kibazo:

 • Kubera iki tudakwiye gusiba ku makoraniro?

HARI ABAVUGA BATI: “Si ngombwa ngo uje mu makoraniro; naho wosengera muhira nta ngorane.”

 • Ni icanditswe ikihe canke akarorero akahe ko muri Bibiliya wokoresha mu gusigura uko Yehova abibona?

 INCAMAKE

Kwitaba amakoraniro bizogufasha kumenya vyinshi ku vyerekeye Yehova, gukomeza ubucuti ufitaniye na we be no kumusenga uri kumwe n’abandi.

Wize iki?

 • Kubera iki Yehova adusaba kwitaba amakoraniro?

 • Ni ibiki uzokwigira ku makoraniro y’Ivyabona vya Yehova?

 • Hari ikindi kintu ubona amakoraniro yokumarira?

Umugambi wokwishingira

RONDERA N’IBINDI

Woba utinya kwitaba amakoraniro? Raba icatumye uwo mugabo akunda amakoraniro.

Ntituzopfa twibagiye ukuntu yaturamukije (4:16)

Nurabe ingene uyu musore yahavuye akunda amakoraniro be n’ico yakoze kugira agume ayitaba.

Narakunze cane amakoraniro (4:33)

Nurabe ingene abandi biyumva igihe bitavye amakoraniro.

“Kubera iki twoja ku makoraniro ku Ngoro y’Ubwami?” (Ikiganiro co kuri jw.org)

Raba ingene umugabo yahoze mu kagwi k’inkozi z’ikibi yahindutse kuva aho atanguriye kwitaba amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova.

“Nta ho naja ntafise inkoho yanje” (Umunara w’Inderetsi, 1 Mukakaro 2014)