Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Insozero

Insozero

“Mwigane abatorana ya mihango biciye ku kwizera n’ukwihangana.”​—ABAHEBURAYO 6:12.

1, 2. Kubera iki bihambaye ko dutsimbataza ukwizera muri iki gihe? Bitangire akarorero.

UKWIZERA. Iryo ni ijambo ryiza utoraba, ikaba ari kamere nziza cane. Ariko rero, tubonye iryo jambo canke tukaryumva, vyoba vyiza duciye tuzirikana kuri iri rindi jambo: “Ukwihuta.” Kubera ko, tudafise ukwizera, tuba dukeneye bimwe vyihutirwa kukwironsa. Tugufise naho, tuba dukeneye bimwe vyihutirwa kugukingira no kukugaburira. Uti kubera iki?

2 Dufate ko uriko uraca mu bugaragwa amahero. Urakeneye cane amazi. Igihe uyaronse, utegerezwa kuyakingira izuba kugira ntacike umwuka ngo aduge mu kirere. Inyuma y’ivyo, uba ukeneye kuba uwushoboye kuza uruzuriza ayo mazi kugira ngo uzorinde ushika iyo uriko uraja ukiyafise. Muri iki gihe, twese tuba mu bugaragwa bwo mu buryo bw’impwemu, mw’isi itarangwamwo ukwizera nyakuri; nk’ukwo kw’ayo mazi, ukwizera ni imbonekarimwe kandi kuranyaruka guhera uretse gusa igihe gukingiwe kandi kukaguma kwuzurizwa. Ivyo birihutirwa; nka kurya nyene tudashobora kubaho tudafise amazi, ntidushobora kubaho mu buryo bw’impwemu tutagira ukwizera.​—Rom. 1:17.

3. Ni ibiki Yehova yaturonkeje bidufasha gukomeza ukwizera, kandi ni ibintu bibiri ibihe tudakwiye kwibagira gukora?

3 Yehova arazi ukuntu dukeneye ukwizera bimwe vyihutirwa, kandi arazi ingene muri kino gihe bitoroshe gutsimbataza ukwizera no kukugumana. Nta gukeka ko ico ari co catumye aturonsa uturorero twokwigana. Yehova yarahumekeye intumwa Paulo kwandika ati: “Mwigane abatorana ya mihango biciye ku kwizera n’ukwihangana.” (Heb. 6:12) Kandi ico ni co catumye ishirahamwe rya Yehova riduhimiriza gukora uko dushoboye kwose kugira twigane uburorero bw’abagabo n’abagore b’abizigirwa, nk’abo twarimbuye muri iki gitabu. None, ni igiki dukwiye gukora ubu? Nimuze ntitwibagire ibi bintu bibiri: (1) Turakeneye kuguma dukomeza ukwizera kwacu; (2) turakeneye kugumiza mu bwenge icizigiro cacu.

4. Shetani yagaragaye gute ko ari umwansi w’ukwizera, yamara kubera iki tudakwiye gutinya?

4 Nugume ukomeza ukwizera kwawe. Ukwizera kurafise umwansi akomeye, na we akaba ari Shetani. Uwo mutware w’iyi si yarahinduye ivy’iyi si nk’ahantu h’ubugaragwa aho bitatworohera ko tugumana ukwizera. Arakomeye cane kuturusha. Twoba dukwiye gutinya ko tudashobora gutsimbataza ukwizera kwacu no kugukomeza? Habe namba! Yehova ni Umugenzi ahambaye w’abantu bose barondera kugira ukwizera nyakuri. Aradukura amazinda ko turi kumwe na we, dushobora kurwanya Shetani mbere tugatuma aduhunga! (Yak. 4:7) Tumurwanya mu gufata umwanya buri musi wo gukomeza ukwizera kwacu. Ivyo twobigira gute?

5. Abagabo n’abagore bavugwa muri Bibiliya bari bafise ukwizera, bakuronse gute? Sigura.

 5 Nk’ukwo twabibonye, abagabo n’abagore bari bafise ukwizera bavugwa muri Bibiliya ntibakuvukanye. Ukuntu babayeho vyaragaragaje ko ukwizera kuva ku mpwemu nyeranda ya Yehova. (Gal. 5:22, 23) Barasenga basaba gufashwa, kandi ivyo vyatumye Yehova aguma akomeza ukwizera kwabo. Nimuze tubigane, ntitwigere twibagira ko Yehova atanga ku bwinshi impwemu yiwe ayiha abayimusaba bakongera bagakora bahuza n’ivyo baba basenze basaba. (Luka 11:13) Hoba hariho ikindi kintu twokora?

6. Twokwungukira gute bimwe bishitse ku kwiga inkuru zo muri Bibiliya?

6 Muri iki gitabu, twararimbuye uburorero bukeyi bw’abantu bagaragaje ukwizera kudasanzwe. Hariho n’abandi benshi, emwe benshi cane! (Soma Abaheburayo 11:32.) Umwe wese muri bo, mu buryo yisangije, arafise ibintu vyinshi twozirikanako igihe twiyigisha tubikuye ku mutima kandi tubijanisha n’isengesho. Dusomye buheze umwuga inkuru zivugwa muri Bibiliya zerekeye abantu bari bafise ukwizera, ntituzokomeza ukwizera kwacu bwite nk’uko vyategerezwa. Kugira twungukire bimwe bishitse ku busomyi bwacu, turakeneye gufata umwanya wo kwimba turaba amakikuro y’izo nkuru zo muri Bibiliya be n’ukuntu ibintu vyari vyifashe. Igihe tugumye twibuka ko abo bagabo n’abagore, abari badatunganye, “[bi]yumva nk’uko twiyumva,” uburorero bwabo ntibuzoba umugani kuri twebwe. (Yak. 5:17) Tubigiranye impuhwe, turashobora kwiha ishusho y’ingene bashobora kuba bariyumva igihe baba bahanganye n’ingorane zisa n’izacu.

7-9. (a) Abagabo n’abagore bari bafise ukwizera bavugwa muri Bibiliya bari gushobora kwiyumva gute ku bijanye no gukorera Yehova nk’uko tubigira muri iki gihe? (b) Kubera iki dukwiye gukomeza ukwizera kwacu biciye ku vyo dukora?

7 Turakomeza kandi ukwizera kwacu biciye ku vyo dukora. Nakare, “ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye.” (Yak. 2:26) Niwihe ishusho ukuntu abagabo n’abagore twarimbuye bari kunezerwa iyo bashingwa igikorwa nk’ico Yehova yadusavye gukora muri kino gihe!

8 Nk’akarorero, vyari kugenda gute iyo Aburahamu abwirwa ko atari gusengera Yehova ku bicaniro vy’amabuye vyaba vyubatswe mu gahinga, ariko ko yari kumusengera mu migwi itunganijwe y’abasavyi b’Imana bagenziwe bari mu Ngoro z’Ubwami ziteye igomwe no mu mahwaniro maninimanini, aho imihango yabonera gusa “kure” irimburirwa ikongera igasigurwa ido n’ido? (Soma Abaheburayo 11:13.) Kandi vyari kugenda gute iyo Eliya abwirwa ko igikorwa ciwe atari ico kwica abaherezi b’ikinyoma ba Bayali magingo yaba ariko agerageza gusukurira Yehova mu gihe c’umutegetsi mubi w’umuhuni, ahubwo ko ari ico kugendera abantu ajanywe n’amahoro, akabashikiriza ubutumwa butanga uruhoza n’icizigiro? Tuvugishije ukuri, ubwo muri abo bagabo n’abagore bari bafise ukwizera bavugwa muri Bibiliya hari n’umwe atociye ubwo nyene yemera gusukurira Yehova nk’uko tumusukurira muri kino gihe?

9 Ku bw’ivyo, nimuze tugume dukomeza  ukwizera kwacu biciye ku vyo dukora. Ivyo tubigize, tuzoba turiko turigana neza uburorero bw’abagabo n’abagore bafise ukwizera dusanga mw’Ijambo ry’Imana ryahumetswe. Nk’uko vyavuzwe mu Ntangamarara, tuzokwumva turushirije kubiyegereza nk’abagenzi. Ariko, vuba ubwo bugenzi burashobora kuzoba ubugenzi nya bugenzi.

10. Ni umunezero nyabaki tuzogira mw’Iparadizo?

10 Nugumize mu bwenge icizigiro cawe. Abagabo n’abagore b’abizigirwa bama bakomezwa n’icizigiro bahabwa n’Imana. Na we kwoba ari ukwo? Nk’akarorero, niwihe ishusho umunezero wogira ubonanye n’abasavyi b’Imana b’abizigirwa nibasubira kuba bazima mu gihe c’ “izuka ry’abagororotsi.” (Soma Ivyakozwe 24:15.) Ni ibibazo ibihe woshima kubabaza?

11, 12. Mw’isi nshasha, ni ibibazo ibihe uzoshima kubaza (a) Abeli? (b) Nowa? (c) Aburahamu? (d) Rusi? (e) Abigayili? (f) Esiteri?

11 Ubonanye na Abeli, ubwo ntuzoba ushashaye kumubaza ingene abavyeyi biwe bari bameze? Canke woshobora kumubaza uti: “Woba warigeze kuvugana na ba bakerubi bari bacunze inzira yaja muri Edeni? Boba barakwishuye?” Bite ho ubonanye na Nowa? Woshobora kumubaza uti: “Woba warigeze uterwa ubwoba n’Abanefilimu? Washoboye gute kwitwararika ibikoko vyose mu kiringo c’umwaka vyamaze mu bwato?” Uhuye na Aburahamu, woshobora kumubaza uti: “Woba warigeze uvugana na Shemu? Ni nde yakwigishije ivyerekeye Yehova? Vyoba vyarakworoheye kuva i Uri?”

12 Muri ubwo buryo nyene, rimbura ibibazo bimwebimwe woshima kubaza abagore b’abizigirwa bazoba bazutse. “Rusi, ni igiki catumye uba umusavyi wa Yehova?” “Abigayili, woba waragize ubwoba bwo kubwira Nabali ibijanye n’ingene wari wafashije Dawidi?” “Esiteri, mwe na Morudekayi vyahavuye bibagendera gute inyuma y’ibivugwa muri Bibiliya ku biberekeye?”

13. (a) Ni ibibazo ibihe abazozuka bashobora kuzokubaza? (b) Wiyumva gute ku bijanye n’icizigiro co kubonana n’abagabo n’abagore b’abizigirwa bo mu bihe vya kera?

13 Ariko ntiwumve, abo bagabo n’abagore b’abizigirwa bashobora kuzoba na bo nyene bafise ibibazo vyinshi bakubaza. Ese ukuntu bizoba biteye umunezero kubiganira ibijanye n’igihe c’agaheta c’imisi ya nyuma be n’ingene Yehova yahezagiye abasavyi biwe mu bihe bitoroshe! Nta gukeka ko bazokorwa ku mutima cane no kumenya ukuntu Yehova yashikije imihango yiwe yose. Mw’isi nshasha, ntituzoba tugikeneye kwiha ishusho y’abasavyi b’Imana b’intahemuka bavugwa muri Bibiliya. Tuzoba turi kumwe na bo ng’aho mw’Iparadizo! Ku bw’ivyo nubandanye ukora ivyo ushoboye vyose ubu kugira ngo utume abo bantu bataba umugani kuri wewe. Nugume wigana ukwizera kwabo. Ese wohimbarwa no gusukurira Yehova ibihe bidahera uri kumwe na bo bwa bagenzi wikundira!