Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA CUMI N’UMUNANI

Yaragize “ivyiyumviro ashitseko mu mutima wiwe”

Yaragize “ivyiyumviro ashitseko mu mutima wiwe”

1, 2. Dondora urugendo Mariya yagize, wongere usigure igituma rutari rworoshe kuri we.

MARIYA yari yicaye atorohewe ku mwana w’igitwazi. Yari amaze amasaha n’ayandi awugenderako. Yozefu na we yariko agendera imbere yiwe bukebuke, ajana ibarabara rija mu gisagara ca kure c’i Betelehemu. Mariya yarasubiye kwumva uruyoya rwiginagurira mu nda yiwe.

2 Mariya yari akuriwe cane kuko Bibiliya imudondora ico gihe ikoresheje imvugo idakikiriza ngo “yari aremerewe n’imbanyi.” (Luka 2:5) Uko uwo mugabo n’umugore barengana umurima barenguka ku wundi, kumbure abarimyi bamwebamwe baba bariko bararimisha ibitungwa canke bateragira, barabitegereza maze bakibaza igituma umugore akuriwe gutyo yafashe urugendo. Ni igiki cari catumye Mariya ava i Nazareti aho yaba, agafata urwo rugendo rwa kure cane?

3. Ni ibanga irihe Mariya yahawe, kandi ni igiki tuza kwiga ku bimwerekeye?

3 Ivyo vyose vyatanguye amezi atari make imbere y’aho, igihe uwo Muyudakazi akiri muto yashingwa ibanga ritaribwigere rihabwa uwundi muntu n’umwe muri kahise k’abantu. Yari mu kuvyara umwana yobaye Mesiya, Umwana w’Imana! (Luka 1:35) Igihe Mariya yari yimirije kwibaruka, ni ho vyaba ngombwa ko afata urwo rugendo. Muri urwo rugendo, Mariya yarashikiwe n’ingorane zitari nke zagerageje ukwizera kwiwe. Nimuze twihweze icamufashije kuguma akomeye mu vy’impwemu.

Urugendo rwo kuja i Betelehemu

4, 5. (a) Ni kubera iki Yozefu na Mariya bagiye i Betelehemu? (b) Itegeko rya Sezari ryatumye haranguka ubuhanuzi ubuhe?

4 Yozefu na Mariya si bo bonyene babwirizwa gufata urugendo mwene urwo. Sezari Ogusito yari aherutse gutegeka ko mu gihugu haba iyandikwa, maze abanyagihugu bakaba bategerezwa kuja mu bisagara baturukamwo kugira ngo habe ari ho biyandikishiriza. None Yozefu yavyifashemwo gute? Iyo nkuru ivuga iti: “Na Yozefu araduga avuye i Galilaya, mu gisagara ca Nazareti, aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango wiwe.”​—Luka 2:1-4.

5 Si ikintu capfuye kwizana ngo Sezari ace atanga iryo tegeko muri  ico gihe nyene. Ubuhanuzi bwanditswe nko mu binjana indwi imbere y’aho bwari bwaravuze yuko Mesiya yovukiye i Betelehemu. Muri ico gihe hariho igisagara citwa Betelehemu cari ku bilometero 11 gusa uvuye i Nazareti. Yamara rero, ubwo buhanuzi bwari bwaratomoye yuko Mesiya yovukiye i “Betelehemu Efurata.” (Soma Mika 5:2.) Kugira abantu bashike muri ako gasagara gatoyi ka Nazareti, bagenda ibilometero nka 130 baciye i Samariya. Aho ni ho i Betelehemu Yozefu yabwirizwa kuja, kuko ari ho ba sekuruza b’umuryango w’Umwami Dawidi baba, uno ukaba ari wo muryango Yozefu n’umugeni wiwe bompi bakomokamwo.

6, 7. (a) Ni kubera iki urugendo rwo kuja i Betelehemu rushobora kuba rwari rugoye kuri Mariya? (b) Kuba Mariya yari umukenyezi wa Yozefu vyagize ico bikoze gute ku ngingo Mariya yafata? (Raba kandi akajambo k’epfo.)

6 Mariya yoba yari gushigikira Yozefu mu ngingo yofashe yo gukurikiza nya tegeko? Ivyo ari vyo vyose, urwo rugendo rwomugoye cane. Bisa n’uko hari mu ntango z’agatasi ko muri uwo mwaka, gutyo hakaba hashobora kuba haza haragwa akavura gakegake kubera ko ici ryariko rirarangira. N’ikindi kandi, birabereye kuba harakoreshejwe imvugo ngo “araduga avuye i Galilaya” kubera ko ako gasagara k’i Betelehemu kari ahantu hakirurutse cane nko ku metero zirenga 760, ni ukuvuga ku mudugo uruhisha cane, umuntu akaba yamara imisi nk’ingahe ariko arawuduga. Bishoboka ko imisi bomaze kuri urwo rugendo yobaye myinshi kuruta iyo rwari rusanzwe rumara, kubera ko ukwo kuntu Mariya yari amerewe vyosavye ko aza araruhuka. Muri ico gihe, uwo mugore akiri muto yari akuriwe cane yoshimye rwose kuguma i muhira, aho yobaye  ari kumwe n’incuti n’abagenzi biteguriye kumufasha ibise biramutse bimufashe. Ata gukeka yari akeneye kugira umutima rugabo kugira ngo afate urwo rugendo.

Urugendo rwo kuja i Betelehemu ntirwari rworoshe na gato

7 Naho vyari vyifashe ukwo, Luka yandika ko Yozefu yagiye “kugira yandikanwe na Mariya.” Aravuga kandi yuko Mariya “yari yahawe [Yozefu] ngo babane nk’uko yari yarasezeraniwe.” (Luka 2:4, 5) Kuba Mariya yari umukenyezi wa Yozefu vyaragize ikintu gihambaye bikoze ku ngingo Mariya yafata. Yabona ko umunega wiwe ari we mutwe wiwe mu bijanye n’ugusenga, akaba yaremera ibanga yahawe n’Imana ryo kumubera umufasha mu kumushigikira mu ngingo yofashe. * Ni co gituma yatoreye umuti iyo ngorane yashoboye kugerageza ukwizera kwiwe mu kwemera gusa akagamburuka.

8. (a) Ni ibindi bintu ibihe bishobora kuba vyaratumye Mariya ajana na Yozefu i Betelehemu? (b) Ni mu buryo ubuhe akarorero Mariya yatanze ari nk’itara rimurikira abasavyi b’Imana b’intahemuka?

8 Ni ikindi kintu ikihe cavyuriye Mariya umutima wo kugamburuka? Yoba yari azi bwa buhanuzi bwari bwaravuze yuko i Betelehemu ari ho Mesiya yovukiye? Bibiliya nta vyo ivuga. Ntidushobora guhakana ko yoba yari azi ubwo buhanuzi kuko cari ikintu bigaragara yuko cari gisanzwe kizwi n’indongozi z’idini, eka mbere n’abantu muri rusangi. (Mat. 2:1-7;  Yoh. 7:40-42) Mariya yari azi neza ico Ivyanditswe bivuga. (Luka 1:46-55) Uko biri kwose, Mariya yaba yahisemwo gufata urwo rugendo kugira ngo agamburukire umunega wiwe, agamburuke itegeko ry’abajejwe intwaro, canke ubuhanuzi bwa Yehova ubwiwe, kibure akaba yafashe iyo ngingo kubera imvo zitandukanye, yaradusigiye akarorero keza utoraba. Yehova araha agaciro kanini abagabo n’abagore bafise agatima ko kwicisha bugufi no kugamburuka. Muri ibi bihe vya none aho usanga kuyoboka akenshi bisa n’ibiri muri kamere abantu basuzugura cane, akarorero Mariya yatanze kaguma ari nk’itara rimurikira abasavyi b’Imana b’intahemuka aho baba bari hose.

Ivuka rya Kristu

9, 10. (a) Ni igiki Mariya na Yozefu bashobora kuba bariyumviriye igihe bariko begereza Betelehemu? (b) Yozefu na Mariya baraye he, kandi kubera iki?

9 Mariya ategerezwa kuba yariruhukije igihe yatangura kubona Betelehemu akiri nka hariya. Igihe Mariya na Yozefu baduga imisozi, baca mu mirima y’imyelayo, ikaba ari yo yari isigaye kandi igeze kwimburwa, bashobora kuba bariyumviriye kahise k’ako gasagara. Ako gasagara nta co kari kavuze na gato ku buryo koharuwe mu bisagara vy’Ubuyuda nk’uko umuhanuzi Mika yari yarabivuze. Ariko, ni ho hari haravukiye Bowazi, Nawomi hanyuma Dawidi, hakaba hari haciye imyaka irenga igihumbi.

10 Mariya na Yozefu basanze ako gasagara karimwo abantu isinzi. Abandi bari bashitse imbere y’abo kugira ngo biyandikishe, kikaba ari co gituma ata kibanza baronse mu ndaro. * Nta handi bari kurara muri iryo joro uretse mu ruhongore rw’inka. Turashobora kwiha ishusho ingene Yozefu yabuze amahoro kubona umukenyezi wiwe ariko aricwa n’umubabaro ukomeye utari bwigere umushikira kandi waguma wiyongera. Niwumve na we aho hantu ibise vyamufatiye.

11. (a) Ni kubera iki ata mugore n’umwe atokwumvira akagongwe Mariya? (b) Ni mu buryo butandukanye ubuhe Yezu yari “imfura”?

11 Nta mugore n’umwe atokwumvira akagongwe Mariya. Imyaka nka 4.000 imbere y’aho, Yehova yari yaravuze yuko abagore bose bogize ububabare mu gihe c’ukwibaruka kubera icaha twarazwe. (Ita. 3:16) Nta kimenyamenya kihari cerekana ko Mariya atoba na we nyene yaragize mwene ubwo bubabare. Inkuru ya Luka ntiyigana mu buryo budomako ububabare Mariya yoba yaragize kuko yo yivugira gusa iti: “Yibaruka umwana wiwe w’umuhungu, imfura.” (Luka 2:7) Emwe, “imfura” yiwe yari ibonetse, ni ukuvuga imfura mu bana benshi Mariya yibarutse, bose hamwe bakaba n’imiburiburi bari indwi. (Mrk. 6:3) Ariko uwo mwana yobaye atandukanye n’abandi. Ntiyari imfura ya Mariya gusa, ariko kandi yari “imfura mu biremwa vyose” Yehova ubwiwe yaremye, wa Mwana w’ikinege w’Imana!​—Kol. 1:15.

12. Mariya yaryamitse uruyoya rwiwe hehe, kandi ni gute ukuri kwerekeye iyo nkuru gutandukanye cane n’ibikino, ibicapo be n’utugenegene bijanye n’ivuka rya Yezu?

 12 Aha ni ho rero iyo nkuru ica yongerako amakuru y’ido n’ido azwi cane, agira ati: “Amuzingira mu dutambara, amuryamika mu bwato bw’ibitungwa.” (Luka 2:7) Ibikino, ibicapo be n’utugenegene bigirwa hirya no hino kw’isi ku bijanye n’ivuka rya Yezu birakuza inkuru kuri ico kintu. Ariko raba ukuri aho kuri. Ubwato bw’ibitungwa ni ikintu bashiramwo ivyatsi ibitungwa biriramwo. Niwibuke ko uwo muryango wari waronse indaro mu ruhongore rw’inka, ahantu gushika n’ubu atawokwigera abona ko ari ikibanza kirimwo akayaga keza canke gisukuye. Mu vy’ukuri, ni abavyeyi abahe bohisemwo aho hantu ngo babe ari ho bibarukira batabuze ukundi bari bubigire? Abavyeyi nka bose usanga bashaka ko abana babo bamererwa neza. Ese ingene Mariya na Yozefu bipfuza ko Umwana w’Imana amererwa neza!

13. (a) Ni mu buryo ki Mariya na Yozefu bakoze ivyo bari bashoboye vyose bivanye n’uburyo bari bafise? (b) Ni gute muri iki gihe abavyeyi b’inkerebutsi bashobora kubona ibikwiye kuza imbere y’ibindi nka kumwe kwa Yozefu na Mariya?

13 Ariko rero, ntibaretse ngo ukuba hari ivyo batari bashoboye bitume bagira umujinya. Bakoze gusa ivyo bari bashoboye vyose bivanye n’uburyo bari bafise. Nk’akarorero, urabona ko Mariya ubwiwe yitayeho urwo ruyoya mu kuruzingira mu dutambara hanyuma akaruryamika neza mu bwato bw’inka, yizigiye adakeka ko rutokwishwe n’imbeho kandi ko atacoruriye n’urwara. Mariya ntiyaretse na gatoyi umwitwarariko yari afise ku bijanye n’uko ibintu vyari vyifashe ico gihe ngo utume asamara maze ntaronse urwo ruyoya ivyo yari ashoboye vyose. We hamwe na Yozefu bari bazi kandi yuko kwitwararika ivyo uwo mwana akeneye mu vy’impwemu cobaye co kintu gihambaye cane bomugiriye. (Soma Gusubira mu vyagezwe 6:6-8.) Muri iki gihe, abavyeyi b’inkerebutsi barabona ko ibintu mwene ivyo ari vyo bikwiye kuza imbere y’ibindi uko barerera abana babo muri iyi si ititaho ivy’impwemu.

Ukugenderwa kwatumye baremeshwa

14, 15. (a) Ni kubera iki abungere bari bashashaye kubona rwa ruyoya? (b) Ni igiki abo bungere bakoze aho baboneye Yezu mu ruhongore rw’inka?

14 Haradutse uruyogoyogo rwatumye aho hantu hataba hagitekanye. Abungere baritereye muri nya ruhongore, bashashaye cane kubona uwo muryango, na canecane nya ruyoya. Abo bantu bariko basimbasimbishwa n’umunezero, akamwemwe kabasya. Bari baje amaguru adakora hasi bavuye mu misozi aho baba ico gihe, bari kumwe n’amasho yabo. * Baciye biganira abo bavyeyi bari batangaye cane ikintu gitangaje cari gihejeje kubashikira. Mu gicugu bateramye, bagiye babona umumarayika ababonekeye ku musozi. Ubuninahazwa bwa Yehova  bwarabakayanganiye irya n’ino, maze uwo mumarayika ababwira ko Kristu, ari we Mesiya, yari ahejeje kuvukira i Betelehemu. Bari gusanga urwo ruyoya ruryamye mu bwato bw’inka, ruzingiye mu dutambara. Hari n’ikindi kintu kirushirije mbere kuba igitangaje cabaye, na co kikaba ari abamarayika indiri babonetse bariko bashemeza Imana!​—Luka 2:8-14.

15 Ntibitangaje rero kubona abo bantu bicisha bugufi baraje i Betelehemu amaguru adakora hasi! Bategerezwa kuba barahimbawe cane no kubona urwo ruyoya rwari ruryamye aho nyene wa mumarayika yari yabarangiye. Ntibigumijemwo iyo nkuru nziza. “Ba[ramenyesheje] ijambo bari babwiwe. Abavyumvise bose batangazwa n’ivyo babwiwe na nya bungere.” (Luka 2:17, 18) Biragaragara ko indongozi z’idini zo muri ico gihe zakengera cane abungere. Ariko, Yehova yarahaye agaciro mu buryo buboneka abo bantu bicisha bugufi kandi b’abizigirwa. None ukwo kugenderwa kwagize ico gukoze gute kuri Mariya?

Yehova yarahaye agaciro mu buryo buboneka abungere bicisha bugufi kandi b’abizigirwa

16. Mariya yerekanye gute ko mu vy’ukuri yari umuntu azirikana ku bintu, ivyo biba bihishuye ikintu nyamukuru ikihe catuma agaragaza ukwizera?

16 Nta gukeka ko Mariya yari akirushe kubera ko ari ho yari agiheza kwibaruka, yamara yarateze yompi amajambo yose bavuze. Yarakoze n’ibisumba ivyo, kuko Bibiliya ivuga iti: “Mariya azigama ayo majambo yose, agira ivyiyumviro ashitseko mu mutima wiwe.” (Luka 2:19) Uwo mugore akiri muto mu vy’ukuri yari umuntu azirikana ku bintu. Yari azi ko ubwo butumwa bw’umumarayika bwari buhambaye cane. Imana yiwe Yehova yashaka ko amenya kandi agatahura uwo mwana uwo ari we be n’ico yomaze. Ni co gituma atumvirije gusa. Yarazigamye ayo majambo mu mutima wiwe kugira ngo azoshobore kuza arayazirikanako incuro n’izindi mu mezi no mu myaka vyokurikiye. Ico ni ikintu nyamukuru kidasanzwe catuma Mariya agaragaza ukwizera mu buzima bwiwe.​—Soma Abaheburayo 11:1.

Mariya yarumvirije yitonze abungere yongera arazigama amajambo yabo mu mutima wiwe

17. Dushobora gute kwigana akarorero ka Mariya ku bijanye n’ukuri?

17 Woba uzokwigana ako karorero ka Mariya? Yehova yarashize mw’Ijambo ryiwe ibintu bihambaye cane vyerekeye ukuri. Ariko rero, ivyo bintu nta kintu kinini vyotumarira mu gihe tutobanza kuvyitwararika. Ivyo tuvyitwararika mu gusoma Bibiliya tudahorereza, ntidupfe kuyisoma nka kurya kw’ibindi bitabu bisanzwe, ariko tukayisoma tuzi ko ari Ijambo ry’Imana ryahumetswe. (2 Tim. 3:16) Nka kumwe kwa Mariya rero, turakwiye kuzigama mu mutima wacu amajambo yo mu buryo bw’impwemu twumva, tukagira ivyiyumviro dushitseko. Nitwazirikana ku vyo dusoma muri Bibiliya, tukarimbura uburyo butandukanye dushobora gushira mu ngiro bimwe bishitse impanuro Yehova aduha, tuzoba turonkeje ukwizera kwacu ingaburo gukeneye kugira ngo kurushirize gukomera.

 Ayandi majambo Mariya yazigamye

18. (a) Mariya na Yozefu bagamburutse gute Itegeko rya Musa Yezu amaze imisi mikeyi avutse? (b) Ikimazi Yozefu na Mariya bashikanye ku rusengero cerekanye iki ku bijanye n’uburyo bari bafise?

18 Ku musi ugira umunani urwo ruyoya ruvutse, Mariya na Yozefu bararugenyereye nk’uko Itegeko rya Musa ryasaba, baraheza barwita Yezu nk’uko bari barabitegetswe. (Luka 1:31) Hanyuma rumaze imisi 40, baravuye i Betelehemu barujana ku rusengero i Yeruzalemu, na ho hakaba hari ku bilometero nka cumi uvuye i Betelehemu, maze batanga ibimazi vy’ukwihumanura Itegeko ryemerera abantu bakenye cane, ni ukuvuga intunguru zibiri canke inuma zibiri. Nimba baragize isoni mu gushikana ibimazi biri munsi y’impfizi y’intama be n’intunguru abandi bavyeyi bari bashoboye kuronka, barazitsinze. Uko biri kwose, bararonse indemesho zikomeye cane igihe bari ngaho i Yeruzalemu.​—Luka 2:21-24.

19. (a) Ni gute Simeyoni yabwiye Mariya ayandi majambo yozigamye mu mutima wiwe? (b) Ana yakoze iki aho aboneye Yezu?

19 Umutama umwe yitwa Simeyoni yarabegereye maze aranabwira Mariya ayandi majambo yozigamye mu mutima wiwe. Simeyoni yari yarasezeraniwe ko atopfuye atarabona Mesiya, kandi impwemu nyeranda ya Yehova yaramubwiye yuko uwo Yezu yari akiri uruyoya ari we wa Mukiza yari yaravuzwe kera. Vyongeye, Simeyoni yaramenyesheje Mariya ibijanye n’umubabaro yobwirijwe kwihanganira umusi uri izina. Yamubwiye ko yokwumvise ari nk’aho ari inkota ndende yobaye iriko irasogota umutima wiwe. (Luka 2:25-35) Hari aho n’ayo majambo yerekana ibintu bibi vyoshitse yoba yarafashije Mariya kwihangana igihe ivyo bihe bigoye cane vyashika haciye imyaka irenga mirongo itatu.  Inyuma ya Simeyoni, umuhanuzikazi yitwa Ana yarabonye uwo Yezu yari akiri uruyoya maze aca atangura kubwira abantu bose bari barindiriye ukurokoka kwa Yeruzalemu ivyerekeye uwo mwana.​—Soma Luka 2:36-38.

Mariya na Yozefu barakuye indemesho nyinshi ku rusengero rwa Yehova i Yeruzalemu

20. Ni gute kuba Yezu yarajanywe ku rusengero i Yeruzalemu bigaragara ko yari ingingo nziza?

20 Mbega ukuntu Yozefu na Mariya bafashe ingingo nziza kubona barajanye urwo ruyoya rwabo ku rusengero rwa Yehova i Yeruzalemu! Gutyo, bari bashiriyeho uwo muhungu wabo umushinge yokwubatseko mu buzima bwiwe bwose mu kwama aja ku rusengero rwa Yehova. Igihe bari aho i Yeruzalemu, baritanze ukwo bashoboye kwose bivanye n’ivyo bari bashoboye maze barironkera ubuyobozi bongera bararemeshwa. Nta gukeka ko Mariya ico gihe yavuye kuri urwo rusengero ukwizera kwiwe kurushirije gukomera, umutima wiwe wuzuye amajambo y’ivy’impwemu yogiye arazirikanako akongera akabwira abandi.

21. Twokwiyemeza gute ko ukwizera kwacu kuzorushiriza gukomera, nka kumwe kwa Mariya?

21 Birashimishije cane kubona hariho abavyeyi bakurikiza ako karorero muri iki gihe. Mu Vyabona vya Yehova hariho abavyeyi bama nantaryo bazana abana babo ku makoraniro ya gikirisu. Abo bavyeyi baratanga ivyo bashoboye vyose, bakabwira abo basangiye ukwizera amajambo abaremesha. Vyongeye, bava muri ayo makoraniro ukwizera kwabo kurushirije gukomera, barushirije kugira agahimbare kandi buzuye ibintu vyiza bazobwira abandi. Ese ukuntu bihimbaye kwikoraniriza hamwe na bo. Nitwabigira, tuzosanga ukwizera kwacu kurushirije gukomera nka kumwe kwa Mariya.

^ ing. 7 Raba itandukaniro riri hagati y’ivyo ico canditswe kivuga be n’aya majambo adondora urugendo yari yagize imbere y’urwo, na yo akaba agira ati: “Mariya arahaguruka . . . aja” kuramutsa Elizabeti. (Luka 1:39) Kubera ko ico gihe Mariya yari inkumi irehejwe yamara akaba atari bwubake urwiwe, yarashoboye kugira ico akoze atarinze kugisha inama Yozefu. Yozefu na Mariya bamaze kwubaka urwabo, ukuba bompi baragize urwo rugendo vyitirirwa Yozefu, ntivyitirirwa Mariya.

^ ing. 10 Muri ico gihe, vyari bisanzwe bimenyerewe ko ibisagara biba birimwo indaro ingenzi n’abadandaza bashobora kuraramwo.

^ ing. 14 Kuba ico gihe abo bungere baba hanze bari kumwe n’amasho yabo biremeza ivyo urukurikirane rw’ibihe vyo muri Bibiliya ruvuga ku bijanye n’uko Kristu yavutse muri Kigarama igihe amasho yobaye akingiwe neza ari hafi y’i muhira, ahubwo nyabuna ko yavutse nko mu ntango za Gitugutu.