Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ukwizera nyakuri kurashobora gutuma ubaho uhimbawe

 IGIHIMBA CA 5

Nutahure kamere ntangere z’Imana

Nutahure kamere ntangere z’Imana

IVYANDITSWE Vyeranda birahishura kamere nziza igitangaza nyinshi z’Imana, ivyo bikaba bituma dushobora kuyimenya. Nk’akarorero, Ivyanditswe biratubwira kamere zine nyamukuru z’Imana, izo na zo zikaba ari ububasha, ubutungane, ubukerebutsi, n’urukundo. Nimuze twihweze imwimwe muri zo.

Ifise ububasha butagira aho bugarukira

Imana ifise ububasha bukomeye

Yehova yabwiye Aburahamu ati: “Ndi Imana Mushoboravyose.” (Itanguriro 17:1) Ububasha bwayo ni ntangere, ntibugira aho bugarukira, kandi ntibwigera buhera. Imana ikoresheje ububasha bwayo, yararemye ibiriho vyose.

Imana ntiyigera ikoresha nabi ububasha bwayo. Yama ibukoresha mu buryo bucungerewe kandi burimwo intumbero. Mu buryo butagira agahaze, ububasha bwayo ibukoresha yisunze ubutungane bwayo, ubukerebutsi bwayo, n’urukundo rwayo.

Yehova arakoresha cane ububasha bwiwe ku bw’ineza y’abasavyi biwe b’abizigirwa. Ivyanditswe bivuga biti: “Amaso yiwe anyuragira mw’isi yose kugira ngo yerekane inkomezi ziwe ku bw’abafise umutima ukwiye kuri we.” (2 Ngoma 16:9) None ntiwumva ukwegerewe n’iyo Mana ifise ububasha mugabo kandi yitwararikana?

Ni Imana y’ubutungane

“Yehova akunda ubutungane.” (Zaburi 37:28) Yama akora ibigororotse n’ibibereye yisunze ingingo ziwe zitagira agahaze.

Imana ntigira nkunzi

Imana iranka akarenganyo. “[Nti]gira nkunzi ku muntu n’umwe canke ngo yemere igiturire.” (Gusubira mu vyagezwe 10:17) Irarwanya abakandamiza abandi, kandi irafasha impahazwa, harimwo n’‘umupfakazi uwo ari we wese canke impfuvyi iyo ari yo yose.’ (Kuvayo 22:22) Nta muntu n’umwe Imana yinuba. “Imana [nti]gira nkunzi, mugabo mw’ihanga iryo ari ryo ryose umuntu ayitinya kandi agakora ivy’ubugororotsi iramwemera.”—Ivyakozwe 10:34, 35.

Ubutungane bwa Yehova ntiburimwo ukurenza urugero na gato. Ntiyigera arekerana ibintu canke ngo akare birenze urugero. Arahana abacumuzi batigaya mugabo akagirira imbabazi abigaya. “Yehova ni umunyembabazi n’umunyempuhwe, ateba gushavura, kandi agwije ubuntu bwuzuye urukundo. Ntazoguma atora amahinyu ibihe vyose, eka ntazogumana inzika gushika igihe kitagira urugero. Ntiyadukoreye ibihwanye n’ibicumuro vyacu; eka ntiyatuzanyeko ivyo dukwiriye yisunze amakosa yacu.” (Zaburi 103:8-10) Imana iribuka kandi ibikorwa biranga ubwizigirwa abasavyi bayo b’intahemuka bakora ikongera ikabibahera impera. Wumva none bidakwiriye ko wizigira Imana y’ubutungane nk’ubwo?

 Ni Imana y’ubukerebutsi

Ivyanditswe Vyeranda birimwo ubukerebutsi bw’Imana

Yehova ni we Sôko ry’ubukerebutsi bwose. “Ewe bwimbike bw’ubutunzi n’ubukerebutsi n’ubumenyi vy’Imana!” (Abaroma 11:33) Ubukerebutsi bwiwe ni ntangere kandi ntibugira aho bugarukira.

Ubukerebutsi bw’Imana buragaragarira neza mu bintu biboneka yaremye. Umwanditsi wa Zaburi yavuze atangara ati: “Ewe kuntu ibikorwa vyawe ari vyinshi, Yehova we! Vyose wabikoranye ubukerebutsi.”—Zaburi 104:24.

Ubukerebutsi bw’Imana burahishurwa kandi mu Vyanditswe Vyeranda. Umwami Dawidi yanditse ati: “Icibutsa ca Yehova ni ico kwizigirwa, gituma umuntu atazi utuntu n’utundi aba inkerebutsi.” (Zaburi 19:7) Iyumvire ntuze, urashobora kwungukira ku bukerebutsi bw’Imana butagira aho bugarukira! Woba none utazogisha ako karyo?

‘Imana ni urukundo’

Kamere nyamukuru ya Yehova ni urukundo. Ivyanditswe bitubwira biti: ‘Imana ni urukundo.’ (1 Yohani 4:8) Ibintu vyose akora abitumwa n’urukundo kandi ni rwo rumuyobora.

Imana iratugaragariza urukundo mu buryo budaharurika. Iraduha ibintu vyiza. Ivyanditswe bivuga  biti: ‘Yarakoze ivyiza, ibaha imvura iva mw’ijuru n’ibiringo vyimbuka, inengesereza imitima yanyu ibifungurwa be n’urweze.’ (Ivyakozwe 14:17) Mu vy’ukuri, “ingabirano nziza yose be n’impano yose itagira akanenge iva hejuru, kuko imanuka iva kuri Se w’imico yo mw’ijuru.” (Yakobo 1:17) Biciye ku ngabirano y’agaciro ntangere yaduhaye ari vyo Vyanditswe, Imana irahishura ukuri ku biyerekeye ikongera ikatwigisha amategeko yayo n’ingingo ngenderwako zayo biranga urukundo. Yezu yavuze mw’isengesho ati: “Ijambo ryawe ni ukuri.”—Yohani 17:17.

Ubukerebutsi bw’Imana bugaragarira mu vyo yaremye buratuma tugira akoba

Imana iradufasha kandi mu ngorane zidushikira. “Terera umuzigo wawe kuri Yehova ubwiwe, na we ubwiwe azogushigikira. Ntazokwigera yemera ko umugororotsi anyiganyiga.” (Zaburi 55:22) Irababarira ivyaha vyacu. Ivyanditswe bivuga biti: “Wewe, ewe Yehova, uri mwiza kandi witeguriye kubabarira! Kandi ubuntu bwuzuye urukundo ugirira abakwambaza bose ni ikirenga.” (Zaburi 86:5) Mbere iranatwemerera ubuzima budahera. “Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, eka n’ikigandaro canke amaborogo canke ububabare ntibizoba bikiriho.” (Ivyahishuwe 21:4) None uzokwakira gute urukundo rw’Imana? Woba na wewe uzoyikunda?

Niwiyegereze Imana

Gusenga Imana no kuzirikana kuri kamere zayo bizotuma urushiriza kuyiyegereza

Imana yipfuza ko uyimenya neza. Ijambo ryayo riguhimiriza riti: ‘Niwiyegereze Imana, na yo izokwiyegereza.’ (Yakobo 4:8) Imana yavuze ko Aburahamu intumwa yayo y’inyizigirwa ari ‘umugenzi wayo.’ (Yesaya 41:8) Yehova yipfuza ko na wewe uba umugenzi wiwe.

Uko uzorushiriza kumenya ivyerekeye Imana, ni ko uzorushiriza kwumva uyiyegereje kandi ni ko uzorushiriza kwumva uhimbawe. ‘Hahiriwe umuntu ahimbarwa n’itegeko rya Yehova, kandi itegeko ryiwe akarisoma n’ijwi ritoyi umurango n’ijoro.’ (Zaburi 1:1, 2) Nubandanye rero kwiga Ivyanditswe Vyeranda. Nuzirikane kuri kamere z’Imana be no ku bikorwa vyayo. Nugaragaze urukundo ukunda Imana mu gushira mu ngiro ivyo wiga. “Iki [ni] co ugukunda Imana gusobanura: ni uko twubahiriza amabwirizwa yayo; yamara amabwirizwa yayo si umuzigo.” (1 Yohani 5:3) Ku bw’ivyo, nusenge nk’uko umwanditsi wa Zaburi yasenze ati: “Numenyeshe inzira zawe, ewe Yehova; nyigisha iminyuro yawe. Nutume ngendera mu kuri kwawe.” (Zaburi 25:4, 5) Uzobona yuko Imana “itari kure y’umwe wese muri twebwe.”—Ivyakozwe 17:27.