MURI iki gihe, abantu benshi usanga bavuga ko bafise ukwizera. Ariko rero, Yezu yigishije ko abantu bakeyi ari bo bobaye bafise ukwizera nyakuri. Yavuze ati: “Inzira nini kandi yagutse ijana mu mahonero, kandi benshi ni bo binjirana muri yo; mugabo irembo ryaga be n’inzira ipfunganye ni vyo bijana mu buzima, kandi bake ni bo bayitora.”—Matayo 7:13, 14.

None muri iki gihe abantu bagaragaza gute yuko bafise ukwizera nyakuri? Yezu yavuze ati: “Muzobamenyera ku vyamwa bama. . . . Igiti ciza cose cama ivyamwa vyiza, mugabo igiti cose kibi cama ivyamwa ata co bimaze.” (Matayo 7:16, 17) Ku bw’ivyo rero, ukwizera nyakuri kwama “ivyamwa vyiza.” Kuratuma abantu bagaragaza kamere zishimwa n’Imana. None ivyo babigira gute?

Nukoreshe neza ububasha ufise

Abantu bafise ukwizera nyakuri bakoresha ububasha n’ubukuru bafise mu gutera iteka Imana no mu kwungura abandi. Yezu yigishije ati: “Uwo wese ashaka gucika mukuru muri mwebwe ategerezwa kuba umusuku wanyu.” (Mariko 10:43) Muri ubwo buryo nyene, abantu bafise ukwizera ntibatwaza igitugu abandi, baba bari mu ngo zabo canke bari ahandi. Barakunda cane abagore babo, bakabatera iteka kandi bakabaronsa ivyo bakeneye babigiranye urukundo. Ivyanditswe bivuga biti: “Yemwe bagabo, mugume mukunda abagore banyu kandi ntimubagirire ishavu ry’umururazi.” (Abakolosayi 3:19) “Bagabo, ni kwo kw’ukwo, mubandanye kubana na bo mwisunze ubumenyi, mubatera iteka nk’abaritera icombo kirushirije kuba goyigoyi, icombo kigore, kuko namwe musangiye na bo kuba ba samuragwa ba bwa butoni ata wari abukwiriye bw’ubuzima, kugira ngo amasengesho yanyu ntatangirwe.”—1 Petero 3:7.

Ku rundi ruhande, umugore afise ukwizera nyakuri “ategerezwa kugirira umugabo wiwe icubahiro kigera kure.” (Abanyefeso 5:33) Abagore bakwiye ‘gukunda abagabo babo’ no ‘gukunda abana babo.’ (Tito 2:4) Ba sebibondo na ba inabibondo bafise ukwizera baramarana umwanya n’abana babo bakongera bakabigisha amategeko be n’ingingo ngenderwako vy’Imana. I muhira, ku kazi, be n’ahandi, bafatana abandi iteka n’icubahiro. Barakurikiza iyi mpanuro yo mu Vyanditswe igira iti: “Mu vyo guterana iteka mube aba mbere.”—Abaroma 12:10.

Abasavyi b’Imana barakurikiza iri tegeko ryo mu Vyanditswe rigira riti: “Ntukemere igiturire.” (Kuvayo 23:8) Ntibigera bakoresha nabi ikibanza bafise barondera inyungu zabo bwite. Ahubwo nyabuna, bararondera uturyo two gufasha abandi, na canecane abari n’ivyo bakeneye. Barashira mu ngiro iyi mpanuro igira iti: “Ntimwibagire gukora iciza be no gusangira ibintu n’abandi, kuko mwene ivyo bimazi ari vyo bihimbara Imana rwose.” (Abaheburayo 13:16) Ku bw’ivyo rero, baribonera ko amajambo Yezu yavuze ari ay’ukuri, ayo na yo akaba agira ati: “Gutanga birimwo agahimbare kuruta guhabwa.”—Ivyakozwe 20:35.

Nushigikire ubutungane bw’Imana

Abantu bafise ukwizera baragamburuka amategeko y’Imana babikunze, kandi kuri bo “amabwirizwa yayo si umuzigo.” (1 Yohani 5:3) Barazi yuko ‘itegeko rya Yehova  ritagira akanenge, ko amateka ava kuri Yehova agororotse, atuma umutima unezerwa be n’uko ibwirizwa rya Yehova ritanduye, rikayanganisha amaso.’—Zaburi 19:7, 8.

Ukwizera nyakuri kuratuma kandi biyamiriza uburyo bwose bw’ukwinubana. Ntibabona ko ubwoko bumwe, igihugu kimwe, canke umugwi umwe wo mu kibano bisumba ibindi, ahubwo nyabuna barigana Imana. “Imana [ntigira] nkunzi, mugabo mw’ihanga iryo ari ryo ryose umuntu ayitinya kandi agakora ivy’ubugororotsi iramwemera.”—Ivyakozwe 10:34, 35.

Ukwizera nyakuri kuratuma abantu “[bigenza] mu buryo bugororotse muri vyose.” (Abaheburayo 13:18) Umuntu afise ukwizera aririnda kandi urusaku be no kubeshera abandi. Ku bijanye n’umuntu Imana yemera, umwanditsi wa Zaburi ari we Dawidi yanditse ati: “Nta we yabesheye n’ururimi rwiwe. Nta kibi na kimwe yakoreye mugenziwe.”—Zaburi 15:3.

Nugaragaze ubukerebutsi buva ku Mana

Abantu bafise ukwizera nyakuri bashingira ivyo bemera ku Vyanditswe Vyeranda gusa. Baremera yuko “Icanditswe cose cahumetswe n’Imana kandi [ari] ngirakamaro ku kwigisha, ku gukangīra, ku kugorora ibintu, ku gutoza indero mu bugororotsi.” (2 Timoteyo 3:16) Mu migenderanire bagiranira n’abandi, baragaragaza “ubukerebutsi buva hejuru,” buno bukaba ari “ubutanduye, maze bukaba ubw’amahoro, bugira ibitegereka, bugabirije kugamburuka, bwuzuye imbabazi n’ivyamwa vyiza.” (Yakobo 3:17) Bariyamiriza imigenzo idashimwa n’Imana hamwe n’ubupfumu bakongera ‘bakirinda ibigirwamana.’—1 Yohani 5:21.

Nugaragaze urukundo nyakuri

Musa intumwa y’Imana yavuze ati: “Utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’inguvu zawe zose.” (Gusubira mu vyagezwe 6:5) Abantu bafise ukwizera baragaragariza Imana bene urwo rukundo. Barubaha izina ry’Imana, ari ryo Yehova. ‘Barakengurukira Yehova’ bakongera ‘bakambaza izina ryiwe’ babigiranye ukwizera. (Zaburi 105:1) Abasavyi b’Imana barashira mu ngiro kandi iri tegeko ryayo rigira riti: “Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda.” (Abalewi 19:18) Baramirira kure ubukazi bakongera bakihatira “[kubana] amahoro n’abantu bose.” (Abaroma 12:18) Tubivuze mu buryo bw’ikigereranyo, ‘inkota zabo bazicuramwo ibirimisho, n’amacumu yabo bakayacuramwo imihoro yo gututūra.’ (Yesaya 2:4) Ivyo bica bituma ‘bagiriranira urukundo hagati yabo’ kandi bakaba abavukana bakwiye kw’isi yose. (Yohani 13:35) Woba ushobora kumenya abo bantu abo ari bo muri iki gihe?