Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ukwizera nyakuri kurashobora gutuma ubaho uhimbawe

 IGIHIMBA CA 10

Gushira ahabona umwansi w’ukwizera

Gushira ahabona umwansi w’ukwizera

KERA cane imbere y’uko Yehova Imana arema isi, yararemye abamarayika mw’ijuru. Ariko rero, umumarayika umwe yahavuye atangura kwipfuza ugusengwa gukwiriye Imana yonyene. Mu gukora yisunga ico cipfuzo, yarigize Shetani, bisobanura ngo “Umurwanizi,” ni ukuvuga uwurwanya Imana. None Shetani yarwanije Imana gute?

Shetani yakoresheje inzoka mu guhenda Eva

Shetani yarahenze Eva atuma agambararira Imana. Abigiranye amayeri, yashatse kuvuga yuko Yehova Imana yari yamwimye ikintu ciza mu kumubuza kurya ku giti kinaka. Ata n’agasoni, yavuze ko Imana ari umubeshi yongera asa n’uwuvuga yuko Eva yari akwiye kwanka ubuyobozi bw’Imana, mu kuvuga ati: “Imana i[ra]zi yuko umusi nyene mwakiriyeko amaso yanyu azoca yuguruka mugaca mumera nk’Imana, mukamenya iciza n’ikibi.” (Itanguriro 3:5) Eva n’ubujuju n’akantu yaremeye ivyo binyoma vya Shetani. Yararenze itegeko ry’Imana yongera arosha Adamu ngo arirenge. Kuva ico gihe, Shetani yarabaye umwansi w’abantu bose bafise ukwizera nyakuri. Kandi yarabandanije guhenda abantu gushika n’uno musi. Uti gute?

Ingene ukwizera kwononekaye kwakwiragiye

Shetani yarakoresheje ugusenga ibigirwamana be n’imigenzo y’abantu kugira ngo ahende abantu

Shetani yarakoresheje ugusenga ibigirwamana n’imigenzo y’abantu kugira ngo atume abana ba Isirayeli bononekara. Yezu we Mesiya, yabwiye indongozi zabo zo mu vy’idini yuko ugusenga kwazo kwari ukw’ubusa kubera yuko zigisha “amabwirizwa y’abantu.” (Matayo 15:9) Igihe iryo hanga ryiyamiriza Mesiya, Imana yaciye iriheba. Yezu yababwiye ati: “Ubwami bw’Imana muzobwakwa buhabwe ihanga ryama ivyamwa vyabwo.” (Matayo 21:43) Abayoboke ba Yezu baciye baba ihanga rishimwa n’Imana.

Shetani yaciye agerageza gutuma abayoboke ba Yezu bononekara. None yoba yarabishoboye? Mu kigereranyo Yezu yatanze cavuga ibizoba, yari yaravuze ivyoshitse. Muri ico kigereranyo, umugabo umwe yarabivye mu murima ingano nziza. Mu nyuma, hari umwansi yabivye icatsi kibi muri izo ngano. Ivyo biterwa vyompi vyararetswe birakura gushika mu gihe c’iyimbura. Ico catsi kibi caciye gitandukanywa n’izo ngano maze kiraturirwa. Mugabo izo ngano zaregeranijwe zishirwa mu kigega ca nyenezo.

Yezu yaciye asigurira abigishwa biwe ico nya kigereranyo casigura. We ubwiwe ni we wa Mubivyi. Yabandanije gusigura ati: “Nayo imbuto nziza, ni abana b’ubwami; mugabo icatsi kibi ni abana ba wa mubisha, umwansi yakibivye na we ni Shetani. Iyimbura ni insozero y’ivy’isi, abashwabuzi na bo ni abamarayika.” (Matayo 13:38, 39) Yezu yagereranije abigishwa biwe b’ukuri n’ingano. Ariko Shetani yabivye abigishwa b’ikinyoma muri abo bayoboke b’ukuri ba Yezu, nka kurya kw’icatsi kibi. Gutyo rero, nk’uko Yezu ubwiwe yari yarabivuze, haciye ibinjana apfuye abigishwa b’ikinyoma baradutse. Abo bigishwa barazanye inyigisho zirwanya Imana, nk’imwe yerekeye Ubutatu, ivuga yuko hariho Imana zitatu zigize Imana imwe. Abo bigishwa b’ikinyoma baratanguye kandi gusenga ibigirwamana no kwisuka mu vya politike.  Bakeyi gusa ni bo bagumye bemera inyigisho za Yezu.

Ingene ukwizera nyakuri kwazigamwe

Ariko rero nk’uko Yezu yabisiguye, amaherezo ibintu vyohindutse. Abamarayika b’Imana boshize ku ruhande abo bantu batagira ukwizera nyakuri kugira ngo batikizwe. Maze, abafise ukwizera nyakuri vyokworoshe ko bamenyekana. Impera n’imperuka, Shetani wa mwansi w’ukwizera wa mbere na mbere, na we nyene yotikijwe. Ego cane, ukwizera nyakuri kwotahukanye intsinzi!

Ariko none ushobora gute kumenya abantu bafise ukwizera nyakuri muri kino gihe? Inyishu y’ico kibazo ni yo duca twihweza.

Abamarayika b’Imana bariko bararondera abantu bipfuza kugira ukwizera nyakuri