Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ukwizera nyakuri kurashobora gutuma ubaho uhimbawe

Aka gatabu karerekana ukuntu abantu bo mu bihugu bitandukanye bashobora kuronka agahimbare mu gukomeza ukwizera kwabo.

Intangamarara

Abantu amamiliyoni bararonse inyishu zimara akanyota z’ibibazo bitesha umutwe.

IGIHIMBA CA 1

Imana yoba itwitaho?

Isi yuzuye ingorane. Nawe ushobora kuba ugira amaganya buri musi. Ni nde yodufasha? Hoba hariho umuntu atwitaho?

IGIHIMBA CA 2

Ukwizera nyakuri ni iki?

Abantu amamiliyoni baremera Imana ariko bagakora ivyo yanka. Rero, ukwizera nyakuri si ukwemera gusa ko Imana iriho.

IGIHIMBA CA 3

Impanuro ngirakamaro zituma ubuzima burushiriza kumera neza

Ivyanditswe vyeranda birimwo impanuro ngirakamaro zogufasha gutorera umuti ingorane zo mu mubano, gucungera ishavu, guheba ibiyayuramutwe, gutsinda ukwinubana gushingiye ku moko, guheba ubukazi n’ibindi.

IGIHIMBA CA 4

Imana ni nde?

Abantu basenga Imana nyinshi, ariko Ivyanditswe vyeranda vyigisha ko hari Imana y’ukuri imwe gusa.

IGIHIMBA CA 5

Nutahure kamere ntangere z’Imana

Ivyanditswe vyeranda birerekana kamere nziza nyinshi z’Imana, ivyo bigatuma turushiriza kuyimenya.

IGIHIMBA CA 6

Ni umugambi uwuhe Imana ifitiye isi?

Ivyanditswe vyeranda bivuga ko Imana itaremeye isi “ubusa gusa,” ahubwo ko yayiremye “ngo ibeko abantu.” None yoba yashaka ko tuyibako imeze uku tuyibona ubu?

IGIHIMBA CA 7

Ivyo Imana yasezeranye biciye ku ntumwa zayo

Amahanga yose yo kw’isi azohezagirwa!

IGIHIMBA CA 8

Mesiya aseruka

Ivyanditswe biravuga ubuzima bwiwe be n’inyigisho ziwe.

IGIHIMBA CA 9

Igira kuri Mesiya Indongozi

Imana irazi ukuntu indongozi dukeneye vy’ukuri ikwiye kuba imeze kandi yahisemwo Indongozi nziza ishoboka.

IGIHIMBA CA 10

Gushira ahabona umwansi w’ukwizera

Umumarayika acika umwansi w’Imana.

IGIHIMBA CA 11

Kugaragaza ukwizera nyakuri muri iki gihe

Yezu yigishije ko abantu bafise ukwizera nyakuri bokwamye “ivyamwa vyiza,” ni ukuvuga kamere nziza. Zimwezimwe muri izo kamere ni izihe?

IGIHIMBA CA 12

Niwerekane ko ufise ukwizera nyakuri!

Wokora iki?

IGIHIMBA CA 13

Ukwizera nyakuri kurashobora gutuma uhimbarwa ibihe bidahera

Ivyanditswe birimwo isezerano ryeza umutima rikuraba.