Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 14

Intwaro y’Imana ni yo yonyene dushigikira tudahemuka

Intwaro y’Imana ni yo yonyene dushigikira tudahemuka

IVYO IKI KIGABANE CIBANDAKO

Kubera ko abasavyi b’Imana badahemukira Ubwami bw’Imana, baguma batari ab’isi

1, 2. (a) Ni ingingo ngenderwako iyihe yayoboye abayoboke ba Yezu gushika n’uyu musi? (b) Abansi bagerageje gute kudutsinda, ariko vyavuyemwo iki?

YEZU yari ahagaze imbere ya Pilato, umucamanza mukuru w’ihanga ry’Abayuda, maze aravuga ingingo ngenderwako yayoboye abayoboke biwe b’ukuri gushika n’uyu musi. Yavuze ati: “Ubwami bwanje si ubwo muri iyi si. Iyo ubwami bwanje buba ari ubwo muri iyi si, abasuku banje bari kurwana ngo sinshikirizwe Abayuda. Ariko noneho, ubwami bwanje ntibukomoka ino.” (Yoh. 18:36) Pilato yaricishije Yezu, ariko iyo ntsinzi yamaze umwanya urume rumara. Yezu yarazuwe. Abami b’Inganji y’Uburoma yari ikomeye baragerageje guherengeteza abayoboke ba Kristu bibata ku w’amazi. Abakirisu barakwiragije ubutumwa bw’Ubwami mw’isi ya kera.​—Kol. 1:23.

2 Ubwami bw’Imana bumaze gushingwa mu 1914, bimwe mu bihugu vya rutura mu vya gisirikare vyaragerageje guherengeteza abasavyi b’Imana. Ariko nta na kimwe cadutsinze. Intwaro nyinshi n’imigwi myinshi itavuga rumwe mu vya politike vyaragerageje kuduhata ngo tubishigikire mu matati yavyo. Ntivyashoboye kuturyanisha. Ubu abatwarwa b’Ubwami baba mu bihugu nka vyose vyo kw’isi. Naho ari ukwo, turi umuryango nyakuri w’abavukanyi wo kw’isi yose wunze ubumwe uguma ata ho uhengamiye na gato mu vya politike vyo muri iyi si. Ubumwe dufitaniye ni ikimenyamenya kijijura cerekana ko Ubwami bw’Imana buganza be n’uko Umwami Yezu Kristu abandanya kuyobora, gutyorora no gukingira abatwarwa biwe. Reka twihweze ukuntu ivyo yabigize, turabe na nkeyi gusa mu ntsinzi mu vy’amategeko zikomeza ukwizera yaduhaye uko tuguma ‘tutari ab’isi.’​—Yoh. 17:14.

Ikibazo cabaye igikomeye

3, 4. (a) Ni ibiki vyabaye igihe Ubwami bwavuka? (b) Abasavyi b’Imana boba bamye batahura neza ikibazo kijanye n’ukutagira aho bahengamiye? Sigura.

3 Inyuma y’ivuka ry’Ubwami bw’Imana, mw’ijuru haradutse intambara maze Shetani araririzwa kw’isi. (Soma Ivyahishuwe 12:7-10, 12.) No kw’isi harabaye intambara yagejeje umwiyemezo w’abasavyi b’Imana. Bari biyemeje gukurikira akarorero ka Yezu no kutaba ab’isi. Ariko mu ntango ntibatahura neza ico kuguma ata ho bahengamiye na gato mu vya politike vyobasavye.

 4 Nk’akarorero, igitabu ca 6 co muri rwa rukurikirane Umutwenzi w’Ikimpumbi * casohowe mu 1904, cararemesheje abakirisu kwirinda kuja mu ntambara. Ariko rero, cavuze ko hamwe umukirisu yokwinjizwa mu gisoda ku nguvu, yokora uko ashoboye kugira ahabwe ibikorwa bitajanye no kurwana. Ivyo vyanse maze akarungikwa ku rugamba, yobwirijwe kwirinda kwica. Herbert Senior, uwaba mu Bwongereza akaba yabatijwe mu 1905, yaragize ico avuze ku kuntu vyari vyifashe ico gihe ati: “Abavukanyi bacu barazazaniwe cane kandi nta mpanuro zitomoye zari zihari ku bijanye n’uko vyoba vyari bibereye kuja mu gisoda uri umusoda yamara ugakora gusa ibikorwa bitajanye no kurwana.”

5. Umunara w’Inderetsi wo ku wa 1 Nyakanga 1915 watanguye gutyorora gute ukuntu twatahura ibintu?

5 Ariko Umunara w’Inderetsi wo ku wa 1 Nyakanga 1915 waratanguye gutyorora ukuntu twatahura ico kibazo. Ku bijanye n’ubuyobozi bwatanzwe mu gitabu Ukwiga Ivyanditswe, wavuze uti: “Turibaza nimba ukwo kutoba ari ukudohoka.” Ariko bite ho hamwe umukirisu yobwirwa ko yanse kwambara umwambaro wa gisirikare canke akanka kuja mu gisoda yoca araswa? Ico kiganiro cavuze giti: “Vyoba none ari bibi cane kuraswa uhorwa ko wanse guhemukira wa Muganwa w’Amahoro no kugambarara itegeko ryiwe kuruta kuraswa uriko urakorera aba bami b’iyi si, kandi biboneka ko uriko urabashigikira be n’uko n’imiburiburi uriko uradohoka ku nyigisho z’Umwami wacu wo mw’Ijuru? Muri izo mpfu zibiri twohitamwo urwo rwa mbere: gupfa duhorwa ko turi abizigirwa ku Mwami wacu wo mw’ijuru.” Naho ico kiganiro cashikirije ayo majambo akomeye, casozereye giti: “Ntitubategetse ngo mubigenze gutyo. Ni iciyumviro gusa tubaterereye.”

6. Akarorero k’umuvukanyi Herbert Senior kakwigishije iki?

6 Abavukanyi bamwebamwe baratahuye neza ko kuja mu gisoda ari bibi maze baritegurira guhangana n’inkurikizi. Umwe Herbert Senior duhejeje kuvuga, yavuze ati: “Jewe nabona ko ata tandukaniro riri hagati yo gupakurura ibisasu ubikura mu bwato [igikorwa kitajanye no kurwana] no kubishira mu nkoho kugira biraswe.” (Luka 16:10) Kubera ko umuvukanyi Senior yanse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima, yaciye apfungwa. We n’abandi bavukanyi 4 bari mu mugwi w’abantu 16 banse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima, muri abo 16 hakaba harimwo n’abagabo bo mu yandi madini. Bose hamwe baramaze igihe mw’ibohero ry’i Richmond ryo mu Bwongereza, bakaba bahavuye bitwa ab’i Richmond 16. Igihe kimwe, Herbert n’abandi nka we barajanywe mu mpisho ku rugamba mu Bufaransa batwawe n’ubwato. Aho mu Bufaransa baciriwe urwo kuraswa. We n’abandi batari bake baratondetswe ku murongo kugira baraswe, ariko ntibabaye bacicwa. Ahubwo baciye bacirwa umunyororo w’imyaka cumi.

“Naratahuye ko abasavyi b’Imana bategerezwa kugiranira amahoro n’abantu bose, naho intambara yoba igomba kwaduka.”​—Simon Kraker (Raba ingingo ya 7)

7. Mu ntango z’Intambara ya kabiri y’isi yose, ni igiki abasavyi b’Imana batahuye?

7 Igihe Intambara ya kabiri y’isi yose yaduka, abasavyi ba Yehova uko bagize umugwi bari baratahuye neza ico kutagira aho bahengamiye vyasobanura be n’ico kwigana Yezu vyasaba.  (Mat. 26:51-53; Yoh. 17:14-16; 1 Pet. 2:21) Nk’akarorero, Umunara w’Inderetsi wo ku wa 1 Munyonyo 1939 warimwo ikiganiro c’intibagirwa kivuga ngo “Ukutagira aho duhengamiye.” Ico kiganiro cavuze giti: “Ingingo ngenderwako abasavyi ba Yehova bagiraniye isezerano na we bategerezwa kugenderako ubu ni iyo kutagira aho bahengamiye na gato mu ntambara z’amahanga.” Ku bijanye n’ico kiganiro, Simon Kraker, uwahavuye akorera ku cicaro gikuru i Brooklyn muri New York, yavuze ati: “Naratahuye ko abasavyi b’Imana bategerezwa kugiranira amahoro n’abantu bose, naho intambara yoba igomba kwaduka.” Emwe, ivyo bifungurwa vy’impwemu vyaje hageze, kandi vyarafashije abasavyi b’Imana kwitegurira igitero c’akataraboneka cogabwe ku kudahemuka kwabo ku Bwami bw’Imana.

Bageramirwa n’ “uruzi” rugereranya ukurwanywa

8, 9. Ubuhanuzi bw’intumwa Yohani bwarangutse gute?

8 Intumwa Yohani yari yaravuze ko inyuma y’ivuka ry’Ubwami bw’Imana mu 1914, ca gisato ari co Shetani wa Mubesheranyi cogerageje guherengeteza abashigikira Ubwami bw’Imana, mu kuruka uruzi rw’ikigereranyo ruvuye mu kanwa kaco. * (Soma Ivyahishuwe 12:9, 15.) Ubwo buhanuzi bwa Yohani bwarangutse gute? Kuva mu myaka ya 1920, abasavyi b’Imana bararushirije kurwanywa cane. Cokimwe n’abandi bavukanyi benshi baba muri Amerika ya Ruguru mu gihe c’Intambara ya kabiri y’isi  yose, umuvukanyi Kraker yarapfunzwe ahorwa ko ari intahemuka ku Bwami bw’Imana. Nkako, mu gihe c’iyo ntambara, Ivyabona vya Yehova bararenga bibiri vya bitatu vy’abantu bose bari bapfungiwe mu mabohero yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahorwa ko banse kuja mu ntambara kubera ukwizera kwabo.

9 Shetani n’abakozi biwe bari biyemeje gusenyura ugutungana kw’abatwarwa b’Ubwami aho baba hose. Muri Afrika, i Buraya, no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bararengukijwe mu masentare n’imbere y’imigwi ijejwe kuraba ko imbohe zorekurwa vy’agateganyo. Kubera ko bari biyemeje kuguma ata ho bahengamiye, barapfunzwe, barakubitwa, baranamugazwa. Mu Budagi, abasavyi b’Imana barahaboneye kubera banse gukoresha ya ndamutso yahayagiza Hitler canke kuja mu ntambara. Nk’abashika 6.000 barapfungiwe mu mabohero y’Abanazi mu gihe c’Abanazi, Ivyabona barenga 1.600 b’Abadagi n’abatari Abadagi bakaba barapfuye bishwe n’abariko barabasinzikariza ubuzima. Ariko Shetani ntiyashoboye kugirira nabi abasavyi b’Imana ibihe vyose.​—Mrk. 8:34, 35.

“Isi” imira “rwa ruzi”

10. “Isi” igereranya iki, kandi yatabaye gute abasavyi b’Imana?

10 Ubuhanuzi bwanditswe n’intumwa Yohani bwarahishuye ko “isi”, ni ukuvuga inzego zo muri iyi si zirushiriza gutahura ibintu, yomize “rwa ruzi” rugereranya uruhamo, gutyo ikaba itabaye abasavyi b’Imana. Ico gice c’ubwo buhanuzi carangutse gute? Kuva inyuma y’Intambara ya mbere y’isi yose, akenshi “isi” yagiye iratabara abashigikira badahemuka Ubwami bwa Mesiya. (Soma Ivyahishuwe 12:16.) Nk’akarorero, amasentare akomakomeye atandukanye yarakingiye uburenganzira Ivyabona bafise bwo kwanka kuja mu gisirikare no kwanka igihe basabwe kugira uruhara mu birori vyo guhayagiza igihugu. Ubwa mbere, raba zimwezimwe mu ntsinzi zihambaye Yehova yahaye abasavyi biwe mu bijanye n’ikibazo co kuja mu gisirikare.​—Zab. 68:20.

11, 12. Ni ingorane izihe umuvukanyi Sicurella n’umuvukanyi Thlimmenos bagize, kandi vyahavuye bigenda gute?

11 Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anthony Sicurella yari umwe mu bana batandatu barezwe n’abavyeyi b’Ivyabona. Ashikanye imyaka 15, yarabatijwe. Ashikanye imyaka 21, yaragiye ku biro bijejwe kwandika no gushira mu migwi abaja mu vya gisirikare, yiyandikisha mu mugwi w’abamenyeshamana. Haciye imyaka ibiri, mu 1950, yarasavye ko bomukura muri uwo mugwi bakamushira mu mugwi w’abanse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima. Naho raporo ya ca Gipolisi c’Abanyamerika kijejwe amatohoza (FBI) ata nabi yerekanye muri ivyo, Urwego rw’Ubutungane rwaramwankiye. Hamaze kuba imburano nka zingahe, Sentare ntahinyuzwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarumvirije urubanza rw’umuvukanyi Sicurella maze irahindura ingingo yari yafashwe na sentare iri munsi yayo, mu gufata ingingo ishigikira umuvukanyi Sicurella. Iyo ngingo yarafatiweko no ku bandi benegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baranse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima.

 12 Ubugiriki. Mu 1983, Iakovos Thlimmenos yaragiwe n’icaha co kugarariza abategetsi kubera yanse kwambara umwambaro wa gisirikare, aca acirwa igihano co gupfungwa. Amaze kurekurwa, yarasavye kuba umunyabigega, ariko baramwankiye kubera ko yari afise icaha kimwagira mu butungane. Yaciye yitura sentare, ariko aho atsindiwe mu masentare yo mu Bugiriki, yaciye yungururiza muri ya Sentare y’Abanyaburaya ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu. Mu 2000, Urwego rukuru rw’iyo Sentare, runo rukaba rugizwe n’abacamanza 17, rwafashe ingingo imushigikira, haba habonetse ingingo yogiye irisungwa mu kurwanya ikumirwa. Iyo ngingo itarasohoka, abavukanyi barenga 3.500 bo mu Bugiriki bari bafise ivyaha bibagira mu butungane kubera bari barapfunzwe bahorwa impagararo yabo yo kutagira aho bahengamiye. Iyo ngingo nziza imaze gusohoka, Ubugiriki bwaremeje itegeko ryo kweza abo bavukanyi. N’ikindi kandi, itegeko riha abenegihugu bose b’Ubugiriki uburenganzira bwo gukora ibindi bikorwa bitari ivya gisirikare, rino rikaba ryari rimaze imyaka mikeyi gusa ryemejwe, ryarasubiye kwemezwa igihe ibwirizwa nshingiro ry’Ubugiriki ryasubirwamwo.

“Imbere yo kwinjira muri sentare, narasenze cane Yehova, nca numva atumye ntekana.”​—Ivailo Stefanov (Raba ingingo ya 13)

13, 14. Ubona ari ibiki dushobora kwigira ku rubanza rwa Ivailo Stefanov na Vahan Bayatyan?

13 Bilgariya. Mu 1994, Ivailo Stefanov yari afise imyaka 19 igihe yategekwa kuja mu gisirikare. Yaranse kuja mu gisirikare canke gukora ibikorwa bitajanye n’ukurwana bihagarikiwe n’igisoda. Yaciye acirwa umunyororo w’amezi 18, mugabo yarunguruje urubanza, yishimikije uburenganzira afise bwo kwanka kuja mu gisirikare kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima. Urubanza rwiwe rwahavuye rujanwa muri ya Sentare y’Abanyaburaya ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu. Mu 2001, imbere y’uko urwo rubanza rwumvirizwa, ikibazo c’umuvukanyi Stefanov caratorewe umuti biciye mu mwumvikano. Leta ya Bilgariya yaragiriye ikigongwe umuvukanyi Stefanov, irakigirira n’abenegihugu ba Bilgariya bose bipfuza gukora ibindi bikorwa bitari ivya gisirikare. *

14 Armeniya. Mu 2001, Vahan Bayatyan yarashikanye imyaka yo kuja mu gisirikare. * Yaranse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima, mugabo uko yunguruza urubanza mu masentare yo muri ico gihugu ni ko yatsindwa. Muri Nyakanga 2002, yaratanguye umunyororo yaciriwe w’imyaka ibiri n’igice, ariko amaze amezi cumi n’igice aca ararekurwa. Muri ico gihe, yarungururije urubanza muri ya Sentare y’Abanyaburaya ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu, ino irarwumviriza. Ariko ku wa 27 Gitugutu 2009, iyo Sentare na yo nyene yafashe ingingo imukubita intahe mu gahanga. Ni nk’aho kari kabaye ku bavukanyi bo muri Armeniya bari bafise ingorane nk’iyo. Ariko Urwego rukuru rw’iyo Sentare rwarasubiye kwihweza iyo ngingo. Ku wa 7 Mukakaro 2011, iyo Sentare yarafashe ingingo ishigikira Vahan Bayatyan. Bwari bwo bwa mbere iyo Sentare yemera ko uwanka kuja mu gisirikare kubera ukwizera kwiwe akwiye  gukingirwa hisunzwe ivy’uko umuntu wese afise uburenganzira bwo kugira ivyiyumviro vyiwe, gukurikiza uko umutima umubariye, no kuja mw’idini ashaka. Iyo ngingo irakingira uburenganzira Ivyabona vya Yehova bafise, ariko kandi igakingira n’abantu amamiliyoni amajana bo mu bihugu biri mu Nama mpanuzwajambo y’Abanyaburaya. *

Abavukanyi bo muri Armeniya barapfunguwe ya Sentare y’Abanyaburaya ihejeje kubambika izera

Ikibazo kijanye n’ibirori vyo guhayagiza igihugu

15. Kubera iki abasavyi ba Yehova banka kuja mu birori vyo guhayagiza igihugu?

15 Abasavyi ba Yehova baguma ari intahemuka ku Bwami bwa Mesiya. Ntibabigira gusa mu kwanka kuja mu gisirikare, ariko kandi no mu kwanka babigiranye icubahiro kuja mu birori vyo guhayagiza igihugu. Canecane kuva Intambara ya kabiri y’isi yose itanguye, agatima ko kwiratira igihugu karakwiragiye kw’isi yose. Abenegihugu bo mu bihugu vyinshi barasabwe kugira indagano yo kwihebera igihugu cabo c’amavukiro mu gusubiramwo indahiro, mu kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu, canke mu kuramutsa ibendera ry’igihugu. Mugabo Yehova ni we gusa twihebera. (Kuv. 20:4, 5) Ivyo vyatumye dushikirwa  n’uruhamo rumeze nk’isegenya. Ariko Yehova yarongeye gukoresha “isi” iramira rumwe muri urwo ruhamo. Ehe raba nkeyi gusa mu manza zihambaye Yehova yaduhaye muri ivyo abicishije kuri Kristu.​—Zab. 3:8.

16, 17. Ni ingorane iyihe Lillian Gobitas na William Gobitas bagize, kandi wigiye iki ku rubanza rwabo?

16 Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1940, Sentare ntahinyuzwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu rubanza rwahuza Akarere k’amashure ka Minersville na Gobitis, abacamanza 8 barakubise intahe mu gahanga Ivyabona vya Yehova, umwe gusa aba ari we abashigikira. Lillian Gobitas * w’imyaka 12, na musazawe William w’imyaka 10, baripfuza kuguma ari intahemuka kuri Yehova, bakaba rero baranse kuramutsa ibendera canke gusubiramwo indahiro. Baciye birukanwa kw’ishure. Urubanza rwabo rwarajanywe muri Sentare ntahinyuzwa, ino ibona ko ingingo ishure ryari ryarafashe yari ihuye n’ibwirizwa nshingiro kuko yari yafashwe ku neza y’ “ubumwe bw’igihugu.” Iyo ngingo ya sentare yaravyuye uruhamo rukaze. N’ibindi Vyabona b’abana barirukanywe mu mashure, Ivyabona bakuze barirukanwa ku kazi, Ivyabona batari bake na bo baragirirwa nabi n’utugwi tw’inkozi z’ikibi. Igitabu Ugukayangana kw’igihugu cacu kivuga ko “uruhamo rw’Ivyabona rwo kuva mu 1941 gushika mu 1943 rwabaye ukutihanganirana mu vy’idini gukomeye kuruta ukwabaye muri Amerika kwose mu kinjana ca mirongo ibiri.”

17 Iyo ntsinzi y’abansi b’Imana yamaze akanya gato cane. Mu 1943, Sentare ntahinyuzwa yarihweje urundi rubanza rumeze nk’urwa ba Gobitis (ni ukuvuga rwerekeye Lillian na William). Ni urubanza rwari hagati y’Uburongozi bw’indero bwa Leta ya Virijiniya y’Uburengero na Barnette. Ico gihe, Sentare ntahinyuzwa yarahaye intsinzi Ivyabona vya Yehova. Bwari bwo bwa mbere muri kahise ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sentare ntahinyuzwa yisubirako mu gihe gitoyi cane ku ngingo yari yafashe. Iyo ngingo imaze gufatwa, uruhamo rweruye rwariko rushikira abasavyi ba Yehova muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaragabanutse bimwe bitangaje. Muri ico gihe nyene, uburenganzira bw’abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bwarakomejwe.

18, 19. Ni ibiki Pablo Barros yavuze vyamufashije kuguma ashikamye, kandi abandi basavyi ba Yehova bomwigana gute?

18 Arjantine. Pablo w’imyaka umunani na Hugo Barros w’imyaka indwi barirukanywe kw’ishure mu 1976 kubera banse kugira uruhara mu birori vyo kuduza ibendera. Igihe kimwe, umuyobozi w’ishure, uno akaba yari umugore, yarasunuye Pablo yongera amukubita mu mutwe. Ivyigwa birangiye yaragumije utwo duhungu tubiri kw’ishure isaha yose, agerageza kuduhata ngo tugire uruhara mu birori bijanye no kwiratira igihugu. Pablo yaributse amabi yahaboneye avuga ati: “Iyo Yehova atamfasha, simba narashoboye kunanira uwo muyobozi yariko ampata ngo ndohoke ku gutungana kwanje.”

19 Igihe urwo rubanza rwajanwa muri sentare, umucamanza yarashigikiye ingingo ishure ryari ryarafashe yo kwirukana Pablo  na Hugo. Ariko, urubanza rwabo rwarungururijwe muri Sentare ntahinyuzwa ya Arjantine. Mu 1979, iyo Sentare yarahinduye ingingo yari yarafashwe na sentare iri munsi yayo, ivuga iti: “Ico gihano [co kwirukanwa] kirateye kubiri n’uburenganzira bwo kwiga butangwa n’ibwirizwa nshingiro (Ingingo ya 14) be n’ibanga Leta ifise ryo gutanga inyigisho z’intango (Ingingo ya 5).” Iyo ntsinzi yaragiriye akamaro Ivyabona b’abana nka 1.000. Bamwe ntibabaye bacirukanwa, abandi na bo nka ka Pablo na ka Hugo, baragarukanwa mu mashure ya Leta.

Ivyabona benshi b’abana barabaye intahemuka mu kigeragezo

20, 21. Urubanza rwa Roel na Emily rukomeza gute ukwizera kwawe?

20 Filipine. Mu 1990, Roel Embralinag * w’imyaka 9 na mushikiwe Emily w’imyaka 10, hamwe n’abandi banyeshure b’Ivyabona nka 66, barirukanywe kw’ishure kubera banse kuramutsa ibendera. Leonardo, se wa Roel na Emily, yaragerageje gufasha abategetsi b’ishure kuzirikana, biba ivy’ubusa. Ibintu bimaze kwunyuka yarituye Sentare ntahinyuzwa. Nta mahera yari afise canke umushingwamanza wo kumuburanira. Umuryango wiwe warasenze cane Yehova umusaba ubuyobozi. Muri ico gihe cose, abo bana baratwengwa bakongera bagatukwa. Leonardo  yarabona ko atoshoboye gutsinda urwo rubanza kuko atari yarize ivy’amategeko.

21 Uwo muryango wahavuye userukirwa na Felino Ganal, umushingwamanza yari yarakoreshejwe na rimwe mu mashirahamwe y’ivy’amategeko yubahwa kuruta ayandi muri ico gihugu. Igihe c’urwo rubanza, umuvukanyi Ganal yari yarahevye ako kazi aba Icabona ca Yehova. Igihe urwo rubanza rwashika muri Sentare ntahinyuzwa, abagize iyo Sentare bose ata wuvuyemwo bafashe ingingo ishigikira Ivyabona vya Yehova, barafuta amategeko yose ajanye no kwirukana abana. N’ico gihe nyene, abagerageje gutuma abasavyi b’Imana badohoka barananiwe.

Kutagira aho duhengamiye biratuma twunga ubumwe

22, 23. (a) Kubera iki twatahukanye intsinzi nyinshi cane z’intibagirwa mu vy’amategeko? (b) Umuryango wacu w’abavukanyi ukwiye kw’isi yose kandi urangwa amahoro ni ikimenyamenya c’iki?

22 Kubera iki abasavyi b’Imana batahukanye intsinzi nyinshi cane z’intibagirwa mu vy’amategeko? Nta bubasha mu vya politike dufise. Yamara mu bihugu bitandukanye no mu masentare atandukanye, abacamanza bakunda ubutungane baradukingiye ibitero bikaze vy’abaturwanya badatezura, muri ico gihe nyene baba basohoye ingingo zogiye zirisungwa mu mategeko ahuje n’amabwirizwa nshingiro. Vy’ukuri, Kristu yarashigikiye utwigoro twagize kugira turonke izo ntsinzi. (Soma Ivyahishuwe 6:2.) Kubera iki turwana izo ntambara mu vy’amategeko? Si ukugira ngo dutume haba amahinduka mu vy’amategeko. Ahubwo ni ukugira ngo dushobore kubandana dukorera Umwami wacu Yezu Kristu ata kidutangira.​—Ivyak. 4:29.

23 Muri iyi si yatabaguwe n’indyane za politike kandi ikononwa n’urwanko rwashinze imizi, Umwami wacu Yezu Kristu aganza yarahezagiye utwigoro abayoboke biwe bo kw’isi yose bagize barondera kuguma ata ho bahengamiye. Shetani yarananiwe kuturyanisha no kudutsinda. Ubwami bw’Imana bwaratororokanije abantu amamiliyoni banka ‘kwongera kwiga kurwana.’ Kuba hariho umuryango wacu w’abavukanyi ukwiye kw’isi yose kandi urangwa amahoro ni igitangaro. Uwo muryango ni ikimenyamenya ntaharirizwa c’uko Ubwami bw’Imana buganza!—Yes. 2:4.

^ ing. 4 Ico gitabu citwa kandi Ibiremwa bishasha. Mu nyuma, urwo rukurikirane rw’ibitabu Umutwenzi w’Ikimpumbi rwahavuye rwitwa Ukwiga Ivyanditswe.

^ ing. 8 Wipfuza ikiganiro kivuga ubwo buhanuzi, raba igitabu Ivyahishuwe: Insozero yavyo ininahaye iregereje!, ikigabane ca 27, urupapuro rwa 184-186.

^ ing. 13 Uwo mwumvikano wasaba kandi ko Leta ya Bilgariya iha abo bose banka kuja mu vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima ibindi bikorwa bitari ivya gisirikare bihagarikiwe n’abasivile.

^ ing. 14 Wipfuza inkuru ikwiye, raba ikiganiro kivuga ngo “Sentare y’Abanyaburaya ishigikira uburenganzira bwo kwisunga ijwi ryo mu mutima,” mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 1 Munyonyo 2012.

^ ing. 14 Mu kiringo kirenga imyaka 20, Leta ya Armeniya yapfunze Ivyabona bakiri bato barenga 450. Muri Munyonyo 2013, aba nyuma muri bo barapfunguwe.

^ ing. 16 Izina ry’umuryango ryanditswe nabi mu nyandiko za sentare.

^ ing. 20 Izina ry’umuryango ryanditswe nabi ngo Ebralinag mu nyandiko za sentare.