MUCIYE hafi yo ku mubanyi wanyu maze uramupepera umuramutsa. Wari wabonye ko yagumye abitegereza mwe n’umuryango wawe. Na we aciye abapepera maze arabakura. Aciye avuga ati: “Nkwibarize? Kubera iki ata ho muhuriye n’abandi?” Uciye umubaza uti: “Kubera iki ubajije gutyo?” Na we ati: “None ntimuri Ivyabona vya Yehova? Ntimumeze nk’abandi. Muratandukanye n’abo mu yandi madini: ntimuhimbaza imisi mikuru, ntimuja muri politike no mu ntambara. Ntimunywa itabi. Kandi umuryango wanyu bisa n’uko ufise ingingo ngenderwako ziri hejuru zigenga ikibereye n’ikitabereye wisunga. Kubera iki hari vyinshi mutandukaniyeko n’abandi?”

Inyishu si iyindi, ni iyi: Turongowe n’Ubwami bw’Imana. Umwami Yezu aguma adutyorora. Aradufasha kugera ikirenge mu ciwe, gutyo tukaguma dutandukanye n’abandi muri iyi si mbi. Muri iki gihimba, tuzobona ukuntu Ubwami burongowe na Mesiya bumaze igihe butyorora abasavyi b’Imana mu vy’impwemu, mu bijanye n’ikibereye n’ikitabereye, no mu bijanye no gutunganya ibintu, vyose bukabigira ku bw’ubuninahazwa bwa Yehova.