Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IGIHIMBA CA 11

Indirimbo zahumetswe zihumuriza kandi zigisha

Indirimbo zahumetswe zihumuriza kandi zigisha

Dawidi be n’abandi Bisirayeli baratunganya indirimbo zikoreshwa mu gusenga. Igitabu ca Zaburi kirimwo indirimbo 150

IGITABU co muri Bibiliya kinini kuruta ibindi, ni ikigizwe n’indirimbo nyeranda. Ico gitabu cose camaze hafi imyaka 1.000 kiriko kiratunganywa. Igitabu ca Zaburi kirimwo amwamwe mu majambo aserura ukwizera akomeye cane kandi akora ku mutima atari bwigere yandikwa. Ico gitabu kiraserura inyiyumvo nyinshi zitandukanye abantu bagaragaza, uhereye ku munezero, ugushemeza n’ugukenguruka ugashika ku ntuntu, umubabaro n’ukwigaya. Biragaragara rero ko abanditsi b’ayo mazaburi bari bafitaniye n’Imana ubucuti somambike burimwo ukuyizigira. Reka turimbure bimwebimwe mu vyiyumviro biserurwa muri izo ndirimbo.

Yehova ni Segaba akwiriye kuganza, akaba abereye gusengwa no gushemezwa. Muri Zaburi 83:18 dusoma duti: “Wewe, uwitwa [“Yehova,” NW], [ni] wewe Usumba vyose, ukaganza isi yose.” Amazaburi atari make arashemeza Yehova kubera ibikorwa vyiwe vy’irema, nk’ijuru ryuzuye inyenyeri, ibintu bitangaje bifise ubuzima vyo kw’isi be n’ukuntu umubiri w’umuntu uremwe mu buryo bw’igitangaza. (Zaburi 8, 19, 139, 148) Ayandi mazaburi araninahaza Yehova nka we Mana igira ico ikoze kugira ngo irokore yongere ikingire abaguma ari intahemuka kuri yo. (Zaburi 18, 97, 138) Ayandi na yo arashira hejuru Yehova nka we Mana y’ubutungane itabara abahahazwa, igahana abanyakibi.—Zaburi 11, 68, 146.

Yehova arafasha abamukunda akongera akabahumuriza. Zaburi ihambaye cane muri uwo muce ishobora kuba ari iya 23, muri yo Dawidi akaba adondora Yehova ko ari Umwungere munyarukundo ayobora intama ziwe, akazikingira akongera akazibungabunga. Muri Zaburi 65:2 haributsa abasavyi b’Imana ko Yehova ‘yumva ivyo asabwa.’ Abantu benshi bakoze ibicumuro bikomeye barahumurijwe cane na Zaburi 39 be n’iya 51, aho Dawidi adondora ata buryarya ukuntu yigaye ibicumuro vyiwe bikomeye akongera agaserura ukuntu yizigiye ko Yehova yomugiriye ikigongwe. Muri Zaburi 55:22 harimwo amajambo aduhimiriza kwizigira Yehova no kumukorera imitwaro yacu yose.

Yehova azohindura isi biciye ku Bwami buyobowe na Mesiya. Ivyanditswe bitari bike vyo mu gitabu ca Zaburi birerekeza neza na neza kuri Mesiya, wa Mwami yari yarasezeranywe. Zaburi ya 2 iravuga ko uwo Mutware azorandura amahanga akora ikibi amurwanya. Zaburi ya 72 irahishura ko uwo Mwami azokuraho ikigoyi, akarenganyo n’agahahazo. Nk’uko bivugwa muri Zaburi 46:9, Imana izokuraho intambara, inasangangure ibirwanisho vyose vy’intambara biciye ku Bwami burongowe na Mesiya. Muri Zaburi 37, dusoma yuko abanyakibi batazoba bakiriho mu gihe abagororotsi bobo bazoba kw’isi ibihe bidahera, hose hakarangwa amahoro n’umwumvikano.

—Bivugwa mu gitabu ca Zaburi.