Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IGIHIMBA CA 19

Yezu atanga ubuhanuzi bwoshikije ibintu bihambaye cane

Yezu atanga ubuhanuzi bwoshikije ibintu bihambaye cane

Yezu aradondora ibintu bizoranga ukuhaba kwiwe mu bubasha bw’ubwami be n’insozero y’ivy’iyi si

IGIHE bane mu ntumwa za Yezu bari ku Musozi w’Imyelayo, aho bashobora kubona epfo ukuntu Yeruzalemu be n’urusengero rwaho biteye igomwe, baramubajije biherereye ku bijanye n’ibintu bimwebimwe yari avuze. Yezu yari ahejeje kuvuga ko urusengero rw’i Yeruzalemu rwosambuwe. Kandi imbere y’aho, yari yarababwiye ibijanye n’“insozero y’ivy’isi.” (Matayo 13:40, 49) Ico gihe izo ntumwa zabajije ziti: “Ni igiki kizoba ikimenyetso c’ukuhaba kwawe n’ic’insozero y’ivy’isi?”​—Matayo 24:3.

Mu nyishu Yezu yabahaye, yaravuze ivyoshitse imbere y’uko Yeruzalemu hasangangurwa. Ariko ivyo yavuze, vyari vyerekeye n’ibindi bintu bikomeye kuruta ivyo. Mu nyuma, ubwo buhanuzi bwiwe bwogize iranguka rihambaye kuruta kw’isi yose. Yezu yarabuye ibijanye n’ibintu vyobaye be n’ukuntu vyoba bimeze kw’isi, vyose hamwe bikaba vyobaye bigize ikimenyetso. Ico kimenyetso cokweretse abari kw’isi yuko ukuhaba kwa Yezu ari Umwami mw’ijuru, kwamaze gutangura. Mu yandi majambo, ico kimenyetso cokwerekanye ko Yehova Imana yamaze kwimika Yezu akaba Umwami w’ubwami yorongoye ari Mesiya bwari bumaze igihe bwarasezeranywe. Ico kimenyetso cobaye gisobanura ko ubwo Bwami bwimirije gukuraho ubukozi bw’ikibi maze bugatuma abantu baronka amahoro nyakuri. Rero, ivyo Yezu yavuze vyoranze imisi ya nyuma y’ivy’iyi si ishaje, ni ukuvuga ibintu vyo muri iki gihe bijanye n’amadini, ivya politike be n’ivyo mu kibano. Vyoranze kandi ko intango y’isi nshasha yegereje.

Mu gusigura ivyobaye kw’isi mu kiringo c’ukuhaba kwiwe ari Umwami mw’ijuru, Yezu yavuze ko hobaye intambara hagati y’ibihugu, amapfa, vya nyamugigima bikomakomeye be n’ibiza bikwiragiye hose. Ubugarariji bwogwiriye. Abigishwa ba Yezu b’ukuri bokwamamaje kw’isi yose inkuru nziza yerekeye Ubwami bw’Imana. Ivyo vyose vyoshitse ku rugero rw’agaheta mu gihe c’“amakuba akomeye” atigeze kubaho.—Matayo 24:21.

None abayoboke ba Yezu bomenye gute ko ayo makuba yegereje? Yezu yavuze ati: ‘Nimwigire ku giti c’umusukoni.’ (Matayo 24:32) Iyo amababi atanguye kunaga ku mashami y’umusukoni, vyerekana ko agatasi kegereje. Muri ubwo buryo nyene, igihe bobonye ivyo bintu vyose Yezu yavuze biriko birashika mu gihe kinaka, vyobaye ari ikimenyetso c’uko iherezo riri hafi. Nta wundi atari Data yomenye umusi nyezina be n’isaha amakuba akomeye yotanguriyeko. Ni co gituma Yezu yahimirije abigishwa biwe ati: “Mugume muri maso, kuko mutazi aho igihe cashinzwe kizogerera.”—Mariko 13:33.

—Bivugwa muri Matayo ikigabane ca 24 n’ica 25; Mariko ikigabane ca 13; Luka ikigabane ca 21.

^ ing. 14 Niba wipfuza kumenya vyinshi ku bijanye n’ubuhanuzi bwa Yezu, raba ibivugwa mu gitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? casohowe n’Ivyabona vya Yehova, ku kigabane ca 9.