Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Umurongo werekana ibihe vyo muri Bibiliya

Umurongo werekana ibihe vyo muri Bibiliya
 1. “Mu ntango . . .”

 2. 4026 B.G.C. Adamu aremwa

 3.  3096 B.G.C. Adamu apfa

 4.  2370 B.G.C. Haba umwuzure

 5.  2018 B.G.C. Aburuhamu avuka

 6. 1943 B.G.C. Isezerano rya Aburahamu

 7.  1750 B.G.C. Yozefu agurishwa ngo abe umuja

 8.  imbere yo mu 1613 B.G.C. Yobu ageragezwa

 9.  1513 B.G.C. Bava mu Misiri

 10.  1473 B.G.C. Abisirayeli binjira i Kanani bayobowe na Yosuwa

 11. 1467 B.G.C. Barangiza kwigarurira ibibanza bikomakomeye vy’i Kanani

 12.  1117 B.G.C. Sauli arobanurwa ngo abe umwami

 13.  1070 B.G.C. Imana iha Dawidi isezerano ry’Ubwami

 14. 1037 B.G.C. Salomo aba umwami

 15. 1027 B.G.C. Urusengero rw’i Yeruzalemu rwuzura

 16. nko mu 1020 B.G.C. Indirimbo ya Salomo isozerwa

 17.  997 B.G.C. Isirayeli igaburwamwo ubwami bubiri

 18.  nko mu 717 B.G.C. Itunganywa ry’igitabu c’Imigani rirangira

 19.  607 B.G.C. Yeruzalemu hasangangurwa, kuba inyagano i Babiloni bitangura

 20.  539 B.G.C. Babiloni ineshwa na Kuro

 21. 537 B.G.C. Abayuda bari bagizwe inyagano basubira i Yeruzalemu

 22. 455 B.G.C. Impome za Yeruzalemu zisubira kwubakwa;  amayinga 69 agizwe n’imyaka atangura

 23. Inyuma yo mu 443 B.G.C. Malaki asozera igitabu ciwe c’ubuhanuzi

 24.  nko muri 2 B.G.C. Ivuka rya Yezu

 25. 29 G.C. Yezu abatizwa agaca  atangura kwamamaza ivyerekeye Ubwami bw’Imana

 26. mu 31 G.C. Yezu atora intumwa ziwe 12; ashikiriza Insiguro yo ku Musozi

 27.  32 G.C. Yezu azura Lazaro

 28.  Ku wa 14 Nisani 33 G.C. Yezu amanikwa (Ukwezi kwa Nisani guhura n’igice ca nyuma ca Ntwarante be n’igice ca mbere ca Ndamukiza)

 29. Ku wa 16 Nisani 33 G.C. Yezu azurwa

 30.  Ku wa 6 Sivani 33 G.C. Pentekoti; Isukwa ry’impwemu nyeranda (Sivani guhura n’igice ca nyuma ca Rusama be n’ica mbere ca Ruheshi)

 31. 36 G.C. Koruneliyo acika umukirisu

 32.  nko mu 47-48 G.C. Urugendo rwa mbere rwa Paulo rwo kwamamaza

 33. nko mu 49-52 G.C. Urugendo rwa kabiri rwa Paulo rwo kwamamaza

 34. nko mu 52-56 G.C. Urugendo rwa gatatu rwa Paulo rwo kwamamaza

 35.  nko mu 60-61 G.C. Paulo arandika amakete magingo apfungiwe i Roma

 36.  imbere yo mu 62 G.C. Yakobo mwenewabo na Yezu basangiye nyina yandika ikete ryiwe

 37.  66 G.C. Abayuda bagarariza Uburoma

 38. 70 G.C. Yeruzalemu n’urusengero rwaho bisangangurwa n’Abaroma

 39.  nko mu 96 G.C. Yohani yandika Ivyahishuwe

 40. nko mu 100 G.C. Urupfu rwa Yohani, intumwa ya nyuma