Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IGIHIMBA CA 4

Imana igiranira isezerano na Aburahamu

Imana igiranira isezerano na Aburahamu

Aburahamu aragamburukira Imana abigiranye ukwizera, Yehova na we akamusezeranira kuzomuhezagira no kugwiza abomukomotseko

HARI haciye imyaka nka 350 Umwuzure wo mu gihe ca Nowa ubaye. Sekuruza w’imiryango ari we Aburahamu, yaba mu gisagara gisagamvye c’i Uri, ahitwa ubu Iraki. Aburahamu yari umuntu afise ukwizera gukomeye. Ariko, ukwizera kwiwe kwari kugiye kugeragezwa.

Yehova yabwiye Aburahamu kuva mu gihugu c’amavukiro maze akaja mu kindi gihugu, na co kikaba cari Kanani. Aburahamu yaragamburutse ata kugonanwa. Yahitanye abiwe bose, harimwo Sara, umukenyezi wiwe, be n’umuhungwabo Loti, maze bamaze kugira urugendo rurerure bashika i Kanani, hanyuma aba mu mahema. Ku bijanye n’isezerano Yehova yagiranye na Aburahamu, yamwemereye ko yomugize ihanga rikomeye, ko imiryango yose yo kw’isi yohezagiwe biciye kuri we be n’uko uruvyaro rwiwe rwotoranye igihugu c’i Kanani.

Aburahamu na Loti baratunze baratunganirwa, baragira imikuku n’amasho vyinshi. Ata bwikunzi namba abigiranye, Aburahamu yaremereye Loti guhitamwo akarere kose ashaka. Loti yahisemwo intara yimbuka yo ku Ruzi Yorodani, maze aba hafi y’igisagara c’i Sodomu. Ariko rero, abantu b’i Sodomu bari ibihumbu, bakaba baracumura bimwe bikomeye kuri Yehova.

Mu nyuma Yehova Imana yarakuye amazinda Aburahamu mu kumubwira yuko uruvyaro rwiwe rwobaye rwinshi nk’inyenyeri zo kw’ijuru. Aburahamu yarizeye uwo muhango. Yamara, umukenyezi mukundwa wa Aburahamu ari we Sara, yagumye ari ingumba. Igihe rero Aburahamu yari afise imyaka 99, Sara na we akaba yariko aregereza imyaka 90, Imana yarabwiye Aburahamu ko we na Sara bovyaye umuhungu. Ijambo rya Yehova ryararangutse Sara aribaruka Izahaki. Naho Aburahamu yavyaye abandi bana, wa Murokozi yari yarasezeranywe muri Edeni, yobonetse biciye kuri Izahaki.

Muri ico gihe nyene, Loti be n’umuryango wiwe baba i Sodomu, ariko uwo mugororotsi Loti ntiyabaye nk’abantu b’ibihumbu bo muri ico gisagara. Igihe Yehova yafata ingingo yo gushitsa urubanza kuri Sodomu, yararungitse abamarayika ngo baburire Loti ku bijanye n’isangangurwa ryagira ribe. Abo bamarayika bahimirije Loti n’umuryango wiwe guhunga bakava i Sodomu no kutaraba inyuma. Imana yaciye igwisha imvura y’umuriro n’amazuku kuri Sodomu no ku gisagara kibanyi c’inkozi z’ikibi citwa Gomora, ahonya abantu bo muri ivyo bisagara bose. Loti n’abakobwa biwe babiri bararusimvye. Ariko muka Loti yararavye inyuma, kumbure abitumwe no kwipfuza cane ivyo yari yasize inyuma. Yarahasize ubuzima kubera ukugambarara kwiwe.

—Bivugwa mw’Itanguriro 11:10–19:38.