Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IGIHIMBA CA 25

Impanuro zerekeye ukwizera, ingeso be n’urukundo

Impanuro zerekeye ukwizera, ingeso be n’urukundo

Yakobo, Petero, Yohani na Yuda barandika amakete kugira ngo baremeshe abo basangiye ukwizera

YAKOBO na Yuda bari benewabo na Yezu bari basangiye nyina. Petero na Yohani bari muri za ntumwa 12 za Yezu. Abo bagabo bane baranditse amakete indwi dusanga mu Vyanditswe vy’ikigiriki. Rimwerimwe ryose muri ayo makete ryitirirwa nyene kuryandika. Impanuro zahumetswe dusanga muri ayo makete zari zigenewe gufasha abakirisu kuguma ari intahemuka kuri Yehova no ku Bwami bw’Imana.

Kugaragaza ukwizera. Kuvuga gusa ko ufise ukwizera ntibihagije. Ukwizera nyakuri gushikana ku bikorwa. Yakobo yandika ati: “Egome, . . . ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye.” (Yakobo 2:26) Gukorana ukwizera igihe uri mu bigeragezo biratuma utsimbataza ukwihangana. Kugira ngo umukirisu aroranirwe, arakeneye gusaba Imana ubukerebutsi yizigiye ko izobumuha. Ukwihangana gushikana ku kwemerwa n’Imana. (Yakobo 1:2-6, 12) Igihe umusavyi wa Yehova Imana agumye ari intahemuka abigiranye ukwizera, Yehova na we aragira ico akoze. Yakobo avuga ati: “Mwiyegereze Imana, na yo izobiyegereza.”—Yakobo 4:8.

Umukirisu ategerezwa kugira ukwizera gukomeye ku buryo bimufasha gutsinda ivyomwosha nabi be n’ingeso z’ubuhumbu. Vyarabaye ngombwa ko Yuda ahimiriza abo bari basangiye ukwizera ngo “[barwane] indwano ikomeye ku bw’ukwizera,” kubera ko ikibano babamwo carangwamwo ukwigenza nabi mu vy’inyifato runtu.—Yuda 3.

Kugumana ingeso zidahumanye. Yehova yiteze ko abasavyi biwe baba aberanda, ni ukuvuga, baba abadahumanye mu mice yose y’ubuzima. Petero yandika ati: “Mube beranda mu ngeso zanyu zose, kuko vyanditswe ngo: ‘Mutegerezwa kuba beranda, kuko jewe [Yehova] ndi mweranda.’ ” (1 Petero 1:15, 16) Abakirisu barafise akarorero bakwiriye kwigana. Petero avuga ati: “Kristu yababajwe ku bwanyu, aba abasigiye akarorero kugira ngo mukurikire neza intambuko ziwe.” (1 Petero 2:21) Naho abakirisu bocumukura bitumwe n’uko babayeho bisunga ingingo mfatirwako z’Imana, baragumana “ijwi ryo mu mutima ryiza.” (1 Petero 3:16, 17) Petero arahimiriza abakirisu kugwiza ingeso nyeranda be n’ibikorwa biranga ukwihebera Imana magingo bakirindiriye umusi w’Imana wo guca urubanza be n’isi nshasha yasezeranywe aho “ubugororotsi buzoba.”—2 Petero 3:11-13.

“Mwiyegereze Imana, na yo izobiyegereza.”​—Yakobo 4:8

Kugaragaza urukundo. Yohani yandika ati: “Imana ni urukundo.” Iyo ntumwa irerekana ko Imana yagaragaje urukundo rwayo ruhambaye mu gutuma Yezu ngo abe ‘ikimazi ku bw’ibicumuro vyacu.’ None abakirisu ivyo bakwiye kuvyakira gute? Yohani asigura ati: “Bakundwa, nimba ukwo ari ko Imana yadukunze, ubwacu tubwirizwa rero gukundana.” (1 Yohani 4:8-11) Uburyo bumwe bwo kugaragaza mwene urwo rukundo, ni mu kugaragariza ubwakiranyi abo dusangiye ukwizera.—3 Yohani 5-8.

Ariko none, abasavyi ba Yehova bashobora gute kumugaragariza urukundo? Yohani yishura ati: “Iki [ni] co ugukunda Imana gusobanura: ni uko dukurikiza amabwirizwa yayo; yamara amabwirizwa yayo si umuzigo.” (1 Yohani 5:3; 2 Yohani 6) Abagamburukira Imana rero barakurwa amazinda yuko Imana izobandanya ibakunda “ku bw’ubuzima budahera.”—Yuda 21.

—Bivugwa muri Yakobo; 1 Petero; 2 Petero; 1 Yohani; 2 Yohani; 3 Yohani; Yuda.