Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IGIHIMBA CA 5

Imana ihezagira Aburahamu n’umuryango wiwe

Imana ihezagira Aburahamu n’umuryango wiwe

Abakomoka kuri Aburahamu baratunganirwa. Imana irakingira Yozefu mu Misiri

YEHOVA yari azi ko umusi uri izina Uwo akunda cane yobwirijwe gucumukura n’ugupfa agapfa. Ubuhanuzi dusanga mw’​Itanguriro 3:15 bwarerekanye ukwo kuri mu buryo butadomako. Imana yoba yoshoboye kwereka abantu ingene urwo rupfu rwoyisavye ikintu kinini cane? Bibiliya iravuga ikintu cabaye kibigereranya. Imana yarasavye Aburahamu gutangako ikimazi umuhungu wiwe yakunda cane, ari we Izahaki.

Aburahamu yari afise ukwizera gukomeye. Uribuka ko Imana yari yaramusezeraniye yuko Umurokozi yari yaravuzwe, ari rwo Ruvyaro, yokomotse kuri Izahaki. Kubera ko Aburahamu yizigira yuko Imana yozuye Izahaki mu gihe vyobaye bikenewe, yaragamburutse maze aragenda gutangako ikimazi uwo mwana wiwe bwite. Ariko umumarayika arungitswe n’Imana yarabujije Aburahamu hasigaye gato cane ngo amutangeko nya kimazi. Mu gushimagiza Aburahamu kubera umutima ukunze yagize wo gutanga ikintu cari gifise agaciro kanini cane kuri we, Imana yarasubiyemwo ivyo yari yarasezeraniye uwo sekuruza w’imiryango w’umwizigirwa.

Mu nyuma, Izahaki yararonse abahungu babiri, ari bo Esawu na Yakobo. Yakobo, uwaha agaciro ivy’impwemu, yari atandukanye na Esawu kandi ivyo Yakobo yarabiherewe impera. Imana yarahinduye izina Yakobo imwita Isirayeli, kandi abahungu 12 b’uwo Isirayeli ni bo bahavuye baba abakuru b’imiryango yo mu gihugu ca Isirayeli. Ariko none vyagenze gute ngo uwo muryango ube ihanga rinini?

Ivyabaye vyose vyatanguye igihe benshi muri abo bahungu bagirira ishari mutoyi wabo Yozefu. Baramugurishije ngo abe umuja, maze atwarwa mu Misiri. Yamara Imana yarahezagiye uwo musore w’umwizigirwa kandi w’akaranga. Naho Yozefu yashikiwe n’amarushwa ateye ubwoba, yahavuye ashimwa na Farawo, umutware wa Misiri, maze aramuha ubukuru buhambaye. Ivyo vyabaye ku gihe kibereye kuko ikigoyi cari catumye Yakobo arungika bamwe mu bahungu biwe mu Misiri kugira ngo bagurireyo ibifungurwa, kandi ico gihe Yozefu ni we yari ashinzwe ibifungurwa vyose vyo muri ico gihugu! Inyuma y’umubonano udasanzwe Yozefu yagiranye na benewabo bari bigaye, yarabagiriye ikigongwe maze atunganya ivy’uko uwo muryango wose wimukira mu Misiri. Bahawe intara imera cane yo muri ico gihugu, aho boshoboye kubandanya baba kandi bagatunganirwa. Yozefu yaratahuye ko Imana ari yo yari yayoboye ibintu muri ubwo buryo kugira ngo ishitse ivyo yari yarasezeranye.

Uwo mutama Yakobo, imyaka yiwe ya nyuma yayimaze mu Misiri, ari kumwe n’umuryango wiwe waguma urushiriza kuba munini. Igihe yari ku mpfiro, yaravuze yuko rwa Ruvyaro rwari rwarasezeranywe, ari we Murokozi, rwobaye Umutegetsi w’umunyabubasha, uno akaba yokomotse mu muryango w’umuhungu wiwe Yuda. Haciye imyaka itari mike, Yozefu yaravuze ari ku mpfiro ko umusi uri izina Imana yokuye umuryango wa Yakobo mu Misiri.

—Bivugwa mw’Itanguriro ikigabane ca 20 gushika ku ca 50; Abaheburayo 11:17-22.