Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IGIHIMBA CA 24

Paulo yandikira amashengero

Paulo yandikira amashengero

Amakete ya Paulo araremesha ishengero rya gikirisu

ISHENGERO rya gikirisu ryari riherutse gushingwa ryogize uruhara ruhambaye mw’iranguka ry’umugambi wa Yehova. Ariko, abakirisu bo mu kinjana ca mbere baciye ubwo nyene bashikirwa n’uruhamo. Boba bogumye ari intadohoka ku Mana mu ruhamo rwose rwobashikiye, rwaba ari urwoturutse hanze y’ishengero canke mu bindi bintu biteye akaga bitoshotse vyibonekeza vyokwadutse mw’ishengero? Ivyanditswe vy’ikigiriki birimwo amakete 21 yabaronkeje impanuro be n’indemesho bari bakeneye.

Cumi n’ane muri ayo makete, ni ukuvuga kuva ku ry’Abaroma gushika ku ry’Abaheburayo, yanditswe n’intumwa Paulo. Ayo makete yitirirwa abo yandikiwe, yaba ari umuntu ku giti ciwe canke abagize ishengero rinaka. Raba bimwebimwe mu vyo ayo makete ya Paulo atekeye.

Impanuro zerekeye inyifato be n’ingeso. Abasambanyi, abarenga ibigo be n’abakora ibindi bicumuro bikomakomeye “[ntiba]zotorana ubwami bw’Imana.” (Abagalatiya 5:19-21; 1 Abakorinto 6:9-11) Abasavyi b’Imana babwirizwa kuba bunze ubumwe naho boba bava mu bihugu bitandukanye. (Abaroma 2:11; Abanyefeso 4:1-6) Bakwiye kwitanga babikunze kugira ngo bafashe abo basangiye ukwizera bari n’ivyo bakeneye. (2 Abakorinto 9:7) Paulo avuga ati: “Musenge ubudahengeshanya.” Nkako, abasavyi b’Imana baremeshwa guserurira Yehova mw’isengesho ibiri mu mitima yabo. (1 Abanyatesalonika 5:17; 2 Abanyatesalonika 3:1; Abafilipi 4:6, 7) Kugira ngo Imana yumve amasengesho yabo, bategerezwa kuyatura bafise ukwizera.​—Abaheburayo 11:6.

Ni ibiki bizofasha imiryango kugira ngo iroranirwe? Abanega bakwiye gukunda abakenyezi babo nk’imibiri yabo bwite. Abakenyezi bakwiye kugirira abanega babo icubahiro kigera kure. Abana na bo bakwiye kugamburukira abavyeyi babo, kuko ivyo ari vyo bihimbara Imana. Abavyeyi barakeneye kuyobora abana babo no kubamenyereza babigiranye urukundo, bagakoresha ingingo ngenderwako ziva ku Mana.​—Abanyefeso 5:22–6:4; Abakolosayi 3:18-21.

Abakirisu barafashwa gutahura umugambi w’Imana. Amabwirizwa menshi agize Itegeko rya Musa yari agenewe kuzigama Abisirayeli no kubayobora gushika Kristu ashitse. (Abagalatiya 3:24) Ariko rero, ntibikenewe ko abakirisu bakurikiza iryo Tegeko kugira ngo basenge Imana. Mu kwandikira Abaheburayo, bano bakaba bari abakirisu b’Abayuda, Paulo yarabafashije cane gutahura ico iryo Tegeko ryasobanura be n’ukuntu umugambi w’Imana urangukira kuri Kristu. Paulo yarasiguye ko indinganizo zitandukanye zashizweho mu gihe c’iryo Tegeko zari ibintu bihambaye vyobaye muri kazoza. Nk’akarorero, ibimazi vy’ibitungwa vyagereranya urupfu rwa Yezu rwo kwitangako inkuka, runo rukaba rwotumye ibicumuro biharirwa koko. (Abaheburayo 10:1-4) Biciye ku rupfu rwa Yezu, Imana yarakuyeho isezerano rishingiye kuri iryo Tegeko, kubera ko ritari rigikenewe.​—Abakolosayi 2:13-17; Abaheburayo 8:13.

Ubuyobozi ku bijanye n’ukwungunganya ibintu mw’ishengero mu buryo bubereye. Abagabo bipfuza n’umutima ukunze gushingwa amabanga mw’ishengero bategerezwa kuba babayeho bisunga ingingo mfatirwako ziri hejuru zigenga inyifato runtu kandi bakaba bakwije ibisabwa vyo mu buryo bw’impwemu. (1 Timoteyo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9) Abasenga Yehova Imana barakwiye kwama bakoranira hamwe n’abo basangiye ukwizera kugira ngo baremeshanye. (Abaheburayo 10:24, 25) Amakoraniro agirwa ku bw’ugusenga akwiye kuba akomeza kandi yigisha.​—1 Abakorinto 14:26, 31.

Igihe intumwa Paulo yandika ikete rigira kabiri ryo mu makete abiri yandikiye Timoteyo, yari yasubiye i Roma, akaba yari mu munyororo arindiriye gucirwa urubanza. Abakirisu bakeyi gusa b’umutima rugabo ni bo bariye umutima amenyo baraza kumugendera. Paulo yari azi ko yari asigaje igihe gito. Yavuze ati: “Nararwanye ya ndwano nziza, narirutse mw’isiganwa kugeza kw’iherezo, naragumije ukwizera.” (2 Timoteyo 4:7) Bishoboka ko gatoyi inyuma y’aho, Paulo yishwe rumaratiri. Ariko amakete iyo ntumwa yanditse aracayobora abasenga Imana b’ukuri gushika n’ubu.

—Bivugwa mu Baroma; 1 Abakorinto; 2 Abakorinto; Abagalatiya; Abanyefeso; Abafilipi; Abakolosayi; 1 Abanyatesalonika; 2 Abanyatesalonika; 1 Timoteyo; 2 Timoteyo; Tito; Filemoni; Abaheburayo.