Bibiliya​—Irimwo ubutumwa ubuhe?

Ni ubutumwa bw’ishimikiro ubuhe buri muri Bibiliya?

Ni kubera iki wosuzuma Bibiliya?

Raba ibintu bimwebimwe ngirakamaro vyerekeye Bibiliya, igitabu kizwi cane kw’isi.

IGIHIMBA CA 1

Umuremyi aronsa umuntu Iparadizo

Bibiliya idondora gute ibijanye n’iremwa ry’abantu? Ni amategeko ayahe Imana yahaye umugabo n’umugore ba mbere?

IGIHIMBA CA 2

Birukanwa mw’Iparadizo

Igihe Imana yakubita intahe mu gahanga Adamu na Eva, ni imvo iyihe ituma haba icizigiro yatanze?

IGIHIMBA CA 3

Abantu barokoka Umwuzure

Ubukozi bw’ikibi bwakwiragiye gute kw’isi? Nowa yagaragaje gute ko yari umwizigirwa?

IGIHIMBA CA 4

Imana igiranira isezerano na Aburahamu

Ni kubera iki Aburahamu yimukiye i Kanani? Ni isezerano irihe Yehova yagiranye na Aburahamu?

IGIHIMBA CA 5

Imana ihezagira Aburahamu n’umuryango wiwe

Igihe Yehova yasaba Aburahamu ngo atangeko ikimazi Izahaki yari yerekanye iki? Imbere y’uko Yakobo apfa, ni ibiki yavuze ko vyobaye?

IGIHIMBA CA 6

Yobu agumana ugutungana kwiwe

Igitabu ca Yobu cerekana gute ko ibiremwa vyose bifise ubwenge bishobora kugira ico biterereye mu kuburanira ubusegaba bw’Imana?

IGIHIMBA CA 7

Imana irokora Abisirayeli

Musa yakoreshejwe gute n’Imana kugira ngo akure Abisirayeli mu buja mu Misiri? Ni kubera iki Abisirayeli bahimbaza Pasika?

IGIHIMBA CA 8

Abisirayeli binjira i Kanani

Igihe Abisirayeli binjira i Kanani, ni kubera iki Yehova yazigurije Rahabu n’umuryango wiwe i Yeriko?

IGIHIMBA CA 9

Abisirayeli basaba ko boronswa umwami

Igihe Abisirayeli basaba ko boronswa umwami, Yehova yaciye ahitamwo Sauli. Ni kubera iki Umwami Sauli Yehova yamusubirije Dawidi?

IGIHIMBA CA 10

Salomo umwami w’inkerebutsi

Ni ibintu bimwebimwe ibihe vyerekana ubukerebutsi bwa Salomo? Igihe yata inzira za Yehova, vyavuyemwo iki?

IGIHIMBA CA 11

Indirimbo zahumetswe zihumuriza kandi zigisha

Ni amazaburi ayahe yerekana ukuntu Imana ifasha ikongera igahumuriza abayikunda? Umwami yahishuye iki mu Ndirimbo ya Salomo?

IGIHIMBA CA 12

Ubukerebutsi buva ku Mana buratuyobora mu buzima

Raba ukuntu impanuro yahumetswe iri mu Migani no mu Musiguzi ishobora kuduha ubuyobozi ngirakamaro kandi igatuma twizigira Imana.

IGIHIMBA CA 13

Abami beza be n’abami babi

Vyagenze gute ngo ihanga rya Isirayeli rigaburwemwo ubwami bubiri?

IGIHIMBA CA 14

Imana ivuga ibicishije ku bahanuzi bayo

Ni ubutumwa bwoko ki abahanuzi b’Imana bashikirije? Raba ibintu bine bashikirije.

IGIHIMBA CA 15

Umuhanuzi ari mu bunyagano yerekwa ibizoba

Ni ibiki Daniyeli yamenye ku vyerekeye Mesiya hamwe n’Ubwami bw’Imana?

IGIHIMBA CA 16

Mesiya ashika

Yehova yakoresheje gute abamarayika na Yohani Umubatizi kugira ngo yerekane ko Yezu ari we Mesiya? Yehova yerekanye gute mu buryo butomoye ko Umwana wiwe ari we Mesiya?

IGIHIMBA CA 17

Yezu yigisha ivyerekeye Ubwami bw’Imana

Ikintu nyamukuru Yezu yamamaza cari ikihe? Yerekanye gute ko ubutegetsi bwiwe bwobaye bushingiye ku rukundo n’ubutungane?

IGIHIMBA CA 18

Yezu akora ibitangaro

Ibitangaro Yezu yakoze vyerekana iki ku bijanye n’ububasha afise no ku bijanye n’igihe azoba ategeka isi?

IGIHIMBA CA 19

Yezu atanga ubuhanuzi bwoshikije ibintu bihambaye cane

Ikimenyetso Yezu yahaye intumwa ziwe casobanura iki?

IGIHIMBA CA 20

Yezu Kristu yicwa

Ni ihimbaza rishasha irihe Yezu yatanguje imbere y’uko agurwa maze bakamukomeramwo imisumari ku giti?

IGIHIMBA CA 21

Yezu ni muzima!

Abigishwa ba Yezu bamenye gute ko Imana yari yamuzuye?

IGIHIMBA CA 22

Intumwa zamamaza ata bwoba

Ni ibiki vyabaye ku Musi mukuru wa Pentekoti? Abansi bakiriye gute igikorwa co kwamamaza carangurwa n’abigishwa ba Yezu?

IGIHIMBA CA 23

Inkuru nziza ikwiragira hirya no hino

Ni ibiki vyabaye inyuma y’aho Paulo akirije umugabo umwe i Lisitira? Paulo yashitse i Roma gute?

IGIHIMBA CA 24

Paulo yandikira amashengero

Ni ubuyobozi ubuhe Paulo yatanze ku bijanye no kwungunganya ibintu mw’ishengero mu buryo bubereye? Yavuze iki ku bijanye na rwa ruvyaro rwasezeranywe?

IGIHIMBA CA 25

Impanuro zerekeye ukwizera, ingeso be n’urukundo

Umukirisu ashobora gute kugaragaza ukwizera? Umuntu agaragaza gute ko akunda Imana vy’ukuri?

IGIHIMBA CA 26

Iparadizo igarukanwa!

Ni gute igitabu c’Ivyahishuwe gisozera ubutumwa bwo muri Bibiliya?

Ubutumwa bwo muri Bibiliya​—Incamake

Ni gute Yehova yagiye arahishura intambwe ku yindi y’uko Yezu yobaye Mesiya, uwogarukanye iparadizo kw’isi?

Umurongo werekana ibihe vyo muri Bibiliya

Raba umurongo werekana ibihe ibivugwa muri Bibiliya vyabereyemwo, kuva mu 4026 B.G.C. gushika nko mu 100 G.C.