Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Porogarama y’iteraniro ry’umuzunguruko ryo mu 2017-2018 ririmwo umucungezi w’umuzunguruko

Nugume ukora ivyiza.

Nugume ukora ivyiza.

 IKIRINGO CO MU GITONDO

 • 2:30 Umuziki

 • 2:40 Ururirimbo No. 77 n’isengesho

 • 2:50 Kubera iki ari urugamba gukora iciza?

 • 3:05 Insiguro y’ibice bine: Niwirinde kubiba ku bw’umubiri

  • Nukoreshe internet ubigiranye ubukerebutsi

  • Nuhitemwo uburyo bwo kwinezereza bubereye

  • Nurwanye agatima k’ishari

  • Niwitegekanirize kazoza katagira inkomanzi

 • 4:05 Ururirimbo No. 45 n’amatangazo

 • 4:15 Nugume ukorera iciza bose

 • 4:30 Kwiyegurira Imana no kubatizwa

 • 5:00 Ururirimbo No. 63

 IKIRINGO CO KU MUHINGAMO

 • 6:10 Umuziki

 • 6:20 Ururirimbo No. 127 n’isengesho

 • 6:30 Insiguro ya bose: Niwirinde guhema Imana​—Mu buhe buryo?

 • 7:00 Inyigisho y’Umunara w’Inderetsi

 • 7:30 Ururirimbo No. 59 n’amatangazo

 • 7:40 Insiguro y’ibice bitatu: Nugume ubiba ku bw’impwemu

  • Nutsimbataze akamenyero keza ko kwiyigisha

  • Nugume wisunga ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya

  • “Ntureke ukuboko kwawe ngo kuruhuke”

 • 8:40 Ico tuzokwimbura nitutadebukirwa

 • 9:15 Ururirimbo No. 126 n’isengesho