Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IGICE CA 7

Yezu yari nde?

Yezu yari nde?

Yehova yararungitse Yezu kw’isi. 1 Yohani 4:9

Nimba twipfuza guhimbara Yehova, dutegerezwa kwumviriza uwundi muntu ahambaye. Kera cane imbere y’uko Yehova arema Adamu, yararemye umumarayika w’umunyabubasha.

Haciye igihe, Yehova yaramurungitse kugira avukire i Betelehemu biciye ku mwigeme w’isugi yitwa Mariya. Uwo mwana yiswe Yezu.—Yohani 6:38.

Igihe Yezu yari kw’isi ari umuntu nkatwe, yaragaragaje neza na neza kamere z’Imana. Yari umuntu akundana, w’umunyabuntu kandi ashikirana. Yarigisha abandi ukuri kwerekeye Yehova adatinya.

 Yezu yarakora ibintu vyiza mugabo yaranswe. 1 Petero 2:21-24

Yezu kandi yarakijije abarwayi yongera arazura abantu bamwebamwe bari barapfuye.

Indongozi z’amadini zaranse Yezu kubera yuko yashira ku kabarore inyigisho zabo z’ikinyoma be n’ibikorwa vyabo bibi.

Indongozi z’amadini zaroheje Abaroma ngo bakubite Yezu kandi bamwice.