Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwumvirize Imana maze ubeho ibihe bidahera

 IGICE CA 2

Imana y’ukuri ni nde?

Imana y’ukuri ni nde?

Hariho Imana y’ukuri imwe gusa, izina ryayo rikaba ari Yehova. (Zaburi 83:18; Yesaya 12:2) Ifise umubiri w’impwemu, ntidushobora kuyibona. Iradukunda kandi yipfuza yuko natwe tuyikunda. Yipfuza kandi yuko dukunda abandi bantu. (Matayo 22:35-40) Ni Musumbavyose, Umuremyi w’ibintu vyose.

Uwo Imana yahereyeko kurema yari ikiremwa c’impwemu gifise ububasha, akaba yahavuye yitwa Yezu Kristu. Yehova kandi yararemye abamarayika.

Yehova yararemye ibintu vyose biri mw’ijuru . . . n’ibiri kw’isi. Ivyahishuwe 4:11

 Yehova Imana yararemye inyenyeri hamwe n’isi be n’ibintu vyose biri kuri yo.—Itanguriro 1:1.

Yarabumvye umuntu wa mbere Adamu mu mukungugu w’ubutaka.Itanguriro 2:7.

Raba n'ibindi

INKURU NZIZA IVA KU MANA

Imana yoba ifise izina?

Imana irafise amazina menshi y’icubahiro. Amwamwe muri yo ni Mushoboravyose, Umuremyi, hamwe n’Umukama. Ariko izina ry’uruharo ry’Imana rikoreshwa incuro zirenga 7000 muri Bibiliya.

INKURU NZIZA IVA KU MANA

Imana ni nde?

Imana yoba ifise izina kandi yoba itubabaye?