Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwumvirize Imana maze ubeho ibihe bidahera

 IGICE CA 2

Imana y’ukuri ni nde?

Imana y’ukuri ni nde?

Hariho Imana y’ukuri imwe gusa, izina ryayo rikaba ari Yehova. (Zaburi 83:18; Yesaya 12:2) Ifise umubiri w’impwemu, ntidushobora kuyibona. Iradukunda kandi yipfuza yuko natwe tuyikunda. Yipfuza kandi yuko dukunda abandi bantu. (Matayo 22:35-40) Ni Musumbavyose, Umuremyi w’ibintu vyose.

Uwo Imana yahereyeko kurema yari ikiremwa c’impwemu gifise ububasha, akaba yahavuye yitwa Yezu Kristu. Yehova kandi yararemye abamarayika.

Yehova yararemye ibintu vyose biri mw’ijuru . . . n’ibiri kw’isi. Ivyahishuwe 4:11

 Yehova Imana yararemye inyenyeri hamwe n’isi be n’ibintu vyose biri kuri yo.—Itanguriro 1:1.

Yarabumvye umuntu wa mbere Adamu mu mukungugu w’ubutaka.Itanguriro 2:7.