Dufate ko turi mu gisagara c’i Yeriko. Ico gisagara kiri mu gihugu ca Kanani, abantu baho bakaba batizera Yehova. Umugore umwe yitwa Rahabu ni ho aba.

Igihe Rahabu yari akiri agakobwa gatoyi, yarumvise ingene Musa yagabuyemwo kubiri Ikiyaga Gitukura maze arayobora Abisirayeli abakuye mu Misiri. Yarumvise kandi ukuntu Yehova yabafashije gutsinda abansi babo mu ntambara. Ubu arumvise ko Abisirayeli bashinze amahema hafi ya Yeriko!

Rahabu yarakingiye abatasi kubera ko yizera Yehova

Ni ku mugoroba, hari Abisirayeli babiri baje i Yeriko kurondera mu mpisho amakuru yerekeye ico gisagara. Abo bantu babita abatasi. Barashika kwa Rahabu. Na we arabaha ikaze ngo binjire abahe indaro. Muri iryo joro, umwami w’i Yeriko aramenya ko mu gisagara hariyo abantu baje kurondera mu mpisho amakuru kandi ko bagiye mu nzu kwa Rahabu. Uwo mwami aciye arungika abantu baja kubafata. Rahabu aca anyegeza abo batasi babiri ku gisenge kibase c’inzu yiwe maze akabwira abo bagabo batumwe n’umwami ati: ‘Abo batasi bamye ng’aha, ariko bamaze kuva mu gisagara. Hamwe mwoca mubakurikira, mwobafata!’ Urazi igituma Rahabu ariko arakingira abo batasi?— Ni kubera ko yizera Yehova kandi akaba azi yuko azoha Abisirayeli ico gihugu ca Kanani.

Imbere y’uko ba batasi bava kwa Rahabu, baramwemereye ko we n’umuryango wabo ata co bazoba Yeriko niyasangangurwa. Urazi ico bamubwira gukora?— Bamubwira bati: ‘Akira uwu mugozi utukura, uwubohere kw’idirisha ryawe hanze. Niwabigira, umuntu wese azoba ari mu nzu yawe nta co azoba.’ Rahabu arakora ivyo abo batasi bamubwiye. Urazi ibiba mu nyuma?—

Yehova yararokoye Rahabu n’umuryango wabo

Haciye imisi mikeyi, Abisirayeli barazunguruka ico gisagara mu gacerere. Bamara imisi itandatu bazunguruka ico gisagara, rimwe ku musi. Ariko ku musi ugira indwi, bakizunguruka incuro indwi. Baca rero bakomera induru rimwe. Yehova aca atuma impome zizitiye ico gisagara zibomoka. Ariko ya nzu iboheyeko  umugozi utukura kw’idirisha iguma ihagaze! Urayibona kw’ifoto?— Rahabu n’umuryango wabo nta co babaye!

Ni igiki wokwigira kuri Rahabu?— Rahabu yarizera Yehova kubera ibintu vyiza cane yari yaramenye ku bimwerekeye. Na wewe uriko uriga ibintu vyiza cane ku vyerekeye Yehova. None uramwizera nka Rahabu?— Turazi ko umwizera!