Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Niwigishe abana bawe

Bavyeyi, nimukoreshe izo nkuru mu kwigisha abana banyu ibintu bihambaye vyo muri Bibiliya.

Intangamarara

Amajambo avugwa mu Gusubira mu vyagezwe arashobora kukuyobora mu kurera abana bawe.

Ibanga duhimbarwa no kumenya

Bibiliya iravuga ibijanye n’ibanga ridasanzwe ryitwa “ibanga ryeranda.” Urashaka kurimenya?

Rebeka yashaka kunezereza Yehova

Twokora iki ngo tumere nka Rebeka? Nusome iyo nkuru maze umenye vyinshi ku bimwerekeye.

Rahabu yarizera Yehova

Nurabe ingene Rahabu n’umuryango wabo barokowe igihe Yeriko yasangangurwa.

Yaranezereje se wiwe hamwe na Yehova

Ni isezerano irihe umukobwa wa Yefuta yashikije? Twomwigana gute?

Samweli yagumye akora ibintu vyiza

Wokwigana gute Samweli ugakora ibintu vyiza n’igihe abandi bantu boba bariko bakora ibintu bibi?

Dawidi ntiyagira ubwoba

Nusome inkuru iteye umunezero yo muri Bibiliya kugira umenye icatumye Dawidi atagira ubwoba.

Vyoba bishika ukumva uri wenyene ufise n’ubwoba?

Yehova yabwiye iki Eliya igihe yumva ari wenyene? Ni igiki twokwigira ku vyashikiye Eliya?

Yosiya yari afise abagenzi beza

Bibiliya itubwira ko vyari bigoye ko Yosiya akora ivyiza. Raba ingene abagenzi biwe bamufashije.

Yeremiya ntiyaretse kuvuga ivyerekeye Yehova

Naho abantu batwenze Yeremiya bakongera bakamushavurira, ni kubera iki yagumye avuga ivyerekeye Imana?

Yezu yama agamburuka

Ntivyama vyoroshe kugamburukira abavyeyi bawe. Raba ingene akarorero ka Yezu gashobora kugufasha.

Baranditse ibijanye na Yezu

Niwige ibijanye n’abanditsi ba Bibiliya umunani babayeho mu gihe kimwe na Yezu kandi banditse ibijanye n’ubuzima bwiwe.

Umwana wa mushiki wa Paulo ntiyatinya

Uwo musore yarokoye inarume. Yakoze iki?

Timoteyo yashaka gufasha abantu

Ushobora gute kugira ubuzima buteye umunezero, nka kumwe kwa Timoteyo?

Ubwami buzotegeka isi yose

Yezu niyaba Umwami w’isi ibintu bizoba bimeze gute? Urashaka kuzoba ari ho uri?