Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IKIGABANE CA 26

Imana ‘Igabirije Guharira’ Ivyaha

Imana ‘Igabirije Guharira’ Ivyaha

1-3. (a) Ni umutwaro uremereye uwuhe umwanditsi wa Zaburi Dawidi yari yikoreye, kandi ni gute yahumurijwe ku bw’umutima wiwe wari wabuze amahoro? (b) Mu gihe dukoze icaha, vyoshobora kutuviramwo ingaruka yo kwikorera uwuhe mutwaro, mugabo Yehova adukura amazinda ku biki?

“IVYO nagabitanije bi[ra]ndengeye.” Ivyo vyanditswe na Dawidi umwanditsi wa Zaburi. Yongeyeko ati: “Bimeze nk’umutwaro uremereye umvuna. Ndadendebukiwe, ndajanjaguritse.” (Zaburi 38:4, 8) Dawidi yari azi ukuntu umutwaro w’ijwi ryo mu mutima riri n’ico ryiyagiriza ushobora kuremera. Ariko yarahumurijwe ku bw’umutima wiwe wari wabuze amahoro. Yaratahura yuko naho Yehova yanka icaha, atanka umunyavyaha mu gihe aba yigaye vy’ukuri kandi agata ingendo yiwe nyecaha. Dawidi abigiranye ukwizera gushitse kw’uko Yehova afise umutima ukunze wo kugirira ikigongwe abigaya, yavuze ati: “Wewe Mwami, . . . ugabirije guharira.”Zaburi 86:5.

2 Mu gihe dukoze icaha, dushobora natwe nyene kwikorera umutwaro uremereye w’ijwi ryo mu mutima ribuze amahoro. Iyo nyiyumvo yo kwiyagiriza iri n’akamaro. Irashobora kudusunikira ku gutera intambwe zikenewe kugira ngo dukosore amakosa twakoze. Ariko rero, kwiyagiriza birenze urugero birimwo ingeramizi. Umutima wacu wiyagiriza woshobora kuguma wiyumvira yuko Yehova atazoduharira, naho twoba twigaye gute. Mu gihe ‘turengewe’ n’ukwiyagiriza, Shetani ashobora kugerageza gutuma duheba, tukiyumvira yuko Yehova abona ko ata co tumaze, ko tudakwiriye kumukorera.2 Ab’i Korinto 2:5-11.

3 Mbega ukwo ni ko Yehova abona ibintu? Ihibambewe! Uguharira icaha ni umuce w’urukundo ruhambaye rwa Yehova. Mw’Ijambo ryiwe, aradukura amazinda yuko iyo tugaragaje ukwigaya nyakuri kandi kuvuye ku mutima, aragira umutima ukunze wo kuduharira. (Imigani 28:13) Kugira ngo twirinde  inyiyumvo yuko Yehova atokwigera aduharira, nimuze dusuzume igituma n’ingene aharira.

Igituma Yehova ‘Agabirije Guharira’ Ivyaha

4. Yehova yibuka iki ku vyerekeye ukuntu tumeze, kandi ivyo bigira ico bikoze gute ku buryo adufata?

4 Yehova arazi aho tugarukiriza. Muri Zaburi 103:14 hagira hati: “A[ra]zi iremwa ryacu, yibuka ko tur’umukungugu.” Ntiyibagira yuko turi ibiremwa vyo mu mukungugu, tukaba turi abanyantegenke canke tugoyagoya bitumwe n’uko turi abanyagasembwa. Iyo mvugo ngo arazi “iremwa ryacu” iratwibutsa yuko Bibiliya isanisha Yehova n’umubumvyi natwe ikadusanisha n’ibibumbano ahingura. * (Yeremiya 18:2-6) Wa Mubumvyi Mukuru arengenga mu buryo adufata akurikije ubugoyagoye bw’imero yacu nyecaha, akurikije kandi n’uburyo twakira canke tutakira ubuyobozi bwiwe.

5. Igitabu c’Abaroma kidondora gute ububasha bukomeye bw’icaha?

5 Yehova aratahura ukuntu icaha gifise ububasha. Ijambo ryiwe ridondora icaha nk’inguvu ikomeye igumya umuntu mu buryo bwica. None neza na neza icaha kigumya umuntu ku rugero rungana iki? Mu gitabu c’Abaroma, intumwa Paulo asigura ati: ‘Tuganzwa n’icaha,’ nk’uko abasoda baganzwa n’umugabisha wabo (Abaroma 3:9); icaha ‘caratwaye’ abantu nk’umwami (Abaroma 5:21); ‘kibana’ natwe (Abaroma 7:17, 20) ‘Icagezwe’ caco kibandanya kudukoreramwo, kikaba mu bisanzwe kigerageza gukontorora ubuzima bwacu. (Abaroma 7:23, 25) Mbega ukuntu icaha gifise ububasha bukomeye ku mubiri wacu w’umunyagasembwa!—Abaroma 7:21, 24.

6, 7. (a) Yehova abona gute abarondera ko abagirira ikigongwe bafise umutima wemera ikosa? (b) Ni kubera iki tudakwiye kuriramwo mbege ku kigongwe c’Imana?

6 Kubera ico, Yehova arazi yuko kugamburuka kutagira agahaze bitadushobokera, naho twoba twipfuza gute kumugamburukira bimwe bitagira agahaze. Aradukura amazinda abigiranye urukundo yuko mu gihe turondera ko atugirira ikigongwe dufise umutima wemera ikosa, aduharira. Muri Zaburi 51:17 hagira  hati: “Ibimazi Imana ishikanirwa n’umutima umenetse; umutima umenetse, ujanjaguwe, Mana, ntuzowukēngēra.” Yehova ntazokwigera ashibura canke ngo atere umugongo umutima ‘umenywe, ujanjaguwe’ n’umuzigo w’ukwiyagiriza.

7 None ivyo bisigura yuko dushobora kuriramwo mbege ku kigongwe c’Imana, tugakoresha imero yacu nyecaha kugira ngo tuyigire urwitwazo rwo gucumura? Habe n’intete! Yehova ntiyoshwa n’akanyengetera gusa. Ikigongwe ciwe kirafise aho kigarukira. Ntazokwigera na rimwe aharira abakora icaha nkana ntibagaragaze ukwigaya. (Abaheburayo 10:26) Ku rundi ruhande, iyo abonye umutima wemera ikosa, aca agabiriza guharira. Ubu naho, nimuze turimbure amwamwe mu majambo akora ku mutima akoreshwa muri Bibiliya mu kudondora uwo muce w’akaroruhore w’urukundo rwa Yehova.

Yehova Aharira Ivyaha ku Rugero Rungana Iki?

8. Mu vy’ukuri, Yehova akora iki mu gihe aduhariye ivyaha, kandi ivyo bituma tugira ukwizigira ukuhe?

8 Dawidi uwigaye icaha ciwe, yavuze ati: “Nakwemereye icaha canje, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje; . . . Nawe umparira ukugabitanya kw’icaha canje.” (Zaburi 32:5, ni twe tubihiritse.) Ijambo “umparira” rihinduwe mw’ijambo ry’Igiheburayo ahanini risigura “gukuraho” canke “gutwara.” Ukuntu rikoreshwa ngaha risigura gukuraho “ukwiyagiriza, icaha, igicumuro.” Mu vy’ukuri rero, Yehova yarakuyeho ivyaha vya Dawidi kandi abijana kure. Nta mazinda yuko ivyo vyatumye inyiyumvo za Dawidi z’ukwiyagiriza icaha ziturura. (Zaburi 32:3) Natwe nyene turashobora kwizigira Imana tugaherezako, yo ijana kure ivyaha vy’abarondera ko ibaharira bishimikije ukwizera bafise mu nkuka y’incungu ya Yezu.Matayo 20:28.

9. Yehova ashira ibicumuro vyacu ahantu kure yacu hangana gute?

9 Dawidi yarakoresheje iyindi mvugo ikomeye mu kudondora uguharira ivyaha kwa Yehova ati: “Nk’ukw i burasirazuba hitanguye i burengerazuba, uko ni ko yashize kure ibicumuro vyacu.” (Zaburi 103:12, ni twe tubihiritse.) None iburasirazuba hari ku burebure bungana iki uvuye iburengerazuba? Mu buryo bumwe, twovuga yuko iburasirazuba hama hari kure rwose hashoboka y’iburengerazuba; aho hantu habiri ntihashobora  kwigera hahura. Umuhinga umwe avuga yuko iyo mvugo isobanura “kure rwose hashoboka, kure rwose dushobora kwiyumvira.” Amajambo yahumetswe ya Dawidi aratubwira yuko iyo Yehova ahariye, ashira ibicumuro vyacu ahantu kure rwose yacu dushobora kwiyumvira.

“Ivyaha vyanyu . . . bizokwera derere nka shelegi”

10. Mu gihe Yehova aduhariye ivyaha, ni kubera iki tudakwiye kwiyumvira yuko dufise ikirabagu ca mwene ivyo vyaha mu gihe dusigaje kubaho?

10 Woba warigeze kugerageza gukura ikirabagu ku mpuzu ifise ibara rikeye? Kumbure naho wagize utwigoro dukomeye, nya kirabagu cagumye kiboneka. Ehe raba ukuntu Yehova adondora ubushobozi afise bwo guharira: “Nah’ivyaha vyanyu vyo[ba bi]tukura tukutuku, bizokwera derere nka shelegi; naho vyo[ba bi]tukura nk’agahama, bizohinduka nk’ubgoya bg’intama y’umwero.” (Yesaya 1:18, ni twe tubihiritse.) Imvugo “[gu]tukura tukutuku” isigura ibara ritukura bimwe bimena amaso. * Ibara  ry’ “agahama” ryari rimwe mu mabara atukura cane bakoresha mu guhindura ibara ry’ikintu. (Nahumu 2:3) Ntidushobora gukoresha utwigoro twacu bwite ngo dushobore kwigera dukuraho ikirabagu gisigwa n’icaha. Mugabo Yehova arashobora gufata ivyaha bimeze nk’ibara ritukura tukutuku be n’iry’agahama maze akabihindura ivyera nka shelegi canke nk’impuzu yera derere. Mu gihe Yehova aduhariye ivyaha, ntidukwiye kwiyumvamwo yuko dufise ikirabagu ca mwene ivyo vyaha mu gihe dusigaje kubaho.

11. Ni mu buryo ubuhe Yehova arenza inyuma yiwe ivyaha vyacu vyose?

11 Mu ruririmbo rw’ugukenguruka rukora ku mutima Hezekiya yatunganije aho amariye gukizwa indwara yica, yabwiye Yehova ati: “Ivyaha vyanje vyose wabirengeje inyuma yawe.” (Yesaya 38:17, ni twe tubihiritse.) Ngaha Yehova agereranywa n’uwuriko arafata ivyaha vy’umunyavyaha yigaye maze akabirenza inyuma yiwe aho adashobora kwongera kubibona canke ngo yongere kuvyibuka na gato. Dukurikije igitabu kimwe, iciyumviro gishikirizwa gishobora guserurwa uku: “Watumye [ivyaha vyanje] bimera nk’aho umenga ntivyari vyarakozwe.” None ivyo ntibidusubiriza umutima mu nda?

12. Amajambo Mika yavuze yerekana gute yuko mu gihe Yehova ahariye, akuraho ivyaha vyacu ubutakigaruka?

12 Mw’isezerano ry’ugusubiza ibintu mu buryo, umumenyeshakazoza Mika yaraseruye ukujijuka kwiwe yuko Yehova yohariye abasavyi biwe bigaya ati: “N’iyihe Mana ihwanye nawe, . . . ikīrengagiza igicumuro c’amasigarira y’abo yīzīziye? . . . Uzoterera ivyaha vyacu vyose i bgina mu kiyaga.” (Mika 7:18, 19, ni twe tubihiritse.) Iyumvire ico ayo majambo yasigura ku babaho mu bihe vya Bibiliya. Hoba hariho icizigiro na kimwe co kugarukana ikintu cari cajugunywe “i bgina mu kiyaga”? Gutyo, amajambo Mika yavuze yerekana rero yuko mu gihe Yehova ahariye, akuraho ivyaha vyacu ubutakigaruka.

13. Amajambo ya Yezu agira ati “Uduhebere imyenda yacu” afise insobanuro iyihe?

13 Yezu yerekeje kw’isano riri hagati y’abafise imyenda na ba nyene kubagurana kugira ngo atange akarorero k’ukuntu Yehova aharira. Yezu yaduhimirije gusenga duti: “Uduhebere imyenda  yacu.” (Matayo 6:12, ni twe tubihiritse.) Gutyo, Yezu yagereranije ivyaha n’imyenda. (Luka 11:4) Iyo ducumuye, tuba tubaye nk’ ‘abafitiye umwenda’ Yehova. Ku bijanye n’insobanuro y’irivuga ry’Ikigiriki ryahinduwe ngo ‘guhebera,’ igitabu kimwe kigira giti: “kurekura, guheba umwenda, mu kareka kuwishuza.” Twovuga yuko iyo Yehova ahariye, ahanagura umwenda twotegerejwe guharurwako. Gutyo, abanyavyaha bigaya barashobora guhumurizwa. Yehova ntazokwigera asaba ko yishurwa umwenda yahanaguye!—Zaburi 32:1, 2.

14. Amajambo avuga ngo “ivyaha vyanyu bihanagurwe” aduha iyihe shusho mu bwenge?

14 Uguharira kwa Yehova kwarasubiye kudondorwa mu Vyakozwe 3:19 ahagira hati: “Mwihane, muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe.” (Ni twe tubihiritse.) Ayo majambo ya nyuma yahinduwe mu rivuga ry’Ikigiriki rishobora gusobanura “gukuraho, . . . guhanagura canke guhonya.” Dukurikije ivyo abahinga bamwebamwe bavuga, ishusho bitanga ni iyo guhanagura indome. Ivyo vyashoboka gute? Irangi ryari rikunze gukoreshwa mu bihe vya kera ryari rikozwe mu ruvange rwarimwo karuboni, ibintu bikorwamwo ka gahanaguzo bita gomme be n’amazi. Inyuma yo kwandikisha iryo rangi, umuntu yarashobora gufata igihanaguzo kirimwo amazi agahanagura ivyo yanditse. Aho harimwo ikigereranirizo c’akaroruhore cerekana ikigongwe ca Yehova. Iyo aduhariye ivyaha, ni nk’aho aba afashe igihanaguzo maze akabihanagura.

Yehova ashaka yuko tumenya ko “[a]gabirije guharira”

15. Yehova ashaka ko tumenya iki ku bimwerekeye?

15 Iyo tuzirikanye kuri ivyo bigereranirizo binyuranye, ntibitomoye none yuko Yehova ashaka ko tumenya yuko agabirije koko kuduharira ivyaha mu gihe abonye ko twigaye bivuye ku mutima? Ntidukwiye gutinya yuko yoba azosubira kuvyura nya vyaha muri kazoza ngo tuvyishure. Ivyo biragaragazwa n’ikindi kintu Bibiliya ihishura ku vyerekeye ikigongwe cinshi Yehova agira: Iyo ahariye aribagira.

“Icaha Cabo Sinzocibuka Ukundi”

16, 17. Iyo Bibiliya ivuga yuko Yehova yibagira ivyaha vyacu, iba ishaka kuvuga iki, kandi ni kubera iki wishuye gutyo?

16 Yehova yatanze umuhango ku vyerekeye abo mw’isezerano  rishasha ati: “Icaha cabo sinzocibuka ukundi.” (Yeremiya 31:34) None ivyo vyoba bisigura yuko iyo Yehova ahariye aba atagishobora kwibuka ivyaha? Ivyo ntivyoshoboka vy’ukuri? Bibiliya iratubwira ivyerekeye ivyaha vy’abantu benshi Yehova yahariye, dushizemwo na Dawidi. (2 Samweli 11:1-17; 12:13) Biraboneka yuko Yehova akizi amakosa bakoze. Inkuru y’ivyaha bakoze, hamwe n’ukuba barigaye kandi Imana ikabaharira, vyarazigamwe ku nyungu zacu. (Abaroma 15:4) None, Bibiliya iba ishaka kuvuga iki iyo ivuga ko Yehova ‘atibuka’ ivyaha vy’abo aharira?

17 Irivuga ry’Igiheburayo ryahinduwe ngo ‘nzokwibuka’ ntiryumvikanisha gusa kwibuka kahise. Igitabu kimwe (Theological Wordbook of the Old Testament) kivuga yuko harimwo “iyindi nsobanuro yo kugira ico ukoze gikwiriye.” Muri ubwo  buryo rero, “kwibuka” icaha birimwo no guhana abanyavyaha. (Hoseya 9:9) Mugabo igihe Imana ivuga ngo “Icaha cabo sinzocibuka ukundi,” iba iriko idusubiriza umutima mu nda yuko mu gihe ihariye abanyavyaha bigaya, itazobibahanira muri kazoza. (Ezekiyeli 18:21, 22) Gutyo, Yehova aribagira mu buryo bw’uko atama agarukana ivyaha vyacu kugira ngo aducire urubanza canke abandanye kuduhana. None ntibidusubiriza umutima mu nda kumenya yuko Imana yacu iduharira kandi ikibagira?

Twovuga Iki ku Vyerekeye Ingaruka z’Icaha?

18. Ni kubera iki uguharira bidasigura yuko umunyavyaha yigaye adashobora gushikirwa n’ingaruka zose z’ikibi yakoze?

18 None kuba Yehova agabirije guharira vyoba bisigura yuko umunyavyaha yigaye adashikirwa n’ingaruka zose z’ikibi yakoze? Ihibambewe. Ntidushobora gucumura ngo tugende tudashikiwe n’ingaruka mbi. Paulo yanditse ati: “Ic’umuntu abiba cose [n]i co azokwimbura.” (Ab’i Galatiya 6:7) Dushobora gushikirwa n’ingaruka kanaka z’ivyo twakoze. Ivyo ntibisigura yuko iyo Yehova amaze kuduharira aca atuma ivyago bidushikira. Igihe ingorane zivyutse, Umukirisu ntakwiye kwiyumvira ngo: ‘Kumbure Yehova ariko arampana kubera ivyaha nakoze kera.’ (Yakobo 1:13) Ku rundi ruhande, Yehova ntadukingira ingaruka zose z’ibibi twakoze. Ukwahukana, ugutwara inda utabishaka, indwara zifatira mu bihimba vy’irondoka, ugutakaza ukwizigirwa canke icubahiro, ivyo vyose bishobora kuba ingaruka z’icaha ziteye umubabaro kandi zidashobora kwirindwa. Ibuka yuko n’igihe mbere Yehova amaze guharira Dawidi ivyaha vyiwe mu bijanye na Batisheba be na Uriya, atakingiye Dawidi ngo yoye gushikirwa n’ingaruka z’agacavutu zakurikiye.2 Samweli 12:9-12.

19-21. (a) Ni gute amabwirizwa yanditse mu Balewi 6:1-7 yagirira akamaro uwagiriwe nabi n’uwamugiriye nabi nyene? (b) Mu gihe abandi bagiriwe nabi n’ivyaha twakoze, Yehova anezerezwa n’uko dukora iki?

19 Ivyaha vyacu bishobora guteza n’izindi nkurikizi, na canecane mu gihe hari abandi bagiriwe nabi n’ivyo twakoze. Nk’akarorero, rimbura ivyo dusanga mu Balewi ikigabane ca 6.  Ngaho Ivyagezwe vya Musa bivuga ivy’igihe umuntu akoze ikibi gikomeye mu gutwara ibintu vya mugenziwe w’Umwisirayeli akoresheje ubusuma, ubwambuzi, canke ubunyuruji. Hanyuma uwo mucumuzi agahakana yuko ata kimwagira, mbere akemera akarahira ku binyoma. Ico ni igihe aba ari umuntu umwe ariko araburanya uwundi. Ariko rero mu nyuma, uwo mucumuzi ijwi ryo mu mutima riramwagiriza maze akemera icaha yakoze. Kugira ngo Imana imuharire, ategerezwa gukora ibindi bintu bitatu: kugarukana ico yari yivye, kuriha nyene kwibwa indishi ingana n’ikigira gatanu c’ibintu vyaba vyibwe, kandi agatanga n’impfizi y’intama yo kuba ikimazi c’impongano. Hanyuma, ivyo vyagezwe bivuga biti: “Umuherezi aheze amuhongerere imbere yanje, na we azoharirwa.”Abalewi 6:1-7.

20 Ico cagezwe cari intunganyo iranga ikigongwe ivuye ku Mana. Yaragirira akamaro nyene kwibwa kuko yasubizwa ibintu vyiwe kandi akumva ko ahumurijwe cane igihe nyene kumwiba yahava akemera icese icaha ciwe. Muri ico gihe nyene, ivyagezwe vyaragirira akamaro uwo ijwi ryo mu mutima amaherezo ryamusunikira ku kwemera ikosa kandi agakosora ikibi yakoze. Kukaba nkako, mu gihe yaba yanse gukora ivyo, ntivyashoboka yuko Imana imuharira.

21 Naho tutagengwa n’Ivyagezwe vya Musa, ivyo Vyagezwe biratuma dutahura umuzirikanyi wa Yehova, dushizemwo n’ukuntu yiyumvira ku vyerekeye uguharira ivyaha. (Ab’i Kolosayi 2:13, 14) Nimba abandi barababajwe n’ivyaha twakoze, Imana iranezerwa igihe dukora ivyo dushoboye kugira ngo dutunganye ikibi twakoze. (Matayo 5:23, 24) Ivyo bishobora kuba birimwo kwemera icese icaha twakoze, kwemera ko icaha kitwagira, eka mbere tugasaba imbabazi uwo twakoreye ikosa. Maze turashobora kwegera Yehova twishimikije inkuka ya Yezu kandi tugahera amazinda yuko Imana yaduhariye.Abaheburayo 10:21, 22.

22. Ni igiki gishobora kujana n’uguharira ivyaha kwa Yehova?

22 Cokimwe n’umuvyeyi munyarukundo uwo ari we wese, hari aho Yehova yoharira umuntu agashirako n’ukumutoza  indero ku rugero kanaka. (Imigani 3:11, 12) Hari aho Umukirisu yigaye yoba yotegerezwa guheba agateka ko gukora bwa mukurambere, bwa mukozi w’ishengero canke bwa mwamamaji w’injili w’igihe cose. Kumara igihe kinaka yatakaje uduteka yakunda cane vyoshobora kumutera umubabaro. Ariko rero, mwene ukwo gutozwa indero ntigusigura yuko Yehova atamuhariye. Dutegerezwa kwibuka yuko igihano kivuye kuri Yehova ari ikimenyamenya c’uko adukunda. Kucemera be no kugikurikiza ni twebwe bigirira akamaro.Abaheburayo 12:5-11.

23. Ni kubera iki tudakwiye kwigera dushika ku ciyumviro c’uko Yehova adashobora kutugirira ikigongwe, kandi ni kubera iki dukwiye kwigana ukuntu aharira?

23 Ese ukuntu bihumuriza kumenya yuko Imana yacu “igabirije guharira”! Naho dushobora kuba twarakoze amakosa, dukwiye kutigera dushika ku ciyumviro c’uko Yehova adashobora kutugirira ikigongwe. Mu gihe twigaye vy’ukuri, tugatera intambwe zo kugorora ikibi twakoze, kandi tugasengana ubwira dusaba yuko twoharirwa twishimikije amaraso ya Yezu yasheshwe, turashobora kwizigira tugaherezako yuko Yehova azoduharira. (1 Yohana 1:9) Nimuze twigane ukuntu Yehova aharira ivyaha mu vyo tugiriranira hagati yacu. Nakare, nimba Yehova, umwe atigera acumura, ashobora kuduharira gutyo abigiranye urukundo, twebwe abantu b’abanyavyaha none ni twe tutokora uko dushoboye kugira ngo duhariranire?

^ ing. 4 Ijambo ry’Igiheburayo ryahinduwe ngo “iremwa ryacu” rirakoreshwa no ku bijanye n’ibibumbano bibumbwe n’umubumvyi.Yesaya 29:16.

^ ing. 10 Umuhinga umwe avuga yuko ibara ritukura tukutuku “ryari ibara riguma riboneka, canke ritava ku kintu. Caba ikime, canke imvura, cabure ukwoza ikintu ririko, canke ukumara igihe kirekire rikoreshwa, ntivyashobora gutuma riva ku kintu.”