Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 24

Nta na Kimwe Gishobora “Kudutandukanya n’Urukundo rw’Imana”

Nta na Kimwe Gishobora “Kudutandukanya n’Urukundo rw’Imana”

1. Ni inyiyumvo mbimbi izihe zihagarika umutima abantu benshi, harimwo mbere n’Abakirisu nyakuri bamwebamwe?

UBWO Yehova Imana aragukunda wewe ubwawe? Bamwebamwe baremera yuko Imana ikunda abantu muri rusangi, nk’uko bivugwa muri Yohana 3:16. Ariko, mu bisanzwe biyumvira bati: ‘Jewe ubwanje Imana ntiyokwigera inkunda.’ Mbere n’Abakirisu nyakuri rimwe na rimwe boshobora gukekeranya muri ivyo. Umugabo umwe yari yacitse intege yavuze ati: “Nsanga bigoye cane kwemera yuko Imana yoba inyitwararika na gatoyi.” Ugukekeranya nk’ukwo kwoba rimwe na rimwe kuguhagarika umutima?

2, 3. Ni nde ashaka yuko twemera ko ata gaciro dufise canke yuko tudakundwa mu nyonga za Yehova, kandi dushobora kurwanya gute ico ciyumviro?

2 Shetani aripfuza cane gutuma twemera yuko Yehova Imana atadukunda kandi ko ataduha agaciro. Ego ni ko, akenshi Shetani arakwegakwega abantu akoresheje ubwishime n’ubwibone bibarimwo. (2 Ab’i Korinto 11:3) Mugabo kandi arahimbarwa no guhonyanga agateka k’abantu banyarucari. (Yohana 7:47-49; 8:13, 44) Ivyo ni ko biri canecane muri iyi “misi y’iherezo” igoye. Benshi muri iki gihe bakurira mu ngo aho usanga abantu “badakunda ababo.” Abandi bama bari kumwe n’abantu b’inkazi, abikunzi be n’ibirandamuke. (2 Timoteyo 3:1-5) Imyaka abantu bamara bafatwa nabi, bashikirwa n’ivangura rishingiye ku moko canke urwanko ishobora kuba yarashwiruye mwene abo bantu yuko badafise agaciro canke ko badakundwa.

3 Nimba wiyumvamwo mwene izo nyiyumvo mbimbi, ntiwihebure. Benshi muri twebwe rimwe na rimwe turiyagiriza ata mvo yumvikana dufise. Mugabo, ibuka yuko Ijambo ry’Imana rigenewe ‘kugorora ibintu’ be no “gushingūra akarimbi.” (2 Timote 3:16, UB; 2 Ab’i Korinto 10:4) Bibiliya ivuga iti: “Tuzoshi[r]a  umutima mu nda imbere yayo, mu vy’imitima yacu idutsindisha vyose, kukw Imana iruta imitima yacu, kand’izi vyose.” (1 Yohana 3:19, 20) Nimuze turimbure uburyo bune Ivyanditswe bidufasha “[gu]shi[r]a umutima mu nda” ku vyerekeye urukundo rwa Yehova.

Yehova Araguha Agaciro

4, 5. Ikigereranirizo Yezu yatanze c’utujuri cerekana gute yuko twebwe dufise agaciro mu nyonga za Yehova?

4 Ubwa mbere, Bibiliya irigisha idakikiriza yuko Imana ibona agaciro k’umwumwe wese mu basavyi bayo. Nk’akarorero, Yezu yavuze ati: “Mbeg’utu[jur]i tubiri ntitugurwa ikuta? Ariko muri two nta na kamwe gakorokera hasi, So atabizi. Ariko n’umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharūwe. Nuko ntimutinye: mwebge muruta utu[jur]i twinshi.” (Matayo 10:29-31) Rimbura ico ayo majambo yasigura ku bumviriza Yezu mu kinjana ca mbere.

“Mwebge muruta utu[jur]i twinshi”

5 Twoshobora kwibaza igituma umuntu uwo ari we wese yagura akajuri. Urabona, mu gihe ca Yezu akajuri kari ko kanyoni kazimbutse kuruta izindi zagurishwa kugira ngo zifungurwe. Urabona yuko umuguzi afise ikuta rimwe ry’agaciro gatoyi bamuha utujuri tubiri. Mugabo Yezu mu nyuma yavuze yuko mu gihe umuntu yaba yiteguriye gutanga amakuta abiri, batamuha utujuri tune, ahubwo ko bamuha dutanu. Iyo nyoni irenzeko bayongerako nk’aho itaba ifise agaciro na gato. Kumbure mwene ivyo biremwa nta gaciro vyari bifise mu maso y’abantu, mugabo Umuremyi we yabibona gute? Yezu yavuze ati: “Nta na kamwe [mbere na kamwe kongerwako] Imana itazi.” (Luka 12:6, 7, UB) Ubu hoho turashobora gutangura kubona iciyumviro ca Yezu. Nimba Yehova aha akajuri kamwe mwene ako gaciro, ntuca wumva yuko umuntu afise agaciro kanini kurusha! Nk’uko Yezu yabisobanuye, Yehova arazi akantu kose mu bigize umubiri wacu. Nakare, n’umushatsi wo ku mitwe yacu waraharuwe!

6. Ni kubera iki twemera tudakeka yuko Yezu yariko aravuga ibintu bishoboka igihe yavuga yuko imishatsi yo ku mutwe wacu yaharuwe?

6 Ngo umushatsi wacu waraharuwe? Hari aboshobora kwiyumvira yuko ngaha Yezu yariko aravuga ibintu bidashoboka. Mugabo, iyumvire gatoyi ku vyerekeye icizigiro c’izuka. Ese ukuntu  Yehova ategerezwa kuba atuzi neza kugira ngo atume dusubira kubaho! Araduha agaciro cane gushika naho yibuka akantu kose, dushizemwo n’utugingo ngengakamere twacu be n’ibintu twabitse mu bwenge be n’ivyo twaciyemwo mu myaka yose twamaze. * Guharura imishatsi yacu, iyishobora kumera ku mutwe ugereranye ishika ku 100.000, uravye coba ari igikorwa coroshe.

Yehova Atubonamwo Iki?

7, 8. (a) Kamere zimwezimwe Yehova ahimbarwa no kwubura igihe ariko arasuzuma imitima y’abantu ni izihe? (b) Bimwebimwe mu bikorwa dukora Yehova aha agaciro ni ibihe?

7 Ubugira kabiri, Bibiliya iratwigisha ico Yehova aha agaciro mu basavyi biwe. Mu mvugo itomoye, aranezerwa na kamere nziza zacu be n’utwigoro tugira. Umwami Dawidi yabwiye umuhungu wiwe Salomo ati: “Uhoraho asuzuma imitima yose, akamenya imigabo yose n’ivyiyumviro vyose.” (1 Ngoma 28:9) Igihe Imana isuzuma imitima y’abantu amamiliyaridi muri iyi si irangwa n’ubukazi kandi yuzuye urwanko, ese ukuntu itegerezwa kuba ihimbarwa iyo isuzumye ikubura umutima ukunda amahoro, ukuri be n’ukugororoka! Bigenda gute igihe Imana yubuye umutima ubogabogamwo ukuyikunda, urondera kwiga ibiyerekeye be no kubwira abandi mwene ubwo bumenyi? Yehova atubwira ko yitwararika ababwira abandi ibimwerekeye. Mbere aranafise “igitabu . . . c’icibutso c’abubaha [Yehova] bakiyumvira izina ryiwe.” (Malaki 3:16) Mwene izo kamere ni iz’agaciro kuri we.

8 Ni ibihe bikorwa bimwebimwe vyiza Yehova aha agaciro? Nta mazinda yuko aha agaciro utwigoro tugira kugira ngo twigane Umwana wiwe Yezu Kirisitu. (1 Petero 2:21) Igikorwa kimwe gihambaye Imana iha agaciro ni ugukwiragiza inkuru nziza y’Ubwami bwiwe. Mu Baroma 10:15 dusoma duti: “Ewe kuntu ibirenge vy’abazanye ubutumwa bg’ivyiza ari vyiza!” Mu  bisanzwe hari aho tutokwiyumvira yuko ibirenge vyacu bisanzwe ari “vyiza,” canke ari ivy’akaroruhore. Mugabo ngaha bigereranya utwigoro abasavyi ba Yehova bagira mu kwamamaza inkuru nziza. Mwene utwo twigoro twose ni akaroruhore kandi turafise agaciro mu nyonga za Yehova.Matayo 24:14; 28:19, 20.

9, 10. (a) Ni kubera iki dushobora gushira amazinda yuko Yehova aha agaciro ukwihangana tugaragaza mu ngorane zitandukanye zidushikira? (b) Ni ivyiyumviro ibihe bitari vyiza Yehova atigera yiyunvira ku basavyi biwe b’abizerwa?

9 Yehova kandi araha agaciro ukwihangana kwacu. (Matayo 24:13) Ibuka yuko Shetani ashaka ko utera umugongo Yehova. Umusi wose ugumye uri intahemuka kuri Yehova uba ari uwundi musi wewe uba ufashije kwishura ibitutsi vya Shetani. (Imigani 27:11) Rimwe na rimwe ukwihangana si ikintu coroshe. Ingorane z’amagara, ingorane z’ivy’ubutunzi, intuntu yo mu mutima be n’izindi ntambamyi birashobora gutuma umusi wose uba ikigeragezo. Kwitega ibidashika birashobora na vyo nyene guca intege. (Imigani 13:12) Ukwihanganira mwene izo ngorane ni ikintu mbere c’agaciro cane kuri Yehova. Ni co gituma Umwami Dawidi yasavye Yehova kubika amosozi yiwe mw’ “icupa,” yongerako abigiranye ukwizigira ati: “Mbega  ntiyanditswe mu gitabo cawe?” (Zaburi 56:8) Egome, Yehova araha agaciro kandi akibuka amosozi yose be n’ugucumukura kwose twihanganira igihe tuguma turi intahemuka kuri we. Na vyo nyene birafise agaciro mu nyonga ziwe.

Yehova araha agaciro ukwihanganira ibigeragezo kwacu

10 Ubu naho, umutima wiyagiriza urashobora kurwanya mwene ivyo bimenyamenya vy’uko dufise agaciro mu nyonga z’Imana. Woshobora kubandanya kwibwira mu twongoshwe uti: ‘Ariko hariho abandi benshi cane b’intangakarorero kunduta. Ese ukuntu bitegerezwa kuba bivuna umutima Yehova igihe angereranije na bo!’ Yehova ntagereranya abantu; nta n’ubwo adadaza canke ngo abe ruburakigongwe mu vyo yiyumvira. (Ab’i Galatiya 6:4) Asoma mu mitima yacu yitonze, kandi agashima iciza, mbere naho coba ari gitoya.

Yehova Ararobanura Iciza mu Kibi

11. Dushobora kwigira iki kuri Yehova dufatiye ku buryo yavyifashemwo kuri Abiya?

11 Ubugira gatatu, igihe Yehova asuzuma muri twebwe, arasuzuma yitonze, akaturonderamwo iciza. Nk’akarorero, igihe Yehova yavumera yuko umuryango wose uko ungana w’Umwami Yerobowamu wari waguye mu buhuni wategerezwa kwicwa, yategetse yuko umwe mu bana b’umwami, ari we Abiya afubwa mu rupfasoni. Kubera iki? Kubera ko “yagize ivyiza abonekwakw imbere y’Uhoraho, Imana y’Abisirayeli.” (1 Abami 14:1, 10-13) Mu vy’ukuri, Yehova yararondeye mu mutima w’uwo musore maze awusangamwo “ivyiza.” Uko ico ciza gishobora kuba cari kingana kwose cari gitoyi canke ataco kivuze, Yehova yasanze bibereye ko candikwa mw’Ijambo ryiwe. Mbere yarakimuhereye n’impera, mu kugaragariza ikigongwe kibereye ku rugero runaka uwo muntu umwe mu bagize umuryango waguye mu buhuni.

12, 13. (a) Uko vyagendeye Umwami Yehoshafati vyerekana gute yuko Yehova arondera iciza muri twebwe mbere n’igihe ducumuye? (b) Ku bijanye n’ibikorwa vyacu vyiza be na kamere zacu nzizanziza, Yehova akora gute nk’Umuvyeyi munyarukundo?

12 Akandi karorero mbere keza kuruta ni ak’Umwami mwiza Yehoshafati. Igihe uwo mwami yakora igikorwa kitaranga ubukerebutsi, umumenyeshakazoza wa Yehova yamubwiye ati: “Kubg’ivyo wikwegeye uburake bg’Uhoraho.” Mbega iciyumviro gisaba  kuzirikana! Mugabo ubutumwa bwa Yehova ntibwahereye aho. Bwabandanije buti: “Mugabo harih’ivyiza bimwe bikubonekako.” (2 Ngoma 19:1-3) Ishavu rigororotse rero rya Yehova ntiryamuhumye amaso ngo ntabone iciza cari muri Yehoshafati. Ese ukuntu atandukanye na twebwe abantu b’abanyagasembwa! Igihe abandi batubabaje, hari aho tugira impengamiro yo kutababonamwo iciza. Kandi iyo ducumuye, ugucika intege, isoni be n’ukwiyagiriza ikibi twiyumvamwo bishobora kuduhuma amaso ntitubone iciza kiturimwo. Ariko rero, ibuka yuko mu gihe twigaye ibicumuro vyacu kandi tukihatira kutabisubira, Yehova aduharira.

13 Igihe Yehova agusuzuma, arata mwene ivyo bicumuro, mu buryo busa cane n’umucukuzi w’inzahabu ayirobanura mu rucekeri agaheza agata ibidafise agaciro. Tuvuge iki ku vyerekeye kamere zawe nzizanziza be n’ibikorwa vyawe vyiza? Emwe, ivyo ni “inzahabu nziza” Yehova agumana! Woba warigeze kubona uburyo abavyeyi banyarukundo babika ibicapo canke ibikorwa vyo kw’ishure abana babo bakoze, hagahera imyaka mirongo abo bana baramaze kuvyibagira? Yehova ni we Muvyeyi w’umunyarukundo kuruta abandi. Magingo tugumye turi intahemuka kuri we, ntiyigera yibagira ibikorwa vyacu vyiza be na kamere zacu nzizanziza. Kukaba nkako, kuvyibagira yobona ko ari ukugabitanya, kandi atigera  agabitanya. (Abaheburayo 6:10) Aradusuzuma kandi mu bundi buryo.

14, 15. (a) Ni kubera iki udusembwa twacu tutigera duhuma amaso Yehova ku ciza kiturimwo? Bitangire akarorero. (b) Ibintu vyiza Yehova adusangamwo, azobikoresha iki, kandi abasavyi biwe b’abizerwa ababona gute?

14 Yehova araraba hirya y’udusembwa twacu, kandi akabona ico dushobora kuzovamwo. Tubitangire akarorero. Abantu bakunda ibicapo baragira akigoro gakomeye kugira ngo ibicapo vyononekaye canke utundi tugenegene twononekaye bimwe bikomeye badutunganye. Nk’akarorero, mu nzu y’iratiro ry’ibicapo (National Gallery) y’i Londres mu Bwongereza, hari umuntu yarashe igicapo cahinguwe n’umuhinguzi w’utugenegene yitwa Léonard de Vinci cari gifise agaciro k’amadolari y’Abanyamerika imiliyoni nka 30. Nta n’umwe yatanze iciyumviro c’uko ico gicapo cari gikwiye gutabwa kubera ko cari cononekaye. Igikorwa co gutunganya ico gicapo cari kimaze hafi imyaka 500, caciye gitangura ubwo nyene. Kubera iki? Kubera yuko cari gifise agaciro mu maso y’abakunda kuratira ijisho utugenegene. Mbega none wewe ntusumvya agaciro igicapo bacapishije ingwa n’ikaramu y’igiti? Nta gukeka, urafise agaciro mu nyonga z’Imana, uko woba warononekaye kwose bivuye ku gasembwa warazwe. (Zaburi 72:12-14) Yehova Imana, we Muremyi w’umuryango w’abantu afise ubuhanga, azokora ibishoboka vyose kugira ngo abo bose bitabira ubwitwararitsi bwiwe buranga urukundo abasubize mu mero y’ukutagira agasembwa.Ivyakozwe 3:21; Abaroma 8:20-22.

15 Egome, Yehova aratubonamwo iciza dushobora kutibonamwo ubwacu. Kandi uko tumukorera, azotuma iciza congerekana gushika naho amaherezo tuzoba abatagira agasembwa. Uko isi ya Shetani yoba yaradufashe kwose, Yehova abona yuko abasavyi biwe b’abizerwa bafise agaciro.Hagayi 2:7

Yehova Aragaragaza Urukundo Rwiwe Abigiranye Umwete

16. Ni ikihe kimenyamenya gihambaye kuruta ibindi c’urukundo Yehova adukunda, kandi tuzi gute yuko iyo ngabirano iri n’ico ivuze kuri twebwe ubwacu?

16 Ubugira kane, Yehova arakora ibishoboka vyose kugira ngo  agaragaze urukundo adufitiye. Nta mazinda, inkuka y’incungu ya Kirisitu ni inyishu ishika ku nyota kuruta iya ca kinyoma ca Shetani kivuga yuko ata gaciro dufise canke ko tudakundwa. Ntidukwiye kwigera twibagira yuko rwa rupfu rubabaza Yezu yapfuye ari ku giti co kubabarizwako hamwe mbere n’umubabaro ukomeye kuruta iyindi Yehova yihanganiye mu kwitegereza Umwana wiwe mukundwa ingene apfa, ari ikimenyamenya c’urukundo badukunda. Ikibabaje, abantu benshi babona yuko bigoye kwemera ko iyo ngabirano yoshobora kuba ifise ico ivuze kuri bo ubwabo. Biyumvamwo ko badafise agaciro. Ariko, ibuka yuko intumwa Paulo yahora ahama abayoboke ba Kirisitu. Yamara yanditse ati: “Umwana w’Imana ya[ra]nkunze, a[ra]nyigura.”Ab’i Galatiya 1:13; 2:20, ni twe tubihiritse.

17. Yehova adukwegera kuri we no ku Mwana wiwe akoresheje uburyo ubuhe?

17 Yehova aratugaragariza urukundo adukunda mu kudufasha umwumwe wese ukwiwe kugira ngo twungukire ku vyiza vy’inkuka ya Kirisitu. Yezu yavuze ati: “Nta n’umwe ashobora kuza kuri jewe Data yantumye atamukwegereye.” (Yohana 6:44) Egome, Yehova ubwiwe aradukwegera ku Mwana wiwe be no ku cizigiro c’ubuzima budahera. Uti gute? Abicisha ku gikorwa co kwamamaza kidushikira umwumwe wese ukwiwe, akongera akabicisha ku mpwemu yiwe yera akoresha kugira ngo adufashe gutegera ukuri kw’ivy’impwemu no kugushira mu ngiro naho dufise aho tugarukiriza kandi tukaba turi abanyagasembwa. Kubera ico, Yehova arashobora kutuvugako amajambo nk’ayo yavuze kuri Isirayeli ati: “Naragukunze urukundo rudashira; ni co gituma nkwiyegerezanya imbabazi.”Yeremiya 31:3.

18, 19. (a) Ni ubuhe buryo burushirije kuba ubwa hafi Yehova agaragarizamwo urukundo adukunda, kandi ni igiki cerekana yuko ico kintu ubwiwe acitwararika? (b) Ijambo ry’Imana ridusubiriza umutima mu nda gute yuko Yehova yumviriza abigiranye impuhwe?

18 Kumbure turibonera urukundo Yehova adukunda mu buryo burushirije kuba ubwa hafi, biciye ku gateka dufise ko gutura isengesho. Bibiliya isaba umwumwe wese muri twebwe ‘gusenga Imana ubudasiba.’ (1 Ab’i Tesalonike 5:17) Arumviriza. Mbere yitwa ‘Uwumva ivyo asabwa.’ (Zaburi 65:2) Nta wundi muntu n’umwe yahaye ico kibanza ciwe, habe n’Umwana wiwe  bwite. Iyumvire gatoyi: Umuremyi w’ibiriho vyose aduhimiriza kumwegera mw’isengesho, dushize amanga. None ni uwumviriza ameze gute? Yoba ari uwumviriza atagira inyiyumvo, atababara abandi, atitwararika abandi? Ihibambewe.

19 Yehova ni umunyempuhwe. Impuhwe ni iki? Umukirisu umwe ageze mu za bukuru w’umwizerwa yavuze ati: “Impuhwe ni ukwumva umubabaro wawe mu mutima wanje.” None umubabaro tugira woba ugira ico ukoze vy’ukuri kuri Yehova? Ku vyerekeye imibabaro abasavyi biwe b’Abisirayeli bagize dusoma duti: “Yababaranye na bo mu mibabaro yabo yose.” (Yesaya 63:9) Yehova ntiyabona gusa imidurumbanyo barimwo; yaranabumviye impuhwe. Ukuntu yabumvira impuhwe mu buryo bukomeye bigaragazwa n’amajambo Yehova ubwiwe yabwiye abasavyi biwe agira ati: “Ūbakorako aba akoze ku mbone y’ijisho ry[anje].” * (Zekariya 2:8) Mbega ukuntu ivyo vyobaye bibabaza! Egome, Yehova aratwumvira impuhwe. Iyo tubabaye, arababara.

20. Ni ivyiyumviro ibihe bitarimwo uburimbane dutegerezwa kwirinda nimba dushaka kugamburuka impanuro dusanga mu Baroma 12:3?

20 Nta Mukirisu n’umwe afise uburimbane yokoresha mwene ico kimenyamenya kiranga urukundo Imana ikunda abasavyi bayo be n’ukuntu ibaha agaciro, bwa rwitwazo rwo kugaragaza ubwishime canke ubwikunzi. Intumwa Paulo yanditse ati: “Ndabgira umuntu wese muri mwebge, mbgirijwe n’ubuntu nahawe, yoye kwifata ukw atari, yamara yiyumvire yitonze nk’ukw Imana yagereye umuntu wese ukwizera.” (Abaroma 12:3) Iyindi mpinduro ihavuga iti: “Nobwira umuntu wese muri mwebwe kutishira hejuru y’agaciro nyakuri afise, mugabo yihe agaciro kabayabaye.”(A Translation in the Language of the People, by Charles B. Williams) Igihe rero twinovora igishika kiranga urukundo rwa Data wa twese wo mw’ijuru, nimuze tube  abaroranye mu muzirikanyi kandi twibuke yuko tudaca urukundo rw’Imana canke ngo tube abarubereye.Luka 17:10.

21. Ni ibinyoma ibihe vya Shetani dutegerezwa kubandanya kurwanya, kandi ni ukuri ukuhe kuva ku Mana dushobora kubandanya gukoresha mu gukura amazinda mu mitima yacu?

21 Nimuze twese dukore ikintu cose dushoboye kugira ngo dutere akagere ibinyoma vyose vya Shetani, dushizemwo n’ikinyoma c’uko ngo tudafise agaciro canke tudakundwa. Nimba ivyagushikiye mu buzima vyarakwigishije kubona ko wewe ubwawe uri intambamyi igoye cane ku buryo n’urukundo rw’Imana rutagira aho rugarukira rutogushikako, canke kubona ibikorwa vyiza ukora ko ataco bivuze ku buryo n’amaso yayo abona hose atobibona, cabure kubona yuko ibicumuro vyawe ari vyinshi cane ku buryo n’urupfu rw’Umwana wayo mukundwa rutobipfuka, wigishijwe ikinyoma. Niwikunkumure ibinyoma mwene ivyo ubigiranye umutima wawe wose! Nimuze tubandanye gukura amazinda mu mitima yacu dukoresheje ukuri guserurwa mu majambo ya Paulo yahumetswe agira ati: “Mmenye neza ntabikekeranya yuko naho rwoba urupfu, cank’ubu[zima], cank’abamarayika, cank’abaganza, cank’ibiriho, cank’ibizoba, cank’abafise ubushobozi, cank’uburebure bw’igihagararo, cank’uburebure bg’amajepfo, cank’ikindi caremwe cose, ata kizoshobora kudutandukanya n’urukundo rw’Imana ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu.”Abaroma 8:38, 39.

^ ing. 6 Bibiliya iguma yerekana isano riri hagati y’icizigiro c’izuka be n’ukwibuka kwa Yehova. Wa mugabo w’umwizerwa Yobu yabwiye Yehova ati: “Icompa . . . ; ukanshingira igihe, kand’ukazonyibuka”! (Yobu 14:13, ni twe tubihiritse.) Yezu yaravuze ivy’izuka ry’ “abari mu mva [“z’icibutso,” “NW” ] bose.” Ivyo vyari bibereye kubera yuko Yehova yibuka neza abapfuye, abo afise intumbero yo kuzozura.Yohana 5:28, 29.

^ ing. 19 Impinduro zimwezimwe ngaha zisigura yuko umuntu akora ku basavyi b’Imana aba akoze ku jisho ryiwe bwite canke ku jisho ry’Abisirayeli, ko ataba akoze ku jisho ry’Imana. Iryo kosa ryinjijwemwo n’abanyabwenge b’ivyagezwe bamwebamwe babona yuko ico canditswe kitaranga urupfasoni maze baragikosora. Utwigoro twabo tutari two twarakuyeho uburemere bw’impuhwe Yehova ubwiwe agaragaza.