1-3. (a) Ni igiki catumye Yezu ashaka kumera nka Se? (b) Ni imice iyihe y’urukundo rwa Yezu tugiye kurimbura?

WOBA warigeze kubona agahungu gatoyi kagerageza kumera nka se? Nya mwana ashobora kwigana ukuntu se wiwe atambuka, ukuntu avuga canke ukuntu akora ibintu. Mu nyuma, ako gahungu gashobora mbere no kwiyinjizamwo kamere zo mu vyo kwigenza runtu be n’izo mu vy’impwemu za se wako. Egome, urukundo umwana yumva afitiye umuvyeyi munyarukundo harimwo n’ukumushima, biravyurira nya gahungu umutima wo gushaka kumera nka se.

2 Tuvuge iki ku bucuti buri hagati ya Yezu na Se wiwe wo mw’ijuru? Igihe kimwe Yezu yavuze ati: “N[da]kunda Data.” (Yohana 14:31) Nta n’umwe ashobora gukunda Yehova kuruta ukuntu Umwana wiwe amukunda, uwari kumwe na Se kera cane imbere yuko ibindi biremwa vyose bibaho. Urwo rukundo rwatumye uwo Mwana w’intahemuka ashaka kumera nka Se.Yohana 14:9.

3 Mu bigabane vya mbere vy’iki gitabu, twarihweje ukungene Yezu yiganye neza na neza ububasha bwa Yehova, ubutungane bwiwe be n’ubukerebutsi bwiwe. Ariko none, Yezu yiganye gute urukundo rwa Se? Nimuze turimbure imice itatu y’urukundo rwa Yezu, ni ukuvuga agatima yagaragaje ko kwiyima, imbabazi ziwe zirimwo ikibabarwe be n’umutima ukunze yari afise wo guharira ivyaha.

‘Nta Wogira Urukundo Ruruta Uru’

4. Yezu yatanze gute akarorero gahambaye k’urukundo ruranga ukwitanga?

4 Yezu yaratanze akarorero kibonekeje k’urukundo ruranga ukwitanga. Ukwitanga birimwo ukwitwararika ivyo abandi bakeneye be n’ibibaraje ishinga imbere y’ukwitwararika ivyawe bwite. None Yezu yagaragaje gute mwene urwo rukundo?  We ubwiwe yavuze ati: “Nta wogira urukundo ruruta [“uru, kuba,” NW] umuntu yigura abakunzi biwe.” (Yohana 15:13) Yezu abigiranye umutima ukunze yaratanze ubuzima bwiwe butagira agasembwa ku bwacu. Bwari bwo buryo bwo kugaragaza urukundo buhambaye kuruta uwundi muntu uwo ari we wese. Ariko Yezu yarerekanye urukundo ruranga ukwiyima no mu bundi buryo nyene.

5. Ni kubera iki ku Mwana w’ikinege w’Imana ukuva mw’ijuru kwari ukwitanga kurangwa n’urukundo?

5 Mu kubaho kwiwe ataraba umuntu nkatwe, Umwana w’ikinege w’Imana yari afise ikibanza kidasanzwe kandi kininahaye mw’ijuru. Yari afitaniye ubucuti bwa somambike na Yehova be n’amasinzi y’ibiremwa vy’impwemu. Naho yari yifitiye utwo duteka, uwo Mwana mukundwa “yisī[ze] ubusa, yābīra ishusho y’umugurano, acika ūsa n’abantu.” (Ab’i Filipi 2:7) Yaraje n’umutima ukunze kuba mu bantu b’abanyavyaha mw’isi “iri muri wa Mubi.” (1 Yohana 5:19) Mbega none ku Mwana w’Imana ukwo ntikwari ukwitanga kurangwa n’urukundo?

6, 7. (a) Ni mu buryo ubuhe Yezu yerekanye urukundo ruranga ukwitanga mu kiringo c’ubusuku yaranguye kw’isi? (b) Ni akarorero akahe gakora ku mutima k’urukundo ruranga ukwiyima kanditse muri Yohana 19:25-27?

6 Mu busuku Yezu yaranguriye kw’isi, yarerekanye urukundo ruranga ukwitanga mu buryo butandukanye. Yari umuntu atarangwa n’ubwikunzi na gatoyi. Yarafatirwa cane n’ubusuku bwiwe gushika naho yiyimye ibintu vyizavyiza bisanzwe abantu basanzwe bakenera mu buzima. Yavuze ati: “Imbgebge ziri n’imyobo, n’ibiguruka mu kirēre biri n’ivyari; arik’Umwana w’umuntu we ntagira ah’arambika umusaya.” (Matayo 8:20) Kuba yari umubaji w’umuhanga, Yezu yari gushobora gufata umwanya kugira ngo yiyubakire inzu nziza, canke kugira ngo ahingure ibikoresho vyo mu nzu vy’akaroruhore vyo kugurisha kugira aronke amahera arenze ku yo yari asanzwe aronka. Mugabo ntiyakoresheje ubuhinga bwiwe mu kurondera ibintu vy’umubiri.

7 Akarorero gakora ku mutima vy’ukuri k’urukundo ruranga ukwitanga rwa Yezu kanditse muri Yohana 19:25-27. Iyumvire ibintu vyinshi bitegerezwa kuba vyari biri mu muzirikanyi  wa Yezu no mu mutima wiwe ku muhingamo yapfiriyeko. Igihe yacumukurira ku giti, yari arajwe ishinga n’ivyerekeye abigishwa biwe, igikorwa co kwamamaza, na canecane akaba yari arajwe ishinga n’ukutadohoka kwiwe hamwe n’ukuntu vyogize ico bikoze kw’izina rya Se. Mu vy’ukuri, kazoza kose k’umuryango w’abantu kari gahagaze kuri we! Yamara, imbere gatoyi y’uko apfa, Yezu yarerekanye kandi ko arajwe ishinga na nyina wiwe Mariya, uwari umupfakazi ico gihe. Yezu yasavye intumwa Yohani gusigara araraba Mariya nk’aho umenga yari nyina bwite wa Yohani, maze iyo ntumwa iraheza ijana Mariya i muhira iwayo. Gutyo Yezu yararinganije ivy’uko nyina abungabungwa mu vy’umubiri no mu vy’impwemu. Ewe kuntu bwari uburyo burangwa n’ikibabarwe bwo kugaragaza urukundo ruranga ukwitanga!

‘Yaragira Akagongwe’

8. Ni iyihe nsobanuro y’ijambo ry’Ikigiriki Bibiliya yakoresheje mu kudondora imbabazi Yezu yagira?

8 Cokimwe na Se, Yezu yari umunyembabazi. Ivyanditswe bidondora Yezu bwa muntu yitanze mu gufasha ababa bari mu magorwa kubera yuko yakorwa ku mutima cane. Kugira ngo Bibiliya idondore imbabazi za Yezu, yakoresheje ijambo ry’Ikigiriki rihindurwa ngo “kugira akagongwe.” Incabwenge imwe yavuze iti: “Ridondora . . . akanyengetera k’umuntu gatuma ashika mu nyiyumvo afise z’imbere muri we. Ni ryo jambo rikomeye kuruta ayandi mu Kigiriki, rikoreshwa ku nyiyumvo y’imbabazi.” Rimbura ibihe bimwebimwe Yezu yasunitswe n’imbabazi bigatuma agira ico akoze.

9, 10. (a) Ni ibintu ibihe vyabaye vyatumye Yezu n’intumwa ziwe barondera ahantu hatekanye? (b) Igihe umwiherero wiwe ishengero ryawuburabuza, Yezu yavyakiriye gute, kandi kubera iki?

9 Yaravyurirwa umutima wo kuronsa abantu ivyo baba bakeneye mu vy’impwemu. Inkuru iri muri Mariko 6:30-34 irerekana ikintu canecane cavyurira Yezu umutima wo kugaragaza impuhwe. Niwihe ishusho y’ivyariko biraba. Intumwa zari zinezerewe, kubera yuko zari zirangije igikorwa kinini co kwamamaza. Zaragarutse kuri Yezu maze zibigiranye umushasharo, zimwiganira ibintu vyose zari zabonye n’ivyo zari zumvise. Mugabo  ishengero rinini rikoranira hamwe, rituma Yezu n’intumwa ziwe babura n’akanya ko gufungura. Kubera ko Yezu yama yihweza, abona yuko intumwa ziwe zirushe. Ababwira ati: “Ni muze mwebge mwenyene ahiherereye mu gahinga, muruhuke gatoya.” Burira ubwato, berekera ku nkengera yo mu buraruko bw’Ikiyaga c’i Galilaya bagana ahantu hatekanye. Mugabo nya shengero rirababona bagenda. N’abandi barumvise ko bagiye. Bose hamwe barirukanga bajana inkengera y’ikiyaga, hanyuma bwa bwato babutanga gushika ku ruhande rwo hakurya!

10 None Yezu yoba yarababaye kubera yuko umwiherero wiwe bawuburabuje? Habe n’intete! Abonye iryo shengero vyaramukoze ku mutima, iryarimwo abantu ibihumbi bari bamurindiriye. Mariko yanditse ati: “Abona ishengero ryinshi, rimutera akagongwe kuko [bari] bameze nk’intama zitagira umwungere: atangura kubigisha vyinshi.” Yezu abo bantu yabafashe nk’abakeneye ivy’impwemu. Bari bameze nk’intama zijuragira zitagira gitabara, zitagira umwungere wo kuzirongora canke kuzikingira. Yezu yari azi yuko abo bantu batobato birengagizwa n’abarongozi b’amadini baruburakigongwe, abari bitezweko kuba abungere b’abitwararitsi. (Yohana 7:47-49) Agirira akagongwe abo bantu, atangura kubigisha “ivy’ubgami bg’Imana.” (Luka 9:11) Urabona yuko Yezu yagiriye abo bantu akagongwe n’imbere nyene y’uko abona ingene bakira ivyo yari agiye kubigisha. Mu yandi majambo, imbabazi zirangwa n’ikibabarwe yagize ntizatumwe n’uko yigishije iryo shengero, ahubwo riho ni zo zatumye abigisha.

“Aramvura ukuboko, amukorako”

11, 12. (a) Mu bihe vya Bibiliya, abanyamibembe bafatwa gute, mugabo Yezu yavyifashemwo gute igihe umuntu “ajejeta imibembe” yamwegera? (b) Ukuba Yezu yarakoze ku munyamibembe, bishobora kuba vyarakoze iki kuri uwo munyamibembe, kandi ni gute ivyo bigaragazwa n’ivyo umuganga umwe yabonye?

11 Yaravyurirwa umutima wo gukiza abantu ububabare. Abantu baba barwaye indwara zitandukanye bariyumvamwo yuko Yezu agira imbabazi, ari co gituma bumva bakwegerewe kuri we. Ivyo canecane vyaragaragaye hamwe “umuntu ajejeta imibembe” yamwegera, ishengero na ryo ririko riramukurikira. (Luka 5:12) Mu bihe vya Bibiliya, abanyamibembe barabakumira kugira ngo ntihagire abandi bandukiza. (Guharūra 5:1-4)  Ariko rero mu nyuma, indongozi z’Abarabi zararemesheje ukubona imibembe mu buryo butagiramwo ikigongwe, bishingira amategeko yabo bwite y’agahahazo. * Mugabo, raba ingene Yezu yishuye uwo munyamibembe: “Haza umunyamibembe kuri we, amwinginga amupfukamiye, at’Ukunze, woshobora kumpumanura. Amugirira akagongwe, aramvura ukuboko, amukorako, ati Ndakunze, humanuka. Imibembe ica imuvako.” (Mariko 1:40-42) Yezu yari azi yuko amategeko atemerera uwo munyamibembe no kuba ari ngaho. Yamara, ha kumwirukana, Yezu yaravyuriwe umutima w’ikigongwe gushika naho akora ikintu kitari citezwe. Yezu yaramukozeko!

12 Woshobora none kwiyumvira ico ivyo vyasigura kuri uwo munyamibembe? Kugira ngo tubitangire ikigereranirizo, rimbura aka karorero. Umuganga umwe yitwa Paul Brand, akaba ari umuhinga mu vyo kuvura imibembe, arigana inkuru y’umunyamibembe yavuye mu gihugu c’Ubuhindi. Igihe nya muganga yariko aramusuzuma, yarashize ikiganza ku rutugu rwa nya munyamibembe, maze abicishije ku musobanuzi asigura ukuntu nya mugabo yari agiye kuvurwa. Buno nyene, nya munyamibembe atangura kurira. Nya muganga abaza ati: “Hari ikintu kibi noba navuze?” Nya musobanuzi abaza uwo musore mu rurimi rwiwe maze yishura ati: “Oya, muganga. Avuze yuko ariko ararira kubera yuko wamushize ikiganza ku rutugu. Imbere y’uko aza ngaha hari haheze imyaka myinshi ata muntu n’umwe amukorako.” Kuri wa munyamibembe yegera Yezu, gukorwako vyari bifise mbere insobanuro ihambaye kuruta. Amaze kumukorako rimwe, iyo ndwara yari yatumye aba ruhebwa yaciye igenda!

13, 14. (a) Yezu yahuye n’umurongo wa bande igihe yariko aregereza igisagara c’i Nayini, kandi ni igiki catumye ivyo bintu biba ibiteye umubabaro bimwe bidasanzwe? (b) Imbabazi za Yezu zamuvyuriye umutima wo gukora iki ku neza ya wa mupfakazi w’i Nayini?

 13 Yaravyurirwa umutima wo gukiza intuntu. Yezu yarababazwa cane n’intuntu abandi baba bafise. Nk’akarorero, rimbura inkuru iri muri Luka 7:11-15. Iyo nkuru yabaye nko mu gihe Yezu yari agejeje ubusuku bwiwe hagati, igihe yashika hafi y’igisagara c’i Galilaya citwa Nayini. Igihe Yezu yashika hafi y’irembo ry’ico gisagara, yahahuriye n’umurongo w’abajanye umuvyimba ku maziko. Ivyo bintu vyari agacamutima bimwe bidasanzwe. Umusore umwe yari yapfuye, akaba ari we mwana w’umuhungu wenyene yari ahari, kandi nyina yari umupfakazi. Igihe kimwe imbere y’aho, bisa n’uko yari yarigeze kuja muri mwene urwo rugendo, ni ukuvuga igihe baja guhamba umugabo wiwe. Ico gihe hoho, yari umuhungu wiwe, kumbure akaba ari we wenyene yari amutunze. Ishengero ryari ryifatanije na nya mupfakazi rishobora kuba ryarimwo abandi bantu bari mu mubabaro bagenda baratura imiborogo bacura intimba, hamwe n’abacuraranzi bagenda bararirimba uturirimbo tw’intuntu. (Yeremiya 9:17, 18; Matayo 9:23) Ariko rero, Yezu ashinga ijisho nya muvyeyi yari yishwe n’intuntu, uwo mugore akabwirizwa kuba yagendera hambavu y’inderuzo yari itwaye ikiziga c’umwana wiwe.

14 Yezu ‘agirira akagongwe’ uwo mugore yari yabuze uwiwe. Yezu avugana ijwi rihumuriza, amubwira ati: “Nta co urira.” Ata wubimusavye, yigira hafi ya nya sandugu, maze ayikorako. Abari bayireruye, hamwe kumbure n’abandi bo muri iryo shengero, barahagarara. Yezu avugana ijwi ry’ububasha, abwira nya kiziga ati: “Muhungu, ndakubariye nti Vyuka.” Ni ibiki vyakurikiye? “Uwari yapfuye aravyuka, aricara, atangura kuvuga,” nk’aho umenga akuwe mw’itiro ryinshi! Haca hakurikira iryungane rikora ku mutima kuruta ayandi rigira riti: “Yezu amuha nyina.”

15. (a) Za nkuru za Bibiliya zerekeye ukuntu Yezu yagize akagongwe zerekana isano irihe hagati y’imbabazi no kugira ico umuntu akoze? (b) Dushobora gute kwigana Yezu muri ivyo?

15 Twigira iki kuri izo nkuru? Kuri imwimwe yose, urabona ko hari isano riri hagati y’imbabazi no kugira ico umuntu akoze. Yezu ntiyashobora kubona ivyago vy’abandi ngo areke kubumvira akagongwe, kandi ntiyashobora kugira mwene izo mbabazi  ngo agende ataco akoze. Dushobora gukurikira akarorero kiwe gute? Kubera yuko turi Abakirisu, turafise ibanga ryo kwamamaza inkuru nziza no guhindura abantu abigishwa. Ubwa mbere na mbere dusunikwa n’urukundo dukunda Imana. Ariko, nitwibuke yuko ico kandi ari igikorwa kiranga imbabazi. Igihe tugirira akagongwe abantu nk’uko Yezu yakabagirira, umutima wacu uzodusunikira ku gukora ivyo dushobora vyose kugira ngo tubabwire inkuru nziza. (Matayo 22:37-39) Tuvuge iki ku vyerekeye kugaragariza imbabazi abo dusangiye ukwizera bariko baracumukura canke batuntuye? Ntidushobora gukiza ugucumukura kwo ku mubiri canke ngo tuzure abapfuye ku gitangaro. Ariko rero, turashobora kugaragaza imbabazi mu ngiro, mu kwibwiriza kubereka ko tubababaye, canke mu kubaronsa imfashanyo bakeneye.Abanyefeso 4:32.

“Data, n’Ubaharire”

16. Umutima ukunze Yezu yari afise wo guharira ivyaha wagaragaye gute n’igihe yari ku giti co kubabarizwako?

16 Yezu yaragaragaje neza na neza urukundo rwa Se mu bundi buryo buhambaye: yari “agabirije guharira.” (Zaburi 86:5) Uwo mutima ukunze waragaragaye mbere n’igihe yari ku giti co kubabarizwako. None igihe yategerezwa kwihanganira urupfu ruteye isoni, igihe imisumari yinjira mu biganza no mu birenge, Yezu yavuze iki? Yoba yasavye Yehova ngo ahane abariko baramwica? Oya nyabuna, mu majambo ya nyuma Yezu yavuze harimwo aya agira ati: “Data, n’ubaharire, kuko batazi ico bakora.”Luka 23:34. *

17-19. Ni mu buryo ubuhe Yezu yagaragaje yuko yahariye intumwa Petero ku bwo kuba yaramwihakanye incuro zitatu?

17 Kumbure akarorero mbere karushirize kuba agakora ku  mutima k’uguharira ivyaha kwa Yezu, gashobora kubonerwa mu buryo yafashe intumwa Petero. Nta gukekeranya yuko Petero yakunda cane Yezu. Ku wa 14 Nisani, mw’ijoro rya nyuma ry’ubuzima bwa Yezu, Petero yamubwiye ati: “Mugenzi, niteguye kujana nawe no mw ibohero no mu rupfu.” Yamara, haheze amasaha makeyi gusa, Petero yarihakanye Yezu incuro zitatu mbere aramwihakana ngo ntanamuzi! Bibiliya iratubwira ivyashitse igihe Petero yamwihakana ubugira gatatu: “Umwami Yesu arakebuka, yitegereza Petero.” Petero arembejwe n’uburemere bw’icaha ciwe, “arenga irembo, araturika ararira.” Igihe Yezu apfiriye handihato kuri uwo musi, iyo ntumwa ishobora kuba yaribajije iti: ‘Ubwo koko Umukama wanje yampariye?’Luka 22:33, 61, 62.

18 Petero ntiyategerezwa kumara igihe kirekire arindiriye inyishu. Yezu yari yazutse mu gitondo co ku wa 16 Nisani, kandi nk’uko biboneka, kuri uwo musi nyene ubwiwe yaragendeye Petero. (Luka 24:34; 1 Ab’i Korinto 15:4-8) Ni kubera iki Yezu yitwararitse muri mwene ubwo buryo budasanzwe iyo ntumwa yari yamwihakanye yivuye inyuma? Yezu ashobora kuba yarashaka gusubiriza umutima mu nda Petero yari yigaye, yuko yari agikundwa be n’uko yari agihabwa agaciro n’Umukama wiwe. Ariko Yezu yarakoze n’ibiruta ivyo mu guhumuriza Petero.

19 Haciye umwanya, Yezu yarabonekeye abigishwa biwe ku Kiyaga c’i Galilaya. Ico gihe, Yezu yarabajije incuro zitatu Petero (uwari yihakanye Umukama wiwe incuro zitatu) ko amukunda. Ahejeje kumubaza ubugira gatatu, Petero yishura ati: “Mugenzi, weho urazi vyose, urazi ko nkunogera.” Mu vy’ukuri, Yezu, uwashobora kubona mu mitima, yari azi neza ko Petero amukunda be n’uko amunogera. Yamara, Yezu yarahaye Petero akaryo ko kwemeza urukundo rwiwe. Turetse ivyo, Yezu yashinze Petero ibanga ryo “[kw]ahura” no “[ku]ragira” “intama” ziwe. (Yohana 21:15-17) Imbere y’aho, Petero yari yashinzwe igikorwa co kwamamaza. (Luka 5:10) Mugabo ubu na ho, mu buryo buranga ukumwizigira bimwe bidasanzwe, Yezu yari amuhaye irindi banga riremereye: kwitwararika abocitse abayoboke ba Kirisitu. Inyuma gatoya, Yezu yarahaye Petero ibanga rihambaye mu gikorwa abigishwa bari bafise. (Ivyakozwe 2:1-41)  Ese ukuntu Petero ategerezwa kuba yarahumurijwe no kumenya yuko Yezu yari yamuhariye kandi akaba yari akimwizigiye!

Woba Uzi “Urukundo rwa Kristo”?

20, 21. Dushobora gute gushika neza ku “[k]umeny[a] urukundo rwa Kristo”?

20 Vy’ukuri, Ijambo rya Yehova riradondora mu buryo bw’akaroruhore urukundo rwa Kirisitu. Ariko none, dukwiye kwakira gute urukundo rwa Yezu? Bibiliya iduhimiriza “[k]umeny[a] urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa.” (Abanyefeso 3:19) Nk’uko twabibonye, inkuru zo mu Njili zivuga ubuzima bwa Yezu be n’ubusuku bwiwe ziratwigisha vyinshi ku vyerekeye urukundo rwa Kirisitu. Ariko rero, gushika neza ku “[k]umeny[a] urukundo rwa Kristo” ntiharimwo gusa kwiga ivyo Bibiliya ivuga ku bimwerekeye.

21 Ijambo ry’Ikigiriki ryahinduwe ngo “kumenya” risigura kumenya “mu buryo buboneka, biciye mu bikorwa.” Iyo tugaragaje urukundo nk’uko Yezu yarugaragaje, tukitanga tutiziganya ku neza y’abandi, tukitwararika kubaronsa ivyo bakeneye tubigiranye imbabazi, tukabaharira tubikuye ku mutima, ni ho dushobora gutahura vy’ukuri inyiyumvo ziwe. Muri ubwo buryo, biciye mu bikorwa turashobora gushika ku “[k]umeny[a] urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa.” Nimuze kandi ntitwibagire yuko uko turushiriza kumera nka Kirisitu, ari ko turushiriza kwiyegereza uwo Yezu yiganye ata kwihenda, uwo na we akaba ari ya Mana yacu y’inyarukundo, Yehova.

^ ing. 11 Amategeko y’Abarabi yavuga yuko ata muntu n’umwe akwiye guhagarara ku metero 1 na santimetero 80 uvuye ku munyamibembe. Mugabo nka hamwe umuyaga waba uriko urahuhuta, uwo munyamibembe yategerezwa n’imiburiburi kugumizwa ku metero 45. Igitabu kimwe (Midrash Rabbah) kiravuga ivyerekeye Umurabi umwe yinyegeza abanyamibembe, be n’uwundi yabatera amabuye kugira ngo ntibamwegere. Gutyo abanyamibembe bari bazi umubabaro wo gutabwa nk’akanuka, kunenwa canke kwumva ko batabashaka.

^ ing. 16 Igihimba ca mbere ca Luka 23:34 carakuwe mu nzandiko zimwezimwe za kera. Ariko rero, kubera yuko ayo majambo tuyasanga mu zindi nzandiko nyinshi zemewe, yarashizwe muri ya Bibiliya yitwa Traduction du monde nouveau no mu zindi mpinduro zitari nke. Biboneka yuko Yezu yariko avuga abasoda b’Abaroma bamumanitse. Ntibari bazi ivyo bariko barakora, kubera yuko batari bazi Yezu uwo yari we vy’ukuri. Ariko ntiwumve, indongozi z’amadini bagiye ingingo y’ukwo kumwica ni bo vyagira cane, kubera yuko bakoze ibintu n’ibigirankana kandi babikorana urwenge. Kuri benshi muri bo, guharirwa ivyaha ntivyashoboka.Yohana 11:45-53.