Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 28

“Wewe Wenyene Ni We Uri Intahemuka”

“Wewe Wenyene Ni We Uri Intahemuka”

1, 2. Ni kubera iki bishobora kuvugwa yuko Umwami Dawidi yari amenyereye guhemukirwa?

UMWAMI DAWIDI yari amenyereye guhemukirwa. Harashitse igihe ingoma yiwe yarimwo uruhagarara isagirizwa n’imigambi y’urwenge, abantu b’ihanga ryiwe bwite baba ari bo bagomba kuyitembagaza. Vyongeye, Dawidi yarahemukiwe na bamwebamwe bo mu bo twokwiteze yuko bobaye abagenzi somambike biwe. Rimbura Mikali, umukenyezi wa mbere wa Dawidi. Mu ntango ‘yagomwe Dawidi,’ akaba kumbure yamushigikira mu bikorwa yakora bijanye n’ubwami. Ariko rero, mu nyuma Mikali ‘yatanguye kumugayira mu mutima,’ mbere akabona yuko yari “umuntu yabaye vyenywe.”1 Samweli 18:20; 2 Samweli 6:16, 20.

2 Mu nyuma haza umuhanuzi bwite wa Dawidi, ari we Ahitofeli. Impanuro yatanga yabonwa nk’iyivuye kuri Yehova ubwiwe. (2 Samweli 16:23) Ariko, mu nyuma uwo mugenzi w’umwizigirwa yarahindutse umuhemu maze yifatanya n’abateguye kugarariza Dawidi. None ni nde yari inkwezi y’ako kaguma? Ni Abusalomu, umwana wa Dawidi bwite! Uwo mugabo yikinga mu kiza “atwara imitima y’Abisirayeli,” yigira umwami. Ubugarariji bwa Abusalomu bwarakomeye cane gushika n’aho biba ngombwa ko Umwami Dawidi ahunga kugira ngo arokore igufa.2 Samweli 15:1-6, 12-17.

3. Ni igiki Dawidi yari yizigiye adakeka?

3 None nta muntu n’umwe yariho yagumye ari intahemuka kuri Dawidi? Mu ngorane zose Dawidi yaciyemwo, yari azi yuko uwo muntu yariho. Uti yari nde? Nta wundi atari Yehova Imana. Dawidi yavuze kuri Yehova ati: “Ku [“ntahemuka,” NW] uzokwiyerekana ur’[“intahemuka,” NW].” (2 Samweli 22:26) Ukudahemuka ni iki, kandi ni gute Yehova atanga akarorero ntangere k’iyo kamere?

 Ukudahemuka Ni Iki?

4, 5. (a) “Ukudahemuka” ni iki? (b) Ukudahemuka gutandukaniye hehe n’ukwizigirwa?

4 Ijambo “ukudahemuka,” nk’uko rikoreshwa mu Vyanditswe vy’Igiheburayo, ni umutima mwiza wifatanya n’ikintu bivuye ku rukundo, kandi ntihagire aho uja gushika intumbero ijanye n’ico kintu ishikijwe. Ntiharimwo ukwizigirwa gusa. Nakare, hari aho umuntu aba umwizigirwa abitumwe gusa n’itegeko. Ukudahemuka kwokwo gushinze imizi ku rukundo. * Vyongeye kandi, ijambo “kwizigirwa” rirashobora gukoreshwa ku bintu bidafise ubuzima. Nk’akarorero, umwanditsi wa Zaburi ukwezi yakwise “icabona [co kw’ijuru] . . . co kwizigirwa” kubera yuko kwama kuboneka mw’ijoro ubudahorereza. (Zaburi 89:37) Mugabo ukwezi ntigushobora kuvugwa yuko ari intahemuka. Kubera iki? Kubera yuko ukudahemuka ari uburyo bwo kugaragaza urukundo, kikaba ari ikintu ibintu bidafise ubuzima bidashobora kugaragaza.

Ukwezi kwitwa icabona co kwizigirwa, mugabo ivyaremwe bifise ubwenge ni vyo vyonyene bishobora vy’ukuri kugaragaza ukudahemuka kwa Yehova

5 Mu nsobanuro yaryo yo mu Vyanditswe, ijambo ukudahemuka ririmwo inyiyumvo y’igishika. Ukuntu ryigaragaza vyerekana yuko hariho ubucuti hagati y’umuntu agaragaza iyo kamere be n’umuntu iyo kamere igaragarizwa. Ukudahemuka  mwene ukwo ntiguhindagurika. Iyo kamere ntimeze nk’imipfunda y’ikiyaga izungagizwa n’imiyaga ihindagurika. Ahubwo riho, ukudahemuka canke urukundo rudahemuka, rurafise ubushobozi bwo gusimba intambamyi zirushirije kuba izigoye.

6. (a) Ukudahemuka kubuze mu bantu ku rugero rungana iki, kandi ivyo vyerekanwa gute muri Bibiliya? (b) Ni ubuhe buryo bwiza kuruta bwo kwiga ukudahemuka ico ari co, kandi kubera iki?

6 Egome, ukudahemuka mwene ukwo ni imbonekarimwe muri iki gihe. Kenshi na kenshi usanga abakunzi ba cane bagira ‘impengamiro yo guhenebera.’ Tuguma turushiriza kwumva ivy’abagabo n’abagore baheba abo bubakanye. (Imigani 18:24; Malaki 2:14-16) Ubuhemu buragirwa birenze ku buryo dushobora gusanga turiko turasubiramwo amajambo y’umumenyeshakazoza Mika agira ati: “[“Intahemuka,” NW] baraherengeteye mw isi.” (Mika 7:2) Naho kenshi usanga abantu banka kugaragaza ubuntu-mvarukundo, ukudahemuka ni kwo kuranga Yehova mu buryo bwibonekeje. Kukaba nkako, uburyo bwiza kuruta bwo kumenya neza na neza ukudahemuka ico ari co ni ukwihweza ingene Yehova agaragaza uwo muce uhambaye cane w’urukundo rwiwe.

Ukudahemuka Ntangere kwa Yehova

7, 8. Bishoboka gute ko tuvuga yuko Yehova wenyene ari we ari intahemuka?

7 Bibiliya ivuga kuri Yehova iti: “Wewe wenyene ni we uri intahemuka.” (Ivyahishuriwe 15:4, NW) Ivyo bishoboka gute? Mbega none abantu n’abamarayika rimwe na rimwe ntibagaragaje ukudahemuka kwibonekeje? (Yobu 1:1; Ivyahishuriwe 4:8) Tuvuge kandi iki kuri Yezu Kirisitu wewe? Mbega none si we “ntahemuka” (NW) mukuru w’Imana? (Zaburi 16:10) None bishoboka gute kuvuga yuko Yehova wenyene ari we ari intahemuka?

8 Ubwa mbere na mbere, niwibuke yuko ukudahemuka ari umuce w’urukundo. Kubera ko ‘Imana ari urukundo,’ ikaba ari yo nyene karanga k’iyo kamere, none ni nde yoshobora kugaragaza ukudahemuka bimwe bishitse kuruta Yehova? (1 Yohana 4:8) Vy’ukuri, abamarayika be n’abantu boshobora kugaragaza  kamere z’Imana, mugabo Yehova wenyene ni we ntahemuka ku rugero rwo hejuru kuruta. Kubera yuko ari “Uwa mbere na mbere,” haciye igihe kirekire rwose agaragaza ubuntu-mvarukundo kuruta ikiremwa ico ari co cose, caba ico kw’isi canke ico mw’ijuru. (Daniyeli 7:9) Kubera ico rero, Yehova ni we yuzuye ukudahemuka. Aragaragaza iyo kamere mu buryo ata kiremwa na kimwe gishobora kubishikako. Rimbura uturorero tumwetumwe.

9. Ni mu buryo ki Yehova ari ‘intahemuka mu bikorwa vyiwe vyose’?

9 Yehova ni “[“intahemuka,” NW] mu bikorwa vyiwe vyose.” (Zaburi 145:17) Mu buhe buryo? Muri Zaburi y’ 136 haratanga inyishu. Ngaho, havugwa ibikorwa vyinshi Yehova yakoze vyo kurokora, dushizemwo kwa kurokorwa ku gitangaro kw’Abisirayeli abacishije mu Kiyaga Gitukura. Mu buryo buri n’ico buvuze, umurongo umwumwe wose urashimikwako n’aya majambo: “Kukw [“ubuntu-mvarukundo bwiwe,” NW] [canke ukudahemuka] [bw]amah’ibihe bidashira.” Iyo Zaburi irimwo mu Bibazo vy’Ukuzirikanako biri ku rupapuro rw’289. Mu gihe usoma iyo mirongo, ntubura kugwishwa mu gahundwe n’uburyo bwinshi Yehova yagaragarije abasavyi biwe ubuntu-mvarukundo. Egome, Yehova aragaragaza ukudahemuka ku basavyi biwe b’abizerwa mu kwumviriza ukuntu batakamba basaba gufashwa, be no mu kugira ico akoze igihe cashinzwe kigeze. (Zaburi 34:6) Urukundo rudahemuka Yehova afitiye abasavyi biwe ntiruhungabana bugingo bagumye ari intahemuka kuri we.

10. Yehova agaragaza gute ukudahemuka ku bijanye n’ingingo mfatirwako ziwe?

10 Vyongeye, Yehova agaragaza ukudahemuka ku basavyi biwe mu kuguma ku ngingo mfatirwako ziwe. Yehova ntameze nk’abantu bahindagura ibintu, bamwe usanga barongorwa n’ivyiyumviro be n’inyiyumvo bihindagurika, we ntaza arata iki atora kiriya mu kuntu abona iciza n’ikibi. Mu myaka ibihumbi n’ibihumbi, ukuntu abona mwene ibi bintu nk’ubupfumu, ugusenga ibigirwamana be n’ubwicanyi ntikwigeze guhinduka. Abicishije ku mumenyeshakazoza wiwe Yesaya, Yehova yavuze ati: “Nzobagenza no mu zabukuru ndi We.” (Yesaya 46:4) Kubera ico, turashobora kwizigira yuko tuzoronkera akunguko  mu gukurikiza ubuyobozi butomoye bwo mu vyo kwigenza runtu dusanga mw’Ijambo ry’Imana.Yesaya 48:17-19.

11. Tanga uturorero twerekana ko Yehova ari umwizigirwa ku vyo yasezeranye.

11 Yehova kandi aragaragaza ukudahemuka mu kuba umwizerwa ku bijanye n’ivyo yasezeranye. Iyo abuye ikintu, kiraranguka. Gutyo Yehova yaravuze ati: “Ijambo ryanje riva mu kanwa kanje . . . ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ivyo ngomba, rizosozera ico naritumye.” (Yesaya 55:11) Mu kuguma ari umwizerwa ku vyo yavuze, Yehova aba agaragaje ukudahemuka ku basavyi biwe. Ntareka ngo bagume bahagaritse umutima barindiriye ikintu adafitiye umugambi wo kuzana. Ukuntu Yehova azwi muri ivyo ntikurimwo amahinyu na gatoyi, ku buryo umusavyi wiwe Yosuwa yashoboye kuvuga ati: “Nta kintu na kimwe mu vyiza vyose Uhoraho yasezeraniye ab’inzu ya Isirayeli kitāshitse: ariko vyose vyarasohoye.” (Yosuwa 21:45) Turashobora rero kwizigira yuko tutazokwigera dutaha zirayoye bitumwe n’uko ngo Yehova yohava ananirwa gushitsa ivyo yasezeranye.Yesaya 49:23; Abaroma 5:5.

12, 13. Ni mu buryo ubuhe ubuntu-mvarukundo bwa Yehova “[bw]amah’ibihe bidashira.”?

12 Nk’uko twabibonye kare, Bibiliya itubwira yuko ubuntu-mvarukundo bwa Yehova “[bw]amah’ibihe bidashira.” (Zaburi 136:1) Ivyo bishoboka gute? Kimwe coco, uguharira ivyaha kwa Yehova kwamaho. Nk’uko vyarimbuwe mu Kigabane ca 26, Yehova ntavyura amakosa ya kera umuntu aba yarahariwe. Kubera yuko “bose bākoze ivyaha, ntibashikīr[e] ubgiza bg’Imana,” umwumwe wese muri twebwe akwiye gukenguruka kuba ubuntu-mvarukundo bwa Yehova ari ubw’ibihe bidahera.Abaroma 3:23.

13 Mugabo kandi ubuntu-mvarukundo bwa Yehova ni ubw’ibihe bidahera no mu bundi buryo. Ijambo ryiwe rivuga yuko umugororotsi “azoba nk’igiti gitewe hafi y’imigezi y’amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma: ic’azokora cose kizomubera ko.” (Zaburi 1:3) Iyumvire igiti gitotahaye amababi yaco atigera yuma! Nk’ukwo nyene, mu gihe duhimbarwa vy’ukuri n’Ijambo ry’Imana, tuzoramba, tugire amahoro, eka  tugire ubuzima bwimbuka. Imihezagiro Yehova ahereza abasavyi biwe b’abizigirwa adahemuka, yamaho. Vy’ukuri, mw’isi nshasha irangwa ubugororotsi Yehova azoshiraho, abantu bagamburuka bazokwibonera ko bagiriwe ubuntu-mvarukundo bwiwe ibihe bidahera.Ivyahishuriwe 21:3, 4.

Yehova “Ntazoheba Abantu Biwe b’Intahemuka”

14. Yehova agaragaza gute ko akenguruka ukudahemuka kw’abasavyi biwe?

14 Yehova yamye nantaryo agaragaza ukudahemuka kwiwe. Kubera yuko Yehova adahindagurika na gato, ukudahemuka agaragariza abasavyi biwe b’abizerwa ntikwigera kuyama. Umwanditsi wa Zaburi yanditse ati: “Uhereye nkiri muto, none ndashāje, ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebge, cank’uruvyaro rwiwe rusēgerereza ivyo kurya. Uhoraho akunda imanza ziroranye, nta[zo]heba [“abantu biwe b’intahemuka,” NW].” (Zaburi 37:25, 28) Ego ni ko, kubera yuko Yehova ari Umuremyi, birakwiriye yuko tumusenga. (Ivyahishuriwe 4:11) Naho ari ukwo, kubera yuko ari intahemuka, Yehova araha agaciro ibikorwa vyacu dukorana ukwizigirwa.Malaki 3:16, 17.

15. Sigura ingene ukuntu Yehova yafashe Abisirayeli bishira ahabona ukudahemuka kwiwe.

15 Mu buntu-mvarukundo bwiwe, incuro nyinshi Yehova arafasha abasavyi biwe igihe bari mu mubabaro. Umwanditsi wa Zaburi atubwira ati: “Azigama ubugingo bg’abakunzi biwe, abarokora mu maboko y’abanyakibi.” (Zaburi 97:10) Rimbura ukuntu yafashe ihanga rya Isirayeli. Abisirayeli bamaze kurokorwa ku gitangaro baciye mu Kiyaga Gitukura, bamenyesheje icese Yehova mu ruririmbo bati: “Kubg’[“ubuntu-mvarukundo bwawe,” NW] [canke urukundo rudahemuka] warōngōye abantu wacunguye.” (Kuvayo 15:13) Ukwo kurokorwa kwabereye ku Kiyaga Gitukura nta mazinda yuko cari igikorwa Yehova akoze kiranga urukundo rudahemuka. Mu nyuma Musa yabwiye Abisirayeli ati: “Icatumye Uhoraho abakunda, akabatoranya, s’uko mwarusha ayandi mahanga yose ubginshi; mbere mwar’ubusa hanyuma y’ayandi yose. Ariko n’uk’Uhoraho abakunda, akagomba gushitsa indahiro yarahiye ba sogokuruza banyu; ni co catumye Uhoraho abakūzay’ububasha bgiwe bginshi,  akabagobōtora, akabakūra mu nzu y’ubuja, no mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa.”Gusubira mu Vyagezwe 7:7, 8.

16, 17. (a) Ni ukubura ugukenguruka kuvuna umutima ukuhe Abisirayeli bagaragaje, yamara Yehova yabagaragarije gute imbabazi? (b) Abisirayeli benshi berekanye gute yuko ‘batari bagishobora kugarurwa,’ kandi ni akarorero akahe ko kutuburira ivyo biduha?

16 Ariko ntiwumve, Abisirayeli tubafashe bwa hanga baranse kugaragaza ko bakenguruka ubuntu-mvarukundo bwa Yehova, kubera yuko aho bamariye gucungurwa ‘batasivye gucumura kuri Yehova bakagarariza Isumba vyose.’ (Zaburi 78:17) Mu binjana n’ibindi, baragararije incuro n’izindi, barata Yehova maze bahindukirira imana z’ikinyoma, baja no mu gukora ibintu vya gipagani ata co vyabazanira atari uguhumana. Yamara, n’aho nyene Yehova ntiyigeze ahagarika isezerano ryiwe. Ahubwo riho, abicishije ku mumenyeshakazoza Yeremiya, Yehova yaringinze abasavyi biwe ati: “Garuka, yewe Isirayeli Inamusubiranyuma, . . . Sinzokurābana ishavu, kuko nd[i] [“intahemuka,” NW].” (Yeremiya 3:12) Ariko rero, nk’uko bivugwa mu Kigabane ca 25, benshi mu Bisirayeli ntibagize umutima wo kugaruka. Kukaba nkako, “[ba]shinyagurira izo ntumwa z’Imana, bagakēngēra amajambo yayo, bagatwenga abo yavugisha.” Vyavuyemwo iki? Amaherezo, “uburake bg’Uhoraho bgabaye ku bantu biwe, [ntibaba ba]gishobora kugarurwa.”2 Ngoma 36:15, 16.

17 Ivyo bitwigisha iki? Bitwigisha yuko ukudahemuka kwa Yehova kudapfa ivyo kwemeye canke ngo guhendwe. Ego niko, Yehova “yuzuye . . . ubuntu [mvarukundo],” kandi arahimbarwa no kugira ikigongwe igihe hari imvo yo kukigira. Ariko none bigenda gute mu gihe umunyakibi agaragaje ububi ntiyemere gukosorwa? Muri mwene ico gihe, Yehova aguma ku ngingo mfatirwako ziwe bwite zigororotse, maze agaca urubanza rw’igihano. Nk’uko Musa yabibwiwe, ‘ntaho Yehova azokura ku muntu igihano.’Kuvayo 34:6, 7, NW.

18, 19. (a) Ni gute ukuba Yehova ahana ababisha ubwavyo ari igikorwa kiranga ukudahemuka? (b) Ni mu buryo ubuhe Yehova azogaragariza ukudahemuka abasavyi biwe bahamwe gushika n’aho bicwa?

18 Ukuba Imana ihana ababisha ubwavyo ni igikorwa c’ukudahemuka.  Uti gute? Ikintu kimwe kibigaragaza tugisanga mu gitabu c’Ivyahishuriwe mw’itegeko Yehova yahaye abamarayika indwi rigira riti: “Ni mugende, musuke kw isi izo nzavya ndwi z’uburake bg’Imana.” Igihe umumarayika agira gatatu asutse urwavya rwiwe “mu nzūzi no mu masōko,” bino bicika amaraso. Maze uwo mumarayika abwira Yehova ati: “Uragororotse, uriho kandi wamyeho, [“we Ntahemuka,” “NW”], kuk’uciye iryo teka. Bavishije amaraso y’abera n’ay’abavugishijwe nawe, kand’amaraso nyene ni yo ubahaye ngo banywe: birababereye.”Ivyahishuriwe 16:1-6.

Abagaragaje ko ari intahemuka gushika n’aho bapfa, Yehova azobibukana ukudahemuka kandi abazure

19 Urabona yuko igihe uwo mumarayika ashitse hagati mu butumwa yariko arashikiriza, avuga ko Yehova ari “we Ntahemuka.” Kubera iki? Kubera yuko mu gusangangura ababisha, Yehova aba ariko aragaragaza ukudahemuka ku basavyi biwe, benshi muri bo bakaba barahamwe gushika n’aho bicwa. Abigiranye ukudahemuka, mwene abo bantu Yehova abandanya kubibuka neza. Arafise icipfuzo gikomeye co gusubira kubona abo bizerwa bari barapfuye, kandi Bibiliya iremeza yuko afise umugambi wo kubaha impera mu kubazura. (Yobu 14:14, 15) Yehova ntiyibagira abasavyi biwe b’intahemuka kubera gusa  yuko batakiri bazima. Ahubwo nyabuna, “kuri [we abo] bose bariho.” (Luka 20:37, 38) Umugambi Yehova afise wo gusubiza bazima abantu yibuka ni ikimenyamenya gikomeye c’ukudahemuka kwiwe.

Bernard Luimes (haruguru) na Wolfgang Kusserow (hagati) bishwe n’Abanazi

Moses Nyamussua yicishijwe icumu n’akagwi k’ivya politike

Urukundo Rudahemuka rwa Yehova Rurugurura Inzira y’Ubukiriro

20. “[I]nzavya z’ikigongwe” ni bande, kandi Yehova abagaragariza gute ukudahemuka?

20 Muri kahise hose, Yehova yaragaragarije abantu b’abizigirwa ukudahemuka kwibonekeje. Mu vy’ukuri, Yehova aramaze imyaka ibihumbi n’ibihumbi iheze “yihangananiye imbabazi nyinshi inzavya z’ukuraka, ziteguriwe guhona.” Kubera iki? “Kugira ngo yerekanire ubutunzi bg’ubgiza b[wiwe] ku nzavya z’ikigongwe, izo yiteguriye guha ubgiza kera.” (Abaroma 9:22, 23) Izo “nzavya z’ikigongwe” ni abafise imitima igororotse basizwe  impwemu yera kugira ngo bazoraganwe na Kirisitu mu Bwami bwiwe. (Matayo 19:28) Mu kwugururira izo nzavya z’ikigongwe inzira y’ubukiriro, Yehova yagumye ari intahemuka kuri Aburahamu, uwo yari yarasezeraniye ati: “Mu ruvyaro rwawe ni ho amahanga yose yo mw isi azo[kwihesh]a umugisha, kuko wanyumviye.”Itanguriro 22:18.

Bivuye ku kudahemuka kwa Yehova, abasavyi biwe bose b’abizerwa barafise icizigiro kitanyiganyiga c’ubuzima bwo muri kazoza

21. (a) Ni gute Yehova agaragariza ukudahemuka “ishengero ryinshi” bafise icizigiro co kurokoka “wa mubabaro mwinshi”? (b) Ukudahemuka kwa Yehova wewe wumva kugusunikira ku gukora iki?

21 Yehova aragaragariza ukudahemuka nk’ukwo nyene “ishengero ryinshi,” bano bakaba biteze kurokoka “wa mubabaro mwinshi” be n’ukubaho ibihe bidahera mw’iparadizo kw’isi. (Ivyahishuriwe 7:9, 10, 14) Naho abasavyi biwe ari abanyagasembwa, Yehova abigiranye ukudahemuka arabaha akaryo ko kuzobaho mw’iparadizo yo kw’isi. Ivyo abigira gute? Abigaragaza abicishije ku ncungu, bukaba ari bwo buryo buhambaye kuruta ubundi Yehova yagaragarijemwo ukudahemuka kwiwe. (Yohana 3:16; Abaroma 5:8) Ukudahemuka kwa Yehova kurakwegera abafise mu mitima yabo inzara y’ukugororoka. (Yeremiya 31:3) None wewe ntiwumva urushirije kwiyegereza Yehova ku bw’ukudahemuka yagaragaje kandi azogaragaza? Kubera yuko twipfuza kwiyegereza Imana, ese twokwitabira urukundo rwiwe mu gukomeza umwiyemezo wacu wo kumukorera turi intahemuka.

^ ing. 4 Birahambaye kuba ijambo ryahinduwe ngo “ukudahemuka” muri 2 Samweli 22:26 ahandi rihindurwa ngo “ubuntu mvarukundo” canke “urukundo rudahemuka.”NW.