Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 30

“Mugendere mu Rukundo”

“Mugendere mu Rukundo”

1-3. Igihe twiganye akarorero ka Yehova ko kugaragaza urukundo havamwo iki?

“GUTANGA kuzana [agahimbare], kuruta guhabga.” (Ivyakozwe 20:35) Ayo majambo Yezu yavuze arashimika kuri uku kuri guhambaye: Urukundo ruzira ubwikunzi ruri n’ivyiza ruzana. Naho haba agahimbare kenshi mu kuronka urukundo, haraba mbere agahimbare kenshi kuruta mu gutanga canke kugaragariza abandi urukundo.

2 Ivyo nta n’umwe abizi neza kuruta uko Dawe wacu wo mw’ijuru abizi. Nk’uko twabibonye mu bigabane bitangurira iki muri kino gihimba, Yehova ni we karorero ruheta k’urukundo. Nta n’umwe yagaragaje urukundo mu buryo buhambaye canke mu kiringo kirekire kuruta uko we yarugaragaje. None vyoba bitangaje kuba Yehova yitwa “Imana ihimbawe”?1 Timote 1:11, UB.

3 Imana yacu y’inyarukundo ishaka ko tugerageza kumera nka yo, na canecane mu bijanye n’ukugaragaza urukundo. Mu gitabu c’Abanyefeso 5:1, 2 hatubwira hati: “Mwīgāne Imana, nk’abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo.” Iyo twiganye akarorero ka Yehova ko kugaragaza urukundo, turaronka agahimbare kenshi kuruta kava mu gutanga. Turagira kandi umunezero wo kumenya yuko turiko turahimbara Yehova, kubera ko Ijambo ryiwe riduhimiriza ‘gukundana.’ (Abaroma 13:8) Ariko hariho kandi izindi mvo zituma dukwiye “[k]ugender[a] mu rukundo.”

Igituma Urukundo Ari Ntahara

4, 5. Ni kubera iki bihambaye yuko tugaragariza urukundo ruranga ukwitanga abo dusangiye ukwizera?

4 Ni kubera iki bihambaye yuko tugaragariza urukundo abo dusangiye ukwizera? Tubivuze mu buryo bworoshe, urukundo ni kamere nyamukuru y’Ubukirisu bw’ukuri. Tudafise urukundo ntitwoshobora kugiranira ubucuti bwa somambike n’Abakirisu bagenzi bacu, kandi igihambaye kuruta, twoba ataco tumaze  mu nyonga za Yehova. Rimbura ingene Ijambo ry’Imana rishira ahabona ukwo kuri.

5 Mw’ijoro rya nyuma ry’ubuzima bwiwe bwo kw’isi, Yezu yabwiye abayoboke biwe ati: “Ndabaha icagezwe gisha: ni mukundane; nk’uko nabakunze, abe ari ko namwe mukundana. Ni mwagiriranira urukundo, ni ho bose bazomenya ko mur’abigishwa banje.” (Yohana 13:34, 35) “Nk’uko nabakunze”—egome, dutegekwa kwerekana urukundo nk’urwo Yezu yagaragaje. Mu Kigabane ca 29, twabonye yuko Yezu yatanze akarorero kibonekeje mu kugaragaza urukundo ruzira ubwikunzi, agafata ivyo abandi bari bakeneye n’ivyabaraza ishinga akabishira imbere y’ivyiwe. Natwe nyene dutegerezwa kugaragaza urukundo ruranga ukwiyima, kandi ivyo dutegerezwa kubikora mu buryo butomoye cane gushika naho urukundo rwacu mbere n’abantu bo hanze y’ishengero rya gikirisu barubona. Mu vy’ukuri, ugukunda abavukanyi mu buryo buranga ukwitanga ni ikimenyetso kiranga ko turi abayoboke nyakuri ba Yezu Kirisitu.

6, 7. (a) Tuzi gute yuko Ijambo rya Yehova riha agaciro kanini ukugaragaza urukundo? (b) Amajambo ya Paulo yanditse mu gitabu ca 1 Ab’i Korinto 13:4-8 ashimika ku muce uwuhe w’urukundo?

6 Vyogenda gute nka hamwe urukundo rwoba rubuze muri twebwe? Intumwa Paulo yavuze ati: “Ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga, cank’icuma kivuzwa kigasāma.” (1 Ab’i Korinto 13:1) Icuma kivuzwa kigasāma gitanga urujwi rujwangaraye. Tuvuge iki ku vyerekeye umuringa uvuga? Izindi mpinduro zivuga ngo “icuma kimena amatwi” canke “icuma kijegera.” Mbega ibigereranirizo bibereye! Umuntu atagira urukundo ameze nk’igicurarangisho kivuza urwamo, kijwangarara kigatuma umuntu azibira amatwi aho kwegera ngo yumvirize. None umuntu mwene uwo ashobora gute kugiriranira ubucuti n’abandi? Paulo yavuze kandi ati: “Naho nogira ukwizera kwose, ngashobora gukūrah’imisozi, ariko ntagira urukundo, noba nd’ubusa.” (1 Ab’i Korinto 13:2) Iyumvire gatoyi: umuntu atagira urukundo ‘ntaco amaze,’ (UB) naho yorangura ibikorwa bimeze gute! None ntibitomoye kuba Ijambo rya Yehova rishira agaciro kanini ku kugaragaza urukundo?

7 Ariko none, dushobora gute kugaragaza iyo kamere mu vyo  tugiranira n’abandi? Ivyo kugira tuvyishure, nimuze twihweze amajambo ya Paulo dusanga mu 1 Ab’i Korinto 13:4-8. Iyo mirongo ntishimika ku rukundo Imana idukunda canke ngo ishimike ku rukundo dukunda Imana. Ahubwo riho, Paulo yashimitse ku kuntu dukwiye kugaragarizanya urukundo. Yadondoye ibikorwa kanaka urukundo ruri n’ivyo rutari.

Ico Urukundo Ruri

8. Kwihangana bishobora kudufasha gute mu vyo tugiranira n’abandi?

8 “Urukundo rurihangana.” Kwihangana bisobanura kurenza ku vyo abandi botugirira. (Ab’i Kolosayi 3:13) None ntidukeneye mwene ukwo kwihangana? Kubera yuko dukorera hamwe turi ibiremwa bidatunganye, birumvikana vy’ukuri yuko vyoshika abavukanyi bacu b’Abakirisu bakadushavuza, kandi natwe vyoshika tukabashavuza. Mugabo ukwihangana n’ukwigumya birashobora kudufasha guhangana n’udukosa dutoduto twihanganira mu migenderanire tugiranira n’abandi, ata guhungabanya amahoro y’ishengero.

9. Ni mu buryo ubuhe dushobora kugaragariza abandi ko tugira neza?

 9 “Urukundo . . . rugira neza.” Ukugira neza kugaragazwa n’ibikorwa ngirakamaro be n’amajambo aranga ukwitwararikana. Urukundo ruratuvyurira umutima wo kurondera uburyo bwo kugirira neza abandi, canecane abafise ivyo bakeneye kuruta abandi. Nk’akarorero, uwo dusangiye ukwizera ageze mu zabukuru ashobora kuba ari inyakamwe, akaba kandi akeneye kugenderwa ngo aremeshwe. Umuvyeyi yirerana abana canke umuvukanyikazi aba mu rugo aho abarugize badasangiye idini ashobora kuba akeneye imfashanyo kanaka. Umuntu arwaye canke ahanganye n’ingorane kanaka, ashobora kuba akeneye kubwirwa amajambo aranga ubugwaneza avuye ku mukunzi w’intahemuka. (Imigani 12:25; 17:17) Iyo twibwirije kugaragaza ukugira neza muri mwene ubwo buryo, tuba tugaragaje yuko urukundo rwacu ari urw’ukuri.2 Ab’i Korinto 8:8.

10. Urukundo rudufasha gute gushigikira ukuri no kukuvuga, mbere n’igihe vyoba bitoroshe kubigira?

10 “Urukundo . . . runezeranwa n’ukuri.” Iyindi mpinduro igira iti: “Urukundo rwifatanya n’ukuri rubigiranye umunezero.” Urukundo rudusunikira ku gushigikira ukuri no ku ‘kuvugana ivy’ukuri na bagenzi bacu.’ (Zekariya 8:16) Nk’akarorero, mu gihe uwo dukunda yakoze icaha gikomeye, urukundo dukunda Yehova be na nyene gucumura, ruzodufasha gushigikira ingingo mfatirwako z’Imana ha kugerageza gukingira ikibaba ico kibi, kugerageza kugisigura, canke mbere kugerageza kubesha ku bicerekeye. Ego ni ko, ukuri kw’ibiba vyabaye gushobora kugora kwemera. Mugabo nitwagumiza mu mutima ineza y’uwo dukunda, tuzokwipfuza yuko ahabwa kandi yemera ugutozwa indero kurangwa n’urukundo kuva ku Mana. (Imigani 3:11, 12) Kubera turi Abakirisu b’abanyarukundo, twipfuza kandi “kugira ingeso nziza muri vyose.”Abaheburayo 13:18.

11. Kubera yuko urukundo “rwihanganira vyose,” dukwiye kwihatira gukora iki ku bijanye n’udukosa tw’abo dusangiye ukwemera?

11 “Urukundo . . . rurenzako muri vyose.” Iyo mvugo ijambo ku rindi isigura “ibintu vyose rurabipfuka.” (Kingdom Interlinear) Muri 1 Petero 4:8 hagira hati: “Urukundo rupfuka ivyaha vyinshi.” Egome, Umukirisu ayoborwa n’urukundo ntaba ashashaye gushira ahabona utunenge twose be n’udukosa twose  tw’abavukanyi biwe b’Abakirisu. Mu bihe vyinshi, utwo dukosa uwo musangiye ukwizera yakoze tuba ari dutoduto mu bisanzwe, kandi turashobora gupfukwa n’urukundo.Imigani 10:12; 17:9.

Urukundo ruradusunikira ku kwizigira abavukanyi bacu

12. Intumwa Paulo yerekanye gute yuko yizera ibirushirije kuba vyiza ku vyerekeye Filemoni, kandi akarorero ka Paulo gashobora kutwigisha iki?

12 “Urukundo . . . rwizera vyose.” Impinduro y’uwitwa Moffat ivuga yuko urukundo “rwama nantaryo rushashaye kwizera ibirushirije kuba vyiza.” Ntirutuma tuza turikeka uwo dusangiye ukwizera, dukekeranya ku mvo yose ituma akora ibintu. Urukundo ruradufasha “kwizera ibirushirije kuba vyiza” ku vyerekeye abavukanyi bacu, be no kubizigira. * Ehe raba akarorero mw’ikete Paulo yandikiye Filemoni. Paulo yariko yandika kugira ngo aremeshe Filemoni kwakirana ubugwaneza igaruka ry’umushumba wiwe Onesimo yari yaratorotse, akaba yari yaracitse Umukirisu. Ha kugira ngo Paulo agerageze guhata Filemoni, yabimusavye yishimikije urukundo. Yaraseruye ko yizigira yuko Filemoni yokoze ibigororotse, avuga ati: “Nkwandikiye nizigiye k’uzonyumvira, nzi yuk’uzokora n’ibiruta ivyo mvuze.” (Umurongo wa 21) Igihe urukundo rudusunikira ku guserura mwene ukwo kwizigira dufitiye abavukanyi bacu, tubabonamwo ibirushirije kuba vyiza.

13. Dushobora kwerekana gute yuko twizigira ibirushirije kuba vyiza ku bavukanyi bacu?

13 “Urukundo . . . rwizigira vyose.” Nk’uko nyene urukundo rwizera, no kwizigira rurizigira. Mu gihe dusunikwa n’urukundo, turizigira ikirushirije kuba ciza ku bavukanyi bacu. Nk’akarorero, mu gihe umuvukanyi ‘abonetseko icaha,’ turizigira yuko azokwakira neza utwigoro turanga urukundo two kumubogora. (Ab’i Galatiya 6:1) Turizigira kandi yuko abagoyagoya mu kwizera bazogarura intege. Turihanganira mwene abo bantu, mu gukora uko dushoboye kugira ngo tubafashe gukomera mu kwizera. (Abaroma 15:1; 1 Ab’i Tesalonike 5:14) N’iyo nyene uwo dukunda akebeje inzira, ntidutakaza ukwizigira yuko umusi uri izina azokubita agatima mpembero maze akagaruka kuri Yehova,  nka wa mwana w’igishushungwe avugwa mu kigereranirizo Yezu yatanze.Luka 15:17, 18.

14. Ni mu buryo ubuhe ukwihangana kwacu kwohava kugeragezwa mw’ishengero, kandi urukundo ruzodufasha kuvyakira gute?

14 “Urukundo . . . rwihanganira vyose.” Ukwihangana bituma dushobora guhagarara dushikamye igihe duhanganye n’imibabaro canke ingorane. Ibigerageza ukwihangana ntibiva gusa hanze y’ishengero. Rimwe na rimwe, hari aho duhura n’ibigeragezo bivuye mw’ishengero. Bitumwe n’agasembwa twarazwe, abavukanyi bacu vyoshobora gushika rimwe na rimwe ico twari tubitezeko ntigishoboke. Amajambo asunitswe n’impwemu yoshobora kutubabaza. (Imigani 12:18) Kumbure ikibazo co mw’ishengero nticatunganijwe nk’uko twiyumvira ko cari gutunganywa. Inyigenzo y’umuvukanyi kanaka twari twizigiye yoshobora kutubabaza, igatuma twibaza duti: ‘Bishoboka bite ko Umukirisu akora ibintu nk’ivyo?’ Mbega none mu gihe tuzoba turi mu bihe mwene ivyo, twoba tuzoca twiyonkora kw’ishengero kandi tugahagarika gukorera Yehova? Nta vyo tuzogira nitwaba dufise urukundo! Egome, urukundo ruraturinda kutabona udukosa tw’umuvukanyi kanaka ku buryo twoshobora no kutaba tukibona ikintu ciza na kimwe muri we canke mw’ishengero turifatiye hamwe. Urukundo rutuma dushobora kuguma turi abizerwa ku Mana be no kuguma dushigikira ishengero, tutaravye ivyo uwundi muntu w’umunyagasembwa yoshobora kuvuga canke gukora.Zaburi 119:165.

Ico Urukundo Rutari

15. Ishari ritabereye ni iki, kandi urukundo rudufasha gute kwirinda iyo nyiyumvo mbi?

15 “Urukundo ntirugira ishari.” Ishari ritabereye rirashobora gutuma tunohokera ivyo abandi bafise: nk’ivyo batunze, uduteka batewe canke ubushobozi bwabo. Mwene iryo shari ni inyiyumvo irangwa n’ubwikunzi kandi mbi, ku buryo mu gihe ridacungewe, rishobora guhungabanya amahoro y’ishengero. None ni igiki kizodufasha kwirinda “ishari”? (Yakobo 4:5, UB) Tukivuze mw’ijambo rimwe, ni urukundo. Iyo kamere y’agaciro irashobora gutuma tunezeranwa n’abo tubona yuko bafise ivyiza kanaka mu buzima twebwe ubwacu tudafise. (Abaroma 12:15) Urukundo ruradufasha kutabona yuko ubwacu tubabajwe  n’igihe hari umuntu akejwe ku bw’ubushobozi budasanzwe afise, canke igihe ashitse ku bintu bihambaye.

16. Nimba vy’ukuri dukunda abavukanyi bacu, ni kubera iki twokwirinda kwikakisha ku vyo turiko turarangura mu murimo wa Yehova?

16 “Urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza.” Urukundo rutuma twirinda guhayagiza ubuhanga tuzi canke ivyo twaranguye. Nimba vy’ukuri dukunda abavukanyi bacu, mbega vyoshoboka ko twama twihayagiza ku vyo turangura mu busuku canke ku vy’uduteka twatewe mw’ishengero? Ukwo kwikakisha gushobora guca abandi intege, kugatuma biyumvamwo yuko basa n’abari hasi. Urukundo ntirutwemerera kwihayagiza ku vyo Imana ireka tukarangura mu murimo wayo. (1 Ab’i Korinto 3:5-9) Nakare, urukundo “ntirwihimbaza,” canke nk’uko impinduro imwe ibivuga, urukundo “ntirushima ivyiyumviro bihinguye vyerekeye ubuhambare bwarwo bwite.” Urukundo rutuma twirinda kubona ko turuta abandi.Abaroma 12:3.

17. Urukundo rudusunikira ku kwubahiriza abandi gute, kandi ni inyigenzo iyihe duheza tukirinda?

17 “Urukundo . . . ntirukora ibiteye isoni.” Umuntu akora ibiteye isoni yigenza mu buryo butabereye canke bubabaza abandi. Mwene iyo ngendo ntirangwa n’urukundo, kubera yuko yerekana ko umuntu atitwararika inyiyumvo z’abandi be n’ukumererwa neza kwabo. Ibihushanye n’ivyo, mu rukundo harimwo ubuntu budusunikira ku kwubahiriza abandi. Urukundo rutuma tugira inyifato nziza, tukagira inyigenzo yemerwa n’Imana kandi tukubaha abo dusangiye ukwizera. Gutyo rero, urukundo ntiruzodukundira gukora “ibiteye isoni,” ni ukuvuga yuko vy’ukuri tutazogira inyifato n’imwe yosesema abavukanyi bacu b’Abakirisu canke yobababaza.Abanyefeso 5:3, 4.

18. Ni kubera iki umuntu w’umunyarukundo adasaba yuko ikintu cose cokorwa nk’uko we abishaka?

18 “Urukundo . . . ntirurondera ivyarwo.” Iyindi mpinduro ngaha ihavuga iti: “Urukundo ntiruguma rukovya ku kuntu ubwarwo rubona ibintu.” Umuntu w’umunyarukundo ntasaba yuko ikintu cose cokorwa nk’uko ashaka, nk’aho umengo ivyiyumviro vyiwe ntivyigera bibamwo amahinyu. Ntahendahenda abandi mu gukoresha ubushobozi afise bwo gushwirura kugira ngo acinye abafise iciyumviro gitandukanye n’iciwe. Mwene  ukwo kudakurwa kw’ijambo kwoba guhishura ubwibone kanaka, Bibiliya na yo ikaba ivuga iti: “Ubgibone bgitangira imbere y’uguhona.” (Imigani 16:18) Nimba vy’ukuri dukunda abavukanyi bacu, tuzokwubahiriza ukuntu babona ibintu, kandi aho bishoboka, tuzokwerekana umutima ukunze wo kwiyorosha. Agatima k’ukwiyorosha karajanye n’amajambo ya Paulo agira ati: “Ntihagire umuntu ababara ivyiwe, arikw ababare ivya mugenzi we.”1 Ab’i Korinto 10:24.

19. Urukundo rudufasha kuvyakira gute iyo abandi batubabaje?

19 “Urukundo . . . ntirugira ishavu, ntirubika akabi mu nda.” (UB) Urukundo ntirwihutira gushavuzwa n’ivyo abandi bavuze canke bakoze. Ego ni ko, ni ibisanzwe kubabara igihe abandi batubabaje. Mugabo, naho nyene twoba dufise imvo zumvikana zituma dushavura, urukundo ntirutwemerera kuguma dushavuye. (Abanyefeso 4:26, 27) Ntitwobika amajambo ababaza canke ibikorwa bibabaza, nk’aho umengo twoba tuvyandika mu gitabu c’amaraporo kugira ngo ntituze tuvyibagire. Ahubwo riho, urukundo ruradusunikira ku kwigana Imana yacu y’inyarukundo. Nk’uko twabibonye mu Kigabane ca 26, Yehova araharira ivyaha igihe hariho imvo yumvikana yo kubiharira. Iyo aduhariye, aribagira, ivyo bikaba bishaka kuvuga yuko ataduharurako ivyo vyaha muri kazoza. None ntidukenguruka kuba Yehova atabika akabi mu nda?

20. Dukwiye kugira inyifato iyihe mu gihe uwo dusangiye ukwizera aguye mu caha bigatuma ahamerererwa nabi?

20 “Urukundo . . . ntirunezererwa ukugabitanya kw’abandi.” Impinduro imwe (The New English Bible) ngaha ihavuga iti: “Urukundo . . . ntirwigamba ku vyaha abandi bantu bakoze.” Impinduro y’uwitwa Moffat yo igira iti: “Urukundo ntirwigera ruhimbarwa igihe abandi bakoze ikibi.” Urukundo ntirunezererwa ukugabitanya, ari co gituma tutarenza uruho rw’amazi ku kutigenza runtu kw’ubwoko na bumwe. None tugira inyifato iyihe mu gihe uwo dusangiye ukwizera aguye mu caha maze bigatuma ahamerererwa nabi? Urukundo ntiruzoreka ngo tunezerwe, nk’aho umengo dushaka kuvuga ngo ‘Awa! Uworukarisha rwomumwa!’ (Imigani 17:5) Ariko rero, turanezererwa igihe  umuvukanyi kanaka yari yaguye mw’ikosa ateye intambwe zibereye kugira ngo avyuke mu buryo bw’impwemu.

“Inzira Irushiriza Kuba Nziza”

21-23. (a) Paulo yashaka kuvuga iki igihe yavuga ngo “urukundo nta ho rushira”? (b) Ni igiki kirimburwa mu kigabane ca nyuma?

21 “Urukundo nta ho rushira.” Paulo yashaka kuvuga iki igihe yavuga ayo majambo? Nk’uko biboneka mu makikuro y’ico canditswe, yariko ararimbura ingabire z’impwemu zaboneka mu Bakirisu bo mu ntango. Izo ngabire zakora bwa bimenyetso vy’uko Imana yaraba ryiza iryo shengero ryari riherutse kuvuka. Mugabo si Abakirisu bose bari bashoboye gukiza, kuvuga ubuhanuzi canke kuvuga mu ndimi. Ariko rero, ivyo nta co vyari bitwaye; izo ngabire zakora ku gitangaro amaherezo nticobujije ko zihagarara. Yamara, hariho ikindi kintu cogumyeho, kikaba ari ikintu Umukirisu wese yashobora gutsimbataza. Cari igihambaye, ikiramba, kuruta iyindi ngabire iyo ari yo yose yo gukora  igitangaro. Mu bisanzwe, ico kintu Paulo yacise “inzira irushiriza kuba nziza.” (1 Ab’i Korinto 12:31) None iyo “nzira irushiriza kuba nziza” yari iyihe? Yari inzira y’urukundo.

Abasavyi ba Yehova bamenyekanira ku rukundo bagiriranira

22 Si ivy’imbeshere, urukundo rwa gikirisu Paulo yadondoye “nta ho rushira,” ivyo bikaba bishaka kuvuga yuko rutazokwigera rurangira. Gushika uyu musi, urukundo rwa kivukanyi ruranga ukwiyima ni rwo ruranga abayoboke nyakuri ba Yezu. None ntitubona ikimenyamenya ca mwene urwo rukundo mu mashengero y’abasavyi ba Yehova yo kw’isi yose? Urwo rukundo ruzokwamaho ibihe bitazohera, kubera yuko Yehova asezeranira ubuzima budahera abasavyi biwe b’abizigirwa. (Zaburi 37:9-11, 29) Ese twobandanya gukora ivyo dushoboye kugira ngo “[t]ugendere mu rukundo.” Ivyo tubigize, turashobora kuronka umunezero mwinshi kuruta uva ku gutanga. N’ibiruta ivyo, turashobora kubandanya kubaho, emwe kubandanya kwiberaho ibihe bidahera, mu kwigana Imana yacu y’inyarukundo Yehova.

23 Muri iki kigabane gisozera iki gihimba kivuga ivy’urukundo, twarimbuye ingene dushobora kugaragarizanya urukundo. Ariko turavye uburyo bwinshi twungukira ku rukundo rwa Yehova, tutibagiye ububasha bwiwe, ubutungane bwiwe be n’ubukerebutsi bwiwe, vyoba vyiza twibajije duti: ‘Nshobora gute kwereka Yehova ko vy’ukuri ndamukunda?’ Ico kibazo kirarimburwa mu kigabane cacu ca nyuma.

^ ing. 12 Ariko ntiwumve, urukundo rw’Abakirisu ntirwizigira gushika naho ruhendwa. Bibiliya iduhimiriza iti: “[M]witegerez[e] abazana ivyo gutandukanya n’ibitsitaza, . . . mubazibukire.”Abaroma 16:17.