Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwiyegereze Yehova

 IKIGABANE CA 25

‘Imbabazi Zirangwa n’Ikibabarwe z’Imana Yacu’

‘Imbabazi Zirangwa n’Ikibabarwe z’Imana Yacu’

1, 2. (a) Mu bisanzwe iyo umwana arize nyina agira iki? (b) Ni inyiyumvo izihe zikomeye kuruta imbabazi za nyina w’umwana?

NI MU gicugu, umwana ararize. Buno nyene, nyina aciye avyuka. Kuva uruyoya rwiwe ruvutse, ntarasubira gutora agatiro neza. Yaramenye gutandukanya uburyo bunyuranye uwo mwana arira. Kubera ico, kenshi arashobora kumenya nimba uruyoya rwiwe rukeneye kwonka, kubumbatirwa canke kwitwararikwa mu bundi buryo. Ariko imvo ituma uwo mwana arira yaba ari iyihe, uwo muvyeyi ntaguma areze amaboko. Umutima wiwe ntushobora kwirengagiza ivyo umwana wiwe akeneye.

Imbabazi umuvyeyi agirira umwana yivyariye ziri mu nyiyumvo zirangwa n’ikibabarwe kuruta izindi abantu bagira. Ariko rero, hariho inyiyumvo ikomeye vy’akaburarugero, ni ukuvuga imbabazi zirangwa n’ikibabarwe z’Imana yacu Yehova. Kwihweza iyo kamere ikwegera birashobora kudufasha kurushiriza kwiyegereza Yehova. Nimuze rero turabe imbabazi ico ari co be n’ingene Imana izigaragaza.

Imbabazi Ni Iki?

3. Insobanuro y’irivuga ry’Igiheburayo ryahinduwe ngo ‘kugira ikigongwe’ canke “kugira impuhwe” ni iyihe?

3 Muri Bibiliya, hariho isano rya hafi hagati y’imbabazi be n’ikigongwe. Hariho amajambo atari make y’Igiheburayo n’Ikigiriki aserura iciyumviro c’imbabazi zirangwa n’ikibabarwe. Nk’akarorero, rimbura irivuga ry’Igiheburayo ra·chamʹ, irikunze guhindurwa ngo “kugira ikigongwe” canke “kugira impuhwe.” (NW) Igitabu kimwe c’irabiro gisigura yuko irivuga ra·chamʹ “riserura inyiyumvo z’imbabazi zishika kure kandi zirangwa n’ikibabarwe, nka zirya zivyurwa n’ukubona intege nkeyi canke ugucumukura mu bo dukunda canke mu bakeneye ko tubafasha.” Iryo jambo ry’Igiheburayo, iryo Yehova akoresha kuri we ubwiwe, rifitaniye isano n’ijambo rihindurwa  ngo “ubura,” kandi rirashobora gusigurwa ko ari “imbabazi za nyina w’umwana.” *Kuvayo 33:19; Yeremiya 33:26.

“Mbeg’umugore yokwibagira . . . ubura bgiwe?”

4, 5. Bibiliya ikoresha gute inyiyumvo nyina w’umwana agirira ikibondo ciwe, mu kutwigisha ivyerekeye imbabazi za Yehova?

4 Bibiliya ikoresha inyiyumvo nyina w’umwana agirira ikibondo ciwe, kugira ngo itwigishe ivyerekeye insobanuro y’imbabazi za Yehova. Muri Yesaya 49:15 dusoma duti: “Mbeg’umugore yokwibagira umwana akiri kw ibere, ngo yoye kugirira [“imbabazi,” The Amplified Bible] [ra·chamʹ] ubura bwiwe? Ni koko, abo boshobora kwibagira, ariko jeho sinoshobora kukwibagira.” Iyo ndondoro ikora ku mutima irashimika ku kuntu imbabazi Yehova agirira abantu biwe zigera kure. Uti gute?

5 Biragoye kwiyumvira yuko nyina w’umwana yokwibagira kwonsa no kubungabunga ikibondo ciwe. Nakare, uruyoya ruba ata co rwishoboza; mw’ijoro no ku murango ikibondo kiba gikeneye ko nyina acitwararika kandi akakigaragariza urukundo n’igishika. Ariko rero ikibabaje, turamenyereye kwumva abavyeyi bafata nabi ibibondo vyabo, na canecane muri ibi “bihe bigoye” birangwa n’ukuba abantu “badakunda n’ababo.” (2 Timoteyo 3:1, 3) Yehova amenyesha ati: “Ariko jeho sinoshobora kukwibagira.” Imbabazi zirangwa n’ikibabarwe Yehova agirira abasavyi biwe zamaho. Mu buryo ntangere, zirakomeye cane kuruta inyiyumvo mvukanwa zirimwo ikibabarwe dushobora kwiyumvira, ni ukuvuga zirya mbabazi nyina w’umwana asanzwe yumvira umwana wiwe w’uruyoya. Ntibitangaje na gatoyi kuba hari umusasanuzi umwe yavuze ku vyerekeye Yesaya 49:15 ati: “Ubwo ni bumwe mu buryo bukomeye kuruta Imana iseruriramwo urukundo rwayo mw’Isezerano rya Kera, nimba atari bwo bukomeye kurusha ubundi bwose.”

6. Abantu b’abanyagasembwa benshi biyumviriye mu buhe buryo imbabazi zirangwa n’ikibabarwe, mugabo Yehova adusubiriza umutima mu nda ku vyerekeye iki?

6 None imbabazi zirangwa n’ikibabarwe zoba ari ikimenyetso  c’ukugoyagoya? Abantu b’abanyagasembwa batari bake baragize ivyo vyiyumviro. Nk’akarorero, umufilozofe umwe w’Umuroma yitwa Seneca, uwabayeho mu gihe kimwe na Yezu akongera akaba yari umunyabwenge ahambaye mu Buroma, yigisha yuko “impuhwe ari ubugoyagoye bw’umuzirikanyi.” Seneca yaburanira filozofiya y’Abasitoyiko, iyo ikaba yari filozofiya ishimika ku gutekana kutarimwo inyiyumvo. Seneca avuga yuko umuntu w’inkerebutsi yoshobora gufasha abari mu mubabaro, ngo mugabo ategerezwa kwirinda kugira impuhwe, kubera ko ngo mwene iyo nyiyumvo yohava imubuza gutekana. Ukwo kubona ubuzima mu buryo burangwa n’ubwikunzi ntikwabonana n’imbabazi zivuye ku mutima. Ariko ukwo si ko Yehova ameze namba! Mw’Ijambo ryiwe, Yehova adusubiriza umutima mu nda yuko “yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe.” (Yakobo 5:11) Nk’uko tuza kubibona, imbabazi si ukugoyagoya, ahubwo ni kamere ikomeye, ya nkenerwa. Nimuze dusuzume ingene Yehova, agaragaza imbabazi, nka kurya kw’umuvyeyi yuzuye urukundo.

Igihe Yehova Yagirira Imbabazi Ihanga rya Isirayeli

7, 8. Ni mu buryo ubuhe Abisirayeli bacumukuye muri Misiri ya kera, kandi Yehova yakiriye gute ugucumukura kwabo?

7 Imbabazi za Yehova zirabonekera neza mu kuntu yafashe ihanga rya Isirayeli. Mu mpera z’ikinjana ca 16 B.G.C., Abisirayeli amamiliyoni baragizwe abaja muri Misiri ya kera, bakaba barahacurirwa bufuni na buhoro bimwe bikomeye. Abanyamisiri “batuntuza imitima yabo kubgo kubakoresha ibikorwa bitamisha, vyo mu rwondo no mu matafari.” (Kuvayo 1:11, 14) Mu mibabaro yabo, Abisirayeli baratakambiye Yehova kugira ngo abafashe. None Imana y’imbabazi zirangwa n’ikibabarwe yavyakiriye gute?

8 Yehova vyaramukoze ku mutima. Yavuze ati: “N’ukuri abantu banje bari muri [Misiri] nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n’ababakoresha babahindagiza; kuko nzi imibabaro yabo.” (Kuvayo 3:7) Yehova ntiyari  gushobora kubona imibabaro y’abasavyi biwe canke kwumva ugutaka kwabo atabumvira impuhwe. Nk’uko twabibonye mu Kigabane ca 24 c’iki gitabu, Yehova ni Imana ifise impuhwe. Kandi impuhwe, ni ukuvuga ubushobozi bwo kumenya umubabaro abandi bafise, zikaba zifitaniye isano cane n’imbabazi. Ariko Yehova ntiyagiriye abasavyi biwe impuhwe gusa; vyaranamuvyuriye umutima wo kugira ico akoze ku neza yabo. Muri Yesaya 63:9 hagira hati: “Urukundo rwiwe n’ikigongwe ciwe ni vyo vyamuteye kubacungura.” Akoreshe “ukuboko kw’inkomezi,” Yehova yarakuye Abisirayeli muri [Misiri]. (Gusubira mu Vyagezwe 4:34) Mu nyuma, yarabaronkeje imfungurwa mu buryo bw’igitangaro kandi abashira mu gihugu cabo bwite cimbuka.

9, 10. (a) Ni kubera iki Yehova yagiye arakiza Abisirayeli aho bamariye gushika mu Gihugu c’Isezerano? (b) Mu misi ya Yefuta, Yehova yakuye Abisirayeli mu kahe gahahazo, kandi ni igiki camuvyuriye umutima wo kubigira?

9 Imbabazi za Yehova ntizagarukiye aho. Igihe Abisirayeli bashika mu Gihugu c’Isezerano, barabandanije kuja mu vyo guhemuka maze bituma bacumukura. Mugabo mu nyuma abantu barakubita agatima mpembero maze bagatakambira Yehova. Incuro nyinshi cane yarabakiza. Kubera iki? “Kuko yatewe akagongwe n’abantu biwe.”2 Ngoma 36:15; Abacamanza 2:11-16.

10 Rimbura ivyashitse mu misi ya Yefuta. Kubera yuko Abisirayeli bari bahindukiriye imana z’ikinyoma, Yehova yararetse barakandamizwa n’Abamoni imyaka 18. Amaherezo, Abisirayeli barigaye. Bibiliya itubwira iti: “Baraheza bakūraho izo mana z’inyamahanga, basubira gusaba Uhoraho, na we aca agira ikigumbagumba mu mutima kubgo kubona imibabaro y’Abisirayeli.” * (Abacamanza 10:6-16) Igihe abasavyi biwe bagaragaza ukwigaya nyakuri, Yehova ntiyashobora kubandanya  kwihanganira kubabona bariko baracumukura. Ni co catumye Imana y’imbabazi zirangwa n’ikibabarwe iha inkomezi Yefuta kugira ngo akure Abisirayeli mu maboko y’abansi babo.Abacamanza 11:30-33.

11. Ni ibiki twiga ku vyerekeye imbabazi dufatiye ku kuntu Yehova yagiye arafata Abisirayeli?

11 Ukuntu Yehova yagiye arafata ihanga rya Isirayeli bitwigisha iki ku vyerekeye imbabazi zirangwa n’ikibabarwe? Kimwe coco, turabona yuko imbabazi zirangwa n’ikibabarwe za Yehova atari gusa kumenya ivyago bitandukanye bishikira abantu. Ibuka ka karorero ka nyina w’umwana imbabazi ziwe zimuvyurira umutima wo kugira ico akoze igihe ikibondo ciwe kirize. Ni nk’ukwo nyene, Yehova ntiyirengagiza imiborogo y’abasavyi biwe. Imbabazi ziwe zirangwa n’ikibabarwe ziramuvyurira umutima wo kubakiza ugucumukura. Vyongeye, ukuntu Yehova yafashe Abisirayeli kuratwigisha yuko imbabazi ataho zisa zisana n’ukugoyagoya, kubera yuko iyo kamere irangwa n’ikibabarwe yamuvyuriye umutima wo gufata ingingo ikomeye kandi y’ukutisubirako, ku neza y’abasavyi biwe. Ariko none Yehova yoba agirira ikigongwe abasavyi biwe tubafatiye hamwe gusa?

Imbabazi Yehova Agirira Abantu Umwumwe Ukwiwe

12. Ivyagezwe vyagaragaza gute imbabazi Yehova yagirira abantu tubafashe umwumwe ukwiwe?

12 Ivyagezwe Imana yahaye ihanga rya Isirayeli vyarerekanye imbabazi agirira abantu umwumwe ukwiwe. Fata nk’akarorero, ukuntu yitwararika abakene. Yehova yari azi yuko ibintu bitari vyitezwe vyashobora kwaduka bigatuma Umwisirayeli aja mu bukene. None abakene bategerezwa gufatwa gute? Yehova yategetse Abisirayeli ashimitse ati: “Ntimuze mugire imitima yiyumanganya uwo mukene w’i wanyu, canke ngo mupfunye amaboko ku co mumuha; ntimuze mubure kumuha, kandi ni mwamuha ntibize bibababaze; kukw ivyo bizotuma Uhoraho Imana yanyu abaha umugisha mu bikorwa vyanyu vyose no ku co muzoba mukoze cose.” (Gusubira mu Vyagezwe 15:7, 10)  Mu nyuma Yehova yategetse yuko Abisirayeli batoshwabuye ngo baherengeteze ivyo ku mibari y’imirima yabo, canke ngo hagire udusigazwa bahumba mu kwimbura. Mwene utwo duhumbwa twasigirwa abatishoboye. (Abalewi 23:22; Rusi 2:2-7) Igihe iryo hanga ryakurikiza iryo tegeko rirangwa n’ubwitwararitsi ku nyungu y’abakene baba muri bo, abantu baba bakenye muri Isirayeli ntibategerezwa gusega indya. None ubwo ntibwari uburyo Yehova yagaragaza imbabazi ziwe zirangwa n’ikibabarwe?

13, 14. (a) Amajambo Dawidi yavuze adukura amazinda gute yuko Yehova yitwararika cane ibitwerekeye umwumwe ukwiwe? (b) Kuba Yehova ari hafi y’abafise imitima “imenetse” canke “ijanjaguritse” bishobora gutangirwa ikigereranirizo gute?

13 No muri iki gihe nyene, Imana yacu y’urukundo iritwararika cane ibitwerekeye umwumwe ukwiwe. Turashobora kwemera tudakeka yuko izi neza ugucumukura ukwo ari ko kwose kwoshobora kuba kudushikira. Umwanditsi wa Zaburi Dawidi yanditse ati: “Inyonga z’Uhoraho ziri ku bagororotsi, n’amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Uhoraho aba hafi y’abafise imitima imenetse, kand’akiza abafise imitima ijanjaguritse.” (Zaburi 34:15, 18) Ku vyerekeye abavuzwe muri ayo majambo, umusasanuzi umwe w’ivya Bibiliya avuga ati: “Bafise umutima umenetse be n’umutima utuntuye, ni ukuvuga wicisha bugufi bitumwe n’icaha, kandi utiyemera; bumva yuko baciye bugufi, kandi ntibizigira agaciro kabo bwite.” Mwene abo bantu bashobora kwiyumvira yuko Yehova ari kure cane kandi ko ata na kimwe bamaze cotuma abitwararika. Mugabo si ukwo bimeze. Amajambo ya Dawidi aradukura amazinda yuko Yehova adaheba “[a]bumva yuko baciye bugufi.” Imana yacu y’inyembabazi irazi yuko muri mwene ivyo bihe, tuba tuyikeneye kuruta ikindi gihe cose, kandi ko iba iri hafi.

14 Rimbura aka karorero: Inabibondo umwe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyarukanye kwa muganga umwana wiwe w’imyaka ibiri y’amavuka kubera yuko yari yafashwe n’indwara ikomeye yamubuza guhema neza. Abaganga bamaze gusuzuma nya gahungu, babwiye nyina yuko bakeneye kukagumiza ngaho mu bitaro ijoro ryose. None uwo muvyeyi  iryo joro yarimaze hehe? Yarimaze mu ntebe aho mu bitaro, hampande y’igitanda umwana wiwe yari aryamyeko! Agahungu kiwe kari karwaye, kandi nta kundi yari kugira atari ukuba hampande yako. Nta mazinda, turashobora kwitega mbere ibiruta ivyo kuri Dawe wa twese w’umunyarukundo wo mw’ijuru! Nakare, twaremwe mw’ishusho yiwe. (Itanguriro 1:26) Ya majambo akora ku mutima yo muri Zaburi 34:18 atubwira yuko igihe dufise “imitima imenetse” canke “imitima ijanjaguritse,” Yehova, “aba [ari] hafi” nka kurya kw’umuvyeyi w’umunyarukundo, ni ukuvuga ko aba afise imbabazi nyinshi kandi yiteguye kudufasha.

15. Ni mu buryo ubuhe Yehova adufasha umwumwe ukwiwe?

15 None, ni gute Yehova adufasha umuntu umwumwe ukwiwe? Si ngombwa ngo akureho ikintu gituma ducumukura. Mugabo Yehova yarashiriyeho abamutakambira bamusaba ibintu umurengera ngo abafashe. Ijambo ryiwe Bibiliya riratanga impanuro ngirakamaro zishobora gutuma ibintu bigenda neza. Mw’ishengero, Yehova aratanga abacungezi bakwije ibisabwa mu vy’impwemu, bihatira kugaragaza imbabazi ziwe mu gufasha abo basangiye ugusenga. (Yakobo 5:14, 15) Kubera yuko ‘yumva ivyo asabwa,’ araha ‘impwemu yera abayimusaba.’ (Zaburi 65:2; Luka 11:13) Iyo mpwemu irashobora kutwuzuza “ubushobozi buhebuje” kugira ngo twihangane gushika aho Ubwami bw’Imana buzokuriraho ingorane zose zitesha umutwe. (2 Ab’i Korinto 4:7) Mbega none ntidukura ubwatsi ku bw’ivyo bintu vyose? Nimuze ntitwibagire yuko ari uburyo Yehova agaragarizamwo imbabazi zirangwa n’ikigongwe.

16. Ni akarorero akahe k’imbabazi za Yehova gahambaye kuruta utundi, kandi ni gute kagira ico kadukozeko umuntu umwumwe ukwiwe?

16 Birumvikana, akarorero k’imbabazi za Yehova gahambaye kuruta ubundi ni ukuba yaratanze Uwo akunda cane ngo abe incungu ku bwacu. Kari akigoro Yehova agize mu buryo buranga urukundo, kandi vyarugururiye inzira ubukiriro bwacu. Ibuka yuko iyo ntunganyo y’incungu ikora kuri twebwe umuntu umwumwe wese ukwiwe. Birakwiriye rero kuba Zakariya, se wa Yohani Umubatizi, yabuye yuko iyo ngabirano yari  iyininahaza “imbabazi [“zirangwa n’ikibabarwe,” NW] [z]’Imana yacu.”Luka 1:78.

Iyo Yehova Yanse Kugira Imbabazi

17-19. (a) Bibiliya yerekana gute yuko imbabazi za Yehova zifise aho zigarukira? (b) Ni igiki catumye imbabazi Yehova yari afitiye abasavyi biwe zishika aho zitarenga?

17 Mbega twoba dukwiye kwiyumvira ko imbabazi zirangwa n’ikibabarwe za Yehova zitagira aho zigarukira? Ahubwo nyabuna, Bibiliya irerekana itomoye yuko mu gihe abantu barwanya inzira ziwe zigororotse, Yehova biba vyiza ko yanka kugira imbabazi. (Abaheburayo 10:28) Kugira ngo utahure igituma agira gutyo, niwibuke ka karorero k’ihanga rya Isirayeli.

18 Naho Yehova yaza arakura Abisirayeli mu maboko y’abansi babo kenshi, amaherezo imbabazi ziwe zarashitse aho zigarukira. Abo bantu b’intagondwa barasenga ibigirwamana, mbere bakajana ibigirwamana vyabo vy’ibizira mu ngoro ya Yehova! (Ezekiyeli 5:11; 8:17, 18) Vyongeye, tubwirwa duti: “Ba[r]ashinyagurira izo ntumwa z’Imana, bagakēngēra amajambo yayo, bagatwenga abo yavugisha, gushitsa ah’uburake bg’Uhoraho bgabaye ku bantu biwe, butagishobora kugarurwa.” (2 Ngoma 36:16) Abisirayeli barashitse aho bitari bigishoboka kugirirwa ikigongwe, maze batuma Yehova agira ishavu rigororotse. Vyavuyemwo ingaruka iyihe?

19 Yehova ntiyari agishoboye kubandanya kugirira imbabazi abasavyi biwe. Yatangaje ati: “Nta kagongwe nzogira, cank’impuhwe, cank’imbabazi, ngo bimbuze kubageseza.” (Yeremiya 13:14) Ivyo vyatumye Yeruzalemu n’urusengero rwayo bisangangurwa, kandi Abisirayeli batwarwa mu bunyagano i Babiloni. Ese ukuntu bibabaza iyo abantu b’abanyavyaha bagararije cane gushika naho batuma imbabazi z’Imana zihera!—Gucura Intimba 2:21.

20, 21. (a) Bizogenda gute imbabazi z’Imana nizashika aho zitarenga muri iki gihe? (b) Ni intunganyo iyihe iranga imbabazi Yehova yashizeho irimburwa mu kigabane gikurikira?

20 Twovuga iki muri iki gihe? Yehova ntiyahindutse. Abitumwe n’imbabazi, yarashinze Ivyabona vyiwe ibanga ryo kwamamaza  “ubutumwa bgiza bg’ubgami” mw’isi yose. (Matayo 24:14) Igihe abantu b’imitima igororotse bumva, Yehova arabafasha gutegera ubutumwa bw’Ubwami. (Ivyakozwe 16:14) Mugabo ico gikorwa ntikizobandanya ibihe bidahera. Ntivyoba biranga imbabazi nka hamwe Yehova yoreka iyi si mbi, hamwe n’ibibi vyose biyikorerwamwo be n’ugucumukura kwose kuyiriko, bikabandanya ibihe vyose. Imbabazi z’Imana nizashika aho zitarenga, Yehova azoza gushitsa urubanza kuri uru runkwekwe rw’ibintu. No muri ico gihe nyene, azokoresha imbabazi, ni ukuvuga imbabazi ku bw’ ‘izina [ryiwe] ryeranda’ no ku bw’abasavyi biwe b’intahemuka. (Ezekiyeli 36:20-23) Yehova azokuraho ububisha maze ashireho isi nshasha igororotse. Ku bijanye n’ababisha, Yehova avuga ati: “Ijisho ryanje ntirizogira ico riziguriza, nta n’akagongwe nzogira, arikw ingeso zabo nzozibasubiza ku mutwe.”Ezekiyeli 9:10.

21 Imbere y’uko ico gihe gishika, Yehova arumvira imbabazi abantu, mbere na barya baraririye gusangangurwa. Abantu b’abanyavyaha bigaya bivuye ku mutima barashobora kwungukira kuri imwe mu ntunganyo Yehova yashizeho ziranga imbabazi kuruta, ni ukuvuga uguharira ivyaha. Mu kigabane gikurikira, turaza kurimbura bimwebimwe mu bigereranirizo vy’akaroruhore vyo muri Bibiliya biserura ukuntu Yehova aharira ivyaha agaherezako.

^ ing. 3 Igishimishije ariko, muri Zaburi 103:13, iryo rivuga ry’Igiheburayo ra·chamʹ rifitaniye isano n’ikigongwe canke imbabazi sebibondo agirira abana biwe.

^ ing. 10 Imvugo ngo “agira ikigumbagumba mu mutima” ijambo ku rindi isobanura “umutima wiwe uba mugufi; ukwihangana kwiwe kuraruha.” Bibiliya yitwa New English Bible ihavuga iti: “Ntiyari agishobora kwihanganira kubona ingorane Abisirayeli barimwo.” Iyindi (Tanakh—A New Translation of the Holy Scriptures) ihahindura iti: “Ntiyashobora kwihanganira amarushwa Abisirayeli barimwo.”