Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 2

Woba vy’Ukuri Ushobora ‘Kwiyegereza Imana’?

Woba vy’Ukuri Ushobora ‘Kwiyegereza Imana’?

1, 2. (a) Ni igiki abantu benshi bokwumva gisa n’ikidashoboka, mugabo Bibiliya idukura amazinda ku biki? (b) Aburahamu yashoboye kwunga ubucuti bwa somambike na nde, kandi kubera iki?

WOKWUMVA umerewe gute mu gihe, Umuremyi ariko aravuga ibikwerekeye yogira ati: “Uyu ni umukunzi wanje”? Kuri benshi, ivyo vyosa n’ibidashoboka. Nakare, ni gute umuntu buntu yoshobora kugiranira ubucuti na Yehova Imana? Yamara, Bibiliya iradukura amazinda yuko vy’ukuri dushobora kwiyegereza Imana.

2 Aburahamu, uwabayeho mu bihe vya kera, ni umwe mu bantu binovoye ubucuti mwene ubwo. Yehova yavuze ko uwo sekuruza w’imiryango ari “umukunzi w[iwe].” (Yesaya 41:8) Egome, Yehova yafata Aburahamu ko ari umukunzi somambike. Aburahamu yashoboye kwunga ubwo bucuti bwa somambike kubera yuko “yizeye Imana.” (Yakobo 2:23) No muri iki gihe nyene, Yehova ararondera uturyo two ‘gushira umutima’ ku bamukorera babitumwe n’urukundo. (Gusubira mu Vyagezwe 10:15) Ijambo ryiwe riduhimiriza riti: “Mwiyegereze Imana, na yo izobēgēra.” (Yakobo 4:8) Muri ayo majambo turasangamwo ubutumire n’umuhango.

3. Ni akamo akahe Yehova adutera, kandi ni umuhango nyabaki ujanye na ko?

3 Yehova adutera akamo ngo tumwiyegereze. Ariteguriye kandi afise umutima ukunze wo kudutonesha tukaba abakunzi biwe. Muri ico gihe nyene, aradusezeranira yuko nitwatera intambwe yo kumwiyegereza, na we nyene azotwiyegereza. Gutyo rero dushobora kwinjira mu kintu vy’ukuri c’agaciro, ni ukuvuga “ukunywana na Yehova.” * (Zaburi 25:14, NW) Ijambo  “ukunywana” ritanga iciyumviro c’ukugiranira ikiganiro c’ibanga n’umukunzi somambike.

4. Wodondora gute umukunzi somambike, kandi ni mu buryo ubuhe Yehova agaragaza ko ari mwene uwo mukunzi ku bamwiyegereza?

4 Woba ufise umukunzi somambike ushobora kwibira akabanga? Umukunzi mwene uwo ni umuntu akwitwararika. Uramwizigira, kubera yuko aba yaragaragaje ko ari intahemuka. Umunezero wawe urongerekana igihe muwusangiye. Ukuntu agutega amatwi akubabaye bituma umutwaro ufise w’intuntu uremuruka. Mbere n’igihe ata wundi muntu n’umwe asa n’uwugutahura, we aragutahura. Nk’ukwo nyene, igihe wiyegereje Imana, uraronka Umukunzi somambike aguha agaciro vy’ukuri, akakwitwararika bivuye ku mutima, akongera akagutahura bimwe bishitse. (Zaburi 103:14; 1 Petero 5:7) Uramwizigira ubikuye ku mutima, kubera yuko uzi ko ari intahemuka ku bamubera intahemuka. (Zaburi 18:25) Ariko rero, ukwo guterwa agateka k’ukunywana n’Imana tubishikako gusa kubera yuko yatumye bishoboka.

Yehova Yaruguruye Inzira

5. Yehova yakoze iki kugira ngo atume dushobora kumwiyegereza?

5 Kubera yuko turi abanyavyaha, iyo tutaronka imfashanyo ntitwokwigeze dushobora kwegera Imana. (Zaburi 5:4) Intumwa Paulo yanditse ati: “Arikw Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukir’abanyavyaha.” (Abaroma 5:8) Egome, Yehova yararinganije ivy’uko Yezu “[a]tanga ubu[zima] bgiwe kw icungu ya benshi.” (Matayo 20:28) Iyo twizeye iyo nkuka y’incungu biradushobokera kwegera Imana. Kubera yuko Imana “ari yo yabanje kudukunda,” yaradushingiye umushinge wo kugiranira ubucuti na yo.1 Yohana 4:19.

6, 7. (a) Tuzi dute yuko Yehova atari Imana ihishijwe kandi itamenyekana? (b) Yehova yihishuye mu buryo butandukanye ubuhe?

6 Yehova yarateye iyindi ntambwe: Ubwiwe yaratwihishuriye. Mu bugenzi ubwo ari bwo bwose, ubunywanyi bushingira ku kumenya vy’ukuri umuntu, ku guha agaciro kamere ziwe n’uburyo akora ibintu. Rero, iyo Yehova aza kuba yari Imana  ihishijwe kandi itamenyekana, ntitwoshoboye kwigera tumwiyegereza. Yamara we si uko ameze, aho kwinyegeza, ashaka yuko tumumenya. (Yesaya 45:19) Ikindi na co, ivyo ahishura ku bimwerekeye twese turashobora kubimenya, eka mbere n’abo muri twebwe ab’isi bashobora gufata nka ba nyarucari barashobora kubimenya.Matayo 11:25.

Yehova yarihishuye biciye mu vyo yaremye no mw’Ijambo ryiwe ryanditse

7 Yehova yatwihishuriye gute? Ivyo yaremye biramenyekanisha imice imwimwe ya kamere ziwe, nk’akarorero ububasha bwiwe ntangere, ubukerebutsi bwiwe bushika kure n’urukundo rwiwe rwinshi. (Abaroma 1:20) Mugabo Yehova ntiyihishura gusa biciye ku vyo yaremye. Kubera yuko ari we Ntangere mu Kumenyesha Ibintu, yarihishuye biciye mw’Ijambo ryiwe, ari ryo Bibiliya.

Raba “Igikundiro c’Uhoraho”

8. Ni kubera iki dushobora kuvuga yuko Bibiliya ubwayo ari ikimenyamenya c’uko Yehova adukunda?

8 Bibiliya ubwayo ni ikimenyamenya c’uko Yehova adukunda. Mw’Ijambo ryiwe, yihishura akoresheje imvugo dushobora gutahura, ico kikaba ari ikimenyamenya c’uko atadukunda gusa mugabo ko ashaka n’uko tumumenya tukanamukunda. Ivyo dusoma muri ico gitabu c’agaciro biratuma dushobora kuraba “igikundiro c’Uhoraho” maze bikatuvyurira umutima wo gushaka kumwiyegereza. (Zaburi 90:17) Reka tuganire kuri bumwebumwe mu buryo bweza umutima Yehova akoresha mu kwihishura biciye mw’Ijambo ryiwe.

9. Ni uturorero tumwetumwe utuhe tw’ahantu muri Bibiliya herekana kamere z’Imana mu buryo burashe?

9 Ivyanditswe birimwo ahantu henshi herekana mu buryo burashe kamere z’Imana. Ehe raba uturorero tumwetumwe. “Uhoraho akunda imanza ziroranye.” (Zaburi 37:28) Imana “ifise ububasha bunyomoje.” (Yobu 37:23) “Nd’umunyembabazi, ni jewe Uhoraho mbivuze.” (Yeremiya 3:12) “[Ni] inyabgenge mu mutima.” (Yobu 9:4) Ni ‘Imana yuzuye imbabazi n’ubuntu, iteba kuraka, igira ikigongwe cinshi, ihora ari inyizigirwa.’ (Kuvayo 34:6) “Wewe Mwami, uri mwiza, ugabirije guharira.” (Zaburi 86:5) Nk’uko twabivuze mu kigabane  c’imbere y’iki, hari kamere imwe yigaragaza kuruta izindi: “Imana [ni] urukundo.” (1 Yohana 4:8) Uko uzirikana kuri izo kamere zishimishije, ntukwegerwa n’iyo Mana ntangere?

Bibiliya iradufasha kwiyegereza Yehova

10, 11. (a) Kugira ngo Yehova adufashe kubona kamere ziwe mu buryo butomoye kuruta, ni ibiki yashize mw’Ijambo ryiwe? (b) Ni akahe karorero ka Bibiliya kadufasha kwiha ishusho y’ukuntu Imana ikoresha ububasha bwayo?

10 Turetse ivy’uko Yehova atubwira kamere ziwe izo ari zo, abigiranye urukundo yarashize mw’Ijambo ryiwe uturorero dutomoye tw’ukuntu yashize mu ngiro izo kamere. Mwene izo nkuru ziratuma mu buryo bugaragara twiha ishusho y’ukuntu ibintu bimeze, bikadufasha kubona imice itandukanye ya kamere ziwe mu buryo butomoye kuruta. Ivyo biraheza bikadufasha kumwiyegereza. Rimbura akarorero kamwe.

11 Turashobora gusoma yuko Imana iri n’“inkomezi . . . nyinshi.” (Yesaya 40:26) Mugabo, biratandukanye no gusoma ivyerekeye ukuntu yarokoye Abisirayeli ibacishije mu Kiyaga Gitukura maze ikababungabunga mu bugaragwa imyaka 40. Urashobora kwiha ishusho y’amazi asurirana yigaburamwo kubiri. Urashobora kwiha ishusho y’iryo hanga, bose hamwe ari nk’abantu 3.000.000, bariko baraca ahumutse muri ico kiyaga, amazi yahagaze ameze nk’ibihome amahanga ku mpande zompi. (Kuvayo 14:21; 15:8) Urashobora kubona ikimenyamenya c’uko Imana yababungabunze ikabakingira mu bugaragwa. Amazi yaradudubije ava mu gitandara. Imfungurwa zimeze nk’utubuto twera zarabonetse ku mbuga. (Kuvayo 16:31; Guharūra 20:11) Ngaha Yehova ntahishura gusa yuko afise ububasha, mugabo ahishura kandi yuko abukoresha ku neza  y’abasavyi biwe. Mbega ntibidusubiriza umutima mu nda kumenya yuko amasengesho yacu aduga ku Mana y’inyabubasha “yo buhungiro bgacu n’inkomezi zacu, n’umufasha atabura guseruka mu magorwa.”?—Zaburi 46:1.

12. Yehova adufasha gute ‘kumutahura’ mu mvugo dushobora gutegera?

12 Yehova, we afise umubiri w’impwemu, yarakoze n’ibindi vyinshi kugira ngo adufashe kumumenya. Kubera yuko turi abantu, tugarukiriza ku vyo tubona n’amaso gusa, gutyo tukaba tudashobora kubona ivyo mu karere k’impwemu. Igihe Imana yotwibwira ikoresheje amajambo adondora ibintu vy’impwemu, vyoba ari nko kugerageza gusigurira umuntu yavutse ari impumyi ido n’ido ry’ukuntu usa, nk’akarorero ukuntu amaso yawe asa canke ko ufise ibibibi. Ahubwo Yehova abigiranye ubuntu, aradufasha ‘kumutahura’ akoresheje amajambo dushobora gutegera. Rimwe na rimwe arakoresha imvugo ngereranyo n’imvugo mberanya, akisanisha n’ibintu dusanzwe tuzi. Mbere aridondora afise ibintu bimwebimwe biranga umuntu. *

13. Ni ishusho yo mu bwenge iyihe muri Yesaya 40:11 hatanga, kandi igira iki kuri wewe?

13 Ehe raba ukuntu Yehova adondorwa muri Yesaya 40:11: “Azoragira umukuku wiwe nk’umwungere, azoterura imyagazi mu maboko, ayitware mu gikiriza.” Yehova ngaha agereranywa n’umwungere ateruza “[a]maboko” imyagazi y’intama. Ivyo bigaragaza ubushobozi Imana ifise bwo gukingira no kubungabunga abantu, mbere n’abigorewe kuruta abandi. Turashobora kwumva dutekaniwe igihe turi mu maboko yiwe akomeye, kubera yuko bugingo tugumye turi intahemuka kuri we atazokwigera aduheba. (Abaroma 8:38, 39) Wa Mwungere Mukuru araterura imyagazi y’intama ‘mu gikiriza ciwe,’ iyo ikaba  ari imvugo yerekeza ku mpuzu yo hejuru umwungere yashobora rimwe na rimwe guteruramwo akagazi k’intama kakivuka. Gutyo rero, turakurwa amazinda yuko Yehova atubungabunga kandi akatwitwararikana ikibabarwe. Ni ibisanzwe gushaka kumwiyegereza.

‘Umwana Ari n’Umutima Ukunze wo Kumuhishura’

14. Ni kubera iki dushobora kuvuga yuko Yehova yihishura mu buryo butomoye kuruta biciye kuri Yezu?

14 Mw’Ijambo ryiwe, Yehova arihishura mu buryo bugaragara kuruta biciye ku Mwana wiwe mukundwa, ari we Yezu. Nta n’umwe yari gushobora kugaragaza neza ukuntu Imana yiyumvira n’ukuntu yiyumva canke ngo ayisigure bimwe bitomoye, kuruta uko Yezu yabigize. Nakare, uwo Mwana w’imfura yabanye na Se imbere y’ukuremwa kw’ibindi biremwa vyose, ibitaboneka n’ibiboneka. (Ab’i Kolosayi 1:15) Yezu yari azi neza Yehova. Ni co gituma yashoboye kuvuga ati: “Nta wuzi Umwana uw’ari we, atari Data: na Data nta wumuzi uw’ari we atar’Umwana, n’uwo Umwana agomba kumuhishurira.” (Luka 10: 22) Igihe Yezu yari kw’isi ari umuntu, yahishuye Se wiwe mu buryo bubiri buhambaye.

15, 16. Ni mu buryo bubiri ubuhe Yezu yahishuye Se wiwe?

15 Ubwa mbere, inyigisho za Yezu ziradufasha kumenya Se wiwe. Yezu yadondoye Yehova mu mvugo zidukora ku mutima. Nk’akarorero, kugira ngo asigure Imana y’inyakigongwe yakira abacumuzi bigaya bakayigarukako, Yezu yasanishije Yehova n’umuvyeyi w’umunyembabazi akorwa ku mutima igihe abonye umuhungu wiwe w’igishushungwe agarutse, ku buryo yirukanga maze akagwa mw’izosi uwo muhungu wiwe, akamugumbira. (Luka 15:11-24) Yezu kandi yerekanye ko Yehova ari Imana ‘ikwegera’ abantu b’imitima igororotse kubera yuko iba ibakunda umwe wese ukwiwe. (Yohana 6:44) Iramenya mbere n’igihe akanyoni k’akajuri kangana urwara gakorotse. Yezu yasiguye ati: “Ntimutinye: mwebge muruta utunyoni twinshi.” (Matayo 10:29, 31) Ntitwogenda tudakwegerewe n’iyo Mana yitwararikana.

16 Ubugira kabiri, akarorero ka Yezu karatwereka uko Yehova ameze. Yezu yari ameze neza na neza nka Se wiwe, ku buryo yashoboye kuvuga ati: “Ūbonye jewe aba abonye Data.” (Yohana 14:9) Gutyo rero, igihe dusomye mu Njili ivyerekeye Yezu, nk’inyiyumvo yagaragaje be n’ukuntu yafashe abandi, tuba turiko turibonera ishusho y’ukuntu Se ameze vy’ukuri. Nta bundi buryo butomoye kuruta ubwo Yehova yari gushobora kuduhishuriramwo kamere ziwe. Kubera iki?

17. Nutange akarorero k’ivyo Yehova yakoze kugira ngo adufashe gutahura uko ameze.

17 Tubitangire akarorero: Niwihe ishusho yuko uriko uragerageza gusigura ubuntu ico ari co. Woshobora kubusigura ukoresheje amajambo. Mugabo nimba ushobora kwerekana umuntu ariko arakora igikorwa kiranga ubuntu maze ukavuga uti: “Raba akarorero k’ubuntu,” iryo jambo “ubuntu” ryoca rigira insobanuro yiyongereye, maze rikarushiriza kworoha gutahura. Yehova yaragize ikintu gisa n’ico kugira ngo adufashe gutahura ukuntu ameze. Turetse kwidondora mu majambo, yaraturonkeje akarorero kazima, ni ukuvuga Umwana wiwe. Biciye  kuri Yezu, turabona ukuntu kamere z’Imana zishirwa mu ngiro. Biciye ku nkuru zo mu Njili zidondora ivya Yezu, ku bwa ngingo Yehova aravuga ati: “Kuriya ni kwo jewe meze.” None inkuru yahumetswe yanditse idondora ko Yezu yari ameze gute igihe yari kw’isi?

18. Yezu yagaragaje gute kamere y’ububasha, iy’ubutungane be n’iy’ubukerebutsi?

18 Za kamere zine nyamukuru z’Imana zagaragarijwe neza muri Yezu. Yari n’ububasha ku ndwara, ku nzara mbere no ku rupfu. Yamara, mu buryo butandukanye n’abantu b’ubwikunzi bakoresha nabi ububasha bwabo, ntiyigeze akoresha ububasha bwo gukora ibitangaro ku bw’inyungu ziwe bwite canke kugira ngo ababaze abandi. (Matayo 4:2-4) Yarakunda ubutungane. Umutima wiwe waruzuye ishavu rigororotse igihe yabona abadandaza bazimba bariko baca amaboko abanyagihugu. (Matayo 21:12, 13) Ntiyagira nkunzi mu kuntu yafata aboro n’abavunitse imitima, abantu nk’abo akabafasha ‘kuronka ukuruhurirwa’ kw’ubuzima bwabo. (Matayo 11:4, 5, 28-30) Ubukerebutsi ntangere bwarabonekera mu nyigisho za Yezu, we “[ya]ruta Salomo.” (Matayo 12:42) Mugabo Yezu ntiyigeze arata ubukerebutsi bwiwe. Ivyo yavuga vyarakora ku mutima ba nyarucari, kubera yuko inyigisho ziwe zari zitomoye, zoroshe kandi ari ngirakamaro.

19, 20. (a) Yezu yabaye gute akarorero kibonekeje k’urukundo? (b) Uko dusoma tukongera tukazirikana ku karorero ka Yezu, ni igiki dukwiye kwamiza mu muzirikanyi?

19 Yezu yari akarorero kibonekeje k’urukundo. Mu busuku yaranguye bwose, yaragaragaje urukundo mu mice myinshi yarwo, tudasize inyuma ikibabarwe n’impuhwe. Ntiyashobora kubona abandi bariko baracumukura ngo bigende bitamuteye akagongwe. Incuro nyinshi izo mpuhwe yagirira abandi zatuma agira ico akoze. (Matayo 14:14) Naho nyene Yezu yakijije abarwaye akanagaburira abashonje, yaragaragaje impuhwe mu buryo buhambaye kuruta. Yarafashije abandi kumenya, kwemera no gukunda ukuri kwerekeye Ubwami bw’Imana, ubuzozanira umuryango w’abantu imigisha yamaho. (Mariko 6:34; Luka 4:43) Ikiruta vyose, Yezu yarerekanye urukundo  rutibabara mu gutanga ubuzima bwiwe abikunze ku neza y’abandi.Yohana 15:13.

20 Vyoba bitangaje none kubona abantu bafise imyaka itandukanye kandi bagize kahise gatandukanye bumva bakwegerewe n’uwo mugabo w’igishika kirimwo n’ikibabarwe be n’inyiyumvo zishika kure? (Mariko 10:13-16) Ariko rero, uko dusoma ivyerekeye Yezu tukongera tukazirikana ku karorero kiwe kaboneka, nimuze twamize nantaryo mu muzirikanyi yuko uwo Mwana turiko turamubonamwo Se mu buryo bugaragara.Abaheburayo 1:3.

Igitabu Kigenewe Kwigwa Kidufasha

21, 22. Kurondera Yehova bisaba ibiki, kandi ni ibiki biri muri iki gitabu kugira ngo bidufashe muri ivyo?

21 Mu kwihishura bimwe bitomoye biciye mw’Ijambo ryiwe, Yehova arerekana neza yuko ashaka ko tumwiyegereza. Muri ico gihe nyene, ntaduhata ngo turondere kugiranira na we ubucuti bwemewe. Kurondera Yehova “bigishoboka kw abonwa,” bituvako. (Yesaya 55:6) Kurondera Yehova bisaba kumenya kamere ziwe n’uburyo akora ibintu nk’uko bihishurwa muri Bibiliya. Iki gitabu uriko urasoma gifasha kwiga, cagenewe kugusahiriza muri ivyo.

22 Uzosanga iki gitabu kigabuwemwo ibihimba bihuye na kamere zine nyamukuru za Yehova ari zo z’izi: ububasha, ubutungane,  ubukerebutsi n’urukundo. Igihimba kimwekimwe cose gitangura gica ku masonga iyo kamere. Ibigabane bikeya bikurikira vyo muri ico gihimba nyene, birimbura uburyo Yehova agaragaza iyo kamere mu mice yayo itandukanye. Igihimba cose kandi kirimwo ikigabane cerekana ukuntu Yezu yagaragaje iyo kamere, hamwe n’ikigabane kirimbura uburyo dushobora kuyigaragaza mu buzima bwacu.

23, 24. (a) Nusigure igice kidasanzwe citwa “Ibibazo vy’Ukuzirikanako.” (b) Ukuzirikana kudufasha gute kurushiriza kwiyegereza Imana?

23 Guhera kuri iki kigabane, haza haraza igice kidasanzwe citwa “Ibibazo vy’Ukuzirikanako.” Nk’akarorero, raba ku ruzitiro ruri ku rupapuro rwa 24. Ivyo vyanditswe n’ivyo bibazo ntibigenewe kuba isubiramwo ry’ico kigabane. Ahubwo, intumbero yavyo ni iyo kugufasha kuzirikana ku yindi mice ihambaye y’ico kiganiro. Ibiri muri urwo ruzitiro, woba wobikoresha mu buryo ngirakamaro? Nurondere kimwe cose mu vyanditswe vyatanzwe, maze usome iyo mirongo witonze. Hanyuma nurimbure ikibazo giherekeje umurongo umwumwe wose. Nuzirikane ku nyishu. Woshobora kugira ubushakashatsi bunaka. Niwibaze ibindi bibazo nk’ibi: ‘Aya makuru amenyesha iki ku vyerekeye Yehova? Agira ico akoze gute ku buzima bwanje? Nshobora gute kuyakoresha kugira ngo mfashe abandi?’

24 Ukuzirikana muri ubwo buryo birashobora kudufasha kurushiriza kwiyegereza Yehova. Kubera iki? Bibiliya yerekana ko kuzirikana bifitaniye isano n’umutima. (Zaburi 19:14) Igihe tuzirikanye dukenguruka ivyo twiga ku vyerekeye Imana, ayo makuru aranyengetera mu mutima wacu w’ikigereranyo, aho agira ico akoze ku vyiyumviro vyacu, akatuvyurira inyiyumvo, amaherezo agatuma tugira ico dukoze. Urwo dukunda Imana rurakura, maze urwo rukundo na rwo rugaca rutuma dushaka kuyishimisha kubera ari Umukunzi dukunda kuruta abandi bose. (1 Yohana 5:3) Kugira ngo dushike ku kugiriranira na yo ubucuti nk’ubwo, dutegerezwa kumenya kamere za Yehova n’inzira ziwe. Ariko rero, reka tubanze tuganire umuce umwe wa kamere z’Imana utuma tugira imvo idusunikira ku kuyiyegereza, uwo muce ukaba ari ubweranda bwayo.

^ ing. 3 Birakwegera kubona yuko ijambo ry’Igiheburayo ryahinduwe ngo “ukunywana” rikoreshwa muri Amosi 3:7, ahavuga yuko Umukama Segaba Yehova yibira “akabanga” abasavyi biwe, mu kubamenyesha imbere y’igihe ibikorwa afitiye umugambi.

^ ing. 12 Nk’akarorero, Bibiliya iravuga ivyerekeye mu nyonga h’Imana, amaso, amatwi, amazuru, umunwa, amaboko be n’amaguru. (Zaburi 18:15; 27:8; 44:3; Yesaya 60:13; Matayo 4:4; 1 Petero 3:12) Mwene izo mvugo ngereranyo ntizikwiye gufatwa uko zakabaye, nk’uko nyene igihe tuvuga ko Yehova ari “Igitandara” canke “inkinzo,” tutaba tuvuze ko ari igitandara butandara canke inkinzo bukinzo.Gusubira mu Vyagezwe 32:4; Zaburi 84:11.