1, 2. Yezu yashavuye ryari, kandi kubera iki?

YEZU yari yashavuye bimwe biboneka, kandi hari imvo yumvikana yari yabitumye. Ushobora gusanga bidashoboka kumwiyumvira gutyo, kubera yuko yari umuntu w’ingenzebuhoro cane. (Matayo 21:5) Birumvikana ko yaguma yigumije bimwe bishitse, kubera yuko ishavu ryiwe ryari rigororotse. * Ariko none ni igiki cari casomborokeje gutyo uwo mugabo yikundira amahoro? Ni ikintu c’akarenganyo gakabije cari cabaye.

2 Urusengero rw’i Yeruzalemu Yezu yararukunda bimwe bivuye ku mutima. Mw’isi yose, ni rwo rwari ikibanza conyene ceranda cari carahebewe ugusengwa kwa Se wo mw’ijuru. Abayuda bava mu bihugu vyinshi baragira ingendo ndende kugira ngo baje gusengerayo. Mbere n’Abanyamahanga batinya Imana barahaza, bakinjira mu kigo c’urwo rusengero cari carabategekanirijwe. Mugabo mu ntango z’ubusuku bwiwe, Yezu yinjiye muri urwo rusengero maze abona ibintu vy’agacamutima. Erega ico kibanza cari cabaye nk’akaguriro canecane kuruta inzu yo gusengeramwo! Cari cuzuyemwo abadandaza be n’abavunja amahera. None nya karenganyo kari he? Kuri abo bantu, ingoro y’Imana yari ikibanza gusa co guca abantu amaboko, no kwiba bakahabibira. Uti gute?—Yohana 2:14.

3, 4. Ni ibintu ibihe vy’uguca abantu amaboko vyariko birabera ku ngoro ya Yehova, Yezu na we aca akora iki kugira ngo akosore ivyo bintu?

3 Indongozi z’idini ry’Abayuda bari barashinze itegeko ry’uko hakoreshwa ubwoko bumwe gusa buzwi bw’ikingorongoro, mu kuriha ikori ry’urusengero. Abashitsi bategerezwa kuvunjisha amahera yabo kugira ngo baronke mwene ivyo bingorongoro. Ku bw’ivyo, abavunja amahera bari baterekanze amameza yabo mu rusengero hagati, bakaza bararihisha abantu ku mahera yose  avunjijwe. Urudandaza rw’ibitungwa na rwo nyene rwarunguka cane. Abashitsi baba bashaka gutanga ibimazi barashobora kubigurira ku mudandaza uwo ari we wese wo mu gisagara, mugabo abakuru b’urusengero barashobora kwanka neza na neza amashikanwa yabo bavuga yuko atameze neza. Ariko rero, amashikanwa yazanwa ngaho mu rusengero yategerezwa kuba ari ayemerwa. Kubera rero yuko ata kundi abo bantu bari kubigira, abo badandaza baracishamwo bagasaba amahera y’umurengera. * Ivyo vyari bibi kuruta urudandaza rugayitse. Vyari co kimwe n’ubwambuzi!

“Ni mukūreh’ivyo!”

4 Yezu ntiyashobora kurenza uruho rw’amazi kuri mwene ako karenganyo. Iyo ni yo yari ingoro ya Se bwite! Yatsivye imigozi ayigira nk’ikimoko, maze yirukana imikuku y’inka n’intama ngo bive mu rusengero. Maze asimbira ahari abavunja amahera ahenagura amameza yabo. Niwihe ishusho y’ivyo bingorongoro vyose biriko birandagara hasi kw’isima y’utubuyenge twa marimari! N’ishavu n’akantu, aca ategeka abo bantu bariko baradandaza inuma ati: “Ni mukūreh’ivyo!” (Yohana 2:15, 16) Biboneka yuko ata n’umwe yubahutse kurwanya uwo mugabo w’umurindutsi.

“Impfizi y’Intama Itendera nka Se”

5-7. (a) Ubuzima Yezu yagize imbere y’uko aba umuntu nkatwe bwagize ico bukoze gute ku mutima afise w’ubutungane, kandi dushobora kumenya iki twihweje akarorero kiwe? (b) Kirisitu yarwanije gute ibintu vy’akarenganyo bijanye n’ukugaba n’ukuganza kwa Yehova be n’izina ryiwe?

5 Biboneka yuko abo badandaza bagarutse. Haciye nk’imyaka itatu, Yezu yarahagurukiye akarenganyo nk’ako nyene, ubu hoho asubiramwo amajambo Yehova ubwiwe yavuze atera ivyatsi abari bahinduye ingoro yiwe “nk’isenga ry’abambuzi.” (Matayo 21:13; Yeremiya 7:11) Egome, aho Yezu aboneye ukwo guca abantu amaboko kurangwa n’umwina be n’ingene bariko bahumanya  ingoro y’Imana, yamerewe nk’uko Se na we nyene yamerewe. Kandi ivyo ntibitangaje! Yezu yari yaramaze imyaka amamiliyoni n’amamiliyoni yigishwa na Se wo mw’ijuru. Ivyo vyatumye agira umutima w’ubutungane nk’uwa Yehova. Yabaye ikigereranirizo kizima ca wa mwibutsa uvuga ngo “Impfizi y’intama itendera nka se.” Nimba rero dushaka kumenya neza kamere ya Yehova y’ubutungane, uburyo bwo kubishikako buruta ubundi bwose, ni ukurimbura akarorero ka Yezu Kirisitu.Yohana 14:9, 10.

6 Umwana w’ikinege wa Yehova ni ho yari igihe Shetani yavuga ko Yehova Imana ari umubeshi kandi atari vyo, akongera agakekeranya ku kugororoka kw’ubutegetsi bw’Imana. Mwumve iryo bara yemwe! Uwo Mwana kandi yarumvise ukuntu mu nyuma Shetani yahaririye ngo nta muntu n’umwe yokorera Yehova atabitumwe n’ubwikunzi, abitumwe n’urukundo. Ivyo birego vy’ibinyoma ntivyabuze kubabaza umutima ugororotse w’uwo Mwana. Ese ukuntu ategerezwa kuba yaranezerejwe cane no kumenya yuko yogize uruhara nyamukuru mu gukubitira ivyo binyoma ahashashe! (2 Ab’i Korinto 1:20) Ivyo yobikoze gute?

7 Nk’uko twabibonye mu Kigabane ca 14, Yezu Kirisitu yaratanze inyishu ntabanduka kandi idasubirwamwo ku kirego ca Shetani co gutitura ukutadohoka kw’ibiremwa vya Yehova. Gutyo, Yezu yarashizeho umushinge w’ukuburanira ubwa nyuma ukugaba n’ukuganza kwa Yehova be n’ukweza izina Ryiwe. Bwa Mukuru Yehova yashizeho, Yezu azoshinga ubutungane bw’Imana kw’isi no mw’ijuru hose. (Ivyakozwe 5:31) Ubuzima yagize kw’isi na bwo nyene bwaragaragaje ubutungane bw’Imana. Yehova yavuze ku vyerekeye Yezu ati: “Nzoshira [im]pwemu [y]anje kuri we, azomenyesha abanyamahanga [“ubutungane ico ari co,” NW].” (Matayo 12:18) None Yezu yashikije gute ayo majambo?

Yezu Atomora “Ubutungane Ico Ari Co”

8-10. (a) Imigenzo yo ku munwa y’indongozi z’idini z’Abayuda yaremesha gute ivyo kunena abatari Abayuda be n’abagore? (b) Ni mu buryo ubuhe itegeko ryo ku munwa ryatumye ibwirizwa Yehova yashizeho ryerekeye Isabato riba umutwaro?

8 Yezu yarakunda Ivyagezwe vya Yehova kandi akabaho avyisunga. Mugabo indongozi z’amadini zo mu gihe ciwe zaragoreka  ivyo Vyagezwe kandi zikabikoresha nabi. Yezu yababwiye ati: “Muzobona ibara, mwebge abanyabgenge b’ivyanditswe n’Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, . . . mwaretse ibihambaye vyo mu mabgirizwa, guca izibereye, n’imbabazi, n’ukwizera.” (Matayo 23:23) Abo bigisha b’Ivyagezwe vy’Imana bari bahisemwo kudatomora “ubutungane ico ari co.” Ahubwo bariko bagoreka ubutungane bw’Imana ngo ntibutahurike. Uti gute? Rimbura uturorero dukeyi.

9 Yehova yabwirije abasavyi biwe kuguma bitandukanije n’amahanga y’abapagani yari abakikuje. (1 Abami 11:1, 2) Ariko rero, indongozi z’idini zimwezimwe z’ishaka ry’umurengera baremesheje abantu kunena abantu bose batari Abayuda. Mbere muri Mishnah harimwo iri tegeko: “Inka ntizishobora gusigwa mu ndaro y’abanyamahanga kubera ko bicurwa yuko bimarira inambu ku bikoko.” Mwene ukwo kunena kw’ikivunga kwagirirwa abatari Abayuda, kari akarenganyo kandi kwari guteye kubiri cane n’Ivyagezwe vya Musa. (Abalewi 19:34) Ayandi mategeko yashinzwe n’abantu yarashira hasi abagore. Ya mategeko yo ku munwa yavuga yuko umugore akwiye kugendera inyuma y’umugabo wiwe, ntagendere hambavu yiwe. Umugabo yarabuzwa kuganira n’umugore mu bantu, mbere naho yaba ari umugore wiwe bwite. Nk’uko vyari bimeze ku bashumba, abagore ntibemererwa gushinga intahe muri sentare. Mbere hariho n’igisabisho cemewe caturwa n’abagabo, aho bashimira Imana kuba batari abagore.

10 Indongozi z’amadini baranyegeteza Ivyagezwe vy’Imana mu munyevu w’amategeko n’amabwirizwa menshi yashinzwe n’abantu. Nk’akarorero, ibwirizwa ry’Isabato ryabuza gusa gukora kw’Isabato, uwo musi ukabikirwa ugusenga no guhabwa induhuro yo mu vy’impwemu, be no kugira ngo baruhuke. Mugabo Abafarizayo iryo tegeko barigize umuzigo. Barihaye uburenganzira bwo kugena ico “ugukora” vyasigura. Hariho ibintu 39 bitandukanye bise ibikorwa, nk’akarorero gusarura canke guhiga. Iyo migwi y’ibikorwa yaravyuye ibibazo bidahera. Mbega none nk’igihe umuntu yishe imbaragasa kw’Isabato, yaba ahîze? Nimba umuntu atumye ukuboko agahurutura intete zo kurya igihe ariko aragenda, yoba yari asaruye? Nimba avuye umuntu  yari arwaye, yoba yari akoze igikorwa? Mwene ivyo bibazo vyarabwa hakoreshejwe amategeko akaze kandi arimwo utuntu twinshi.

11, 12. Yezu yaseruye gute ko arwanya imigenzo y’Abafarizayo iteye kubiri n’Ivyanditswe?

11 None muri mwene ivyo bintu, Yezu yari gufasha gute abantu gutahura ubutungane ico ari co? Mu nyigisho ziwe be no mu kuntu yabayeho, yararwanije izo ndongozi z’idini abigiranye uburindutsi. Banza urimbure zimwezimwe mu nyigisho ziwe. Yaranebaguye atarya umunwa amategeko yabo urwenda n’urwobeza yashinzwe n’abantu, mu kuvuga ati: “Ijambo ry’Imana m[waritituje] imigenzo yanyu mwigishije.”Mariko 7:13.

12 Yezu abigiranye ububasha bwinshi, yarigishije yuko Abafarizayo bari babeshe ku vyerekeye ibwirizwa ry’Isabato, yuko mu vy’ukuri batari baratahuye ico iryo bwirizwa ryashaka kuvuga. Yasiguye yuko Mesiya ari “Umwami w’isabato,” be n’uko ku bw’ivyo yari afise uburenganzira bwo gukiza abantu kw’Isabato. (Matayo 12:8) Kugira ngo ashimike kuri ico ciyumviro, yarakijije abantu ku gitangaro kw’Isabato. (Luka 6:7-10) Mwene ukwo gukiza kwari ukuba arerekana ukuntu azokiza abantu kw’isi yose mu kiringo c’Ingoma yiwe y’Imyaka Igihumbi. Iyo Ngoma y’Imyaka Igihumbi ubwayo izoba yo Sabato nkuru, igihe abantu bose b’abizerwa bazoza baruhuka ibinjana n’ibindi bamaze bacumukuzwa n’umuzigo w’icaha n’urupfu.

13. Ni ibwirizwa irihe ryabonetse bivuye ku busuku Yezu yaranguye bwo kw’isi, kandi ryari ritandukanye gute n’Ivyagezwe vya Musa?

13 Yezu kandi yaratomoye ico ari co ubutungane mu buryo bw’uko ibwirizwa rishasha, ni ukuvuga “ivyagezwe na Kristo,” ryabonetse amaze kunonosora ubusuku bwiwe bwo kw’isi. (Ab’i Galatiya 6:2) Ivyo vyagezwe bishasha ntivyari bimeze nk’ivya mbere ari vyo Vyagezwe vya Musa, kubera ko ahanini bitari bishingiye ku rukurikirane rurerure rw’amabwirizwa, ahubwo vyari bishingiye ku ngingo ngenderwako. Mugabo vyarimwo amabwirizwa amwamwe arashe. Rimwe muri ayo mabwirizwa Yezu yaryise “icagezwe gisha.” Yezu yigishije abigishwa biwe gukundana nk’uko yari yarabakunze. (Yohana 13:34, 35) Egome, urukundo rurangwa no kwitangira abandi ni rwo rwategerezwa  kuba rwo kimenyetso kiranga abo bose babaho bisunga “ivyagezwe na Kristo.”

Akarorero Kazima k’Ubutungane

14, 15. Yezu yerekanye gute yuko yemera icese aho ubukuru bwiwe bwite bugarukira, kandi ni kubera iki ivyo biduhumuriza?

14 Yezu ntiyigishije gusa ivyerekeye urukundo. Yabayeho yisunga “ivyagezwe na Kristo.” Ivyo vyaragaragarira neza mu kuntu yabaho. Rimbura uburyo butatu tuboneramwo ingene akarorero Yezu yatanze katomoye neza ubutungane ico ari co.

15 Ubwa mbere, Yezu abigiranye ubwitonzi yaririnze gukora ikintu na kimwe kirimwo akarenganyo. Kumbure warabonye yuko ibintu vyinshi vy’akarenganyo biba igihe abantu b’abanyagasembwa bagize ubwishime maze bakarenga urubibe rw’ubukuru bwabo. Yezu ivyo ntiyabigize. Igihe kimwe, hari umuntu yegereye Yezu maze amubwira ati: “Mwigisha, mbaririra mwene mama tugabure umwandu.” Mbega Yezu yishuye iki? “Mbega wa mugabo, ni nde yanshizeho kuba umucamanza wanyu, canke kubagaburira ivyanyu?” (Luka 12:13, 14) Ivyo none ntibitangaje? Ubwenge bwa Yezu, ugutahura kwiwe be n’urugero rw’ubukuru yari yahawe n’Imana, vyari birengeye ivy’umuntu wese wo kw’isi; yamara, yaranse kwivanga muri ico kibazo, kubera yuko atari yarahawe ubukuru bwo gukora ivyo. Yezu yamye nantaryo yifata ruto muri ubwo buryo, no mu myaka ibihumbi n’ibihumbi yamaze imbere y’uko aba umuntu nkatwe. (Yuda 9) Birahishura vyinshi kuri Yezu kuba yarizigiye Yehova yicishije bugufi kugira ngo abe ari we ashinga ibitunganye ivyo ari vyo.

16, 17. (a) Yezu yagaragaje gute ubutungane mu kwamamaza inkuru nziza y’Ubwami bw’Imana? (b) Yezu yerekanye gute yuko umutima w’ubutungane yari afise wari wuzuye ikigongwe?

16 Ubugira kabiri, Yezu yaragaragaje ubutungane mu buryo yamamaje inkuru nziza y’Ubwami bw’Imana. Ntiyigeze arobanura abantu ku butoni. Ahubwo riho, abigiranye umwete yaragize akigoro ko gushikira abantu bose, baba ari abatunzi canke aboro. Abafarizayo bobo barakumira abakene, banyarucari, bakoresheje imvugo yo kubakengera bise ngo ʽam-ha·ʼaʹrets, canke “abantu b’ivu.” Yezu abigiranye uburindutsi yarakosoye ako karenganyo. Igihe yigisha abantu inkuru nziza, canke ku bijanye  n’ivyo, igihe yasangira ibifungurwa n’abantu, igihe yabagaburira, igihe yabakiza canke akabazura, yarashigikiye ubutungane bw’Imana, yo ishaka gushikira “abantu bose.” *1 Timoteyo 2:4.

17 Ubugira gatatu, umutima w’ubutungane Yezu yari afise wari wuzuye ikigongwe gishika ibwina. Yaragira akigoro kanini kugira ngo afashe abanyavyaha. (Matayo 9:11-13) Yama yiteguriye gufasha abantu batari bashoboye kwikingira. Nk’akarorero, Yezu ntiyifatanije n’indongozi z’idini mu kuremesha ivyo guharira ivomo Abanyamahanga bose. Yarafashije arongera arigisha bamwebamwe muri abo n’ikigongwe cinshi, naho nyene ubwa mbere na mbere yari yatumwe ku bantu b’Abayuda. Yaremeye gukorera igitangaro umugabisha w’igisoda w’Umuroma co kumukiriza umuntu, avuga ati: “Sinaribgabone ukwizera kungana gurtyo no mu Bisirayeli.”Matayo 8:5-13.

18, 19. (a) Ni mu buryo ubuhe Yezu yaremesheje ivyo kwubahiriza abagore? (b) Akarorero ka Yezu kadufasha gute kubona isano riri hagati y’uburindutsi n’ubutungane?

18 Cokimwe n’ivyo, Yezu ntiyigeze ashigikira ivyiyumviro vyari vyiganje ku vyerekeye abagore. Aho kubishigikira, yaragize ibigororotse abigiranye umutima rugabo. Abagore b’Abasamariyakazi babonwa ko bahumanye nk’Abanyamahanga. Yamara, Yezu ntiyigeze yijijanya imitima ngo areke kwigisha wa mugore w’Umusamariyakazi kw’iriba ry’i Sukara. Kukaba nkako, uwo mugore ni we muntu wa mbere Yezu yimenyekanishijeko bimwe bihagije yuko yari Mesiya yasezeranywe. (Yohana 4:6, 25, 26) Abafarizayo bavuga yuko abagore badakwiye kwigishwa Ivyagezwe vy’Imana, mugabo Yezu yarakoresheje umwanya munini n’inguvu nyinshi mu kwigisha abagore. (Luka 10:38-42) Kandi mu gihe imico kama yavuga yuko abagore batashobora kwizigirwa ngo bashinge intahe yizigirwa, Yezu yarateye abagore batari bake iteka ryo kuba aba mbere mu kumubona aho amariye kuzuka. Mbere yarababwiye kugenda kubwira abigishwa biwe  b’abagabo ivyerekeye ico kintu gihambaye kuruta ibindi vyose!—Matayo 28:1-10.

19 Egome, Yezu yaratomoreye neza amahanga ubutungane ico ari co. Kenshi ivyo yarabigira agahakwa no kuhasiga agatwe. Akarorero ka Yezu karadufasha kubona yuko ugushigikira ubutungane nyakuri bisaba uburindutsi. Birabereye kuba yiswe “Intambge yo mu muryango wa Yuda.” (Ivyahishuriwe 5:5) Ibuka yuko intambwe igereranya ubutungane burangwa n’uburindutsi. Ariko rero muri kazoza ka hafi, Yezu azoshiraho ubutungane mbere buhambaye kuruta. Azoshinga ‘ubutungane mw’isi’ bimwe bishitse koko.Yesaya 42:4.

Umwami Mesiya ‘Ashinga Ubutungane mw’Isi’

20, 21. Muri iki gihe turimwo, Umwami Mesiya yaremesheje gute ubutungane mw’isi hose no mw’ishengero rya gikirisu?

20 Kuva aho Yezu abereye Umwami ari Mesiya mu 1914, yararemesheje ubutungane mw’isi. Uti gute? Yarayoboye iranguka ry’ubuhanuzi dusanga muri Matayo 24:14. Abayoboke ba Yezu bo kw’isi barigishije abantu bo mu bihugu vyose ukuri kwerekeye Ubwami bwa Yehova. Nka kumwe Yezu yabigira, baramamaje inkuru nziza kuri bose ata mwana n’ikinono, barondera guha abantu bose, abakiri bato n’abakuze, abatunzi n’abakene, abagabo n’abagore, akaryo ko kumenya Yehova, we Mana y’ubutungane.

21 Yezu kandi ariko araremesha ubutungane mw’ishengero rya gikirisu, iryo abereye Umutwe. Nk’uko vyabuwe kera, aratanga “abantu b’ingabirano” (NW), ari bo bakurambere bakirisu b’abizerwa baja imbere ishengero. (Abanyefeso 4:8-12) Mu kuragira umukuku w’agaciro w’Imana, mwene abo bagabo barakurikira akarorero ka Yezu Kirisitu mu kuremesha ubutungane. Bamiza nantaryo mu muzirikanyi yuko Yezu ashaka ko intama ziwe zifatwa mu buryo bw’ubutungane, ata kuraba ikibanza barimwo, ukuntu boba ari abantu bahambaye, canke uko ubutunzi bwabo bwifashe.

22. Yehova amererwa gute ku bintu vy’akarenganyo vyimonogoje mw’isi muri iki gihe, kandi yagenye Umwana wiwe ngo azokore iki kuri ivyo bintu?

22 Ariko rero muri kazoza ka hafi, Yezu azoshinga ubutungane  mw’isi mu buryo bw’akataraboneka. Akarenganyo karimonogoje muri iyi si yononekaye. Umwana wese yicwa n’ukubura ivyo afungura aba azize akarenganyo kadashobora gusigurwa, na canecane iyo twiyumviriye amahera n’umwanya vyononekarira mu guhingura ibirwanisho vy’intambara no mu guhaza ivyipfuzo birangwa n’ubwikunzi vy’abarondera ibibanezereza. Abantu amamiliyoni bapfa ku mwaka ku mwaka kandi batopfuye, ni bumwe gusa mu bwoko bwinshi bw’akarenganyo, ubwo bwose bukaba busomborotsa uburake bwa Yehova. Yaragenye Umwana wiwe ngo azorwane intambara igororotse yo gukuraho uru runkwekwe rw’ibintu rubi rwose uko rungana, kugira ngo ahagarike akarenganyo ubutagisubira.Ivyahishuriwe 16:14, 16; 19:11-15.

23. Inyuma ya Harumagedoni, Kirisitu azoremesha gute ubutungane ibihe bidahera?

23 Ariko rero, ubutungane bwa Yehova ntibusaba gusa ko abanyakibi basangangurwa. Yagenye kandi Umwana wiwe ngo azotware bwa “Mukama w’amahoro.” Inyuma y’intambara ya Harumagedoni, ingoma ya Yezu izosasagaza amahoro kw’isi hose, kandi Yezu azotwara mu ‘butungane.’ (Yesaya 9:6, 7) Yezu azoheza ahimbarwe no gukuraho ibintu vyose vy’akarenganyo vyatumye mw’isi haba amarushwa n’ubucumukure. Azoshigikira ubutungane butagira agahonzi bwa Yehova ibihe bidahera. Birahambaye rero ko turondera kwigana ubutungane bwa Yehova ubu. Reka turabe ingene dushobora kubigira.

^ ing. 1 Mu kugaragaza ishavu rigororotse, Yezu yari ameze nka Yehova, we ‘arakira’ ububi bwose. (Nahumu 1:2) Nk’akarorero, aho Yehova amariye kubwira abantu biwe bigira ibiro biteze yuko ingoro yiwe bari bayigize “isenga ry’abambuzi,” yavuze ati: “uburake bganje n’ubushangashirwe bganje bizosukwa aha hantu.”Yeremiya 7:11, 20.

^ ing. 3 Dukurikije icegeranyo c’inyigisho z’Abayuda (Mishnah), inyuma y’imyaka mikeyi haravyutse ivy’ukwiyamiriza igiciro kinini c’inuma zagurishirizwa mu rusengero. Ico giciro caciye ubwo nyene kigabanywa ibice 99 kw’ijana! Ni bande canecane bungukira kuri urwo rudandaza rwaharanira inyungu? Hari abatohozakahise batanga ivyiyumviro vy’uko utuguriro two muri urwo rusengero twegukira inzu y’Umuherezi Mukuru Anasi, tukaba ari two twaronsa uwo muryango w’umuherezi bwinshi mu butunzi bwawo isinzi.Yohana 18:13.

^ ing. 16 Abafarizayo babona ko banyarucari, abatari barize Ivyagezwe, bari “ibivume.” (Yohana 7:49) Bavuga yuko ata muntu n’umwe yari akwiye kwigisha mwene abo bantu canke kudandariza hamwe na bo, cabure gusangira na bo canke gusengera hamwe na bo. Kwemerera umukobwa wawe kwabirwa n’umwe muri abo banyarucari ngo vyobaye ari bibi rwose kuruta kumuha ibikoko vyo mw’ishamba. Babona yuko icizigiro c’izuka kidashoboka kuri mwene abo bantu banyarucari.