Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwiyegereze Yehova

 IKIGABANE CA 14

Yehova Atanga “Incungu ya Benshi”

Yehova Atanga “Incungu ya Benshi”

1, 2. Bibiliya idondora gute ukuntu abantu babayeho ubu, kandi uburyo bumwe rudende bwo kuvyigobotoramwo ni ubuhe?

“IVYAREMWE vyose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe.” (Abaroma 8:22) Intumwa Paulo akoresheje ayo majambo aravuga ukuntu tubayeho mu buryo buteye agahinda. Dufatiye ku kuntu umuntu abona ibintu, bisa n’uko ugucumukura, icaha be n’urupfu ata muti vyotorerwa. Mugabo Yehova ntameze nk’abantu usanga bobo hari ivyo badashoboye. (Guharūra 23:19) Iyo Mana y’ubutungane yaraturonkeje uburyo bwo kwigobotora amagorwa turimwo. Ubwo buryo bwitwa incungu.

2 Incungu ni yo ngabirano ihambaye kuruta izindi zose Yehova yahaye abantu. Iratuma bishoboka ko dukurwako icaha be n’urupfu. (Abanyefeso 1:7) Ni ryo shimikiro ry’icizigiro c’ubuzima budahera, bwaba ubwo mw’ijuru canke ubwo mw’iparadizo kw’isi. (Luka 23:43; Yohani 3:16; 1 Petero 1:4) Ariko, neza na neza incungu n’iki? Itwigisha gute ivyerekeye ubutungane ntangere bwa Yehova?

Ingene Incungu Yabaye Nkenerwa

3. (a) Ni kubera iki incungu yabaye nkenerwa? (b) Ni kubera iki Imana itari gusa guhindura igihano c’urupfu ku ruvyaro rwa Adamu?

3 Incungu yabaye nkenerwa kubera icaha ca Adamu. Mu kugambararira Imana, Adamu yaraze uruvyaro rwiwe indwara, intuntu, umubabaro be n’urupfu. (Itanguriro 2:17; Abaroma 8:20) Imana ntiyashobora kuganzwa n’akanyengetera ngo ice ihindura ico gihano c’urupfu. Ukugikaba n’ikindi kwobaye ari nk’ukwirengagiza ibwirizwa ryayo bwite rigira riti: “Ingero y’icaha n’urupfu.” (Abaroma 6:23) Kandi iyo Yehova aza kurenga ku ngingo mfatirwako z’ubutungane yashizeho we ubwiwe, akajagari n’ubugarariji vyokwiye hose!

4, 5. (a) Shetani yacokoye Imana gute, kandi ni kubera iki Yehova yategerezwa kwishura ivyo bibazo bitoroshe? (b) Shetani yareze ibirego ibihe abasavyi b’intahemuka ba Yehova?

4 Nk’uko twabibonye mu Kigabane ca 12, ubugarariji bwabaye  muri Edeni bwaravyuye mbere ibibazo bihambaye kuruta ubwo bugarariji ubwabwo. Shetani yarasize iceyi izina ryiza ry’Imana. Mu vy’ukuri, yareze Yehova yuko ari umubeshi ngo akaba n’umutware atwaza igikenye kandi w’imburakigongwe yimye umwidegemvyo ibiremwa vyiwe. (Itanguriro 3:1-5) Mu kumera nk’uwutangira umugambi Imana yari ifise wo kwuzuza isi abantu b’abagororotsi, Shetani kandi yagirije Imana yuko vyayinaniye. (Itanguriro 1:28; Yesaya 55:10, 11) Iyo Yehova areka ivyo bibazo ntivyishurwe, vyinshi mu biremwa vyiwe vy’ubwenge ntivyobuze kugira ico bitakaza ku vyerekeye ukwizigira vyari bifitiye ubutware bwiwe.

5 Shetani kandi yaracokoye abasavyi ba Yehova b’intahemuka, mu kubagiriza yuko basukurira Yehova babitumwe gusa n’imvo z’ubwikunzi, ngo mu gihe boshirwako umukazo nta n’umwe yoguma ari umwizerwa ku Mana. (Yobu 1:9-11) Ivyo bibazo vyari bihambaye rwose kuruta ingorane abantu barimwo. Yehova yasanze bikwiriye ko ategerezwa kwishura ibirego Shetani yamureze vyuzuye agacokoro. Ariko none Imana yobigenjeje gute kugira itorere inyishu ivyo bibazo kandi ikize abantu?

Incungu Irimwo Ukuringanira

6. Amwamwe mu majambo akoreshwa muri Bibiliya mu gusigura uburyo Imana yashizeho bwo gukiza abantu ni ayahe?

6 Inyishu Yehova yatoreye nya bibazo yari yuzuyemwo ikigongwe be n’ubutungane bimwe bishika kure, ikaba ari inyishu ata muntu n’umwe yokwigeze yiyumvira. Yamara, yari yoroshe neza cane. Iyo nyishu ivugwa mu buryo bunyuranye ko ari ikiguzi, ukwuzuriza, ugucungura, be n’impongano. (Zaburi 49:8; Daniyeli 9:24; Ab’i Galatiya 3:13; Ab’i Kolosayi 1:20; Abaheburayo 2:17) Mugabo ijambo rishobora kuba rivuga neza ivyo bintu ni iryakoreshejwe na Yezu ubwiwe. Yavuze ati: “Umwana w’umuntu [ntiya]zanywe no gukorerwa, atar’ugukorera abandi, no gutanga ubugingo bgiwe kw incungu [mu Kigiriki, lyʹtron] ya benshi.”Matayo 20:28.

7, 8. (a) Ijambo “incungu” risobanura iki mu Vyanditswe? (b) Ni mu buryo ubuhe incungu irimwo iciyumviro c’ukuringanira?

7 Incungu ni iki? Ijambo ry’Ikigiriki ryakoreshejwe ngaha  rivuye mu rivuga risigura “kurekura, kubohora.” Iyi mvugo yakoreshwa mu gusigura amahera yarihwa kugira ngo imbohe zafatiwe ku rugamba zirekurwe. Kw’ishimikiro rero, ijambo incungu rishobora gusigurwa ko ari ikintu umuntu ariha kugira ngo agarukane ikindi kintu. Mu Vyanditswe vy’Igiheburayo, ijambo ryahinduwe ngo “incungu” ari ryo koʹpher rivuye mu rivuga risigura “gupfuka.” Nk’akarorero, Imana yabwiye Nowa yuko ategerezwa ‘gupfukisha’ (ubwoko bw’iryo jambo nyene) ubwato ishīshi. (Itanguriro 6:14) Ivyo biradufasha gutahura yuko gucungura bisigura kandi gupfuka ivyaha.Zaburi 65:3.

8 Birahambaye kubona igitabu kimwe (Theological Dictionary of the New Testament) kivuga yuko iryo jambo (koʹpher) “ryama nantaryo risigura ukuringanira,” canke “ugukwirana.” Gutyo, igipfukisho c’isandugu y’isezerano cari gikwiranye n’iyo sandugu ubwayo. Muri ubwo buryo, kugira ngo icaha gitangirwe incungu, canke gipfukwe, hategerezwa kurihwa ikiguzi kiringaniye, canke gipfuka neza ivyononywe n’icaha. Ni co gituma Ivyagezwe Imana yari yarahaye Abisirayeli vyavuga biti: “Ubugingo buze buhōrwe ubundi, ijisho rihōrwe irindi, iryinyo rihōrwe irindi, igikonjo gihōrwe ikindi, ikirenge gihōrwe ikindi.”Gusubira mu Vyagezwe 19:21.

9. Ni kubera iki abagabo b’abizerwa bashikana ibimazi vy’ibitungwa, kandi Yehova yabona gute mwene ayo mashikanwa?

9 Abagabo b’abizerwa duhereye kuri Abeli kubandanya, barashikanira Imana ibimazi vy’ibitungwa. Mu kubigira gutyo, baba berekanye ko bazi icaha ico ari co, be n’uko hakenewe ugucungurwa, kandi baba berekanye ko bizera umuhango Imana yatanze w’uguhabuza abantu biciye ku ‘rubuto’ rwayo. (Itanguriro 3:15; 4:1-4; Abalewi 17:11; Abaheburayo 11:4) Yehova yararaba ryiza mwene ayo mashikanwa, maze abo basavyi bayo bakemerwa mu nyonga zayo. Ariko rero, amashikanwa y’ibitungwa, aho yageza, yari ikigereranyo gusa. Ibitungwa ntivyashobora vy’ukuri gupfuka icaha c’umuntu, kubera yuko abantu babisumvya agaciro. (Zaburi 8:4-8) Ni  co gituma Bibiliya ivuga iti: “[Ntibi]shoboka kw amaraso y’amapfizi n’ay’impene akūrah’ivyaha.” (Heb. 10:1-4) Mwene ivyo bimazi vyari ikigereranyo c’inkuka y’incungu yari igiye kuza.

“Incungu Bikwiranye”

10. (a) Umucunguzi yategerezwa kuba aringaniye na nde, kandi kubera iki? (b) Ni kubera iki hari hakenewe inkuka y’umuntu umwe gusa?

10 Intumwa Paulo yavuze ati: “Adamu yandukije bose gupfa.” (1 Ab’i Korinto 15:22) Kubera ico, incungu yategerezwa gusaba ko haba ugupfa kw’umuntu aringaniye na Adamu, ni ukuvuga umuntu atagira agasembwa. (Abaroma 5:14) Nta bundi bwoko na bumwe bw’ikiremwa bwashobora gutuma umunzane w’ubutungane uja ku buringanire. Umuntu atagira agasembwa wenyene, umuntu adafatwa n’igihano c’urupfu Adamu yaciriwe, ni we yashobora gutanga “incungu bikwiranye,” iyari ikwiranye neza na neza na Adamu. (1 Tim. 2:6, NW) Ntivyobaye bikenewe ko abantu amamiliyoni n’amamiliyoni batangwako inkuka kugira ngo bakwirane n’umuntu umwumwe wese akomoka kuri Adamu. Intumwa Paulo yasiguye ati: “Icaha cazanywe mw isi n’umuntu umwe [Adamu], urupfu [ruzanwa] n’icaha.” (Abaroma 5:12, ni twe tubihiritse.) Kandi “nk’uk’urupfu rwazanywe n’umuntu,” Imana yaratunganije ivy’ugucungura abantu ‘ibicishije ku muntu.’ (1 Ab’i Korinto 15:21) Uti gute?

‘Incungu bikwiranye ya bose’

11. (a) Ni gute Umucunguzi ‘yorogoreye umuntu wese urupfu’? (b) Ni kubera iki Adamu na Eva batashobora kwungukira kuri nya ncungu? (Raba akajambo k’epfo.)

11 Yehova yararinganije ivy’uko umuntu atagira agasembwa yotanga ubuzima bwiwe avyishakiye bukaba inkuka. Nk’uko mu Baroma 6:23 habivuga, “ingero y’icaha n’urupfu.” Mu gutanga ubuzima bwiwe bukaba inkuka, nya mucunguzi ‘yorogoreye umuntu wese urupfu.’ Mu yandi majambo, yorishe ingero ku bw’icaha ca Adamu. (Abaheburayo 2:9; 2 Ab’i Korinto 5:21; 1 Petero 2:24) Ivyo vyogize ingaruka zishika kure zemewe n’amategeko. Mu guhindura ubusa igihano c’urupfu ku ruvyaro rwa Adamu, iyo ncungu yokuyeho ububasha urupfu  rufise bwo kwica ihereye kw’isoko ryabwo nyene. *Abaroma 5:16.

12. Tanga ikigereranirizo c’ukuntu kuriha ideni rimwe bishobora gutuma abantu benshi bahatorera akoyokwe.

12 Tubitangire ikigereranirizo: Iyumvire yuko uba mu gisagara aho benshi mu bakibamwo bakora mw’ihinguriro rinini. Wewe n’ababanyi bawe mukaba muronka umushahara mwiza ku vyo mukora, kandi mukaba mubayeho neza. Mugize mutya mubona nya hinguriro rirugawe. Bitumwe n’iki? Umukoresha waryo yaranyuruje itunga, bituma iryo hinguriro rihomba. Kubera ko muvuye mu kazi giturumbuka, wewe n’ababanyi bawe ntimushobora kuriha amadeni mufise. Abubakanye, abana, be n’abari barifisemwo imitahe bamerewe nabi bivuye kuri uwo mugabo yanyuruje itunga. Hoba hari uburyo mwovyigobotora? Neza cane! Umugiraneza yifise yiyemeje kuhaseruka. Arazi agaciro k’iryo hinguriro. Vyongeye arumvira imbabazi ba bakozi benshi baryo be n’ingo zabo. Nuko araringanije ivyo kuriha ideni iryo hinguriro rifise, hanyuma yongeye kwuguruza nya hinguriro. Ugufutwa kwa rya deni rimwe biciye bitabara ba bakozi benshi, ingo zabo hamwe n’abari barifisemwo imitahe. Cokimwe n’ivyo, ugufutwa kw’ideni Adamu yariye, biratuma abantu amamiliyoni n’amamiliyoni bahatorera akoyokwe.

Ni Nde Atanga iyo Ncungu?

13, 14. (a) Yehova yaronkeje abantu incungu gute? (b) Iyo ncungu yarishwe nde, kandi ni kubera iki mwene iyo ndishi ikenewe?

13 Yehova wenyene ni we yari ashoboye gutanga “Umwagazi w’intama . . . ukūrah’icaha c’abari mw isi.” (Yohana 1:29) Mugabo Imana ntiyapfuye kurungika umumarayika uwo ari we wese kugira atabare abantu. Ahubwo, yarungitse uwashobora gutanga inyishu ntabanduka kandi ya nyuma ku birego  Shetani yareze abasavyi ba Yehova. Egome, Yehova yarahevye ikintu ruheta mu kurungika Umwana wiwe w’ikinege, ‘uwamuhimbara’ bimwe bidasanzwe. (Imigani 8:30) Abigiranye umutima ukunze, Umwana w’Imana “yigize ubusa” ku vyerekeye kamere-muntu yiwe yo mw’ijuru. (Abafilipi 2:7, UB) Mu buryo bw’igitangaro, Yehova yafashe ubuzima na kamere vy’Umwana wiwe w’imfura wo mw’ijuru avyimurira mu nda y’inkumi y’Umuyudakazi yitwa Mariya. (Luka 1:27, 35) Avutse yokwiswe Yezu. Mugabo mu buryo bujanye n’amategeko, yoshoboye kwitwa Adamu wa kabiri, kubera yobaye aringaniye neza na neza na Adamu. (1 Ab’i Korinto 15:45, 47) Gutyo, Yezu yarashobora kwitanga bwa ncungu ku bw’abantu b’abanyavyaha.

14 None iyo ncungu yorishwe nde? Zaburi 49:7 ivuga mu buryo butomoye yuko nya ncungu irihwa “Imana.” Ariko none Yehova si we nyene ari uwa mbere mu kuringaniza ivy’uko incungu iboneka? Egome, mugabo ivyo ntibituma iyo ncungu ihinduka ugukaba kutagira shinge na rugero kwo guheza umwuga, nk’ugukura amahera mu mufuko umwe uyashira mu wundi. Bitegerezwa gutahurwa yuko incungu itari ugukaba ibintu biboneka, mugabo ko ari ugusubiriza ikintu ikindi kwemewe n’amategeko. Mu gutunganya ivy’uko incungu irihwa, naho nyene yamutwaye ikintu kizimvye bimwe vy’agatangaza, Yehova yaremeje ko yumira atanyiganyiga ku butungane bwiwe buzira agahonzi.Itanguriro 22:7, 8, 11-13; Abaheburayo 11:17; Yakobo 1:17.

15. Ni kubera iki vyari bikenewe ko Yezu acumukura hanyuma agapfa?

15 Mu gatasi ko mu 33 G.C., Yezu Kirisitu yaremeye arashikirwa n’ikigeragezo cavuyemwo irihwa rya nya ncungu. Yararetse baramufata bamwagiriza ibinyoma, acirwa urw’uko ari inkozi y’ikibi, akomerwa imisumari ku giti co kwicirwako. Ubwo koko vyari bikenewe yuko Yezu acumukura gushika iyo hose? Egome, kubera yuko ikibazo c’ukutadohoka kw’abasavyi b’Imana categerezwa gutorerwa inyishu. Biri n’ico bivuze kubona Imana itaretse ngo Yezu akiri akana yicwe na Herode. (Matayo 2:13-18) Mugabo igihe Yezu yari ageze mu  bigero, yarashoboye kwihanganira umubabaro wose w’ibitero vya Shetani, abigira atahura neza ibibazo vyari vyaravyutse. * Mu kuguma “yera, atagira ubugunge, atanduye, yatandukanijwe n’abanyavyaha” kandi ariko arakorerwa ivy’ubunyamaswa, Yezu yaratanze ikimenyamenya ca ruhasha c’uko Yehova vy’ukuri afise abasavyi baguma ari abizerwa mu bigeragezo. (Abaheburayo 7:26) Ntibitangaje rero yuko imbere y’uko Yezu apfa yasemereye mu buryo bw’intsinzi ati: “Birarangiye!”Yohana 19:30.

Aheraheza Igikorwa Ciwe c’Ugucungura Abantu

16, 17. (a) Yezu yabandanije gute igikorwa ciwe c’ugucungura abantu? (b) Ni kubera iki vyari bikenewe yuko Yezu “aduserukir[a] imbere y’inyonga z’Imana”?

16 Yezu yategerezwa guheraheza igikorwa ciwe c’ugucungura abantu. Ku musi ugira gatatu Yezu apfuye, Yehova yaramuzuye mu bapfuye. (Ivyakozwe 3:15; 10:40) Biciye kuri ico gikorwa c’agahambaye, Yehova ntiyari ahaye impera gusa Umwana wiwe ku bw’umurimo yaranguye adahemuka, mugabo kandi yaramuhaye akaryo ko guheraheza igikorwa ciwe c’ugucungura abantu, akagikora ari Umuherezi Mukuru w’Imana. (Abaroma 1:4; 1 Ab’i Korinto 15:3-8) Intumwa Paulo asigura ati: “Kristo amaze kuza [bwa] muherezi mukuru . . . , amaraso y’impene cank’ay’amashūri, si yo yamushikanye ahēra cane, ariko yahashikanywe n’ayiwe maraso rimwe gusa, yironkeye ugucungura kw’ibihe bidashira. Kuko Kristo atinjiye ahēra cane hākozwe n’intoke, h’ikigereranyo c’ah’ukuri, ariko yinjiye mw ijuru ubgaho, kugira ngo non’aduserukire imbere y’inyonga z’Imana.”Abaheburayo 9:11, 12, 24.

 17 Yezu ntiyashobora kujana mw’ijuru amaraso yiwe. (1 Ab’i Korinto 15:50) Ahubwo yajanye ico ayo maraso yagereranya, ni ukuvuga agaciro kemewe n’amategeko k’ubuzima bwiwe buzira agasembwa yatanzeko inkuka. Rero, imbere y’inyonga z’Imana, agaciro k’ubwo buzima yaragashikirije ku mategeko bwa ncungu y’abantu b’abanyavyaha. Yehova yoba yaremeye iyo nkuka? Egome, kandi ivyo vyagaragaye kuri Pentekote yo mu 33 G.C., igihe impwemu yera yasukwa ku bigishwa bashika kw’120 i Yeruzalemu. (Ivyakozwe 2:1-4) Naho ico kintu cari gishimishije cane, nya ncungu ni ho yari igitangura kuvamwo inyungu z’igitangaza.

Ivyiza Biva Kuri iyo Ncungu

18, 19. (a) Ni imigwi y’abantu ibiri iyihe yungukira ku kwuzura gushoboka biciye ku maraso ya Kirisitu? (b) Ku vyerekeye abo mw’ “ishengero ryinshi,” bimwebimwe mu vyiza biboneka ubu no muri kazoza biva kuri iyo ncungu ni ibihe?

18 Mw’ikete Intumwa Paulo yandikiye Abakolosayi, yasiguye ko biciye kuri Kirisitu, Imana yahimbawe no kwuzura n’ibindi bintu vyose, mu kuzanisha impore amaraso ya Yezu yasheshwe ku giti c’ukubabarizwako. Paulo asigura kandi yuko ukwo kwuzura gukora ku bw’imigwi ibiri y’abantu itandukanye, ni ukuvuga “[ibintu] vyo mw ijuru” n’ “ivyo mw isi.” (Ab’i Kolosayi 1:19, 20; Abanyefeso 1:10) Uwo mugwi wa mbere ugizwe n’Abakirisu bahabwa icizigiro co gukora ari abaherezi n’abami mw’ijuru, bakazotwara isi bari kumwe na Kirisitu Yezu. (Ivyahishuriwe 5:9, 10; 7:4; 14:1-3) Biciye kuri bo, ivyiza biva kuri ya ncungu bizogenda birakoreshwa buhorobuhoro ku bantu bagamburuka, mu kiringo c’imyaka igihumbi.1 Ab’i Korinto 15:24-26; Ivyahishuriwe 20:6; 21:3, 4.

19 “[Ibintu] vyo kw isi” ni abantu bafise icizigiro co kuzoronka ubuzima buzira agasembwa mw’Iparadizo kw’isi. Mu Vyahishuriwe 7:9-17 habita “ishengero ryinshi” bazorokoka “[u]mubabaro mwinshi” uri mu kuza. Mugabo ntibategerezwa kurindira gushika ico gihe kugira ngo binovore ivyiza biva kuri iyo ncungu. Baramaze “[ku]mesu[ra] imvune zabo bazezesha amaraso ya wa Mwagazi.” Kubera yuko  bagaragaza ukwizera muri iyo ncungu, no muri iki gihe nyene bariko bararonka ivyiza vyo mu buryo bw’impwemu biva kuri iyo ntunganyo yuzuye urukundo. Bariswe ko ari abagororotsi, baba abakunzi b’Imana! (Yakobo 2:23) Bivuye ku nkuka Yezu yatanze, barashobora ‘kwegera intebe y’ubuntu badakwiriye bashize ubwoba.’ (Abaheburayo 4:14-16) Igihe bahuvye, baragirirwa ikigongwe nyakuri. (Abanyefeso 1:7) Naho ari abanyagasembwa, baragira ijwi ryo mu mutima rityoroye. (Abaheburayo 9:9; 10:22; 1 Petero 3:21) Gutyo, ukwuzura n’Imana si ikintu bizigira ko kizoba, mugabo ni ikintu kiriko kiraba! (2 Ab’i Korinto 5:19, 20) Muri ya myaka Igihumbi, ‘bazocungurwa ntibabe abaja bo kubora’ kandi amaherezo bagende ‘barahabwa ukwidegemvya gufatana n’ubwiza bw’abana b’Imana.’Abaroma 8:21.

20. Kuzirikana ku ncungu bigira ico bigukozeko gute wewe ubwawe?

20 “Imana ishimwe kubga Yesu Kristo” kuba twararonse incungu! (Abaroma 7:25) Kubwa ngingo irasanzwe, yamara ishika kure bihagije ku buryo itwuzuza akoba. (Abaroma 11:33) Kandi mu kuyizirikanako dukenguruka, iyo ncungu irashikira imitima yacu, ikaza irarushiriza kutwegereza ya Mana y’ubutungane. Nka kumwe kw’umwanditsi wa Zaburi, turafise imvo zumvikana zo gushemeza Yehova bwa “[wu]kunda kugororoka n’imanza zibereye.”Zaburi 33:5.

^ ing. 11 Adamu na Eva ntibashobora gutorera akoyokwe kuri nya ncungu. Ivyagezwe vya Musa vyarimwo iyi ngingo ngenderwako ijanye n’umwicanyi yabikoze nkana: “Ntimuze mwemere ivyo gucungura umwicanyi yar’akwiye gupfa.” (Guharūra 35:31) Biratomoye, Adamu na Eva bari bakwiye gupfa kubera ko bagambarariye Imana n’ibigirankana kandi babizi. Muri ubwo buryo bari bahevye ubuzima budahera bari biteze.

^ ing. 15 Kugira ngo Yezu asubizeho ivyononywe n’icaha ca Adamu, ntiyategerezwa gupfa ari umwana atagira agasembwa, mugabo yategerezwa gupfa ari umugabo atagira agasembwa. Niwibuke yuko icaha ca Adamu cari cakozwe nkana, agikora azi neza uburemere bwaco be n’inkurikizi cozanye. Ni co gituma kugira ngo Yezu acike “Adamu wo hanyuma” maze apfuke ico caha, yategerezwa kugira ihitamwo rirangwa n’ubuhumure kandi akarigira abizi, kugira ngo agume ari intadohoka kuri Yehova. (1 Ab’i Korinto 15:45, 47) Gutyo, ubuzima Yezu yagize bw’umwizerwa bwose uko bungana, dushizemwo n’urupfu rwiwe rw’ukwitangako inkuka, vyakoze bwa “gikorwa kigororotse kimwe.”Abaroma 5:18, 19.