Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwiyegereze Yehova

 IGIHIMBA CA 2

‘Akunda Ubutungane’

‘Akunda Ubutungane’

Akarenganyo karagwiriye mw’isi ya kino gihe, ugasanga bakunda kuvyegeka ku Mana ngo ni yo igatera. Yamara Bibiliya irigisha ukuri kweza umutima, kw’uko ‘Yehova akunda ubutungane.’ (Zaburi 37:28) Muri iki gihimba turaza kwiga ukuntu yagaragaje ko ayo majambo ari ay’ukuri, akaba aha abantu bose icizigiro.

IBIRI MURI IKI GIHIMBA

IKIGABANE CA 11

“Inzira Ziwe Zose Ziragororotse”

Ni gute ubutungane bw’Imana ari kamere ituma tuyikunda?

IKIGABANE CA 12

‘Mbega Imana Iragabitanya?’

Nimba Yehova yanka akarenganyo, ni kubera iki isi yuzuye akarenganyo?

IKIGABANE CA 13

“Ivyagezwe vy’Uhoraho Biratunganye Rwose”

Ni gute ubucamanza bushobora kuremesha urukundo?

IKIGABANE CA 14

Yehova Atanga “Incungu ya Benshi”

Inyigisho yoroshe ariko yimbitse irashobora kugufasha kurushiriza kwiyegereza Imana.

IKIGABANE CA 15

Yezu ‘Ashinga Ubutungane mw’Isi’’

Yezu yatsimbataje gute ubutungane bw’Imana muri kahise? Ariko abikora gute ubu? Ni gute azoshinga ubutungane muri kazoza?

IKIGABANE CA 16

‘Kurikiza Ubutungane’ mu Kugendana n’Imana

Ni kubera iki Yezu yagabishije ati: ‘Nimureke guhinyurira mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa’?