Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 20

‘Inkerebutsi mu Mutima,’ Yamara Yicisha Bugufi

‘Inkerebutsi mu Mutima,’ Yamara Yicisha Bugufi

1-3. Ni kubera iki dushobora kwemera tudakeka yuko Yehova yicisha bugufi?

SE W’AGAHUNGU gatoyi ashaka kukigisha icigwa gihambaye. Arashashaye gushikira umutima wako. Azobigenza gute? Yoba akwiye kugahagarara hejuru mu buryo buteye ubwoba kandi agakoresha amajambo avuna umutima? Canke yoba akwiye guca bugufi akareha n’uwo mwana kandi akavugana ubugwaneza, mu buryo bukwegera? Sebibondo w’inkerebutsi kandi yicisha bugufi ntiyobura guhitamwo kubigirana ubugwaneza.

2 Yehova ni Sebibondo ameze gute? Yoba yishira hejuru canke yicisha bugufi, yoba aryagagurana canke ni umugwaneza? Yehova ni nyen’ubumenyi bwose, nyen’ubukerebutsi bwose. Ariko none, woba warabonye yuko ubumenyi n’ubwenge bitama bituma abantu bicisha bugufi? Nk’uko Bibiliya ibivuga, “ubgenge burakakīsha.” (1 Ab’i Korinto 3:19; 8:1) Ariko Yehova ni ‘inkerebutsi mu mutima,’ akongera akicisha bugufi. (Yobu 9:4) Ivyo ntibisigura yuko Yehova afise ikibanza kiri hasi canke ko adahambaye, ahubwo ntiyishira hejuru na gato. Ni kubera iki biri ukwo?

3 Yehova ni mweranda. Ni co gituma ukwishira hejuru, kamere yonona, bitari muri we. (Mariko 7:20-22) Vyongeye, raba ivyo umumenyeshakazoza Yeremiya yabwiye Yehova: “Nta kabuza umutima wawe [Yehova ubwiwe] uzonyibuka kandi uzoca bugufi unshikire.” * (Gucura Intimba 3:20, NW) Umve ntuze! Yehova, Umukama Segaba w’ibiriho vyose yaragize umutima ukunze wo “[gu]ca bugufi,” canke kumanuka gushika aho Yeremiya  agera, kugira ngo yitwararike uwo mugabo w’umunyagasembwa. (Zaburi 113:7) Emwe, Yehova aricisha bugufi. Ariko none ukwicisha bugufi Imana igaragaza kurimwo ibiki? Kujanye gute n’ubukerebutsi? Kandi ni kubera iki guhambaye kuri twebwe?

Ingene Yehova Agaragaza ko Yicisha Bugufi

4, 5. (a) Kwicisha bugufi ni iki, bigaragara gute, kandi ni kubera iki bidakwiye kwigera vyitiranywa n’ukugoyagoya canke n’ukubura ubutinyutsi? (b) Yehova yerekanye gute ukwicisha bugufi mu kuntu yafashe Dawidi, kandi ukwicisha bugufi Yehova agaragaza kudufitiye akamaro gute?

4 Ukwicisha bugufi ni ukwifata ruto mu muzirikanyi, ukutagira ukwishira hejuru canke ubwishime. Ukwicisha bugufi ni kamere yo mu mutima, kandi igaragarira muri kamere nk’ubugwaneza, ukwihangana n’ukugira ibitegereka. (Ab’i Galatiya 5:22, 23) Ariko rero, izo kamere ziranga Imana ntizikwiye kwigera zitiranywa n’ukugoyagoya canke ukubura ubutinyutsi. Ntizirwanya ishavu rigororotse rya Yehova canke ukuntu akoresha ububasha afise bwo gusangangura. Ahubwo riho, Yehova akoresheje ukwicisha bugufi be n’ukuba ingenzabuhoro, aragaragaza inkomezi ziwe nyinshi igitangaza be n’ububasha bwiwe bwo kwigumya bimwe bitagira agahaze. (Yesaya 42:14) Ukwicisha bugufi kujanye  gute n’ubukerebutsi? Igitabu kimwe c’ivya Bibiliya kivuga giti: “Ukwicisha bugufi kwahavuye gusigurwa . . . mu buryo bw’ukutikunda kandi ni kwo shimikiro ntahara ry’ubukerebutsi iyo buva bukagera.” Ubukerebutsi nyakuri rero, ntibushobora kubaho ata kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi Yehova agaragaza kutugirira akamaro gute?

Sebibondo w’inkerebutsi afata abana biwe mu buryo buranga ukwicisha bugufi be n’ubugwaneza

5 Umwami Dawidi yaririmbiye Yehova ati: “Wampaye inkinzo, ni yo gakiza kawe, ukuboko kwawe kw’i buryo kurandamira, ukwicisha bugufi kwawe kwanshize hejuru.” (Zaburi 18:35) Kukaba nkako, Yehova yarishize hasi kugira ngo afashe uwo muntu asanzwe w’umunyagasembwa, mu kumukingira no mu kumushigikira ku musi ku musi. Dawidi yaratahuye yuko kugira ngo aronke ubukiriro, kandi mbere azohave aba umwami ahambaye, vyobaye gusa bitumwe n’uko Yehova yogize umutima ukunze wo kwicisha bugufi we ubwiwe muri ubwo buryo. Mu vy’ukuri none, ni nde muri twebwe yogize icizigiro na kimwe co kuronka ubukiriro iyo Yehova ataza kuba yicisha bugufi, afise umutima ukunze wo kwishira hasi kugira ngo adufate nk’uko Sebibondo w’umugwaneza kandi w’umunyarukundo abigira?

6, 7. (a) Ni kubera iki Bibiliya itigera ivuga ko Yehova yifata ruto? (b) Ni isano irihe riri hagati y’ubugwaneza n’ubukerebutsi, kandi ni nde yatanze akarorero ngenderwako muri ivyo.

6 Birahambaye yuko tubona ko hariho itandukaniro hagati y’ukwicisha bugufi be n’ukwifata ruto. Ukwifata ruto ni kamere nziza cane abantu bakwiye gutsimbataza. Cokimwe n’ukwicisha bugufi, ukwifata ruto kurajana n’ubukerebutsi. Nk’akarorero, mu Migani 11:2 (NW) hagira hati: “Ubukerebutsi buba kumwe n’abifata ruto.” Ariko rero, Bibiliya ntiyigera ivuga ko Yehova yifata ruto. Kubera iki? Ukwifata ruto, nk’uko gukoreshwa mu Vyanditswe, kwumvikanisha ukuba umuntu azi neza aho ubwiwe agarukiriza. Mushoboravyose nta ho afise agarukiriza turetse yuko yishiriraho aho ashaka kutarenza abitumwe n’ingingo mfatirwako ziwe bwite zigororotse. (Mariko 10:27; Tito 1:2) Vyongeye, kubera yuko ari Musumbavyose, nta n’umwe amutegeka. Ni co gituma iciyumviro c’ukwifata ruto kitaraba Yehova na gato.

7 Ariko rero, Yehova aricisha bugufi kandi ni umugwaneza. Arigisha abasavyi biwe yuko ubugwaneza buhambaye ku bukerebutsi nyakuri. Ijambo ryiwe riravuga ivy’‘ubugwaneza bufatanije  n’ubukerebutsi.’ * (Yakobo 3:13) Rimbura akarorero Yehova atanga muri ivyo.

Yehova Arashinga Abandi Amabanga Kandi Akumviriza Yicishije Bugufi

8-10. (a) Ni kubera iki bitangaje kuba Yehova yerekana ko afise umutima ukunze wo gushinga abandi amabanga no kwumviriza? (b) Mushoboravyose yafashe gute abamarayika biwe?

8 Hariho ibimenyamenya vyeza umutima vy’uko Yehova yicisha bugufi, mu kuba afise umutima ukunze wo gushinga abandi amabanga no kwumviriza. Kuba yumviriza vyonyene biratangaje; Yehova nta mfashanyo canke impanuro akeneye. (Yesaya 40:13, 14; Abaroma 11:34, 35) Naho ari ukwo, Bibiliya iratwereka kenshi yuko Yehova yicisha bugufi muri ubwo buryo.

9 Nk’akarorero, rimbura ikintu kidasanzwe cabaye mu buzima bwa Aburahamu. Aburahamu yagendewe n’abashitsi batatu, umwe muri bo akamwita [“Yehova,” NW]. Nya bashitsi mu bisanzwe bari abamarayika, mugabo umwe muri bo yaje mw’izina rya Yehova kandi akaba yariko akora mw’izina rya Yehova. Iyo uwo mumarayika agize ico avuga canke akora, ni nk’aho Yehova ari we yaba ariko aravuga yongera akora. Biciye kuri ubwo buryo, Yehova yabwiye Aburahamu yuko yari yumvise “induru [nyinshi] zir’i Sodomu n’i Gomora.” Yehova yavuze ati: “Ndamanutse ndābe yuko bakora ibihwanye rwose n’ukw induru zaho zanshikiriye; kandi namb’atari ko biri, ndabimenye.” (Itanguriro 18:3, 20, 21) Birumvikana, ubutumwa bwa Yehova ntibwasobanura yuko Mushoboravyose ‘yomanutse’ we ubwiwe. Ahubwo, yarongeye arungika abamarayika kugira ngo bamuserukire. (Itanguriro 19:1) Kubera iki? Mbega none Yehova abona vyose ntiyari ashoboye ‘kumenya’ ubwiwe ukuntu iyo ntara vy’ukuri yari imeze atarinze kugira uwo atuma? Cane nyene. Mugabo ha kubigira, Yehova abigiranye ukwicisha bugufi yarahaye nya bamarayika igikorwa co kugenzura ukuntu ibintu vyari vyifashe no kugendera Loti be n’umuryango wiwe i Sodomu.

10 Vyongeye, Yehova arumviriza. Yarigeze gusaba abamarayika biwe ngo batange uburyo butandukanye bwo kugwisha Umwami  w’umubisha Ahazi. Yehova ntiyari akeneye mwene iyo mfashanyo. Yamara yaremeye inama umumarayika umwe amugiriye, maze amushinga ibanga ryo kuyishitsa. (1 Abami 22:19-22) Mbega none ukwo ntikwari ukwicisha bugufi?

11, 12. Aburahamu yashitse gute ku kubona ukuntu Yehova yicisha bugufi?

11 Yehova mbere aremera kwumviriza abantu b’abanyagasembwa bafise icipfuzo co kuvuga ibibaraje ishinga. Nk’akarorero, igihe Yehova yatangura kubwira Aburahamu ivy’umugambi yari afise wo gusangangura Sodomu na Gomora, uwo mugabo w’umwizerwa yarabuze uko abifata. Aburahamu yavuze ati: “Icompa bikaba kure yawe.” Yongeyeko ati: “None umucamanza w’isi yose ntiyokora ibigororotse?” Yarabajije Yehova ko atoretse ivyo bisagara mu gihe vyosanzwemwo abantu b’abagororotsi 50. Yehova yamusubirije umutima mu nda yuko yobiretse. Mugabo Aburahamu yarongeye arabaza, amanura ico gitigiri gushika ku bagororotsi 45, hanyuma 40, gutyogutyo. Naho Yehova yagenda aramusubiriza umutima mu nda, Aburahamu yarabandanije gushika aho ico gitigiri akimanura gushika kuri cumi. Kumbure Aburahamu ntiyaribwategere bimwe bishitse ingene Yehova ari umunyakigongwe. Ivyo ari vyo vyose, Yehova abigiranye ukwihangana n’ukwicisha bugufi, yararetse umukunzi wiwe akongera akaba umusavyi wiwe Aburahamu, ngo avuge ivyari bimuraje ishinga muri ubwo buryo.Itanguriro 18:23-33.

12 Ni abantu bangahe baminuje mu bwenge, bize, bokwumviriza umuntu w’ubwenge bukeyi cane babigiranye ukwihangana kwinshi gutyo? * Ukwo ni kwo kwicisha bugufi kw’Imana yacu kumeze. Muri ico kiganiro nyene, Aburahamu yarabonye kandi ko Yehova “[a]teba kuraka.” (Kuvayo 34:6) Kumbure kubera ugutahura yuko ata burenganzira afise bwo guhaririza ivyo Musumbavyose akora, Aburahamu yaratakamvye incuro zibiri ati: “Mwami ntumpambarire.” (Itanguriro 18:30, 32) Birumvikana, Yehova ntiyamuhambariye. Arafise vy’ukuri ‘ubugwaneza bufatanije n’ubukerebutsi.’

 Yehova Akora Ibitegereka

13. Imvugo “ugukora ibitegereka” isobanura iki nk’uko ikoreshwa muri Bibiliya, kandi ni kubera iki bikwiriye kuba iyo mvugo idondora Yehova?

13 Ukwicisha bugufi Yehova agaragaza kugaragarira kandi mu yindi kamere y’akaroruhore, ni ukuvuga kamere y’ugukora ibitegereka. Birababaje kubona ingene iyo kamere ibuze mu bantu b’abanyagasembwa. Yehova ntiyemera n’umutima ukunze kwumviriza gusa ibiremwa vyiwe bifise ubwenge, mugabo kandi aremera n’ukwiyorosha igihe ata kirwanya ingingo ngenderwako ziwe zigororotse kirimwo. Nk’uko ikoreshwa muri Bibiliya, imvugo “gukora ibitegereka” isobanura ijambo ku rindi “kwiyorosha” canke “kurekura.” N’iyo kamere nyene ni ikimenyetso kiranga ubukerebutsi bw’Imana. Muri Yakobo 3:17 (NW) hagira hati: “Ubukerebutsi buva mw’ijuru . . . bukora ibitegereka.” Ni mu buryo ubuhe Yehova we munyabukerebutsi bwose akora ibitegereka? Kimwe coco, arahuza n’uko ibintu vyifashe. Ibuka yuko izina ryiwe ubwaryo ritwigisha yuko Yehova atuma ubwiwe acika ikintu cose gikenewe kugira ngo arangure imigambi yiwe. (Kuvayo 3:14) None ivyo ntibigaragaza umutima w’uguhuza n’uko ibintu vyifashe be n’ugukora ibitegereka?

14, 15. Ivyo Ezekiyeli yeretswe nko mu ndoto vy’umukogote wa Yehova wo mw’ijuru bitwigisha iki ku vyerekeye ishirahamwe rya Yehova ryo mw’ijuru, kandi ritandukanye gute n’amashirahamwe yo mw’isi?

14 Hariho igisomwa cibonekeje ca Bibiliya kidufasha gutegera gatoya ukuntu Yehova ahuza n’uko ibintu vyifashe. Umumenyeshakazoza Ezekiyeli yareretswe nko mu ndoto ishirahamwe rya Yehova ryo mw’ijuru rigizwe n’ibiremwa vy’impwemu. Yabonye umukogote w’ubunini buteye akoba, “umuduga” wa Yehova bwite wama nantaryo ukontororwa na we. Icakwegera kuruta ibindi bwari uburyo ugenda. Ibigurudumu amahero vyawo vyari bifise impande zinezine, bikaba kandi vyuzuyeko amaso kugira ngo bishobore kubona ahantu hose, vyongere bishobore guhindura amerekero mu kanya isase, bitarinze guhagarara canke guhindukira. Kandi uwo mukogote amahero ntiwarinda kwikwega nk’ikiduga kiremereye, cakozwe n’umuntu. Nya mukogote washobora kunyaruka buravyo, mbere ukagira amakorosi y’imfuruka ngororotsi! (Ezekiyeli 1:1, 14-28) Emwe, ishirahamwe rya Yehova, cokimwe na Segaba mushoboravyose we arikontorora, rirahuza rwose n’uko ibintu vyifashe, rikagira ico rikoze ku bintu  be n’inkenero ritegerezwa gutunganya vyama nantaryo bihinduka.

15 Nta kindi abantu bogira atari ukugerageza kwigana mwene iyo kamere itunganye y’uguhuza n’ukuntu ibintu vyifashe. Ariko rero, kenshi cane usanga abantu be n’amashirahamwe yabo bidadaza ha guhuza n’uko ibintu vyifashe, bigakora ibidategereka aho kwiyorosha. Tubitangire ikigereranirizo: Ubwato butwara ibitoro canke igarimoshi itwara imizigo yoshobora kuba itangaje mu bunini no mu bukomezi. Ariko none hoba hari kimwe muri ivyo gishobora kugira ico gikoze ku bintu bibaye giturumbuka? Iyo habaye ikintu gitambitse mu nzira imbere y’igarimoshi itwara imizigo, guhindukira ntuvuge. Uguhagarara bukwi na bukwi na vyo nyene si vyo vyoroshe. Igarimoshi ipakiye imizigo ishobora gukoresha ikirometero kirenga kugira ngo ihagarare bamaze gufata amafire! Ubwato butwara ibitoro na bwo nyene bushobora kubandanya bugenda ibirometero umunani bamaze kuzimya imoteri. Mbere n’iyo izo moteri zakijwe zisubizwa inyuma, nya bwato bushobora kubandanya bugenda gushika ku birometero bitatu! Ni co kimwe n’amashirahamwe y’abantu, ayo usanga afise impengamiro yo kudadaza no gukora ibidategereka. Bitumwe n’ubwibone, kenshi abantu baranka guhuza n’ihinduka mu bikenewe be no mu kuntu ibintu vyifashe. Mwene ukwo kudadaza kwaratembeje amashirahamwe, kuranatuma intwaro zisenyuka. (Imigani 16:18) Ese ukuntu dushobora kunezerezwa no kubona ko yaba Yehova canke ishirahamwe ryiwe, batameze nk’amashirahamwe y’abantu!

Ingene Yehova Agaragaza ko Akora Ibitegereka

16. Yehova yerekanye gute ko akora ibitegereka mu kuntu yafashe Loti imbere y’uko asangangura Sodomu na Gomora?

16 Subira urimbure isangangurwa rya Sodomu na Gomora. Loti n’urugo rwiwe bahawe aya mabwirizwa arashe avuye ku mumarayika wa Yehova agira ati: “Hungira kur’iriya misozi.” Ariko rero, ivyo ntivyashimishije Loti. Loti yasavye yinginga ati: “Oyaye mugenzi, s’uko!” Kubera ko Loti we yiyumvira ko yopfa mu gihe yohungira mu misozi, yasavye yinginga yuko we hamwe n’urugo rwiwe bokwemererwa guhungira mu gasagara kari hafi yaho kitwa Sowari. Ibuka yuko Yehova yari afise intumbero yo gusangangura n’ako gasagara. Vyongeye, ubwoba bwa Loti nta  shingiro nyakuri bwari bufise. Yehova ntiyari kubura gukingira Loti muri iyo misozi! Naho ari ukwo, Yehova yararekeye Loti ivyo amusavye hanyuma arakingira ako gasagara Sowari. Nya mumarayika yabwiye Loti ati: “Nuko ndakwemereye no ku co uvuze ico.” (Itanguriro 19:17-22) None aho Yehova ntiyakoze ibitegereka?

17, 18. Mu kuntu Yehova yafashe Abanyaninewe, yerekanye gute yuko akora ibitegereka?

17 Yehova kandi ntiyirengagiza ukwigaya kw’umuntu kuvuye ku mutima, akama nantaryo akora ibiranga imbabazi kandi bigororotse. Rimbura ivyashitse igihe umumenyeshakazoza Yona yarungikwa ku gisagara Ninewe cari cuzuye ububisha n’ubukazi. Igihe Yona yagendagenda mu mabarabara y’i Ninewe, ubutumwa bwahumetswe yatangaza bwari bworoshe cane: bwari ubw’uko ico gisagara gikomeye cosanganguwe mu misi 40. Ariko rero, ibintu vyarahindutse mu buryo budasanzwe. Abanyaninewe barigaye!—Yona, ikigabane ca 3.

18 Kugereranya ukuntu Yehova yakiriye iryo hinduka ry’ibintu n’ukuntu Yona yaryakiriye biri n’ico vyigisha. Muri ico gihe, Yehova yarahuje n’ukuntu ibintu vyari vyifashe, atuma we nyene ubwiwe acika uwuharira ivyaha ha gucika “int[wari] mu ntambara.” * (Kuvayo 15:3) Ku rundi ruhande, Yona yaradadaje aranabura ikigongwe rwose. Aho kugira ngo agaragaze ugukora ibitegereka kwa Yehova, Yona yavyifashemwo cane nka ya garimoshi y’imizigo canke bwa bwato butwara ibitoro duhejeje kuvuga. Yari yatangaje ivyago, ari co gituma ngo ivyago vyategerezwa gushika! Ariko rero, Yehova abigiranye ukwihangana, yarahaye icigwa uwo mumenyeshakazoza wiwe atihangana, mu vyo gukora ibitegereka be no mu vy’ukugira ikigongwe.Yona, ikigabane ca 4.

Yehova akora ibitegereka kandi agatahura aho tugeza

 

19. (a) Ni kubera iki dushobora kwemera tudakeka ko Yehova akora ibitegereka mu vyo atwitegako? (b) Mu Migani 19:17 herekana gute yuko Yehova ari Umutware ‘atugirira neza kandi akora ibitegereka’ kandi anicisha bugufi bimwe bishika kure?

19 Ubwa nyuma, Yehova arakora ibitegereka mu vyo atwitegako. Umwami Dawidi yavuze ati: “A[ra]zi iremwa ryacu, [ar]ibuka ko  tur’umukungugu.” (Zaburi 103:14) Yehova aratahura neza cane aho tugeza be n’udusembwa twacu, kuruta uko twebwe tubitahura. Ntiyigera atwitegako ibirenze ivyo dushobora gukora. Bibiliya ifata abatware b’abantu ‘bagira neza kandi bihangana’ ikabahushanya n’“abadadika.” (1 Petero 2:18) Yehova ni Umutware ameze gute? Ehe raba ico mu Migani 19:17 havuga: “Ūgirira akagongwe umugorwa aba agurānye Uhoraho.” Biratomoye yuko umutware mwiza kandi akora ibitegereka wenyene ari uwoshima igikorwa cose kirangwa n’ubuntu gikozwe ku neza y’abagowe. Ikirushirije, ico canditswe cumvikanisha yuko Umuremyi w’ibiriho vyose ari nk’aho abona ko we ubwiwe afitiye umwenda abantu buntu barangura mwene ivyo bikorwa biranga ikigongwe! Ukwo ni ukwicisha bugufi gushika kure kuruta ukundi kwose.

20. Ni igiki kidukura amazinda yuko Yehova yumva amasengesho dutura kandi akayishura?

20 Yehova ni umugwaneza kandi akora ibitegereka mu kuntu afata abasavyi biwe bo muri iki gihe. Iyo dusenga mu kwizera, arumviriza. Kandi naho nyene atarungika intwarabutumwa z’abamarayika kugira ngo bagire ico batubwira, ntidukwiye guca twiyumvira yuko amasengesho dutura agenda atishuwe na we. Ibuka yuko igihe intumwa Paulo yasaba abo basangiye ukwizera ‘gusenga’ kugira ngo akurwe mw’ibohero, yongeyeko ati: “Kugira ngo ntebutswe kubagarukanirwa vuba.” (Abaheburayo 13:18, 19) Rero, amasengesho dutura yoshobora koko gutuma Yehova akora ivyo atokoze!Yakobo 5:16.

21. Ni igiki tudakwiye kwigera twiyumvira ku vyerekeye ukwicisha bugufi kwa Yehova, mugabo riho dukwiye gukenguruka iki ku bimwerekeye?

 21 Birumvikana, muri ivyo bintu vyose bigaragaza ko Yehova yicisha bugufi, ari ivyo bugwaneza bwiwe, umutima ukunze afise wo kwumviriza, ukwihangana kwiwe, ugukora ibitegereka kwiwe, nta na kimwe muri vyo gisobanura yuko adohoka ku ngingo ngenderwako ziwe zigororotse. Abakuru b’amadini y’Abiyita Abakirisu bashobora kwiyumvira ko bariko barakora ibitegereka igihe babwira imikuku yabo ibibaryohera mu gutitura ingingo mfatirwako za Yehova z’ivy’ukwigenza runtu. (2 Timoteyo 4:3) Mugabo impengamiro umuntu afise yo kudohoka kugira ngo ashikire ivyo yironderera nta ho isa isana n’ugukora ibitegereka kw’Imana. Yehova ni mweranda; ntazokwigera yonona ingingo mfatirwako ziwe zigororotse. (Abalewi 11:44) Nimuze rero dukunde ugukora ibitegereka kwa Yehova kubera yuko vy’ukuri ari ikimenyamenya c’uko yicisha bugufi. Ntibigutera umunezero mwinshi none kwiyumvira yuko Yehova Imana, we Munyabukerebutsi nyawe mu biriho vyose, yicisha kandi bugufi bimwe bidasanzwe? Ese ukuntu bitera agahimbare kwiyegereza iyo Mana iteye akoba yamara y’ubugwaneza, yihangana kandi igakora ibitegereka!

^ ing. 3 Abanyabwenge b’ivyanditswe ba kera, canke Abasoferimu, barahinduye uwo murongo bavuga yuko Yeremiya ari we aca bugufi, ko atari Yehova. Biboneka yuko biyumviriye ko bitabereye kwitirira Yehova mwene ico kintu kiranga ukwicisha bugufi. Ivyo vyatumye impinduro nyinshi zihusha iciyumviro kiri muri uwo murongo mwiza cane. Ariko rero, Bibiliya yitwa The New English Bible ivuga mu buryo bugororotse ko Yeremiya yabwiye Imana ati: “Ibuka, ibuka yewe, kandi uce bugufi unshikire.”

^ ing. 7 Izindi mpinduro zivuga “ukwicisha bugufi kuva mu bukerebutsi” be n’“ubwitonzi buba ari ikimenyetso c’ubukerebutsi.”

^ ing. 12 Birahambaye kubona Bibiliya ihushanya ukwihangana n’ubwibone. (Umusiguzi 7:8) Ukwihangana Yehova agaragaza kuratanga ikindi kimenyamenya c’uko yicisha bugufi.2 Petero 3:9.

^ ing. 18 Muri Zaburi 86:5, havuga yuko Yehova ari “mwiza, [a]gabirije guharira.” Igihe iyo zaburi yahindurwa mu Kigiriki, iyo mvugo ngo “agabirije guharira” yahinduwe ngo e·pi·ei·kesʹ, canke “ukugira ibitegereka.”