Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 17

‘Yo, Uburebure bw’Amajepfo bw’Ubukerebutsi bw’Imana!’

‘Yo, Uburebure bw’Amajepfo bw’Ubukerebutsi bw’Imana!’

1, 2. Ni umugambi uwuhe Yehova yari afitiye umusi ugira indwi, kandi ubukerebutsi bw’Imana bwashizwe mw’isuzumwa gute mu ntango z’uwo musi?

VYARONONEKAYE! Ikiremwa-muntu ari bwo bwiza ruheta bwaranze umusi w’irema ugira gatandatu, carataye agaciro bukwi na bukwi bimwe biteye agahinda. Yehova yari yatangaje ko “ivyo yaremye vyose,” ushizemwo n’abantu, “vyari vyiza cane.” (Itanguriro 1:31) Mugabo mu ntango y’umusi ugira indwi, Adamu na Eva bahisemwo gukurikira Shetani mu bugarariji bwiwe. Baciye bisuka mu caha, baba abanyagasembwa, basigara biteze urupfu.

2 Bishobora kuba vyabonetse yuko umugambi Yehova yari afitiye umusi ugira indwi wari ugiye amazimayongo. Uwo musi, cokimwe n’imisi itandatu yari yawutanguriye, wari uwomaze imyaka ibihumbi. Yehova yari yavumereye yuko uwo musi ari mweranda, kandi amaherezo wotumye isi yose ihinduka iparadizo yuzuyeko umuryango w’abantu utagira agasembwa. (Itanguriro 1:28; 2:3) Ariko none inyuma y’ukwo kugarariza kw’agahomerabunwa, ico kintu cari gushobora kuranguka gute? Imana yokoze iki? Aho ni ho ubukerebutsi bwa Yehova bwasuzumiwe bimwe bikomeye, kumbure riba ryo suzumwa ry’agaheta.

3, 4. (a) Ni kubera iki ukuntu Yehova yavyifashemwo mu gutorera umuti ubugarariji bwo muri Edeni ari akarorero gateye akoba k’ubukerebutsi bwiwe? (b) Ukwicisha bugufi gukwiye gutuma twamiza ukuhe kuri mu muzirikanyi uko dutohoza ubukerebutsi bwa Yehova?

3 Yehova yaciye ubwo nyene abihagurukira. Yaraciriye urubanza abo bagarariji muri Edeni, ico gihe nyene aba araduciriye agace k’ikintu ciza igitangaza: umugambi wiwe wo gutorera umuti ibibi bari bahejeje gutanguza. (Itanguriro 3:15) Umugambi wa Yehova ushika kure, utangurira muri Edeni ugafata imyaka ibihumbi n’ibihumbi ya kahise k’abantu ukabandanya gushika kure muri kazoza. Uroroshe neza cane, yamara urashika kure rwose ku buryo umusomyi wa Bibiliya yoshobora kumara ubuzima bwiwe ariko arawutohoza yongera awuzirikanako kandi bikamugirira akamaro. Vyongeye, umugambi wa Yehova utegerezwa kuranguka bimwe bishitse.  Uzokuraho ububisha bwose, icaha be n’urupfu. Uzoshikana abantu b’abizerwa ku kuba abatagira agasembwa. Ivyo vyose bizoshika imbere y’uko umusi ugira indwi urangira, ku buryo, naho hoba iki, Yehova azoba yaranguye umugambi wiwe werekeye isi n’abantu nk’uko nyene yawutegekanije!

4 Mwene ubwo bukerebutsi burateye akoba, si vyo none? Intumwa Paulo yaravyuriwe umutima wo kwandika ati: ‘Yo, uburebure bw’amajepfo bw’ubukerebutsi . . . bw’Imana!’ (Abaroma 11:33) Uko dutohoza imice inyuranye y’iyo kamere y’Imana, ukwicisha bugufi gukwiye gutuma twamiza ukuri guhambaye mu muzirikanyi, ukwo na kwo kukaba ari uko aho twogeza kwoba gusa nk’ukwagaza inyuma ku bukerebutsi bw’akaburarugero bwa Yehova. (Yobu 26:14) Nimuze tubanze dusigure iyo kamere iteye akoba.

Ubukerebutsi bw’Imana Ni Iki?

5, 6. Ni isano irihe riri hagati y’ubumenyi n’ubukerebutsi, kandi ubumenyi Yehova afise bungana iki?

5 Ubukerebutsi buratandukanye n’ubumenyi. Vya vyuma vy’intasobwa bita orodinateri birashobora kubika ubumenyi bwinshi cane, mugabo nta muntu n’umwe yovuga ko mwene ivyo bikoresho bifise ubukerebutsi. Ariko rero, ubumenyi n’ubukerebutsi birafitaniye isano. (Imigani 10:14) Nk’akarorero, mu gihe woba ukeneye impanuro iranga ubukerebutsi mu vy’ukwivuza indwara kanaka ikomeye, woja none kubaza umuntu afise ubumenyi buke canke atagira namba mu vy’imiti? Ntibishoboka! Ubumenyi butagira agahaze ni nkenerwa rero kugira ngo umuntu agire ubukerebutsi nyakuri.

6 Yehova arafise ubumenyi butagira aho bugarukira. Kubera ko ari “Umwami w’[“ibihe bidahera,” NW],” we wenyene ni we yamyeho. (Ivyahishuriwe 15:3) Kandi muri iyo myaka yose idaharurwa, yamye azi ikintu cose. Bibiliya ivuga iti: “Imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko vyose vyambaye ubusa, biragaragara, imbere y’inyonga z’Iyizotubaza ivyo twakoze.” (Abaheburayo 4:13; Imigani 15:3) Kubera ko Yehova ari Umuremyi, aratahura ivyo yaremye bimwe bishitse, kandi yarihweje ivyo umuntu akora vyose kuva mu ntango. Arasuzuma umutima w’umuntu umwumwe wese, ntihagire n’akantu na kamwe kamucika. (1 Ngoma 28:9) Kubera ko yaturemanye ubushobozi bwo kwihitiramwo, aranezerwa iyo abona tugira amahitamwo aranga ubukerebutsi mu buzima. Kubera ko  ‘yumva ivyo asabwa,’ arumviriza ibintu bidaharurwa abwirwa icarimwe! (Zaburi 65:2) Kandi ikitovugwa coco, Yehova aribuka bimwe bizira agasembwa.

7, 8. Yehova agaragaza gute ugutahura ibintu, ukubitandukanya be n’ubukerebutsi?

7 Yehova ntafise ubumenyi gusa. Arabona kandi ingene ibintu bigenda bigiranira isano, akanatahura insobanuro yo muri rusangi izanwa n’ibintu bidaharurwa bijanye na vyo. Arihweza ibintu akaraba ikiruta ikindi, agatandukanya iciza n’ikibi, igihambaye n’ikidahambaye. Bitayeko, araraba kure y’ibiboneka inyuma, agasesangura gushika imbere mu mutima. (1 Samweli 16:7) Gutyo, Yehova aratahura ibintu kandi akamenya kubitandukanya, izo zikaba ari kamere zirengeye ubumenyi. Mugabo ubukerebutsi buri ku rugero rwo hejuru rwose kuruta.

8 Ubukerebutsi bushira hamwe ubwenge, ugutandukanya ibintu be n’ugutahura, maze bukabikoresha. Kukaba nkako, amwamwe mu majambo y’intango yo muri Bibiliya ahindurwa ngo “ubukerebutsi,” urudome ku rundi asigura “ugukora gushika ku ntumbero” canke “ubukerebutsi ngirakimazi.” Gutyo rero, ubukerebutsi bwa Yehova si ubwo mu majambo gusa. Ni ngirakimazi, kandi burakora. Akoresheje ubwaguke bw’ubumenyi afise be n’ubwimbike bw’ugutahura kwiwe, Yehova yama nantaryo afata ingingo nziza kuruta zishoboka, akazishitsa akoresheje uburyo bwiza bubaho. Ubwo ni ubukerebutsi nyakuri! Yehova arerekana ukuri kw’aya majambo Yezu yavuze agira ati: “Ub[ukerebutsi] burangwa ko bugororotse n’ibikorwa vyabgo.” (Matayo 11:19) Ibikorwa vya Yehova hirya no hino mu kirere, birashingira intahe ikomeye ubukerebutsi bwiwe.

Ibimenyamenya vy’Ubukerebutsi bw’Imana

9, 10. (a) Yehova yerekana ubuhe bwoko bw’ubukerebutsi, kandi yabugaragaje gute? (b) Akagingo ngengabuzima gatanga gute ikimenyamenya c’ubukerebutsi bwa Yehova?

9 Woba warigeze gutangarira ubuhanga bw’umuhinguzi w’utugenegene ahingura ibintu vyizavyiza bikagenda neza? Ubwo ni ubwoko butangaje bw’ubukerebutsi. (Kuvayo 31:1-3) Yehova ubwiwe ni we soko rya mwene ubwo bukerebutsi akaba na we munyabukerebutsi ahambaye kuruta bose. Umwami Dawidi yavuze ku vyerekeye Yehova ati: “Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubgoba  butangaje: ibikorwa vyawe n’ibitangaza; kand’ivyo, umutima wanje urabizi neza.” (Zaburi 139:14) Si ivy’imbeshere, uko turushiriza kwiga ivyerekeye umubiri w’umuntu, niko turushiriza guterwa akoba n’ubukerebutsi bwa Yehova.

10 Tubitangire ikigereranirizo: Wewe watanguye kubaho uri akagingo ngengabuzima kamwe rudende, ni ukuvuga akagingo ngengabuzima k’akagi ko muri nyoko wawe, kanywanye n’akabuto kavuye muri so wawe. Bidatevye ako kagingo ngengabuzima katanguye kwigabagura. Wewe uwahavuye uvamwo, ugizwe n’utugingo ngengabuzima nk’imiliyaridi ibihumbi 100. Utwo duhimba ni utuntu dutoduto inzatsa. Utugingo ngengabuzima 10.000 tw’ubunini bugereranye, twokwira ku mutwe w’isonga ry’igikwashu. Yamara, kamwekamwe kose ni akaremwa k’igitangaza gakozwe mu buryo bugoye itahura. Akagingo ngengabuzima kagizwe n’uduce twinshi tw’urusobe kuruta imashini iyo ari yo yose canke ihinguriro iryo ari ryo ryose vyakozwe n’umuntu. Abanyasiyansi bavuga yuko akagingo ngengabuzima kameze nk’igisagara kizitiye, gifise ubwinjiriro n’inzugi bicungerewe, uburyo bwo kwiyunguruza, uburyo bwo guhanahana amakuru, amahinguriro atanga umuyagankuba, amahinguriro y’ibindi bintu, ahantu hagenewe gutabwa imyavu hagaheza hakayitondanuza ngo ivemwo ibindi bintu, uburyo bwo kwivuna abansi, eka mbere n’ubwoko bw’intwaro iyobora vyose igakorera hagati mu ntimatima ya nya kagingo. Vyongeye, akagingo ngengabuzima karashobora kwikuramwo akandi gasa na ko mu masaha makeyi gusa!

11, 12. (a) Ni iki gituma utugingo ngengabuzima two mu mbanyi y’agasamo iriko irakura tuba udutandukanye, kandi ivyo bihuye gute n’amajambo ari muri Zaburi 139:16? (b) Ubwonko bw’umuntu bwerekana gute yuko ‘twaremwe mu buryo butangaje’?

11 Ariko ntiwumve, utugingo ngengabuzima twose ntitumeze kumwe. Uko utugingo ngengabuzima tw’agasamo tubandanya kwigabagura, turarangura imirimo itandukanye cane. Tumwe tuba utw’udutsi nsozabwenge; utundi tuba utw’amagufa, imitsi, amaraso canke utugingo tw’amaso. Iryo tandukanywa ryose ry’ibintu riba ryaranditswe mu cokwitwa “ububiko” bw’akagingo ngengabuzima bwitwa ADN, bukaba burimwo uturanga twose twa kamere umuntu azogira. Birahambaye kubona Dawidi yarahumekewe akabwira Yehova ati: “Nkir’urusoro, inyonga zawe zarambona, mu gitabo cawe handitswe mw’imisi yanje yose.”Zaburi 139:16.

 12 Ibihimba vy’umubiri bimwebimwe bigizwe n’utuntu twinshi urusobe. Nk’akarorero, rimbura ubwonko bw’umuntu. Hari ababwise ko ari co kintu kigizwe n’utuntu twinshi tw’urusobe kuruta ibindi vyose ariko cubuwe mu vyaremwe. Burimwo utugingo ngengabuzima nk’imiliyaridi 100 tw’udutsi nsozabwenge, tukaba tugomba kungana n’igitigiri c’inyenyeri ziri mu kigwi c’inyenyeri twebwe turimwo. Kamwekamwe kose muri utwo tugingo ngengabuzima karashamika kakagira imihora ibihumbi n’ibihumbi igafatanya n’utundi tugingo ngengabuzima. Abanyasiyansi bavuga yuko ubwonko bw’umuntu bwoshobora kujamwo amakuru yose ari mu bubiko bw’ibitabu bwose bwo kw’isi, be n’uko ubushobozi ubwonko bufise bwo kubika, mu vy’ukuri, ata muntu yoshobora kubugera. Naho haciye imyaka mirongo ico gihimba ‘caremwe uburyo butangaje’ kiriko kiratohozwa, abanyasiyansi baremera ko hari aho batoshobora gutegera bimwe bishitse ingene gikora.

13, 14. (a) Ibimonyo be n’ibindi biremwa vyerekana gute yuko ‘bifise ubukerebutsi bwinshi mu vyo kugenza itima,’ kandi ivyo bitwigisha iki ku vyerekeye Umuremyi wavyo? (b) Ni kubera iki twoshobora kuvuga yuko ibiremwa, nk’akarorero inzu y’igitangurirwa, vyaremwe ‘mu bukerebutsi’?

13 Ariko rero, abantu ni akarorero kamwe gusa k’ubukerebutsi bwo kurema bwa Yehova. Muri Zaburi 104:24 hagira hati: “Uhoraho we, ereg’ibikorwa vyawe n’ivy’uburyo bginshi! Vyose wabikoresheje ub[ukerebutsi]: isi yuzuye ubutunzi bgawe.” Ubukerebutsi bwa Yehova bugaragarira mu caremwe cose kiri iruhande yacu. Nk’akarorero, ikimonyo ‘kirafise ubukerebutsi bwinshi mu vyo kugenza itima.’ (Imigani 30:24) Mu bisanzwe, imigwi y’ibimonyo iringanijwe mu buryo bw’agatangaza. Imigwi imwimwe ijejwe gukingira ibindi bimonyo, ikarondera imfungurwa mu dukoko twitwa afidi tubeshejweho no kununuza ibiterwa, nk’aho womenga utwo dukoko ni ubworozi bw’ibimonyo. Ibindi bimonyo usanga bikora bwa barimyi, bikarima bikongera bikabungabunga “ibirimwa” vy’ibizinuzinu. Hariho ibindi biremwa vyinshi vyaremanywe ubushobozi bwo gukora ibintu bihambaye bikoresheje itima. Isazi isanzwe iragira ibintu vy’agatebetebe mu kirere ivyo indege ya mbere ihanitse yahinguwe n’umuntu idashobora kwigana. Inyoni z’ingenzi zirafata ingendo zisunze inyenyeri, zikisunga ahantu isi ikwegera ibintu bwa sumaku, canke zikisunga ubwoko bunaka bw’ikarata ndondabihugu zaremanywe. Abahinga mu vy’ibifise ubuzima baramara imyaka n’imyaka batohoza inyifato nsingabwenge zihanitse  ziri muri ivyo biremwa. Ese ukuntu rero Imana yo yaziremanye izo nyifato itegerezwa kuba ari inyabukerebutsi!

14 Abanyasiyansi barigiye vyinshi ku bukerebutsi bwa Yehova bwo kurema. Mbere hariho igisata c’ivy’ubuhinga bwo guhingura ibintu kirondera kwigana ubuhinga busangwa mu biremwa. Nk’akarorero, ushobora kuba warigeze kwitegereza ujorewe ubwiza bw’inzu y’igitangurirwa. Mugabo umuhinga ayifata nk’ikintu gihinguye mu buryo bw’agatangaza. Utugozi tumwetumwe dusa n’utworoshe usanga dukomeye kuruta icuma kitagwa ingese, tukaba tugumye kuruta utunyuzi tw’ikoti idatoborwa n’amasasu. Ariko neza na neza utwo tugozi dukomeye ku rugero rungana iki? Niwihe ishusho y’inzu y’igitangurirwa yoba yagizwe nini gushika ingane n’urusenga rukoreshwa ku bwato bwo kuroba. Mwene uwo mutego woshobora gufata indege itwara abantu iriko iragenda mu kirere! Emwe, Yehova yaremye ivyo bintu vyose ‘mu bukerebutsi.’

Ni nde yagenye ivy’uko ibiremwa vyo kw’isi ‘bigira ubwenge bwinshi mu vyo kugenza itima’?

Ubukerebutsi Kure y’Isi

15, 16. (a) Amajuru yuzuye inyenyeri atanga ikihe kimenyamenya c’ubukerebutsi bwa Yehova? (b) Ikibanza Yehova afise co kuba Umugabisha Rudasumbwa agaba abamarayika ibihumbi n’ibihumbi, kigaragaza gute ubukerebutsi uwo Mutegetsi afise?

15 Ubukerebutsi bwa Yehova buragaragarira mu bikorwa yakoze vyo hirya no hino mu kirere. Amajuru yuzuye inyenyeri, izo twihweje gatoyi mu Kigabane ca 5, ntizapfuye gukwiragira mu kirere gutyo gusa. Bitumwe n’ubukerebutsi bw’“ivyagezwe biganza ijuru” vya Yehova, amajuru yagiye araringanizwa neza mu bigwibigwi vy’inyenyeri vyitwa amagalagisi, ano na yo ashirwa hamwe akaba ibirundo vy’ibigwibigwi vy’inyenyeri, bino na vyo bigashirwa mu birundo vy’imigwi y’ibigwibigwi vy’inyenyeri nyene. (Yobu 38:33) Ntibitangaje kuba Yehova avuga ko ibisyo vyo mw’ijuru ari “ingabo”! (Yesaya 40:26) Ariko rero, hariho izindi ngabo mbere zigaragaza mu buryo bukomeye kuruta ubukerebutsi bwa Yehova.

16 Nk’uko twabibonye mu Kigabane ca 4, Imana ifise izina ry’icubahiro ari ryo “[Yehova] nyen’ingabo” kubera ikibanza afise co kuba ari Umugabisha Rudasumbwa w’ingabo nyinshi imiliyoni  amajana n’amajana z’ibiremwa vy’impwemu. Ico ni ikimenyamenya c’ububasha bwa Yehova. None ngaho hajamwo gute ubukerebutsi bwiwe? Rimbura ibi: Yehova na Yezu ntibigera barera amaboko. (Yohana 5:17) Bica vyumvikana rero yuko abasuku b’abamarayika bakorera Isumba Vyose na bo nyene bama bariko barakora. Ibuka kandi yuko baruta umuntu, bakaba bafise ubwenge n’ububasha birengeye. (Abaheburayo 1:7; 2:7) Yamara, Yehova yatumye abo bamarayika bose baguma bafise ivyo bakora, bakajamwo mu gushitsa igikorwa ciwe babigiranye umunezero, ni ukuvuga igikorwa co “[gu]shikisha ijambo ryiwe” no “[gu]kora ibimuhimbara,” bakaba bamaze imyaka amamiliyaridi n’amamiliyaridi bakora ico gikorwa. (Zaburi 103:20, 21) Ibaze ukuntu ubukerebutsi bw’uwo Mutegetsi butegerezwa kuba buteye akoba yemwe!

Yehova Ni We Afise ‘Ubukerebutsi Wenyene’

17, 18. Ni kubera iki Bibiliya ivuga yuko Yehova ari we afise ‘ubukerebutsi wenyene,’ kandi ni kubera iki ubukerebutsi bwiwe bukwiye gutuma twumva tuguye mu gahundwe?

17 Twisunze mwene ivyo bimenyamenya, none vyoba bitangaje kuba Bibiliya ivuga yuko Yehova ari we ntangere mu bukerebutsi? Nk’akarorero, ivuga yuko Yehova ari we afise ‘ubukerebutsi wenyene.’ (Abaroma 16:27) Yehova wenyene ni we afise ubukerebutsi mu buryo butagira agahaze. Ni we soko ry’ubukerebutsi nyakuri bwose. (Imigani 2:6) Ni co gituma Yezu, naho ari we ari n’ubukerebutsi kuruta ibindi biremwa vyose vya Yehova, atigeze yiheka ku bukerebutsi bwiwe bwite, mugabo yavuga nk’uko Se yamutegetse.Yohana 12:48-50.

18 Ehe raba ingene intumwa Paulo yaseruye ivy’uko ubukerebutsi bwa Yehova ari ntangere: ‘Yo, uburebure bw’amajepfo bw’ubutunzi bw’ubwenge no kumenya vy’Imana! Imigabo yayo ntishobora kubariritswa, n’inzira zayo ntizigira akehe!’ (Abaroma 11:33) Mu gutangura uwo murongo akoresheje akajambo k’ugutangara ngo “Yō,” Paulo yarerekanye akanyengetera gakomeye afise, aha kakaba ari akoba gashika kure yiyumvamwo. Ijambo ry’Ikigiriki yahisemwo gukoresha ku ‘burebure’ rirafitaniye isano rya hafi n’ijambo “igisumanyenzi.” Rero, amajambo yavuze aravyura mu bwenge ishusho ikomeye. Iyo tuzirikanye ku bukerebutsi bwa Yehova, ni nk’aho tuba dutamariye kuraba mu kinogo kidafise aho kigarukira, kitagira  hasi epfo, ahantu h’ibwina kure, hagera iyo n’iyo ku buryo tutopfa twarashoboye gutegera ubunini bwaho, tutavuze ivyo kubwerekana neza canke kubushushanya ido n’ido. (Zaburi 92:5) Mbega none ico si iciyumviro gikwiye gutuma twicisha bugufi?

19, 20. (a) Ni kubera iki inkukuma ari ikigereranyo kibereye c’ubukerebutsi bw’Imana? (b) Yehova yagaragaje gute ubushobozi bwiwe bwo gusesangura muri kazoza?

19 Yehova ni we afise ‘ubukerebutsi wenyene,’ mu bundi buryo: Ni we wenyene ashobora gusesangura muri kazoza. Ibuka yuko Yehova akoresha inkukuma ibona kure mu kugereranya ubukerebutsi bwiwe. Inkukuma nini ishobora gupima ibiro 5 gusa, mugabo amaso yayo ni manini kuruta ay’umuntu akuze. Inkukuma ifise ubushobozi butangaje bwo kuraba kure ku buryo ishobora kubona agakoko irya kangana urwara yibereye mu kirere ku metero amajana n’amajana, kumbure mbere no ku birometero bitari bike! Igihe kimwe Yehova ubwiwe yaravuze ku vyerekeye inkukuma ati: ‘Amaso yayo abona ikintu kiri kure.’ (Yobu 39:29) Mu buryo nk’ubwo nyene, Yehova arashobora kuraba ‘kure cane’ mu vy’igihe, ni ukuvuga muri kazoza!

20 Bibiliya yuzuyemwo ibimenyamenya bigaragaza ko ivyo ari ivy’ukuri. Irimwo ubuhanuzi amajana n’amajana, canke inkuru za kahise zanditswe imbere y’igihe. Intambara, uguhaguruka n’ugutemba kw’intwaro nganzasi, mbere n’ubuhinga bwo kurwana abagabisha b’ingabo bokoresheje, ivyo vyose vyari vyarabuwe muri  Bibiliya, rimwerimwe bikavugwa hagisigaye imyaka amajana ngo bibe.Yesaya 44:25–45:4; Daniyeli 8:2-8, 20-22.

21, 22. (a) Ni kubera iki bidafise ishingiro kwiyumvira yuko Yehova abona imbere y’igihe amahitamwo yose uzogira mu buzima? Bitangire ikigereranirizo. (b) Tuzi dute yuko ubukerebutsi bwa Yehova atari ubutarimwo igishika canke ko butagiramwo inyiyumvo?

21 Ariko none, ivyo vyoba bisigura yuko Imana yamaze kubona amahitamwo uzogira mu buzima? Abigisha yuko ibintu vyose bishikira umuntu aba yaravyandikiwe, ni ko bavuga. Ariko rero, mu vy’ukuri ico ciyumviro kiratitura ubukerebutsi bwa Yehova, kubera ko cumvikanisha yuko adashobora gutegeka canke kubuza ubushobozi bwiwe bwo kuraba muri kazoza. Tubitangire ikigereranirizo: Nka hamwe woba ufise ijwi ryo kuririmba riryoheye ugutwi, none nta kindi wokora atari ukuguma uririmba umwanya wose? Ivyo ntivyokwumvikana! Na Yehova nyene arafise ubushobozi bwo kumenya kazoza imbere y’igihe, mugabo ntabukoresha umwanya wose. Kubigira gutyo vyohava biba uguhonyanga uburenganzira dufise bwo kwihitiramwo, bukaba ari ingabirano y’agaciro Yehova atazokwigera atwaka.Gusubira mu Vyagezwe 30:19, 20.

22 Yamara ikirushirije kuba kibi, ni uko iciyumviro c’uko ibintu vyose biba ku muntu aba yaravyandikiwe ubwaco gisobanura yuko ubukerebutsi bwa Yehova butarimwo igishika, butagiramwo urukundo, inyiyumvo canke imbabazi. Ariko ivyo ntibishobora kuba ari vyo! Bibiliya yigisha yuko Yehova ari ‘inkerebutsi mu mutima.’ (Yobu 9:4) Si ukuvuga yuko afise umutima w’inyama, mugabo Bibiliya akenshi irakoresha iryo jambo mu bijanye n’umuntu w’imbere, uwurimwo n’imvo zituma umuntu akora ikintu, ukabamwo n’inyiyumvo, nk’urukundo. Gutyo rero, ubukerebutsi bwa Yehova, cokimwe n’izindi kamere ziwe, buyoborwa n’urukundo.1 Yohana 4:8.

23. Kuba ubukerebutsi bwa Yehova ari ruheta bikwiye gutuma dukora iki?

23 Ubukerebutsi bwa Yehova busanzwe ari ubwo kwizigirwa bimwe bishitse. Buri hejuru rwose y’ubukerebutsi bwacu bwite, ku buryo Ijambo ry’Imana riduhimiriza ribigiranye urukundo riti: “Wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubgenge bg’iwawe: umumenye mu ngendo zawe zose, na we azogorora inzira zawe.” (Imigani 3:5, 6) Nimuze ducukure mu bukerebutsi bwa Yehova kugira ngo dushobore kurushiriza kwiyegereza Imana yacu nyen’ubukerebutsi bwose.