Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwiyegereze Yehova

 IKIGABANE CA 22

‘Ubukerebutsi Buva mw’Ijuru’ Bwoba Buriko Burakora mu Buzima Bwawe?

‘Ubukerebutsi Buva mw’Ijuru’ Bwoba Buriko Burakora mu Buzima Bwawe?

1-3. (a) Salomo yagaragaje gute ubukerebutsi budasanzwe mu kuntu yatatuye amatati y’abagore bapfa umwana? (b) Yehova adusezeranira kuduha iki, kandi ni ibibazo ibihe bivyuka?

RWARI urubanza rugoye: abagore babiri bariko barahazukira umwana umwe. Abo bagore barabana mu nzu imwe, kandi umwe wese yari yaravyaye umuhungu, ku misi itandukanye. Umwe muri abo bana yari yapfuye, maze buno umugore umwumwe wese yemeza yuko ari we nyina w’uwo mwana akomeye. * Nta bandi bantu bari babonye ingene vyagenze. Bisa n’uko urwo rubanza rwari rwumvirijwe mu bucamanza bwo hasi mugabo ntirwacika. Amaherezo, ayo matati yarajanywe kwa Salomo, umwami wa Isirayeli. Mbega none yoshoboye gutora aho ukuri kuri?

2 Amaze akanya yumviriza uko nya bagore bariko baraburana, Salomo yatumyeko inkota. Hanyuma, asa n’uwajijutse, ategeka yuko nya mwana acibwamwo kubiri, igihimba kimwe gihabwe umugore umwe ikindi uwundi. Ubwo nyene, nyina w’ukuri wa nya mwana aca aratakambira umwami ngo uwo mwana wiwe mukundwa bamuhe wa mugore wundi. Ariko uwo wundi mugore abandanya gushimika yuko nya mwana acibwamwo kubiri. Buno Salomo aca amenya aho ukuri kuri. Yari azi ikigongwe cuzuye ikibabarwe umuvyeyi agirira umwana wiwe yibarutse, hanyuma akoresha ubwo bumenyi kugira ngo atature ayo matati. Iyumvire ukuntu nya muvyeyi yahumurijwe igihe Salomo yamukomorera nya mwana hanyuma akavuga ati: “[N]i we nyina.”1 Abami 3:16-27.

 3 None ubwo ntibwari ubukerebutsi budasanzwe? Igihe abantu bumva ingene Salomo yaciye urwo rubanza, baragize akoba, “kuko bābonye k’ub[ukerebutsi] buva ku Mana buri muri we bgo guca imanza.” Egome, ubukerebutsi bwa Salomo bwari ingabirano iva ku Mana. Yehova yari yaramuhaye ‘umutima w’ubukerebutsi no gutahura.’ (1 Abami 3:12, 28) Ariko none tuvuge iki ku bitwerekeye? Twoba twoshobora natwe nyene kuronka ubukerebutsi buva ku Mana? Ego cane, kubera yuko Salomo yanditse ahumekewe ati: “Uhoraho atanga ub[ukerebutsi].” (Imigani 2:6) Yehova asezerana guha ubukerebutsi ababurondera babikuye ku mutima, ubwo na bwo bukaba ari ubushobozi bwo gukoresha neza ubumenyi, ugutahura be n’ugutandukanya icatsi n’ururo. None dushobora gute kuronka ubukerebutsi buva mw’ijuru? Kandi dushobora gute kubukoresha mu buzima bwacu?

‘Wokwironkera Ubukerebutsi’ Gute?

4-7. Ni ibintu bine ibihe bisabwa kugira ngo umuntu aronke ubukerebutsi?

4 Twoba dutegerezwa kugira ubwenge bwinshi canke amashure menshi kugira ngo turonke ubukerebutsi buva ku Mana? Oya. Yehova arafise umutima ukunze wo kuduha ku bukerebutsi bwiwe ataravye kahise kacu canke amashure twize. (1 Ab’i Korinto 1:26-29) Mugabo dutegerezwa kugira ico dukoze, kubera yuko Bibiliya iduhimiriza ‘kwironkera ubukerebutsi.’ (Imigani 4:7) Ivyo dushobora kubigira gute?

5 Ubwa mbere, turakeneye gutinya Imana. Mu Migani 9:10 (NW) hagira hati: “Ugutinya Yehova ni yo ntango y’ubukerebutsi [“ni yo ntambwe ya mbere ijana ku bukerebutsi,” The New English Bible].” Ugutinya Imana ni wo mushinge w’ubukerebutsi nyakuri. Kubera iki? Ibuka yuko ubukerebutsi burimwo ubushobozi bwo gukoresha ubumenyi mu buryo butuma umuntu aroranirwa. Gutinya Imana si ukujugumira imbere yayo watekewe n’ubwoba, ahubwo ni ukwicisha bugufi imbere yayo ufise akoba, icubahiro be n’ukwizigira. Mwene ukwo gutinya ni kwiza kandi kuravyurira umuntu ingiro bimwe bikomeye. Kuratuma duhuza ubuzima bwacu n’ubumenyi bw’ivyo Imana igomba be n’inzira zayo. Nta yindi ngendo iranga ubukerebutsi iruta izindi  iriho twoshobora gufata, kubera yuko ingingo mfatirwako za Yehova zama nantaryo zivamwo ivyiza bihambaye kuruta ku bazikurikiza.

6 Ubugira kabiri, dutegerezwa kwicisha bugufi no kwifata ruto. Ubukerebutsi buva ku Mana ntibushobora kubaho ata kwicisha bugufi n’ukwifata ruto. (Imigani 11:2) Ni kubera iki ari ukwo bimeze? Mu gihe twicisha bugufi kandi tukifata ruto, tuba dufise umutima ukunze wo kwemera yuko tutazi ikintu cose, yuko ivyiyumviro vyacu bitama nantaryo bigororotse, be n’uko dukeneye kumenya ivyiyumiro vya Yehova ku bintu binaka. Yehova “arwanya abibona,” mugabo aranezerwa no guha ubukerebutsi abicisha bugufi mu mutima.Yakobo 4:6.

Kugira ngo turonke ubukerebutsi buva ku Mana, dutegerezwa kugira akigoro ko kwimba tukaburondera

7 Ikindi kintu gihambaye kigira gatatu ni ukwiga Ijambo ry’Imana ryanditswe. Ubukerebutsi bwa Yehova burahishuwe mw’Ijambo ryiwe. Kugira ngo turonke ubwo bukerebutsi, dutegerezwa kugira akigoro ko kwimba tuburondera. (Imigani 2:1-5) Igisabwa kigira kane ni isengesho. Dusavye Imana ngo ituronse ubukerebutsi tubikuye ku mutima, izobuduha ititangiriye itama. (Yakobo 1:5) Amasengesho dutura yo gusaba imfashanyo y’impwemu y’Imana ntazogenda atishuwe. Kandi impwemu yayo irashobora gutuma turonka ubutunzi bwo mw’Ijambo ryayo bushobora kudufasha gutorera umuti ingorane, kwirinda ingeramizi be no gufata ingingo ziranga ubukerebutsi.Luka 11:13.

8. Nimba twararonse koko ubukerebutsi buva ku Mana, bizokwibonekeza gute?

8 Nk’uko twabibonye mu Kigabane ca 17, ubukerebutsi bwa Yehova ni ngirakamaro. Kubera ico, nimba vy’ukuri twararonse ubukerebutsi buva ku Mana, bizogaragarira mu kuntu twigenza. Umwigishwa Yakobo yaradondoye ivyamwa vy’ubukerebutsi buva ku Mana igihe yandika ati: “Ubukerebutsi buva mw’ijuru, ubwa mbere na mbere ntibuhumanye, maze buremesha amahoro, bukora ibitegereka, bwiteguye kugamburuka, bwuzuye ikigongwe n’ivyamwa vyiza, ntibusobanura abantu mu kugira nkunzi, ntibugira uburyarya.” (Yakobo 3:17, NW) Uko tuganira ku muce umwumwe wose muri iyo, twoshobora kwibaza duti: ‘Ubukerebutsi buva mw’ijuru bwoba buriko burakora mu buzima bwanje?’

 “Ntibuhumanye, Maze Buremesha Amahoro”

9. Kudahumana bisigura iki, kandi ni kubera iki bikwiriye yuko ukudahumana kuba ari yo kamere y’ubukerebutsi yatondetswe imbere y’izindi?

9 “Ubwa mbere na mbere ntibuhumanye.” Kudahumana bisigura kuba uwudatyoye, uwudahumanijwe, atari inyuma ku rukoba gusa, mugabo n’imbere mu mutima. Bibiliya irafatanya ubukerebutsi n’umutima, mugabo ubukerebutsi buva mw’ijuru ntibushobora kwinjira mu mutima wahumanijwe n’ivyiyumviro bibi, ivyipfuzo bibi, be n’imvo mbi. (Imigani 2:10; Matayo 15:19, 20) Ariko rero, nimba umutima wacu udahumanye, ni ukuvuga uko bishobokera kwose abantu b’abanyagasembwa, ‘tuzotandukana n’ibibi, dukore ivyiza.’ (Zaburi 37:27; Imigani 3:7) Ntibikwiriye none kuba ukudahumana ari kamere y’ubukerebutsi yatondetswe imbere y’izindi? Nakare, nimba duhumanye mu vyo kwigenza runtu be no mu vy’impwemu, twoshobora gute vy’ukuri kugaragaza izindi kamere z’ubukerebutsi buva mw’ijuru?

10, 11. (a) Ni kubera iki bihambaye yuko tuba indemeshamahoro? (b) Mu gihe ubonye yuko wababaje uwo musangiye gusenga, ushobora kugaragaza gute yuko wewe ubwawe uri indemeshamahoro? (Raba n’akajambo k’epfo.)

10 “Maze buremesha amahoro.” Ubukerebutsi buva mw’ijuru butuma dukurikirana amahoro, na yo akaba ari icamwa c’impwemu y’Imana. (Ab’i Galatiya 5:22) Turihatira kwirinda guhungabanya “umugozi w’amahoro” wunga abasavyi ba Yehova. (Abanyefeso 4:3) Turakora uko dushoboye kandi kugira ngo tugarukane amahoro mu gihe yoba yahungabanye. Ni kubera iki ivyo bihambaye? Bibiliya igira iti: “Mubane amahoro. Ni ho Imana Nyen’urukundo n’amahoro izobana namwe.” (2 Ab’i Korinto 13:11) Rero, magingo tubandanya kubaho mu mahoro, Imana nyen’amahoro izobana natwe. Uburyo dufata abo dusangiye gusenga buri n’ico bukora ku bucuti tugiranira na Yehova. None dushobora kugaragaza gute yuko ubwacu turi indemeshamahoro? Rimbura aka karorero.

11 Ukwiye gukora iki mu gihe wiyumvamwo yuko wababaje uwo musangiye gusenga? Yezu yavuze ati: “Ni wajana ishikanwa ryawe ku gicaniro, ukahībukira ko har’ico upfa na mugenzawe, usige ishikanwa ryawe imbere y’igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mugenzawe, uce ugaruka, ushikane ishikanwa ryawe.” (Matayo 5:23, 24) Urashobora gukurikiza iyo mpanuro mu kwibwiriza  kugenda kuri uwo muvukanyi wawe. Wogenda ufise intumbero iyihe? ‘Kwikiranura’ na we. * Kugira ngo ivyo ubishikeko, hari aho woba ukwiye kwemera icese ko vyamubabaje ha kubihakana. Niwamwegera ufise intumbero yo kugarukana amahoro no kuyazigama, bisa n’uko ukutumvikana kwose gushobora kuzohava, imbabazi zigasabwa, n’ikigongwe kigatangwa. Iyo ugize uko ushoboye kwose urondera amahoro, uba ugaragaje yuko urongorwa n’ubukerebutsi buva ku Mana.

“Bukora Ibitegereka, Bwiteguye Kugamburuka”

12, 13. (a) Ijambo ryahinduwe ngo “ugukora ibitegereka” muri Yakobo 3:17 risobanura iki? (b) Dushobora kwerekana gute yuko dukora ibitegereka?

12 “Bukora ibitegereka.” Gukora ibitegereka bisobanura iki? Dukurikije ivyo abahinga bavuga, ijambo ry’Ikigiriki ryo mu ntango  ryahinduwe ngo “ugukora ibitegereka” muri Yakobo 3:17 riragoye guhindura mu zindi ndimi. Abahinduzi bagiye barakoresha amajambo nk’aya ngo “ukwengenga,” “ukwihangana,” be n’“ukwiyumvira abandi.” Akajambo k’epfo muri Bibiliya Traduction du monde nouveau kerekana yuko insobanuro y’iryo jambo ry’Ikigiriki urudome ku rundi ari “ukwiyorosha” canke “kurekura.” Dushobora kugaragaza gute yuko uwo muce w’ubukerebutsi buva mw’ijuru uriko urakora muri twebwe?

13 Mu B’i Filipi 4:5 hagira hati: “[“Ugukora ibitegereka kwanyu,” NW] kumenywe n’abantu bose.” Hari iyindi mpinduro ihavuga iti: “Nimumenyekane yuko mukora ibitegereka.” (The New Testament in Modern English, by J. B. Phillips) Urabona yuko ngaha ahanini atari ukungene twebwe ubwacu twibona; ni ukungene abandi batubona, ukuntu tuzwi. Umuntu akora ibitegereka ntiyama nantaryo ashimika ku kantu kose ko mw’itegeko canke ku kuntu we ubwiwe abona ibintu. Ahubwo riho, agira umutima ukunze wo kwumviriza abandi no kwemera ivyo abandi bipfuza igihe bibereye. Vyongeye arengenga, ntakarira abandi canke ngo abaryagagure mu kuntu abafata. Naho ivyo bihambaye ku Bakirisu bose, birahambaye na canecane ku bakora ari abakurambere. Ukwengenga kurakwegēra, kugatuma abakurambere baba abantu begereka. (1 Ab’i Tesalonike 2:7, 8) Twebwe vyoba vyiza twibajije duti: ‘Noba nzwi yuko niyumvira abandi, ko ndi umuntu arekura, kandi nkaba nitonda?’

14. Dushobora kugaragaza gute yuko “[t]witeguye kugamburuka”?

14 “Bwiteguye kugamburuka.” Ijambo ry’Ikigiriki ryahinduwe ngo “bwiteguye kugamburuka” nta handi riboneka mu Vyanditswe vy’Ikigiriki vya gikirisu. Nk’uko umuhinga umwe abivuga, iryo jambo “kenshi rikoreshwa ku kwubaha kwo mu gisoda.” Ritanga iciyumviro c’umuntu “yoroshe gushwirura” n’iciyumviro co kuba “uwuyoboka.” Uwuyoborwa n’ubukerebutsi buva mw’ijuru yama yiteguye kuyobokera ivyo Ivyanditswe bivuga. Ntaba azwi yuko ari umuntu afata ingingo maze akanka ko hogira ibintu na bimwe vyohava biyivuguruza. Ahubwo arihutira guhindura igihe ahawe ikimenyamenya gitomoye co mu Vyanditswe cerekana yuko yafashe impagararo itari yo canke ko yashitse ku vyiyumviro bitari vyo. Wewe ukwo ni ko abandi bakuzi?

 “Bwuzuye Ikigongwe n’Ivyamwa Vyiza”

15. Ikigongwe ni iki, kandi ni kubera iki bibereye yuko “ikigongwe” n’“ivyamwa vyiza” bivugwa biri kumwe muri Yakobo 3:17?

15 “Bwuzuye ikigongwe n’ivyamwa vyiza.” * Ikigongwe ni umuce uhambaye w’ubukerebutsi buva mw’ijuru, kubera yuko mwene ubwo bukerebutsi buvugwa yuko “bwuzuye ikigongwe.” Urabona yuko “ikigongwe” n’“ivyamwa vyiza” bivuzwe biri kumwe. Ivyo birabereye, kubera yuko muri Bibiliya kenshi ikigongwe cerekeza ku kwitwararika abandi bigiranywe akigoro, zikaba ari imbabazi zivamwo ivyimburwa vyinshi vy’ibikorwa bikoranywe umutima mwiza. Igitabu kimwe gisigura yuko ikigongwe ari “ukwumva utuntujwe n’uko uwundi amerewe nabi hanyuma ukagerageza kugira ico umufashije.” Ku bw’ico rero, ubukerebutsi buva ku Mana si ubutagira igishika, butarimwo inyiyumvo, canke ubugizwe n’ubwenge gusa. Ahubwo burangwa n’igishika, bukava ku mutima kandi bukagira ico bufashije. Dushobora gute kwerekana yuko twuzuye ikigongwe?

16, 17. (a) Turetse urukundo dukunda Imana, ni igiki gituma tugira uruhara mu gikorwa co kwamamaza, kandi kubera iki? (b) Ni mu buryo ubuhe dushobora kwerekana yuko twuzuye ikigongwe?

16 Koko, uburyo buhambaye bwo kuvyerekana ni ukubwira abandi inkuru nziza y’Ubwami bw’Imana. Ni igiki gituma dukora ico gikorwa? Ubwa mbere hoho, ni urukundo dukunda Imana. Mugabo kandi turabitumwa n’ikigongwe, canke imbabazi tugirira abandi. (Matayo 22:37-39) Benshi muri iki gihe ‘baragowe, barasabagiye nk’intama zitagira umwungere.’ (Matayo 9:36) Barirengagijwe bongera barahumwa amaso mu buryo bw’impwemu n’abungere b’abanyamadini y’ikinyoma. Ivyo vyatumye batamenya ubuyobozi buranga ubukerebutsi dusanga mw’Ijambo ry’Imana, canke imihezagiro ubwo Bwami bugiye kuzana ubu bwa vuba kw’isi. Iyo rero tuzirikanye ku vyo abantu badukikije bakeneye mu vy’impwemu, imbabazi zacu zivuye ku mutima ziratuma dukora ivyo dushobora vyose kugira ngo tubabwire ivyerekeye umugambi wa Yehova wuzuye urukundo.

Iyo tugaragariza abandi ikigongwe canke imbabazi, tuba tugaragaje ‘ubukerebutsi buva mw’ijuru’

 17 Ni mu bundi buryo ubuhe dushobora kwerekana yuko twuzuye ikigongwe? Ibuka ca kigereranirizo Yezu yatanga ca wa Musamariya yasanga ingenzi iryamye iruhande y’ibarabara, yambuwe kandi yakubiswe. Abitumwe n’imbabazi, nya Musamariya ‘yaramugiriye akagongwe,’ arapfuka inguma za nya muntu yari yagiriwe nabi yongera aramwitwararika. (Luka 10:29-37) Ivyo none si akarorero k’uko ikigongwe kirimwo no gutanga imfashanyo ngirakimazi ku bayikeneye? Bibiliya itubwira iti: “Nuko rero, iyo turonse uburyo, tugirire bose neza, cane-cane ab’inzu y’abizera.” (Ab’i Galatiya 6:10) Rimbura uburyo bumwebumwe ivyo bishoboka. Uwo dusangiye ukwizera yoba ageze mu zabukuru ashobora kuba akeneye ikimwunguruza mu kuja canke mu kuva ku makoraniro ya gikirisu. Umupfakazi wo mw’ishengero ashobora kuba akeneye ikimufasha gusanura inzu. (Yakobo 1:27) Uwihebuye ashobora kuba akeneye “ijambo ryiza” ryo kumuhumuriza. (Imigani 12:25) Igihe tugaragaza ikigongwe muri mwene ubwo buryo, tuba dutanze ikimenyamenya c’uko ubukerebutsi buva mw’ijuru buriko burakora muri twebwe.

“Ntibusobanura Abantu mu Kugira Nkunzi, Ntibugira Uburyarya”

18. Nimba turongorwa n’ubukerebutsi buva mw’ijuru, dutegerezwa kwihatira gukura iki mu mitima yacu, kandi kubera iki?

18 “Ntibusobanura abantu mu kugira nkunzi.” Ubukerebutsi bw’Imana buririnda ukuvangura ivy’amoko be n’ukwishimira igihugu. Mu gihe turongorwa na mwene ubwo bukerebutsi, turihatira gukura mu mitima yacu impengamiro iyo ari yo yose yo kugira nkunzi. (Yakobo 2:9) Ntidushima abandi twishimikije amashure bize, uko ubutunzi bwabo bwifashe, canke ibanga bafise mw’ishengero; nta n’ubwo turabira hasi abo dusangiye gusenga, naho boba baboneka yuko ari bantahonikora gute. Nimba Yehova yarahaye urukundo rwiwe mwene abo bantu, nta cotubuza kubona ko dukwiye kubafata ko babereye urukundo rwacu.

19, 20. (a) Inkomoko y’ijambo ry’Ikigiriki rihindurwa ngo “uburyarya” ni iyihe? (b) Tugaragaza gute ko ‘dukunda bene Data bitari ivy’uruheyiheyi,’ kandi kubera iki?

19 “Ntibugira uburyarya.” Ijambo ry’Ikigiriki rihindurwa ngo “uwugira uburyarya” rishobora kwerekeza ku “muntu yagira uruhara mu gikino.” Mu bihe vya kera, abakinyi b’ibikino b’Abagiriki  n’ab’Abaroma barambara ibintu vyabayoberanya mu maso igihe baba bariko barakina. Kubera ico, ijambo ry’Ikigiriki rihindurwa ngo “uburyarya” ryaje gukoreshwa ku muntu yiyoberanya, canke uwukina ivyo atari. Uwo muce w’ubukerebutsi bw’Imana ukwiye kutagira akosho gusa ku kuntu dufata abo dusangiye ugusenga, mugabo kandi no ku kuntu twiyumva ku biberekeye.

20 Intumwa Petero yavuze yuko “kwumvira ukuri” gukwiye gutuma “[d]ukund[a] bene Data bitar’uruheyiheyi.” (1 Petero 1:22) Egome, urukundo dufitiye abavukanyi bacu ntirutegerezwa kuba urw’uruheyiheyi. Ntitwambara ibintu bituma twiyoberanya mu maso canke ngo tugire ibintu vyo guhenda abandi. Urukundo rwacu rutegerezwa kuba ari nyakuri, ruvuye ku mutima. Rubaye rumeze gutyo, abo dusangiye ukwizera bazotwizigira, kubera yuko bazomenya ko turi ico tuboneka ko turi. Mwene ukwo kuboneka nk’uko turi koko biratuma haba ukugiranira ubucuti butomoye hagati y’Abakirisu kandi butarimwo uguhendana, bikongera bigafasha gutuma mw’ishengero haba ukwizigiranira.

 ‘Ugumye Ubukerebutsi Ngirakimazi’

21, 22. (a) Vyagenze gute ngo Salomo areke kugumya ubukerebutsi? (b) Dushobora gute kugumya ubukerebutsi, kandi tuzokwungukira gute mu kubugumya?

21 Ubukerebutsi buva ku Mana ni ingabirano iva kuri Yehova, iyo dukwiye kugumya. Salomo yavuze ati: “Mwana wanje, . . . ugumye [“ubukerebutsi ngirakimazi,” NW] n’amakenga.” (Imigani 3:21) Ikibabaje, Salomo ubwiwe ntiyabugumije. Yagumye ari inkerebutsi mu gihe yaba azigamye umutima ugamburuka. Amaherezo ariko, abagore benshi yari afise b’abanyamahanga batumye umutima wiwe uva ku gusenga Yehova gutyoroye. (1 Abami 11:1-8) Ingaruka vyazaniye Salomo zirerekana yuko ubumenyi ata kamaro kanini butugirira mu gihe tutabukoresheje neza.

22 Dushobora gute kugumya ubukerebutsi ngirakimazi? Ntidutegerezwa gusa gusoma ubudahorereza Bibiliya be n’ibisohokayandikiro bishingiye kuri yo bitangwa na “wa mushumba w’umwizerwa kandi w’incabwenge,” mugabo kandi dutegerezwa kwihatira gushira mu ngiro ivyo twiga. (Matayo 24:45, NW) Turafise imvo zumvikana zo gushira mu ngiro ubukerebutsi buva ku Mana. Ni bwo buryo bwiza kuruta bwo kubaho ubu. Bituma dushobora ‘gucakira ubuzima nyakuri,’ ni ukuvuga ubuzima bwo mw’isi nshasha y’Imana. (1 Timoteyo 6:19) Kandi n’igihambaye kuruta, gutsimbataza ubukerebutsi buva mw’ijuru bituma turushiriza kwiyegereza rya soko ry’ubukerebutsi bwose, ari we Yehova Imana.

^ ing. 1 Dukurikije 1 Abami 3:16, nya bagore babiri bari abamaraya. Igitabu Étude perspicace des Écritures kigira giti: “Abo bagore bashobora kuba bari abamaraya, atari mu buryo bwo kurondera amahera, mugabo mu buryo bw’uko bari abagore bakoze ubusambanyi, bakaba bari Abayudakazi canke bigashoboka yuko bari abakomoka mu banyamahanga.”—Casohowe n’Ivyabona vya Yehova.

^ ing. 11 Imvugo y’Ikigiriki yahinduwe ngo ‘kwikiranura’ ivuye mu rivuga risigura “ ‘kubogora ibintu, kuguza,’ hagaca rero havamwo ‘kwuzura.’ ” Gutyo rero, intumbero yawe ni iyo guhindura ibintu, gukura ikibi ku mutima w’uwababajwe nimba bishoboka.Abaroma 12:18.

^ ing. 15 Iyindi mpinduro ivuga ayo majambo ngo “bwuzuye ikibabarwe n’ibikorwa vyiza.”A Translation in the Language of the People, ya Charles B. Williams.