Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwiyegereze Yehova

 IKIGABANE CA 19

‘Ubukerebutsi bw’Imana mw’Ibanga Ryeranda’

‘Ubukerebutsi bw’Imana mw’Ibanga Ryeranda’

1, 2. Ni ‘ibanga ryeranda’ irihe dukwiye kwitwararika, kandi kubera iki?

AMABANGA! Kubera yuko avyurira abantu urusaku, akabakwegēra, vyongeye akabatera kwibaza ibibazo, kenshi birabagora kutayamena. Ariko rero, Bibiliya ivuga iti: “Imana guhisha ikintu, n’icubahiro cayo.” (Imigani 25:2) Egome, kubera ko Yehova ari Umutware Segaba akaba n’Umuremyi, arahisha ibintu bimwebimwe abantu, kandi ivyo birakwiriye, gushika igihe yashinze co kubibahishurira kigeze.

2 Ariko rero, hariho ibanga rikwegēra kandi rivyura urusaku Yehova yahishuye mw’Ijambo ryiwe. Iryo banga ryitwa “ibanga ry’ivy[o Imana] igomba.” (Abanyefeso 1:9) Kwiga ibiryerekeye ntibishobora gutuma urusaku rwawe ruhera vyonyene. Kumenya ivyereke iryo banga birashobora kugushikana ku bukiriro, bigashobora no kukwereka ibitari bike vyo mu bukerebutsi bwa Yehova butagira urugero.

Ryahishuwe Buhorobuhoro

3, 4. Ubuhanuzi bwanditse mw’Itanguriro 3:15 bwatanze gute icizigiro, kandi bwari burimwo ikinyegezwa canke ‘ibanga ryeranda,’ irihe?

3 Igihe Adamu na Eva bacumura, bishobora kuba vyabonetse yuko umugambi wa Yehova wo gutuma isi y’iparadizo ibako abantu batagira agasembwa uba urahagaze. Mugabo Imana yaciye ihagurukira ico kibazo buno nyene. Yavuze iti: “Nzoshira inyankane hagati yawe [inzoka] n[a wa] mugore, no hagati y’[“urubuto,” NW] rwawe n’urwiwe: ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri.”Itanguriro 3:15.

4 Ayo yari amajambo avuruga ubwenge, agoye itahura. Uwo mugore yari nde? Iyo nzoka yari nde? Urwo “rubuto” rwokomerekeje umutwe w’inzoka rwari nde? Adamu na Eva ico bari bashoboye kwari ugukekeranya gusa. Ariko rero, amajambo Imana yavuze yaratanze icizigiro c’uko hobayeho uruvyaro  rw’abizigirwa kuri abo bantu babiri b’abahemu. Ubugororotsi bwotsinze. Umugambi wa Yehova worangutse. Ariko none worangutse gute? Emwe, ivyo vyari ibisigabwenge! Bibiliya ivyita ‘ubukerebutsi bw’Imana bwari bwaragizwe ibanga.’1 Ab’i Korinto 2:7.

5. Tanga akarorero kerekana igituma Yehova yagiye arahishura ibanga ryiwe buhorobuhoro.

5 Kubera yuko Yehova ari we “ahishura amabanga,” amaherezo yohishuye ibintu bigoye bijanye n’ukuntu ivy’iryo banga vyogenze. (Daniyeli 2:28) Mugabo ivyo yobikoze intambwe ku yindi, buhorobuhoro. Mu kubitangira ikigereranirizo, twoshobora kwiyumvira uburyo sebibondo munyarukundo avyifatamwo igihe agahungu kiwe kamubajije kati: “Da, jewe navuye hehe?” Sebibondo w’inkerebutsi ako gahungu akaronsa gusa amakuru gashobora gutegera. Uko ako gahungu karushiriza gukura, se agenda arakabwira ibindi. Mu buryo nk’ubwo, Yehova aramenya igihe abasavyi biwe bageze guhishurirwa ivy’ukugomba kwiwe be n’umugambi wiwe.Imigani 4:18; Daniyeli 12:4.

6. (a) Isezerano rimara iki? (b) Ni kubera iki biri n’ico bivuze kuba Yehova yaragiraniye amasezerano n’abantu?

6 Yehova yagiye arahishura mwene ivyo bintu gute? Yarakoresheje urukurikirane rw’amasezerano, kugira ngo ahishure vyinshi. Ntihabuze igihe woba waragiraniye n’umuntu amasezerano, kumbure mu kugura inzu canke mu kugurana umuntu amahera. Mwene ayo masezerano yatanga icemeza cemewe n’amategeko c’uko ibintu vyumvikanyweko bitobaye amasigaracicaro. Ariko none ni kubera iki vyokenewe ko Yehova agiranira n’abantu amasezerano yemewe? Ata gukeka, ijambo avuze riba ari icemeza gihagije c’uko imihango atanze izoranguka. Ivyo ni ukuri, yamara mu bihe bitari bikeya, Imana ibigiranye ubuntu yarashigikiye ivyo ivuze ikoresheje amasezerano yemewe n’amategeko. Iyo myumvikano ntarengwa iraduha twebwe  abantu b’abanyagasembwa ishimikiro rikomeye mbere kuruta ry’ukwizigira imihango ya Yehova.Abaheburayo 6:16-18.

Isezerano Ryagiranywe na Aburahamu

7, 8. (a) Ni isezerano irihe Yehova yagiraniye na Aburahamu, kandi ritanga uwuhe muco kuri rya banga ryeranda? (b) Yehova yagiye aramenyekanisha gute amamuko ya rwa Rubuto rwasezeranywe?

7 Imyaka irenga ibihumbi bibiri inyuma yaho umuntu yirukaniwe mw’Iparadizo, Yehova yabwiye umusavyi wiwe w’umwizerwa Aburahamu ati: “No kugwiza nzogwiza [“urubuto,” NW] rwawe, rungane n’inyenyeri zo kw ijuru, . . . kandi mu [“rubuto,” NW] rwawe ni ho amahanga yose yo mw isi azo[kwihesh]a umugisha, kuko wanyumviye.” (Itanguriro 22:17, 18) Uwo ntiwari umuhango gusa; Yehova yawugize mu buryo bw’isezerano ryemewe n’amategeko kandi awushigikiza indahiro ntarengwa. (Itanguriro 17:1, 2; Abaheburayo 6:13-15) Ese ukuntu bitangaje kubona Umukama Segaba vy’ukuri yarasezeranye guhezagira abantu!

‘Nzogwiza urubuto rwawe, rungane n’inyenyeri zo kw ijuru’

8 Isezerano rya Aburahamu ryahishuye yuko nya Rubuto rwasezeranywe rwoje ari umuntu, kubera yuko rwobaye uruvyaro rwa Aburahamu. Ariko none uwo muntu yobaye nde? Mu nyuma, Yehova yahishuye yuko mu bahungu ba Aburahamu, Isaka yobaye sekuruza wa nya Rubuto. Mu bahungu babiri ba Isaka, Yakobo ni we yarobanuwe. (Itanguriro 21:12; 28:13, 14) Mu nyuma, Yakobo yavuze icese ku vyerekeye umwe mu bahungu biwe 12 aya majambo menyeshakazoza: “Icumu ry’ubugabe ntirizova kuri Yuda, inkoni yo kuganza ntizova hagati y’ibirenge vyiwe, nyene vyo [“Shilo,” NW] ataraza: uwo ni we amahanga azokwumvira.” (Itanguriro 49:10) Ico gihe vyari bimenyekanye yuko nya Rubuto rwobaye Umwami, uwokwamutse mu ruvyaro rwa Yuda!

Isezerano Ryagiranywe na Isirayeli

9, 10. (a) Ni isezerano irihe Yehova yagiraniye n’ihanga rya Isirayeli, kandi iryo sezerano ryatanze uburinzi ubuhe? (b) Ivyagezwe vyerekanye gute yuko abantu bakeneye incungu?

9 Mu mwaka w’1513 B.G.C., Yehova yaragize intunganyo yaciriye inzira ihishurwa ry’ibindi bintu vyerekeye nya banga ryeranda.  Yaragiraniye isezerano n’abamuka kuri Aburahamu, ni ukuvuga ihanga rya Isirayeli. Naho ubu ritagihambaye, iryo sezerano ry’Ivyagezwe vya Musa ryari igihimba gihambaye c’umugambi wa Yehova wo kuzana nya Rubuto rwasezeranywe. Uti gute? Rimbura uburyo butatu. Ubwa mbere, Ivyagezwe vyari nk’igihome gikingizi. (Abanyefeso 2:14) Amabwirizwa yavyo agororotse yakoze bwa gitangirizi hagati y’Abayuda n’Abanyamahanga. Gutyo Ivyagezwe vyarafashije gukingira amamuko ya nya Rubuto rw’isezerano. Bitumwe ahanini n’ukwo gukingirwa, iryo hanga ryari rikiriho aho ikiringo Imana yashinze cashika c’uko Mesiya avukira mu muryango wa Yuda.

10 Ubugira kabiri, Ivyagezwe vyarerekanye neza yuko abantu bakeneye incungu. Kubera ko vyari Ivyagezwe bitunganye, vyarashize ahabona yuko abantu b’abanyagasembwa badashobora kubikurikiza bimwe bishitse. Gutyo, vyakoze “kubg’ibicumuro, ngo bigumeho kugeza ah’uruvyaro ruzozira rwasezeranywe ivy’isezerano.” (Ab’i Galatiya 3:19) Biciye ku bimazi vy’ibitungwa, Ivyagezwe vyarategekanya ivyo guhongera ivyaha. Mugabo kuva ico gihe, nk’uko Paulo yavyanditse, “[ntibi]shoboka kw amaraso y’amapfizi n’ay’impene akūrah’ivyaha.” (Abaheburayo 10:1-4) Rero, ku Bayuda b’abizerwa, iryo sezerano ryabaye “umurezi a[ba]rera aka[ba]shikiriza Kristo.”Ab’i Galatiya 3:24.

11. Ni icizigiro c’akaroruhore ikihe isezerano ry’Ivyagezwe ryahaye Abisirayeli, mugabo ni kubera iki iryo hanga turifatiye hamwe ryahomvye?

11 Ubugira gatatu, iryo sezerano ryarahaye ihanga rya Isirayeli icizigiro c’akaroruhore. Yehova yababwiye yuko iyo bagaragaza ko ari abizerwa kuri iryo sezerano, bobaye “ubgami, ubgoko bg’abaherezi, ihanga ryera.” (Kuvayo 19:5, 6) Isirayeli yo mu buryo bw’umubiri amaherezo yaravuyemwo koko aba mbere mu bagize ubwami bwo mw’ijuru bw’abaherezi. Ariko rero, ihanga rya Isirayeli turifatiye hamwe, ryaragararije isezerano ry’Ivyagezwe, riratera akagere nya Rubuto ari we Mesiya, maze riratakaza ico cizigiro. None ni bande bokwije ubwo bwami bw’abaherezi? Kandi iryo hanga ryahezagiwe ryobaye rijanye gute n’Urubuto rwasezeranywe? Iyo mice ya rya banga ryeranda yohishuwe mu gihe cashinzwe n’Imana.

 Isezerano ry’Ubwami Ryagiranywe na Dawidi

12. Ni isezerano irihe Yehova yagiraniye na Dawidi, kandi ni uwuhe muco iryo sezerano ryafashije gutahura rya banga ryeranda ry’Imana?

12 Mu kinjana ca 11 B.G.C., Yehova yaratanze uwundi muco kuri nya banga ryeranda igihe yagira irindi sezerano. Yahaye umuhango Umwami w’umwizerwa Dawidi ati: ‘Nzokwimika umwana wawe agusubirire mu gishingo, . . . kandi nzokomeza ingoma yiwe . . . Nzokomeza intebe yiwe y’ubwami gushitsa ibihe vyose.’ (2 Samweli 7:12, 13; Zaburi 89:3) Ubu na ho, amamuko ya nya Rubuto rwasezeranywe yari agarukirijwe ku nzu ya Dawidi. Ariko none, umuntu asanzwe yari gushobora gutwara “gushitsa ibihe bidashira”? (Zaburi 89:20, 29, 34-36) Kandi mwene uwo mwami w’umuntu yari gushobora gukura abantu mu caha n’urupfu?

13, 14. (a) Dukurikije Zaburi 110, ni umuhango uwuhe Yehova aha Umwami wiwe yasizwe? (b) Ni ibihe bintu bindi bijanye n’Urubuto rwari mu kuza vyahishuwe biciye ku bamenyeshakazoza ba Yehova?

13 Dawidi ahumekewe, yanditse ati: “Uhoraho yabariye Umwami wanje, at’Icara i buryo bganje, ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava y’ibirenge vyawe. Uhoraho ararahiye, ntazokwicuza, at’Ur’umuherezi ibihe bidashira mu buryo bga Melekisedeki.” (Zaburi 110:1, 4) Amajambo Dawidi yavuze yerekeza ubwo nyene kuri rwa Rubuto rwasezeranywe, ari rwo Mesiya. (Ivyakozwe 2:35, 36) Uwo Mwami yotegetse, atari i Yeruzalemu, mugabo ari mw’ijuru “i buryo” bwa Yehova. Ivyo ntivyomuhaye ubutware ku gihugu ca Isirayeli gusa, mugabo kw’isi yose. (Zaburi 2:6-8) Ngaha hari ikindi kintu cari gihishuwe. Urabona yuko Yehova yarahiye indahiro ihambaye yuko Mesiya yobaye “umuherezi . . . mu buryo bwa Melekisedeki.” Cokimwe na Melekisedeki, umwe yakora ari umwami-muherezi mu gihe ca Aburahamu, Urubuto rwari kuza rwoshinzwe igikorwa kivuye ubwo nyene ku Mana co gukora bwa Mwami akongera akaba Umuherezi!—Itanguriro 14:17-20.

14 Mu myaka n’iyindi yahaciye, Yehova yarakoresheje abamenyeshakazoza biwe kugira ngo ahishure ibindi bintu vyerekeye ibanga ryiwe ryeranda. Nk’akarorero, Yesaya yahishuye ko nya Rubuto rwopfuye urupfu rw’inkuka. (Yesaya 53:3-12) Mika  yari yarabuye ahantu Mesiya yovukiye. (Mika 5:2) Daniyeli we mbere yari yarabuye igihe ntabanduka urwo Rubuto rwari guserukirako n’igihe ntabanduka rwari gupfirako.Daniyeli 9:24-27.

Ibanga Ryeranda Rihishurwa!

15, 16. (a) Umwana wa Yehova yaje “[kuvyarwa] n’umugore” gute? (b) Yezu yarazwe iki n’abavyeyi biwe b’abantu, kandi yashitse ryari ari rwa Rubuto rw’isezerano?

15 Ukuntu ubwo buhanuzi bworangutse vyagumye ari ibisigabwenge gushika aho rwa Rubuto nyezina rwaserukira. Mu B’i Galatiya 4:4 hagira hati: “Igihe gikwiye gishitse, Imana [yatumye] Umwana wayo, yavyawe n’umugore.” Mu mwaka ugira 2 B.G.C., umumarayika yabwiye inkumi y’Umuyudakazi yitwa Mariya ati: “Umve, uzosama inda, uvyare umuhungu, kand’uz’umwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa Umwana w’Īsumba vyose, kand’Umwami Imana azomuha intebe y’ubgami ya sekuruza Dawidi . . . [Im]pwemu [y]era [i]zokuzako, ubushobozi bg’Īsumba vyose buzogutera igitūtu: ni co gituma uwera azovuka azokwitwa Umwana w’Imana.”Luka 1:31, 32, 35.

16 Mu nyuma, Yehova yarakuye ubuzima bw’Umwana wiwe mw’ijuru abwimurira mu nda ya Mariya, ku buryo yahavuye avyarwa n’umugore. Mariya yari umugore w’umunyagasembwa. Yamara, Yezu ntiyarazwe agasembwa na Mariya, kubera ko yari “Umwana w’Imana.” Muri ico gihe nyene, abavyeyi ba Yezu bo kw’isi, bwa bantu bakomoka kuri Dawidi, baramuronkeje uburenganzira mvukanwa kandi bwemewe n’amategeko bwo kuba samuragwa wa Dawidi. (Ivyakozwe 13:22, 23) Ku musi Yezu abatizwa mu 29 G.C., Yehova yaramusîze akoresheje impwemu yera, maze avuga ati: “Uyu ni we Mwana wanje nkunda, akampimbara.” (Matayo 3:16, 17) Amaherezo, rwa Rubuto rwari rugiye rwashika! (Ab’i Galatiya 3:16) Cari igihe co guhishura vyinshi vyerekeye rya banga ryeranda.2 Timoteyo 1:10.

17. Umuco warasiwe gute ku nsobanuro yo mw’ Itanguriro 3:15?

17 Igihe Yezu yarangura ubusuku bwiwe, yarerekanye ko ya nzoka ivugwa mw’ Itanguriro 3:15 ari Shetani, be n’uko uruvyaro  rw’inzoka ari abayoboke ba Shetani. (Matayo 23:33; Yohana 8:44) Mu nyuma, harahishuwe ingene abo bose bazosangangurwa ubutagisubira kubaho. Kandi wa mugore yamenyekanye yuko ari “Yerusalemu wo hejuru,” Ishirahamwe rya Yehova ryo mw’ijuru rimeze nk’umugore rigizwe n’ibiremwa vy’impwemu. *Ab’i Galatiya 4:26; Ivyahishuriwe 12:1-6.

Isezerano Rishasha

18. Intumbero y’“isezerano risha” ni iyihe?

18 Kumbure ihishurwa rihambaye kuruta ayandi yose ni iryabaye mw’ijoro ry’imbere y’urupfu rwa Yezu, igihe yabwira abigishwa biwe b’intahemuka ivyerekeye “isezerano risha.” (Luka 22:20) Cokimwe n’iryaritanguriye, ari ryo sezerano ry’Ivyagezwe vya Musa, iryo sezerano rishasha ryari gutanga ‘ubwami, bw’abaherezi.’ (Kuvayo 19:6; 1 Petero 2:9) Ariko rero, iryo sezerano ntiryoshizeho ihanga ryo mu buryo bw’umubiri, ahubwo ryoshizeho iryo mu buryo bw’impwemu, ‘Isirayeli y’Imana,’ rigizwe gusa n’abayoboke ba Kirisitu b’abizerwa basīzwe. (Ab’i Galatiya 6:16) Abo bantu bafise uruhara mw’isezerano rishasha bofatanije na Yezu mu guhezagira abantu!

19. (a) Ni kubera iki isezerano rishasha ryererwa mu kuzana ‘ubwami bw’abaherezi’? (b) Ni kubera iki Abakirisu basizwe bitwa “icaremwe gisha,” kandi bazokorana na Yezu mw’ijuru ari bangahe?

19 Ariko none ni kubera iki iryo sezerano rishasha ryererwa mu kuzana ‘ubwami bw’abaherezi’? Ni ukubera yuko ha gucira urubanza abigishwa ba Kirisitu ngo ni abacumuzi, rituma bishoboka ko baharirwa ivyaha vyabo biciye ku nkuka yiwe. (Yeremiya 31:31-34) Iyo Yehova abemeye mu nyonga ziwe ko badahumanye, abashira mu muryango wiwe wo mw’ijuru maze akabasiga impwemu yera. (Abaroma 8:15-17; 2 Ab’i Korinto 1:21) Gutyo ‘baravyarwa ubwa kabiri bakagira ivyizigiro bizima babikiwe mw’ijuru.’ (1 Petero 1:3, 4) Kubera yuko  mwene ico kibanza co mu rwego rwo hejuru ari gishasha rwose ku bantu, Abakirisu bavyawe n’impwemu yera bitwa “icaremwe gisha.” (2 Ab’i Korinto 5:17) Bibiliya ihishura yuko abantu 144.000 amaherezo ari bo bazogira uruhara mu gutwara bari mw’ijuru abazoba bacunguwe.Ivyahishuriwe 5:9, 10; 14:1-4.

20. (a) Ni ihishura irihe rijanye n’ibanga ryeranda ryabaye mu mwaka wa 36 G.C.? (b) Ni bande bazoronka imihezagiro yasezeraniwe Aburahamu?

20 Kumwe na Yezu, abo basizwe bacika “[“urubuto,” NW] rwa Aburahamu.” * (Ab’i Galatiya 3:29) Aba mbere batoranijwe bari Abayuda bo ku mubiri. Mugabo mu 36 G.C., hari uwundi muce wa rya banga ryeranda wahishuwe: Abanyamahanga ni ukuvuga abatari Abayuda, na bo nyene bogize icizigiro c’ijuru. (Abaroma 9:6-8; 11:25, 26; Abanyefeso 3:5, 6) None Abakirisu basizwe ni bo bonyene boronse imihezagiro yasezeraniwe Aburahamu? Ekaye, kubera ko inkuka Yezu yatanze igirira akamaro isi yose uko ingana. (1 Yohana 2:2) Mu nyuma, Yehova yahishuye yuko “ishengero ryinshi” ridaharurwa ryorokotse umuhero w’urunkwekwe rw’ibintu rwa Shetani. (Ivyahishuriwe 7:9, 14) Abandi bantu amasinzi bozutse bafise icizigiro co kuba mw’Iparadizo ibihe bidahera!—Luka 23:43; Yohana 5:28, 29; Ivyahishuriwe 20:11-15; 21:3, 4.

Ubukerebutsi bw’Imana na rya Banga Ryeranda

21, 22. Ni mu buryo ki ibanga ryeranda rya Yehova rigaragaza ubukerebutsi bwiwe?

21 Ibanga ryeranda ni igaragazwa ry’ ‘ubukerebutsi bw’Imana bw’uburyo bwinshi.’ (Abanyefeso 3:8-10) Ese ubukerebutsi Yehova yagaragaje mu gutegura iryo banga, maze akarihishura intambwe ku yindi gutyo! Abigiranye ubukerebutsi, ntiyirengagije aho abantu bagarukiriza, arabareka kugira ngo bagaragaze uko umutima wabo vy’ukuri umeze.Zaburi 103:14.

22 Yehova kandi yarerekanye ubukerebutsi bwiwe ntangere  mu gucagura Yezu ngo abe ari we aba Umwami. Umwana wa Yehova ni uwo kwizigirwa kuruta ikindi kiremwa cose Imana yaremye. Mu kubaho ari umuntu w’inyama n’amaraso, Yezu yarashikiwe n’ingorane nyinshi zitandukanye. Aratahura ingorane z’abantu mu buryo bushitse. (Abaheburayo 5:7-9) Tuvuge iki none ku bazofatanya na Yezu kuganza? Mu binjana n’ibindi, harasîzwe impwemu yera abagabo n’abagore batoranijwe mu moko yose, mu ndimi zose kandi bakuze mu buryo butandukanye. Nta ngorane n’imwe bahuye na yo ngo bareke kuyitsinda. (Abanyefeso 4:22-24) Kubaho dutwarwa n’ubutegetsi bw’abo bami-baherezi b’abanyembabazi bizoba biteye umunezero!

23. Ni agateka akahe Abakirisu batewe ku bijanye n’ibanga ryeranda rya Yehova?

23 Intumwa Paulo yanditse ati: “[I]banga [“ryeranda,” NW] ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n’ibihe vyose, . . . ryahishuriwe abera bayo.” (Ab’i Kolosayi 1:26) Egome, abera ba Yehova basizwe bahavuye batahura vyinshi vyerekeye rya banga ryeranda, maze barasangira mwene ubwo bumenyi n’abantu amamiliyoni. Ese ukuntu ari agateka twese twatewe! Yehova ‘yaratumenyesheje ibanga ry’ivyo agomba.’ (Abanyefeso 1:9) Nimuze tubwire abandi iryo banga ry’igitangaza, tubafashe na bo nyene gucukura mu bukerebutsi bwa Yehova Imana butagira iherezo!

^ ing. 17 “Ibanga [“ryeranda,” NW] ryo kwubaha Imana” ryahishuriwe kandi muri Yezu. (1 Timoteyo 3:16) Ryamaze igihe kirekire ari ibanga, irisigabwenge, ku vyo kumenya nimba hobaye uwari gushobora kuguma ari intahemuka kuri Yehova mu buryo bushitse. Yezu yaratanze inyishu. Yagumye ari intahemuka mu kigeragezo cose Shetani yamuteje.Matayo 4:1-11; 27:26-50.

^ ing. 20 Yezu kandi yaragiranye n’uwo mugwi nyene “isezerano . . . ku bw’ubwami.” (Luka 22:29, 30, NW) Mu vy’ukuri, Yezu yagiraniye isezerano n’ubwo “busho buto” kugira ngo bazotware bari kumwe na we mw’ijuru bagize igihimba c’inyongera ca rwa rubuto rwa Aburahamu.Luka 12:32.